MŠ Ottománek, Černošice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Střední 2121
Černošice
252 28


Kontakt

+420 603 745 576

http://www.ottomanek.cz

Redaktoři

 • Mgr. Vladimíra Ottomanská

Mateřská škola Ottománek je soukromá školka, která je v provozu od roku 2008. Kapacita naší školky je 25 dětí – věkově smíšená třída. V dopoledním bloku s dětmi pracují podle konkrétního denního programu 2–3 paní učitelky. Tato organizace umožňuje věnovat se dětem individuálně a realizovat zajímavé a netradiční projekty. Protože chceme děti maximálně rozvíjet – a předškolní věk má zásadní význam pro rozvoj dítěte – spolupracujeme od roku 2010 s Mensou ČR a pracujeme podle metody NTC Learning.

Za tuto dobu se nám již podařilo shromáždit celou řadu zkušeností a postřehů :

 • způsob práce metodou NTC Learning velmi brzy odhalí nadané děti
 • děti jsou při práci schopné soustředěně pracovat delší časový úsek
 • pravidelným opakováním se lepší jejich rovnováha, hrubá i jemná motorika
 • činnosti je baví (pracovní listy, enigmatické hádanky, myšlenkové mapy, hry s vlajkami…)
 • není třeba vynakládat velké finanční prostředky na nové pomůcky a materiály – stačí nápad
 • činnosti lze citlivě zařadit v průběhu celého denního režimu
 • učitelky musí být velmi kreativní

Činnosti prolínají celým dnem ve školce, jsou citlivě zapojovány do programu s ohledem na atmosféru ve třídě a složení skupiny. Výborně se hodí k vyplnění tzv. prostojových časů – před svačinkou, obědem, před odchodem na pobyt venku…

Postupně se snažíme do projektu zapojovat i rodiče – domácí trénink vlajek, značek aut, dopravních značek, tipy na logické hry a výlety, společné pečení, vaření, dílničky, informace o dění ve společnosti Mensa. Každý rok je spolupráce s rodiči o kousek lepší. Sami rodiče pozitivně hodnotí rozvoj svých dětí (děti vice „vidí“ a vnímají ze světa kolem sebe), přesto nás čeká v tomto ohledu ještě plno práce. Projekty realizované ve školce se vždy setkávají s pozitivním ohlasem všech rodičů.

Příprava činností a projektů ve školce v souladu s NTC klade podstatně větší nároky na přípravu učitelek. Zároveň je ale obohacuje a stále motivuje k hledání dalších originálních témat, nápadů, postupů.

Všechny činnosti jsou zaznamenávány a pravidelně je doplňován Metodický zásobník – výkresy, pracovní listy, výrobky, enigmatické hádanky.

Roční plán, který vychází ze ŠVP, sestavujeme s ohledem na projekt Mensa NTC. V podrobnějších měsíčních plánech (projektech) jsou pak naplánovány konkrétní činnosti, které s dětmi každodenně realizujeme. Vzhledem k tomu, že pracujeme s věkově smíšenou třídou dětí, jsou konkrétní činnosti odstupňovány svou náročností tak, aby odpovídaly věkovým možnostem dětí.

Roční plán pro školní rok 2016/17 nesl název „Co vyprávějí stromy“. Vyprávění to bylo vskutku nápadité a zajímavé – prostřednictvím stromů jsme se podívali do celého světa (naučili jsme se spoustu vlajek) a do nejrůznějších oblastí lidského života. Dozvěděli jsme se, co který strom symbolizuje, k čemu slouží jeho dřevo – jak lidem, tak i zvířatům, podnikali jsme výpravy za stromy do blízkého i vzdálenějšího okolí (turistické značky). Téma stromů nás doprovázelo i při činnostech jako jsou pohybové chvilky, výtvarné činnosti, keramika, práce s knihou, matematické představy…

Každý den do svého programu zařazujeme :

rotace

 • každý den se točíme na jednu stranu – točíme se kolem stromů, s lístkem v ruce…
 • při nácviku rotací využíváme jednoduché básničky

rovnovážná cvičení

 • chodíme po cestičkách z nejrůznějšího náčiní – švihadla, lávky, obruče, kladinky, žebříky
 • v případě, že již děti pěkně zvládají chůzi po švihadle, čáře… přidáme pro ztížení situace předmět do ruky – přenášení dřívek, lístečků…
 • učíme se balancovat na pravé/levé noze
 • učíme se překonávat překážky na cestě – chůzí, lezením …
 • k realizaci rovnovážných cvičení využíváme i nejrůznější terénní nerovnosti při pobytu venku

motorická cvičení

 • využíváme rozmanité náčiní (stuhy, drátěnky, švihadla, šátečky), hodně pracujeme s míčky a overbally – jednak se učíme základní pohybové dovednosti (házení a chytání), jednak hrajeme pohybové hry
 • do cvičení pravidelně zařazujeme cvičení pro rozvoj spolupráce hemisfér (hra na tělo, rytmizace říkadel, cvičení ve dvojicích…)
 • výbornou zkušenost máme se cvičením jógy – nácvik základních póz a tzv. „Pohádkové cvičení“
 • součástí každého cvičení je závěrečná relaxace – využití šátečků, plyšových zvířátek, padáku…

cvičení na rozvoj paměti a pozornosti

 • individuálně i ve skupinkách při ranních hrách i v průběhu dne
 • hry s pexesy, nejrůznějšími obrázky
 • využití standardních didaktických pomůcek a her
 • řazení, třídění, porovnávání

práci s abstraktními symboly

 • pravidelně opakujeme v nejrůznějších hrách a obměnách vlajky, značky aut, dopravní a turistické značky
 • hodně pracujeme s knihami – nejrůznějšími atlasy, encyklopediemi
 • pro předškoláky byly vypracovány pracovní listy s tematikou stromů

hudbu

 • nácvik písní, rytmizace, rýmování, práce s hlasem, slabikami
 • seznámení s notami
 • poslech hudby – hudba typická pro jednotlivé státy, hymny
 • taneční improvizace na hudbu
Mgr. Vladimíra Ottomanská
ředitelka
V Černošicích, 30. 8. 2017

» Archiv