ZŠ Sirotkova, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sirotkova 371/36
Brno-Žabovřesky
616 00


Kontakt

+420 541 211 945

http://www.zssirotkova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Marcela Cvrkalová
 • Mgr. Lukáš Ulč

Škola se již tradičně zaměřuje na výuku matematiky a informatiky, velký důraz klademe také na aktivní zvládnutí jazyků a na aktivní trávení volného času, zejména sport. ZŠ Sirotkova je centrem vzdělanosti i volnočasových aktivit pro své žáky i širší veřejnost. Z aktivit, které naše škola pořádá, můžeme vybrat například:

 • Škola vede klub pro zvídavé a přemýšlivé děti (Klub Mensy ČR)
 • Žáci školy se pravidelně účastní soutěží v logice, matematice, informatice, sudoku a dalších podobně zaměřených soutěží v rámci Brna i celé republiky. Škola sama pořádá městská kola Matematických olympiád 4. a 7. tříd, MK Pythagoriády 8. tříd.
 • Pořádá sportovní akce pro žáky školy v rámci jejich volnočasových aktivit formou kroužků a turnajů, zejména v korfbalu a florbalu.
 • Žáci školy se pravidelně účastní brněnských i celostátních sportovních soutěží.
 • Pořádá akce pro rodiče a přátele školy – předvánoční a velikonoční dílničky, neformální setkání s rodiči na školním dvorku, herní odpoledne deskových her, burza sportovních potřeb.
 • Pravidelně informuje o své výchovné činnosti v místním tisku i ve školních novinách
 • Pravidelně pořádá akce pro učitelský sbor, které mají za cíl stmelení týmu učitelů a jejich další motivaci pro náročnou práci
 • Škola funguje jako poradenské centrum pro rodiče při řešení problémů, týkajících se vzdělávání, výchovy a sebepojetí žáků. Při škole pracuje Klub rodičů, který má 29 členů.
 • Škola pravidelným a důsledným vedením žáků k zodpovědnému a zdravému životu, slušnému a kulturnímu chování a zodpovědnému budování žebříčku životních hodnot kultivujte nejen žáky školy, ale také jejich nejbližší okolí, a to jak ve výuce, tak při celoškolních projektových dnech a aktivitách.
 • Vytváří ovzduší pro otevřenou komunikaci žák – učitel – rodič, založenou na vzájemném respektu a důvěře. Při škole funguje také Školní parlament, jehož členové se pravidelně 1x měsíčně setkávají na pracovní schůzce s ředitelem školy a řeší provozní záležitosti školy a jednotlivých tříd.
 • Škola integruje žáky z různých sociálních, kulturních i geografických poměrů, přičemž přihlíží k jedinečnosti a osobitosti každého žáka. Tím přispívá k budování multikulturního pohledu žáků na své okolí  a vede je k podpoře lidských práv, demokratičnosti a respektu

Žáci s matematickým nadáním mají možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Žákům nadaným v jiných směrech učitel uzpůsobuje rozsah a formu probíraného učiva tak, aby se jejich nadání dále rozvíjelo, v odůvodněných případech žáci daný předmět studují s vyšším ročníkem. Škola je připravena také na integraci žáků s výjimečným nadáním.

Klub nadaných dětí při ZŠ Sirotkova, Brno

Kroužek v naší škole pracuje od školního roku 2011/2012 a sdružuje nadané děti ve dvou skupinách. Jedna skupina je tvořena žáky 1.–4. ročníku, druhá je určena žákům 5.–9. ročníků. Scházíme se pravidelně jednou za týden, dvě schůzky v měsíci hrajeme deskové hry, učíme se taktice, spolupráci, herním strategiím, trénujeme postřeh i paměť. Jedna schůzka v měsíci je čistě šifrování, kódujeme, šifrujeme i dešifrujeme různými metodami, řešíme hlavolamy, účastníme se šifrovacích soutěží. Jednou za měsíc je pak tématický schůzka, která z různých úhlů pohledu zkoumá a odhaluje taje pojicího celoročního tématu. Prozkoumali jsme již témata strom, voda a vzduch, v příštím roce se těšíme na probádání tématu země.

Z našeho programu vybíráme:

 • návštěva Hydrometeorolgického institutu
 • pokusy z oblasti fyziky a chemie
 • geocaching, orientační závod s šifrováním
 • výroba papírových modelů vzdušných dopravních prostředků
 • velké vzdušné bitvy
 • AIR – in English

Zpráva o činnosti klubu ve školním roce 2016/2017

Schůzky Klubu Mensy ČR při ZŠ Sirotkova probíhají každý týden a trvají 60 minut. Střídají se velmi oblíbené schůzky herní se schůzkami šifrovacími a tématickými.

Herní schůzky probíhají vždy jednou za čtrnáct dní, děti se učí spolupráci, taktice v různých hrách i herním strategiím. Škola každý rok doplňuje a rozšiřuje sbírku deskových her tak, aby na schůzkách klubu děti mohly stále poznávat nové hry s různým zaměřením. V roce 2016/17 si děti velmi oblíbily obě verze hry Krycí jména, hitem ve strategických hrách se stalo 7 divů světa a Zámky šíleného krále Ludvíka, mezi hrami pro menší děti stále vede v žebříčku úspěšnosti Dixit a Tůry můry, oblíbenou hrou pro dva se letos stal Patchwork.

Šifrovací schůzky probíhaly jedenkrát měsíčně, během schůzek jsme se naučili používat šifrovací pomůcky i techniku, pracovat při šifrování v týmu a zjistili jsme, jak na šifry různých typů. V příštím školním roce se chceme zapojit do některé z celoročních šifrovacích soutěží, které jsme si v roce 2016/17 zkusili jen „nanečisto“.

Pojítkem tématických schůzek byl ve školním roce 2016/2017 vzduch. Kolegové fyzikáři a chemikáři si pro nás připravili řadu tématických pokusů, vyrobili jsme si modely různých vzdušných dopravních prostředků, dozvěděli se o velkých vzdušných bitvách, navštívili letiště i hydrometeorologický institut.

A co bude příští rok? Tématem roku se stane třetí živel, země. Budeme zkoumat půdu pod svýma nohama, objevovat horniny a nerosty, ale také si hrát a bavit se. Nápadů máme spoustu a už teď se těšíme na nadcházející rok.

Mgr. Marcela Cvrkalová
zástupkyně ředitele školy
V Brně, 10. 7. 2017

» Archiv