ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového vítězství 1554
Praha 4
149 00


Kontakt

+420267227557

http://www.kvetnak.cz

Redaktoři

  • Mgr. Michaela Neumannová

Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí svým přístupem ke vzdělávání. Nemáme třídy, skupiny ani speciální program pro nadané děti, ale integrujeme je do běžné výuky.

Ideovými východisky činnosti naší školy jsou tři pilíře. Prvním je bezpečné prostředí, které chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy a jednotlivých tříd, druhým je pedagogický konstruktivismus a třetím je otevřené partnerství uvnitř školy a ve vztazích s rodiči a dalšími institucemi, které se podílejí na vzdělávání dětí i dospělých.

Podporujeme rozmanitost metod výuky. Vedle tříd s klasickou výukou matematiky a výukou čtení metodou analyticko-syntetickou máme také třídy s Hejného matematikou, výukou čtení metodou genetickou a Montessori třídy. Na prvním i druhém stupni naší ZŠ vyučujeme též metodou CLIL. Další zaměření žáků podporujeme absolventskými pracemi v devátém ročníku. Žáci při nich zpracovávají téma, které si volí. Zkoušejí si tak prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, schopnost kultivovaného vyjadřování a přesvědčivé argumentace. Při hodinách informatiky se pravidelně věnujeme také kybernetické bezpečnosti. Mezi naše volitelné předměty patří např. Mediální výchova, Programování I a II, Psaní všemi deseti, Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova, Tvořivá výtvarná dílna, Sportovní výchova a samozřejmě také semináře Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro deváté ročníky. Testování Mensy proběhne na naší škole v letošním školním roce v náhradním termínu. Na webových stránkách školy informujeme pravidelně o aktivitách Mensy. Odkaz na webové stránky Mensy ČR máme na našich stránkách v sekci Škola – Koncepce školy – Podpora nadání.

Pedagogům pomáhá při výuce s nadanými žáky tandemová výuka, sdílení zkušeností návštěvou jiných škol, používání nových online metod ve výuce, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentora, zapojení odborníků z praxe. Ve škole pracují také interní mentoři těch skupin učitelů, kteří se chtějí dále vzdělávat v určitých oblastech, ať se již jedná o zmiňovanou matematiku Hejného, CLIL, RWCT nebo například i o projektové vyučování či formativní hodnocení. Pravidelně se scházejí, sdílejí své zkušenosti a věnují se zpětné vazbě k aktivitám uplynulého období tak, aby byla jejich práce s dětmi pozitivní a přínosem. Zároveň je těmto učitelům v daných oblastech poskytováno další vzdělávání.

Kromě „Projektového dne mimo školu“, se naše škola účastní také několika velmi zajímavých projektů, které pomáhají pedagogům při výuce a rozvoji žákovských kompetencí:

  • Vzdělávací projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ se zaměřuje na podporu pedagogických sborů veřejných základních škol. Díky němu si učitelé osvojí takové dovednosti, které přispějí k příznivé kultuře učení pro každého žáka, ale i zaměstnance školy. Realizován je obecně prospěšnou společností Pomáháme školám k úspěchu a finančně zajištěn Nadací The Kellner Family Foundation.
  • Projekt „Zkoumavé čtení“ si za hlavní cíl klade růst individuálního čtenářství, či i pisatelství každého žáka, a to díky metodám výuky, které projekt ověří. Je založen na vybraných anglosaských zkušenostech a uplatňuje je především při realizaci technik a strategií, které lze využít v tzv. oborovém čtení, na Květňáku např. v občanské výuce a fyzice.
  • Hlavním cílem projektu „FOF“ (Free online Fridays) je vést žáky k odpovědnosti za vlastní učení pomocí sladění možností online výuky a kooperativního učení.
  • Projekt společnosti Post Bellum: „Příběhy našich sousedů“, ve kterém představují jednotlivé školní týmy veřejnosti osudy pamětníků. Naše děti letos, stejně jako loni, skončily v silné konkurenci základních škol a jednoho gymnázia z Jižního Města na nepopulárním 4. místě. Zaslouží si velkou pochvalu, protože věnovaly projektu mnoho hodin ve svém volném čase, pracovaly s chutí a vytvořily hodnotnou reportáž, životopis, fotodokumentaci a prezentaci.
  • Začátkem každého školního roku je realizován také projekt „Edison“. Po dobu pěti dnů navštěvují školu vybraní studenti z různých částí světa, kteří našim žákům přibližují život v jejich zemi, kulturu, zvyky. Všechny tyto aktivity probíhají v anglickém jazyce a jsou výbornou příležitostí k rozvinutí jazykových dovedností žáků.

Každoročně se účastníme logické olympiády a dalších matematických soutěží; soutěží v informatice; chemické, biologické, zeměpisné, dějepisné olympiády; olympiády v Čj, Aj a Nj. Žákovský parlament Ptakopysk pořádá každoročně „Šachový turnaj“ prvního i druhého stupně a vědomostní soutěž „Pět proti pěti“. Svůj hudební a sportovní talent mohou děti prokázat v celoškolním klání Květňákmánii. Účastníme se sportovních soutěží. Pořádáme výtvarné soutěže, jarní a vánoční koncerty, pěveckou soutěž, letní fotografickou soutěž.

Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, zájmové kroužky např. kroužek Věda nás baví, kroužek Anglického jazyka, kroužek Programování s Ozoboty, Modelářský kroužek, pro starší děti je otevřen Školní klub.

Všichni naši pedagogičtí pracovníci jsou vzděláváni na seminářích RWCT a CLIL, ostatní semináře si vybírají podle svého zaměření. Podporujeme rozvoj pedagogického sboru v informatické gramotnosti. Letos byl zřízen školní účet u společnosti Google: „G-Suite for Education“ a proběhly webináře „Google pro učitele“ a „Google pro školní management“.
 
Zaměřujeme se i na rozvoj sociálních dovedností. Spolupracujeme např. s externími organizacemi Projet Odyssea, Proxima Sociale, Člověk v tísni.

Pro rodiče pořádáme rodičovské kavárny, ve kterých jsme se zamýšleli nad tématy: „Příprava do školy a motivace k učení“, „Jak zvládnout s dětmi pubertu“. Plánovaná rodičovská kavárna na téma „Hranice a důslednost ve výchově“ neproběhla z důvodu pandemie Covid-19.

Naši žáci mohou také využívat porady kteréhokoli pracovníka poradenského týmu: školního psycholožky, výchovné poradkyně, metodičky prevence, speciálního pedagoga, školního kariérového poradce a asistentů pedagoga. Nadání, které je darem, by bylo škoda nerozvinout v dovednosti. Věříme, že odborné vedení a podpora našich zkušených pedagogů, pomůže nadaným dětem rozvinout jejich přirozený talent a neztratit jej.

Simona Ptáčková
koordinátor ICT
V Praze, dne 28. června 2020

Testování Mensou na Květňáku

19.5.2022 | Další informace...

Článek o testování na Květňáku z pohledu redaktorky Eduzínu. 


» Archiv