ZŠ Didaktis, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bzenecká 4226/23
Brno-Vinohrady
628 00


Kontakt

+420 725 694 926

http://www.zsdidaktis.cz

Redaktoři

 • Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Růženecká
 • Mgr. Michaela Slavíková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Didaktis, Brno
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Nadání dítěte je potenciál, a nikoli jeho jednou provždy daná dispozice. Nadání je proto třeba systematicky rozvíjet. Naše škola podporuje vzdělávání intelektově nadaných dětí těmito způsoby:

 • Na začátku školní docházky provádíme v rámci běžné výuky několikatýdenní screening dítěte, na jehož základě sestavujeme individuální rozvojový plán. V rozvojovém plánu jsou nadanému dítěti nastaveny takové vzdělávací cíle, které jsou pro něj dostatečně motivující výzvou.
 • Vytváříme bezpečné prostředí, založené na respektujícím přístupu, srozumitelné komunikaci, funkčních pravidlech chování a podpoře zdravých vztahů ve skupině.
 • U nadaného žáka rozvíjíme také jeho volní vlastnosti, aby své nadání dokázal v budoucnu využít v profesním i osobním životě: vystavujeme ho situacím, v nichž musí vyvinout úsilí a trpělivost, překonávat adekvátní překážky, pracovat s chybou a neúspěchem, soustředit se nejen na proces, ale i na výsledek. Poznává tak své silné i slabé stránky a učí se s nimi pracovat.
 • Učivo nadaným žákům v rámci učiva daného ročníku obohacujeme a prohlubujeme, abychom se vyhnuli úskalím jejich akcelerace (přeskočení ročníku) – nadané žáky začleňujeme do běžné třídy. Ti tak mohou zůstávat v kontaktu se svými vrstevníky a učit se pracovat a vycházet s přirozenou skupinou dětí.
 • Používáme promyšlený systém víceúrovňového hodnocení, které dává nadaným žákům reálnou možnost zažívat ve škole úspěch – současně však zabraňuje tomu, aby dostávali výborné hodnocení bez toho, že by vyvinuli dostatečné úsilí.
 • Pracujeme se vzdělávacími materiály nakladatelství Didaktis, které jsou vhodné pro práci s rozumově nadanými, protože odbourávají zbytečný dril, navozují situace z praktického života a vtahují žáky do probíraných témat hravou dějovou linkou. Učebnice rovněž doplňují probíraná témata o další souvislosti a informace (statistiky, měření, zajímavosti, kuriozity a výjimky) a nabízejí vhodné formy náročnějších úloh (slovní úlohy, projekty, mezipředmětové úlohy, prezentace, šifry, tajenky a grafy).
 • Do výuky zařazujeme bloky pro nadané, v nichž spojujeme žáky s diagnostikovaným nadáním z více ročníků. Díky úzké spolupráci s nakladatelstvím Didaktis jsme jako první škola v ČR začali v těchto blocích pracovat s ojedinělým vzdělávacím materiálem Koumák, určeným pro nadprůměrně až mimořádně nadané žáky.
 • V odpoledním čase pořádáme v naší škole řadu zájmových kroužků, ve kterých nadané děti mohou rozvíjet svá specifická nadání. V prostorách naší školy se pravidelně koná pod záštitou Mensy rovněž Klub nadaných dětí.
 • Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou na ulici Kohoutova, s níž konzultujeme metodiku práce s nadanými žáky tak, abychom vhodně reagovali na jejich potřeby.

Ve školním roce 2016/2017 jsme uskutečnili řadu aktivit a do života uvedli několik projektů, které podpořily rozvoj (nejen) intelektově nadaných dětí z naší školy i mimo ni:

 1. Každý měsíc jsme pořádali dva Kluby nadaných dětí (většina z nich ve dvou termínech), které si získaly stále širší okruh fanoušků. Kluby rozvíjely intelektové nadání dětí, současně však podporovaly jejich celkový osobnostní vývoj. Zaměřovaly se proto jak na deskové hry, hlavolamy a šifry, tak na vědecké, poznávací, výtvarné a vlastivědné aktivity.
 2. Po celý školní rok probíhaly v naší škole Anglické kluby (pro každý ročník 2 hodiny týdně). Jejich završením bylo úspěšné absolvování cambridgeských zkoušek Cambridge English v úrovni Starters žáky 2. ročníku.
 3. V říjnu 2016 jsme v našich prostorách otevřeli zájmové kroužky, ve kterých mohli nadané žáci rozvíjet svá nadání.
 4. V průběhu listopadu 2016 až června 2017 jsme spustili v naší mateřské škole intenzivní program pro předškoláky, podporující rozvoj jejich předškolní zralosti. Rodiče v jeho průběhu využívali pravidelných individuálních konzultací, kde získávali užitečné tipy pro práci s dětmi.

Zaměření naší školy na rozvoj zejména intelektově nadaných dětí realizujeme ve spolupráci s několika partnery, o jejichž zkušenosti a profesionalitu se můžeme opřít. Jedná se zejména o nakladatelství Didaktis, jehož učebnice a promyšlená metodika nám pomáhají efektivně vzdělávat nadané děti. V neposlední řadě pak patří k těmto partnerům také Mensa ČR, jejíž aktivity pozorně sledujeme a podle možností se jich účastníme.

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
V Brně, 31. 1. 2018

Talentové zkoušky do 1. třídy

10.12.2018

V Základní škole Didaktis připravujeme otevření dalších dvou prvních tříd s nadstandardním vzdělávacím programem, ve kterých garantujeme

 • 10 až 15 žáků ve třídě (max. 16),
 • až 9 hodin angličtiny týdně,
 • promyšlený systém individuálního rozvoje dětí,
 • rozšíření výuky pro šikovné a nadané děti,
 • důraz na rozvoj praktických dovedností pro život v dnešním světě.

A protože nejcennější je to, co vidíte na vlastní oči, a protože víme, že Vás můžeme přivítat v poctivé škole, neváhejte nás kontaktovat a navštivte nás během Dne otevřených dveří nebo si s námi sjednejte individuální návštěvu školy.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách pod tímto odkazem.


» Archiv