MŠ Záhumenice, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Záhumenice 601/1
Brno – Horní Heršpice
619 00


Kontakt

+420 543 251 379

http://www.mszahumenice.unas.cz

Redaktoři

  • Hana Lejsková

Mateřská škola nadále pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Učíme se porozumět sami sobě, ostatním lidem a světu kolem sebe“, a to především se zaměřením na morální a estetické hodnoty. Vizi vzdělávacího programu podporují a doplňují aktivity na podporu zdraví, citovou výchovu a aktivní učení (Mensa pro děti).

MŠ i nadále spolupracuje s Mensou ČR, společností zajímající se o děti s mimořádným nadáním. Pravidelně odebíráme mensovní časopis s nejnovějšími informacemi Mensy ČR. Naše MŠ přispěla na podzim 2017 do časopisu Mensa článkem „Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenici“. Sledujeme též web Mensy ČR, zajímáme se o novinky v testování dětí předškolního věku. Díky výborné spolupráci s p. Danou Havlovou a p. Lenkou Šnajdrovou účinná spolupráce ve prospěch nadaných dětí úspěšně pokračuje. Ve školním roce 2018/2019 se chystáme seznámit a průběžně pracovat s metodickou příručkou pro práci s NTC metodou, část 2: „Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou“.

V Brně byla přínosem pro naše paní učitelky konference o rozvoji nadání KORONA 2017, která proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Garantem programu byla doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.  Zajímavá byla také metodická setkání s H-mat na FZŠ Barrandov v Praze. Pedagogické pracovnice absolvovaly vzdělávací programy, semináře, konference, přednášky k Hejného metodě. 

V dubnu 2018 vystavovala naše MŠ výtvarné obrázky dětí v Křížové chodbě Nové radnice. Šlo o putovní celorepublikovou výstavu v projektu „Očima generací“ – moje kořeny.  Při vernisáži děti úspěšně vystoupily i s pásmem lidových tanců. Taktéž s dětským umem a zaslouženým potleskem se malí předškoláci představili (zpěvem a recitací básní brněnského spisovatele Jana Skácela) návštěvníkům při příležitosti Noci kostelů v kostele sv. Markéty v Přízřenicích. Rovněž Vítání občánků a Setkání s jubilanty na obci s připraveným kulturním vystoupením se nám všem vzájemně vydařilo.

Roční zapojení školy do ověřování metodické příručky Hejného metody a rozvoj nadaných dětí ve spolupráci s Mensou ČR bylo hodnoceno na jaře 2018 Českou školní inspekcí kladně, s výsledkem dosažení vyšší kvality průběhu vzdělávání.

Dlouhodobá koncepce směřující i do sociálně-kulturní oblasti je nadále uskutečňována nejen uvnitř MŠ, ale i vně MŠ. Spolupráce s vnějšími partnery včetně prezentace dětí na veřejnosti byla k našemu potěšení i po šesti letech v tomto školním roce pochvalně hodnocena. Tyto dlouhodobé činnosti a aktivity v souhrnu celkového pozitivního hodnocení, vyhodnotila ČŠI jako silnou stránku, která zvyšuje prestiž MŠ, vážnost městské části a upevňování svého důvěryhodného postavení jako instituce.

Jsme si samozřejmě vědomi i některých doporučení pro zlepšení činnosti školy v oblasti a ve prospěch individualizace vzdělávání a zařazování pravidelného sebehodnocení a vzájemného hodnocení dětí. I když při využití Hejného metody bylo zřejmé, že se děti učí pracovat s chybou a metoda poskytuje dětem příležitosti k problémovému učení. To vše je pro nás motivací zamýšlet se i nadále nad zdokonalováním své výchovně vzdělávací práce a dalším sebevzděláváním učitelek.

Zdárné ukončení školního roku 2017/2018 nám po „zaslouženém prázdninovém vydechnutí“ přináší další výhledy a představy k vylepšování výchovně vzdělávací práce a celkového obrazu – kabátu MŠ, na kterém se již, jak je vidno i v těchto parných letních dnech usilovně pracovalo (zateplení budovy, střechy, fasáda). Jsme tomu velmi rádi a děkujeme obci, odboru školství města Brna, Mense ČR, společnosti H-mat za dlouhodobou vzornou spolupráci, ke které si letos dovolím zmínit a připsat mých odpracovaných 40 let na MŠ Záhumenici.

V záložce Dokumenty najdete mj. popis učebních pomůcek, společenských her a odkazy na dvě videa z naší praxe v MŠ.

Hana Lejsková
ředitelka MŠ
V Brně, 31. 8. 2018

Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenice

21.9.2017 Hana Lejsková | Další informace...

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně je jednou z prvních školek, které s Mensou ČR oficiálně navázaly spolupráci. Celý pedagogický sbor prošel školením metody NTC Learning již v roce 2010 a průběžně se účastní nejen konferencí Mensa pro rozvoj nadání, ale i mnoha jiných užitečných školení zaměřených na rozvoj předškoláků.


Ukázka učebních pomůcek používaných v MŠ Záhumenice, Brno

21.9.2014 Hana Lejsková, Ludmila Vetterová | Další informace...

Prohlédněte si názorné výukové pomůcky a společenské hry, které s úspěchem používáme v naší MŠ.


Setkávání u deskových her

21.9.2014 Hana Lejsková | Další informace...

Ve školním roce 2013/2014 paní učitelka L. Vetterová vedla pravidelně 1x za 14 dní Klub deskových her pro skupinku předškoláků a vybraných dětí středního předškolního věku.


» Archiv