ZŠ Sirotkova, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sirotkova 371/36
Brno-Žabovřesky
616 00


Kontakt

+420 541 211 945

http://www.zssirotkova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Marcela Cvrkalová
 • Mgr. Lukáš Ulč

Škola se již tradičně zaměřuje na výuku matematiky a informatiky, velký důraz klademe také na aktivní zvládnutí jazyků a na aktivní trávení volného času, zejména sport. ZŠ Sirotkova je centrem vzdělanosti i volnočasových aktivit pro své žáky i širší veřejnost. Z aktivit, které naše škola pořádá, můžeme vybrat například:

 • Škola vede klub pro zvídavé a přemýšlivé děti (Klub Mensy ČR)
 • Žáci školy se pravidelně účastní soutěží v logice, matematice, informatice, sudoku a dalších podobně zaměřených soutěží v rámci Brna i celé republiky.
 • Pořádá sportovní akce pro žáky školy v rámci jejich volnočasových aktivit formou kroužků a turnajů, zejména v korfbalu a florbalu.
 • Žáci školy se pravidelně účastní brněnských i celostátních sportovních soutěží.
 • Pořádá akce pro rodiče a přátele školy – předvánoční a velikonoční dílničky, neformální setkání s rodiči na školním dvorku, herní odpoledne deskových her, burza sportovních potřeb.
 • Pravidelně informuje o své výchovné činnosti v místním tisku i ve školních novinách
 • Pravidelně pořádá akce pro učitelský sbor, které mají za cíl stmelení týmu učitelů a jejich další motivaci pro náročnou práci
 • Škola funguje jako poradenské centrum pro rodiče při řešení problémů, týkajících se vzdělávání, výchovy a sebepojetí žáků. Při škole pracuje Klub rodičů, který má 29 členů.
 • Škola pravidelným a důsledným vedením žáků k zodpovědnému a zdravému životu, slušnému a kulturnímu chování a zodpovědnému budování žebříčku životních hodnot kultivujte nejen žáky školy, ale také jejich nejbližší okolí, a to jak ve výuce, tak při celoškolních projektových dnech a aktivitách.
 • Vytváří ovzduší pro otevřenou komunikaci žák – učitel – rodič, založenou na vzájemném respektu a důvěře. Při škole funguje také Školní parlament, jehož členové se pravidelně 1x měsíčně setkávají na pracovní schůzce s ředitelem školy a řeší provozní záležitosti školy a jednotlivých tříd.
 • Škola integruje žáky z různých sociálních, kulturních i geografických poměrů, přičemž přihlíží k jedinečnosti a osobitosti každého žáka. Tím přispívá k budování multikulturního pohledu žáků na své okolí  a vede je k podpoře lidských práv, demokratičnosti a respektu

Žáci s matematickým nadáním mají možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Žákům nadaným v jiných směrech učitel uzpůsobuje rozsah a formu probíraného učiva tak, aby se jejich nadání dále rozvíjelo, v odůvodněných případech žáci daný předmět studují s vyšším ročníkem. Škola je připravena také na integraci žáků s výjimečným nadáním.

Klub nadaných dětí při ZŠ Sirotkova, Brno

Kroužek v naší škole pracuje od školního roku 2011/2012 a sdružuje nadané děti ve dvou skupinách. Jedna skupina je tvořena žáky 1.–4. ročníku, druhá je určena žákům 5.–9. ročníků. Scházíme se pravidelně jednou za týden, dvě schůzky v měsíci hrajeme deskové hry, učíme se taktice, spolupráci, herním strategiím, trénujeme postřeh i paměť. Jedna schůzka v měsíci je čistě šifrování, kódujeme, šifrujeme i dešifrujeme různými metodami, řešíme hlavolamy, účastníme se šifrovacích soutěží. Jednou za měsíc je pak tématický schůzka, která z různých úhlů pohledu zkoumá a odhaluje taje pojicího celoročního tématu. Prozkoumali jsme již témata strom, voda a vzduch, v příštím roce se těšíme na probádání tématu země.

Z našeho programu vybíráme:

 • návštěva Hydrometeorologického institutu
 • pokusy z oblasti fyziky a chemie
 • geocaching, orientační závod s šifrováním
 • výroba papírových modelů vzdušných dopravních prostředků
 • velké vzdušné bitvy
 • AIR – in English

Zpráva o činnosti klubu ve školním roce 2017/2018

Schůzky Klubu Mensy ČR probíhají jedenkrát týdně v délce trvání 60 minut. Střídají se schůzky herní se schůzkami šifrovacími a tematickými. Herní schůzky jsou zaměřeny na rozvoj herních strategií, taktiky a spolupráce. Škola každý rok doplňuje sbírku deskových a stolních her, aby na herních schůzkách děti měly možnost poznat a naučit se nové hry. U nových her vedeme děti k umění prostudovat pravidla hry, kterou neznají a podle pravidel hru připravit a zahrát. Učí se také s pravidly pracovat v průběhu hry, konzultovat pravidla v případě nejasností nebo sporu a dojít ke společnému konsensu. V poslední době jsme zakoupili také několik nových kooperativních her, ve kterých hrají hráči spolu proti hře. V těchto hrách dbáme zejména na dodržování možnosti všech hráčů vyjádřit svůj názor, dojít jako tým ke společnému rozhodnutí a nést společně důsledky tohoto rozhodnutí.

Ve školním roce 2017/18 v oblíbenosti mezi dětmi vedly strategické hry Ticket to Ride a 7 divů světa, často se hrály Krycí jména, Dixit, Ostrov Skye, Cortex. Mezi náročnější hry, které na schůzkách nejsme zejména z časových důvodů schopni hrát častěji patří také kooperativní hra Pandemic nebo Time Stories.

Šifrovací schůzky probíhaly jedenkrát za měsíc. Zaměřili jsme se na používání šifrovacích pomůcek, rozpoznávání typu šifry, práci v týmu a spolupráci při luštění. Dva týmy Klubu Mensy ČR se zapojily do celostátní šifrovací hry Technoplaneta, která je určena pro týmy žáků základních škol. Oběma týmům se přes sérii školních kol podařilo probojovat až do pražského finále, které se konalo v parku Stromovka. Tým páťáků, který byl nejmladším týmem ve finále se umístil na krásném 28. místě, tým sedmáků na místě 21. Oba týmy si šifrovačku v terénu velmi užily a doufáme, že se do soutěže zapojí i v příštím školním roce. 

Tematické schůzky ve školním roce 2017/18 propojovalo téma oheň, žáci absolvovali sérii tematických pokusů z fyziky, chemie i přírodopisu, dozvěděli se o roli ohně v dějinách lidstva, připravili roztoky pro tajné písmo reagující na teplo a zkusili si různé způsoby rozdělávání ohně v přírodě.

Co nás čeká příští rok? Určitě nové zážitky, poznatky i hry, ale hlavně čas strávený aktivně s partou dobrých kamarádů. Tematické schůzky budou z důvodů velkého pracovního vytížení kolegů zařazeny pouze příležitostně, zvýšíme naopak počet šifrovacích schůzek. Budeme tím pádem mít možnost zapojit se do většího počtu různých šifrovacích her on-line i v terénu. Plánujeme také doplnění sbírky deskových her o nové hry kompetitivní i kooperativní. Věříme, že nás čeká opět krásný rok v dobré partě.

Mgr. Marcela Cvrkalová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
V Brně, 12. 11. 2018

» Archiv