MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čs. exilu 670/18
Ostrava - Poruba
708 00


Kontakt

+420 725 460 597
+420 732 813 939

http://www.skolkaexilu.cz

Redaktoři

  • Mgr. Radka Foltová
  • Romana Žyrková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Při naší pedagogické činnosti spolupracujeme s řadou organizací, institucí i osobností, které jsou velkým zdrojem cenných informací, zkušeností a dalšího potenciálu, tolik potřebného k realizaci vytčených cílů.

Systematicky rozvíjíme pět klíčových oblastí výchovně-vzdělávacího procesu školy:

  • Vybavenost školy - celková MTZ včetně implementace moderních technologií do vzdělávání
  • Pedagogové - lidské zdroje, DVPP, systém vedení a řízení MŠ
  • Výchovné aspekty - vnitřní klima školy, pozitivní vztahy mezi všemi v MŠ, eliminace negativních jevů a faktorů
  • Vzdělávací aspekty - kvalita, obsah a realizace výchovně - vzdělávací práce
  • Public Relation školy - prezentace školy, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty, členství v projektech a sdruženích

Podpora talentu patří k naším prioritám, snažíme se získávat prostředky i z jiných zdrojů. V roce 2017 jsme získali dvě dotace v celkové výši 540 000 Kč.

První projekt byl spolufinancován v rámci Programu zejména na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. Projekt byl zaměřen na ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ - ŘEMESLA a ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD VE VÝUCE MŠ.

Děti se, v rámci vzdělávání jednotlivých tříd MŠ, samy zapojily do realizace těchto projektů a aktivit s nimi spojenými. Pedagogové si za hlavní cíle projektu kladli:

  1. podnícení zájmu předškolních dětí o technické a přírodovědné obory
  2. zkvalitnění výukového zázemí zejména v oblasti podpory motivace v rámci technických oborů, rozšíření znalostí pedagogů při aplikaci nových motivačních metod
  3. využití nejmodernějších pracovních postupů osvědčených v praxi, nových metod a forem práce v technickém vzdělávání - a to především za pomoci stavebnice LEGO EDUCATION.

Všechny tyto předpokládané stěžejní cíle byly naplněny. V rámci projektu bylo proškoleno 25 pedagogů na 7 vzdělávacích akcích (přepočteno 112 osob). Zapojilo se všech 7 tříd z naší MŠ s celkovým počtem 120 dětí. Díky tomuto projektu jsme získali nové poznatky, které jsme prakticky implementovali do vzdělávacího procesu MŠ. Vznikl tím komplexní program využitelný v rámci naplňování cílů RVP PV. Našimi pedagogy byly sestaveny dva sborníky, první s názvem "KONSTRUKCE" a druhý s názvem "POKUSY", které jsou volně ke stažení na webových stránkách www.skolkaexilu.cz Zástupci MŠ se také zúčastnili konference, která se konala ve Světě techniky Ostrava, kde prezentovali výsledky obou projektů.

Druhý projekt, který podporoval nadání dětí, byl zaměřen na realizaci Klubu nadaných dětí. Aktivit se mohou společně s dětmi účastnit i rodiče. Setkání klubu probíhají 1. čtvrtek v měsíci pod vedením pedagogů MŠ proškolených Mensou pro práci s nadanými dětmi.

Od roku 2010 provozujeme 2x týdně odpolední zájmové aktivity pro nadané děti. Děti ve dvou skupinách experimentují, pozorují, manipulují, kladou dotazy, konstruují a objevují řešení. Všechny tyto aktivity dětem nabízejí zajímavé úkoly, které jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímaní, myšlení, řeči a jemné motoriky, jsou také zdrojem námětů k vyprávění, přemýšlení a poznávání. Rozvíjejí postřeh, pozornost, představivost, orientaci a paměť.

Od roku 2011 organizujeme setkávání nadaných dětí porubských mateřských škol. Náplň setkání sestavujeme dle metodiky NTC např. představujeme dětem a pedagogům z jiných MŠ vhodné deskové hry pro rozvoj logického myšlení, předvádíme vědecké pokusy a experimenty, nabízíme plnění úkolů u interaktivní tabule, realizujeme pohybové hry pro rozvoj mozkové aktivity dětí aj.

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s VŠB - TU Ostrava, Fakultou strojní v Ostravě - Porubě, pravidelně navštěvujeme s dětmi Svět techniky v Ostravě - Vítkovicích.

S Mensou ČR spolupracujeme od roku 2010 - 2x ročně provádíme orientační testování IQ dětí od 5 let. Systematicky vyhledáváme nadané děti, účastníme se konferencí, prezentujeme aktivity týkající se rozvíjení NADÁNÍ dětí naší školy na www.skolkaexilu.cz

Jsme integrovaná mateřská škola, z toho vyplývá , že počet dětí, mezi kterými můžeme vyhledávat talentované je maximálně 90 ve věku 3-7 let. Diagnostika Mensy zahrnuje pouze 5 leté, což je ročně skupina 30 dětí. K testování se ročně přihlásí průměrně 15 dětí.

Od roku 2012 jsme ve spolupráci s MENSOU diagnostikovali 19 dětí s vynikajícím intelektem a 46 dětí s výrazným nadáním. Tyto výsledky pak inspirují rodiče testovaných dětí, aby následně rozvíjeli jejich nadání, např. vhodným výběrem základní školy nebo umožněním pracovat v zájmových klubech.

Našim dalším záměrem je zavedení koordinátora nadání, zřídit tzv. TALENTCENTRUM, realizovat další vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení nadání dětí, to vše v rámci Programu zejména na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy.

Mgr. Radka Foltová
zástupkyně ředitelky
V Ostravě-Porubě, 8. 3. 2018

Provozní doba

Mateřská škola je v provozu od 6:00 do 16:30 hod


» Archiv