ZŠ Didaktis, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bzenecká 4226/23
Brno-Vinohrady
628 00


Kontakt

+420 725 694 926

http://www.zsdidaktis.cz

Redaktoři

 • Mgr. Andrea Kalusová
 • Mgr. Michaela Růženecká

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Didaktis, Brno
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Nadání dítěte je potenciál, a nikoli jeho jednou provždy daná dispozice. Nadání je proto třeba systematicky rozvíjet. Naše škola podporuje vzdělávání intelektově nadaných dětí těmito způsoby:

 • Na začátku školní docházky provádíme v rámci běžné výuky několikatýdenní screening dítěte, na jehož základě sestavujeme individuální rozvojový plán. V rozvojovém plánu jsou nadanému dítěti nastaveny takové vzdělávací cíle, které jsou pro něj dostatečně motivující výzvou.
 • Vytváříme bezpečné prostředí, založené na respektujícím přístupu, srozumitelné komunikaci, funkčních pravidlech chování a podpoře zdravých vztahů ve skupině.
 • U nadaného žáka rozvíjíme také jeho volní vlastnosti, aby své nadání dokázal v budoucnu využít v profesním i osobním životě: vystavujeme ho situacím, v nichž musí vyvinout úsilí a trpělivost, překonávat adekvátní překážky, pracovat s chybou a neúspěchem, soustředit se nejen na proces, ale i na výsledek. Poznává tak své silné i slabé stránky a učí se s nimi pracovat.
 • Učivo nadaným žákům v rámci učiva daného ročníku obohacujeme a prohlubujeme, abychom se vyhnuli úskalím jejich akcelerace (přeskočení ročníku) – nadané žáky začleňujeme do běžné třídy. Ti tak mohou zůstávat v kontaktu se svými vrstevníky a učit se pracovat a vycházet s přirozenou skupinou dětí.
 • Používáme promyšlený systém víceúrovňového hodnocení, které dává nadaným žákům reálnou možnost zažívat ve škole úspěch – současně však zabraňuje tomu, aby dostávali výborné hodnocení bez toho, že by vyvinuli dostatečné úsilí.
 • Pracujeme se vzdělávacími materiály nakladatelství Didaktis, které jsou vhodné pro práci s rozumově nadanými, protože odbourávají zbytečný dril, navozují situace z praktického života a vtahují žáky do probíraných témat hravou dějovou linkou. Učebnice rovněž doplňují probíraná témata o další souvislosti a informace (statistiky, měření, zajímavosti, kuriozity a výjimky) a nabízejí vhodné formy náročnějších úloh (slovní úlohy, projekty, mezipředmětové úlohy, prezentace, šifry, tajenky a grafy).
 • Do výuky zařazujeme bloky pro nadané, v nichž spojujeme žáky s diagnostikovaným nadáním z více ročníků. Díky úzké spolupráci s nakladatelstvím Didaktis jsme jako první škola v ČR začali v těchto blocích pracovat s ojedinělým vzdělávacím materiálem Koumák, určeným pro nadprůměrně až mimořádně nadané žáky.
 • V odpoledním čase pořádáme v naší škole řadu zájmových kroužků, ve kterých nadané děti mohou rozvíjet svá specifická nadání. V prostorách naší školy se pravidelně koná pod záštitou Mensy rovněž Klub nadaných dětí.
 • Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou na ulici Kohoutova, s níž konzultujeme metodiku práce s nadanými žáky tak, abychom vhodně reagovali na jejich potřeby.

Ve školním roce 2017/2018 jsme uskutečnili řadu aktivit a do života uvedli několik projektů, které podpořily rozvoj (nejen) intelektově nadaných dětí z naší školy i mimo ni:

 1. Každý měsíc jsme pořádali dva kluby nadaných dětí (většina z nich ve dvou termínech), které si získaly široký okruh fanoušků. Kluby rozvíjely intelektové nadání dětí, současně však podporovaly jejich celkový osobnostní vývoj. Zaměřovaly se proto jak na různé typy her a hlavolamů, tak na vědecké, poznávací, výtvarné a vlastivědné aktivity.
 2. Po celý školní rok probíhaly v naší škole Anglické kluby (pro každý ročník dvě hodiny týdně). Jejich završením bylo úspěšné absolvování cambridgeských zkoušek Cambridge English v úrovni Starters žáky 2. ročníku.
 3. V říjnu 2017 jsme v našich prostorách otevřeli zájmové kroužky, s jazykovým, hudebním i pohybovým zaměřením, ve kterých mohli nadané žáci rozvíjet svá nadání.
 4. Ve druhém pololetí se k zájmovým kroužkům přidal i čtenářský klub organizovaný díky projektu OP VVK, jehož cílem bylo zlepšení čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí žáků.
 5. V průběhu listopadu 2017 až června 2018 jsme spustili v naší mateřské škole intenzivní program pro předškoláky, podporující rozvoj jejich předškolní zralosti. Rodiče v jeho průběhu využívali pravidelných individuálních konzultací, kde získávali užitečné tipy pro práci s dětmi.

Zaměření naší školy na rozvoj zejména intelektově nadaných dětí realizujeme ve spolupráci s několika partnery, o jejichž zkušenosti a profesionalitu se můžeme opřít. Jedná se zejména o nakladatelství Didaktis, jehož učebnice a promyšlená metodika nám pomáhají efektivně vzdělávat nadané děti. V neposlední řadě pak patří k těmto partnerům také Mensa ČR, jejíž aktivity pozorně sledujeme a podle možností se jich účastníme.

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
V Brně, 30. 11. 2018

» Archiv