MŠ Čs. exilu, Ostrava-Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čs. exilu 670/18
Ostrava - Poruba
708 00


Kontakt

+420 725 460 597
+420 732 813 939

http://www.skolkaexilu.cz

Redaktoři

  • Nikol Zdráhalová
  • Romana Žyrková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Při naší pedagogické činnosti spolupracujeme s řadou organizací, institucí i osobností, které jsou velkým zdrojem cenných informací, zkušeností a dalšího potenciálu, tolik potřebného k realizaci vytčených cílů.

Systematicky rozvíjíme pět klíčových oblastí výchovně-vzdělávacího procesu školy:

  • Vybavenost školy - celková MTZ včetně implementace moderních technologií do vzdělávání
  • Pedagogové - lidské zdroje, DVPP, systém vedení a řízení MŠ
  • Výchovné aspekty - vnitřní klima školy, pozitivní vztahy mezi všemi v MŠ, eliminace negativních jevů a faktorů
  • Vzdělávací aspekty - kvalita, obsah a realizace výchovně - vzdělávací práce
  • Public Relation školy - prezentace školy, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty, členství v projektech a sdruženích

V roce 2019 využila škola dotace z prostředků Statutárního města Ostravy.

Talent centrum, které pracuje v MŠ, umožňuje dětem rozvinout maximálně svůj potenciál. Vzdělávání pedagogů má za úkol rozpoznat nadané dítě a dále rozvíjet jeho možnosti a schopnosti.

Upevňujeme vzájemnou spolupráci a kooperaci mezi partnery ve vzdělávání (rodiče, MŠ, ZŠ aj..) Pracovny MŠ jsou vybaveny kvalitními učebními pomůckami, které obohacují práci pedagogů a motivují děti k dalším poznávacím procesům. Jejich nabídku dále rozšiřujeme.

Všechny aktivity probíhají v kompetenci třídních koordinátorů nadání, které organizačně řídí koordinátor Talent centra školy. Jednou měsíčně se kolegyně z Talent centra scházejí a vzájemně se inspirují, předávají si zkušenosti, plánují exkurze, aktivity s rodiči, účastní se vzdělávacích akcí či konferencí.

Metoda NTC learning je průběžně propagována mezi další pedagogy v jednotlivých třídách a také mezi rodiči. V roce 2019 proběhlo několik společných akcí rodičů s dětmi, se zaměřením na rozvoj dovedností. Proběhla beseda rodičů s psychologem Mgr. Jiřím Haldou.

Ve spolupráci s Mensou ČR a na žádost rodičů, bylo uskutečněno orientační měření IQ u dětí od 5 do 7 let. Rodiče dle svého uvážení poskytli škole výsledky měření svých dětí.

V rámci dotovaného projektu bylo vytvořeno nové pracovní místo pro děti se záměrem aktivní motivace dětí ke zvýšení zájmu o přírodovědnou a technickou gramotnost. Pedagogové společně s dětmi vytvářeli procesuální schémata pro jednotlivé pracovní postupy-celkem 7 nových vzdělávacích programů. Projekt umožnil rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v oblasti zvyšování technické a přírodovědné gramotnosti dětí. Zároveň systematicky rozvíjel technickou a přírodovědnou gramotnost dětí v MŠ. Děti se učily samostatně pracovat dle procesuálních schémat. Prožitkem byly seznamovány s jednotlivými přírodovědnými jevy a technickými procesy (např. jednotkami vážení, měření, jednotkami objemu při přirozené manipulaci s potravinami apod.). V neposlední řadě byly vedeny k samostatnosti, udržovat čistotu a hygienické návyky, dodržovat bezpečnost při experimentální výuce.

Koordinátoři nadání organizují tematické aktivity, které vedou k uspokojení specifických vzdělávacích potřeb nadaných dětí prostřednictvím bohatě strukturovaného prostředí a podnětů. Rozvíjejí smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, nervovou koordinaci, intelekt, myšlení, tvořivost, technickou představivost a také smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc.

Nabízíme denně 2–3 odpolední aktivity, které dle zájmu dětí rozvíjejí jejich nadání. Například se jedná o deskové hry, šachy, malého badatele, přírodovědce, arteterapii, keramiku, angličtinu či pohybové aktivity – tanec, cvičení na nářadí, lezení na horolezecké stěně, JUDO.

Dalším cílem koordinátorů nadání je nabízet aktivity pro rodiče a děti. Rodiče také podporují rozvoj nadání svých dětí. Jak a jakými prostředky – to jim naznačují pedagogové při pravidelných setkáních pod názvem „Malý konstruktér“. Využíváme kvalitního výukového zázemí školky, inspirujeme rodiče, jaké hračky jsou vhodné pro rozvíjení rozumového potenciálu dětí.

Zveme rodiče, kteří společně se svými dětmi mohou využít konstruktivní hry a stavebnice, hry pro rozvoj logického myšlení a předmatematických schopností.

Jednou v měsíci pořádáme Klub nadaných děti, kterého se účastní i děti z jiných MŠ. Na webu skolkaexilu.cz je Poradna pro rodiče, kde zveřejňujeme zkušenosti, názory – proč a jak rozvíjet rozumový potenciál dětí. Informace o podpoře nadání naleznou rodiče také na facebooku školy.

PaedDr. Dana Schönová
ředitelka MŠ
 
Mgr. Radka Foltová
zástupkyně ředitelky MŠ
 
V Ostravě-Porubě, 17. 4. 2020

Provozní doba

Mateřská škola je v provozu od 6:00 do 17:00 hod.


» Archiv