ZŠ Didaktis, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bzenecká 4226/23
Brno-Vinohrady
628 00


Kontakt

+420 725 694 926

http://www.zsdidaktis.cz

Redaktoři

 • Mgr. Andrea Kalusová
 • Mgr. Marie Kudrová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Nadání dítěte je potenciál, a nikoli jeho jednou provždy daná dispozice. Nadání je proto třeba systematicky rozvíjet. Naše škola podporuje vzdělávání intelektově nadaných dětí těmito způsoby:

 • Na začátku školní docházky provádíme v rámci běžné výuky několikatýdenní screening dítěte, na jehož základě sestavujeme individuální rozvojový plán. V rozvojovém plánu jsou nadanému dítěti nastaveny takové vzdělávací cíle, které jsou pro něj dostatečně motivující výzvou.
 • Vytváříme bezpečné prostředí, založené na respektujícím přístupu, srozumitelné komunikaci, funkčních pravidlech chování a podpoře zdravých vztahů ve skupině.
 • U nadaného žáka rozvíjíme také jeho volní vlastnosti, aby své nadání dokázal v budoucnu využít v profesním i osobním životě: vystavujeme ho situacím, v nichž musí vyvinout úsilí a trpělivost, překonávat adekvátní překážky, pracovat s chybou a neúspěchem, soustředit se nejen na proces, ale i na výsledek. Poznává tak své silné i slabé stránky a učí se s nimi pracovat.
 • Učivo nadaným žákům v rámci učiva daného ročníku obohacujeme a prohlubujeme, abychom se vyhnuli úskalím jejich akcelerace (přeskočení ročníku) – nadané žáky začleňujeme do běžné třídy. Ti tak mohou zůstávat v kontaktu se svými vrstevníky a učit se pracovat a vycházet s přirozenou skupinou dětí.
 • Používáme promyšlený systém víceúrovňového hodnocení, které dává nadaným žákům reálnou možnost zažívat ve škole úspěch – současně však zabraňuje tomu, aby dostávali výborné hodnocení bez toho, že by vyvinuli dostatečné úsilí.
 • Pracujeme se vzdělávacími materiály nakladatelství Didaktis, které jsou vhodné pro práci s rozumově nadanými, protože odbourávají zbytečný dril, navozují situace z praktického života a vtahují žáky do probíraných témat hravou dějovou linkou. Učebnice rovněž doplňují probíraná témata o další souvislosti a informace (statistiky, měření, zajímavosti, kuriozity a výjimky) a nabízejí vhodné formy náročnějších úloh (slovní úlohy, projekty, mezipředmětové úlohy, prezentace, šifry, tajenky a grafy).
 • Do výuky zařazujeme bloky pro nadané, v nichž spojujeme žáky s diagnostikovaným nadáním z více ročníků. Díky úzké spolupráci s nakladatelstvím Didaktis jsme jako první škola v ČR začali v těchto blocích pracovat s ojedinělým vzdělávacím materiálem Koumák, určeným pro nadprůměrně až mimořádně nadané žáky.
 • V odpoledním čase pořádáme v naší škole řadu zájmových kroužků, ve kterých nadané děti mohou rozvíjet svá specifická nadání. V prostorách naší školy se pravidelně koná pod záštitou Mensy rovněž Klub nadaných dětí.
 • Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou na ulici Kohoutova, s níž konzultujeme metodiku práce s nadanými žáky tak, abychom vhodně reagovali na jejich potřeby.

Ve školním roce 2019/2020 jsme uskutečnili řadu aktivit a do života uvedli několik projektů, které podpořily rozvoj (nejen) intelektově nadaných dětí z naší školy i mimo ni:

 1. V říjnu 2019 jsme v našich prostorách otevřeli zájmové kroužky s jazykovým, hudebním i pohybovým zaměřením, ve kterých mohli žáci rozvíjet svá nadání. Nově jsme do nabídky zařadili moderní gymnastiku.
 2. Dále byl po předešlé dobré zkušenosti nabídnut žákům čtenářský klub, jehož cílem bylo zlepšení čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí žáka.
 3. Dvakrát za měsíc v průběhu celého školního roku jsme pořádali klub nadaných dětí (většina z nich ve dvou termínech), které si získaly široký okruh fanoušků. Kluby rozvíjely intelektové nadání dětí, současně však podporovaly jejich celkový osobnostní vývoj. Zaměřovaly se proto jak na různé typy her a hlavolamů, tak na vědecké, osobnostní, výtvarné, environmentální a další aktivity.
 4. Po celý školní rok probíhaly v naší škole anglické kluby (pro každý ročník 2 hodiny týdně). Jejich završením bylo úspěšné absolvování cambridgeských zkoušek.
 5. V měsíci říjnu jsme otevřeli klub deskových her a zábavné logiky a rovněž čtenářský klub.
 6. V prvním pololetí školního roku 2019/2020 jsme zahájili přípravný kurz na gymnázia. Žáci se zde připravovali na přijímací řízení na víceletá gymnázia z českého jazyka a literatury a také matematiky. Přípravný kurz byl koncipovány tak, aby přesně pokrýval požadavky jednotné přijímací zkoušky.

Zaměření naší školy na rozvoj zejména intelektově nadaných dětí realizujeme ve spolupráci s několika partnery, o jejichž zkušenosti a profesionalitu se můžeme opřít. Jedná se zejména o nakladatelství Didaktis, jehož učebnice a promyšlená metodika nám pomáhají efektivně vzdělávat nadané děti. V neposlední řadě pak patří k těmto partnerům také Mensa ČR, jejíž aktivity pozorně sledujeme a podle možností se jich účastníme.

Mgr. Andrea Kalusová
ředitelka školy
V Brně, 15. 9. 2020

» Archiv