MŠ Záhumenice, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Záhumenice 601/1
Brno – Horní Heršpice
619 00


Kontakt

+420 778 712 434

https://mszahumenice.cz

Redaktoři

  • Jindřiška Machálková

Mateřská škola Brno, Záhumenice 1 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Učíme se porozumět sami sobě, ostatním lidem a světu kolem sebe“ zaměřeného na estetické a morální hodnoty. Vizi vzdělávacího programu i nadále doplňují a podporují aktivity na podporu nadání, citovou výchovu, aktivní učení.

Ve školním roce 2020/2021 byl vzdělávací program obohacen pilotáží k Hejného metodě. Pilotáž v naší MŠ byla přínosem pro děti nejen nadané, ale i nějakým způsobem znevýhodněné. Děti si prošly mnoha aktivitami zaměřenými na rozvoj předmatematické gramotnosti. Pohybovaly se v prostředí Autobusu, Krokování, Rodiny, Hranolků, Obrázků, Pohádek. Dále pak v prostředí Dřívek, Podlahářů, Stavitelů, Bludiště, Papírnictví. Děti mezi sebou diskutovaly a porovnávaly. Pracovaly individuálně, ve dvojicích i s celou třídou. Zajímavou zkušeností jsou pro nás diskuse mezi dětmi a radostné zjištění, co vše dokážou a umí. U provazového nářadí se jeden nadaný chlapec dostal vlastní úvahou až k výpočtům násobilky. Konstatoval, že provazová pyramida zavěšená ze stropu má 4 × 4 příček a tedy celkem 16 příček. Tomu říkám vzájemná radost z poznávání! Díky nové Metodice pro učitele MŠ – Hejného metody s matematickou gramotností pokračujeme a nabízíme dětem úlohy od nejjednodušších až po složitější. Gradované úlohy jsou lákavou výzvou nejen pro děti nadané, ale i pro nás učitele.

Při plošném uzavření MŠ jsme nabízeli dětem distanční vzdělávání elektronickou formou e-mailem. Zpětnou vazbou jsme se dozvídali, jak se dětem daří, jaká jsou jejich přání a očekávání. Bylo pro nás milým překvapením, když jsme se od rodičů naší bývalé žačky MŠ, nyní žákyně 1, tř. ZŠ dozvěděli, že s maminkou probraly během doby koronavirové 40 vlajek. A Z. T. skutečně 40 vlajek pozná a pojmenuje. Cením si spolupráce s rodiči a také jejich zájmu číst a sledovat časopis Mensy ČR. 

Tolik potřebný pohyb jsme naplňovali a nabízeli dálkově přes PC s paní fyzioterapeutkou a též bývalou žačkou Melinkou. Tyto tělovýchovné chvilky se setkávaly na pokračování s velkým ohlasem.

Oživili jsme s nadanými dětmi výtvarnou soutěž „Požární ochrana dětí“. Výsledek se dostavil získáním třetího místa pro Z. T. a Čestné uznání pro J. D. v městě Brně. 

S velkým nadšením jsme se zapojili do projektu „Komenský do škol“ vyhlášený Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana Amose Komenského. A protože se za námi občas přijdou podívat i naše známé nadané děti, které již také navštěvují ZŠ, zapojili jsme do projektu i je. Nejvíce práce odvedla v odpoledních zájmových činnostech výtvarně nadaná M. D. z 1. tř. Její obrázky Loučení s vlastí, Knihtisk, Výuka v přírodě a portréty Jana Amose Komenského byly nejpovedenější. 

V dalším vzdělávání učitelů s nabídkou různých webinářů, četbou odborné pedagogické literatury, Učitelských novin jsme také nezaháleli. 

Na podzim 2021 jsem se zúčastnila celodenní konference JCMM „Šance pro nadané děti“ v Centru Vida. Zaujala mě mimo jiné přednáška: Program quo vadis pro nadané – Veronika Svobodová, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno. Dále pak: Nadaní žáci nejen v matematice – Irena Budínová PfMu.

Stále více si dalším vzděláváním a dlouholetou praxí uvědomuji důležitost podpory nadání a roli učitele ve výchově a vzdělávání.

Závěru bych ráda poděkovala Mense ČR za vzornou spolupráci a za jejich veškerou práci pro mateřské školství.

V záložce Dokumenty najdete mj. popis učebních pomůcek, společenských her a odkazy na dvě videa z naší praxe v MŠ.

Hana Lejsková
ředitelka MŠ
V Brně, 7. 11. 2021

Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenice

21.9.2017 Hana Lejsková | Další informace...

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně je jednou z prvních školek, které s Mensou ČR oficiálně navázaly spolupráci. Celý pedagogický sbor prošel školením metody NTC Learning již v roce 2010 a průběžně se účastní nejen konferencí Mensa pro rozvoj nadání, ale i mnoha jiných užitečných školení zaměřených na rozvoj předškoláků.


Ukázka učebních pomůcek používaných v MŠ Záhumenice, Brno

21.9.2014 Hana Lejsková, Ludmila Vetterová | Další informace...

Prohlédněte si názorné výukové pomůcky a společenské hry, které s úspěchem používáme v naší MŠ.


Setkávání u deskových her

21.9.2014 Hana Lejsková | Další informace...

Ve školním roce 2013/2014 paní učitelka L. Vetterová vedla pravidelně 1x za 14 dní Klub deskových her pro skupinku předškoláků a vybraných dětí středního předškolního věku.


» Archiv