ZŠ a MŠ Břežany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Břežany 174
Břežany
671 65


Kontakt

+420 515 277 113

http://www.zs-a-ms-brezany.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jitka Čermáková
 • Mgr. Lucie Martinková

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Břežany je příspěvková organizace zřízená obcí. Jsme úplná základní škola s oběma stupni, součástí organizace je mateřská škola, školní družina, školní jídelna a výdejna. Kapacita školy je 230 žáků, mateřská škola má kapacitu 60 dětí. Počet žáků se pohybuje mezi 115 až 170 žáky. V základní škole vyučuje 10 pedagogů a 2 asistenti pedagoga. V mateřské škole pracují 3 učitelky.

Vzdělávání je realizováno podle ŠVP pro ZV s motivačním názvem Tvořivá škola. Poskytujeme vzdělání žákům s mimořádným nadáním, průměrným nadáním i dětem integrovaným pro SPU. Všichni učitelé mají vysokoškolské magisterské vzdělání, vychovatelka má vzdělání střední s maturitou. Věkový průměr učitelů základní školy je přibližně 36 let. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik drogové prevence a správce počítačové sítě. Škola spolupracuje s PPP Znojmo, se Zámkem Břežany, příspěvková organizace a SPC Brno a navázali jsme spolupráci se ZŠ a MŠ Šanov, ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, ZŠ a MŠ Hevlín, ZŠ a MŠ Želetice

Vyučování probíhá ve dvou od sebe vzdálených budovách. Budova I. stupně je připojena na internet a nachází se zde i interaktivní tabule. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, v každém patře na 2. stupni je v jedné ze tříd nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem a ozvučením, v podkroví se nachází třída, která slouží výuce jazyků a hudební výchově a dobře vybavená třída informatiky. Okolí budovy tvoří rozlehlá zahrada se starými i novými stromy a provizorním hřištěm. Výhodou školy je prostředí rodinného typu. Ve třídách je málo dětí a učitelům to umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, mají možnost děti lépe a důkladněji poznat, porozprávět si s nimi a lépe je pochopit. Také kolektiv pedagogů je poměrně malý a věkově si blízký.

 • Škola pořádá každoročně pro děti dvou po sobě jdoucích ročníků plavecký výcvik v plaveckém bazénu ve Znojmě a v Hrušovanech nad Jevišovkou a pro zájemce z řad žáků druhého stupně ve spolupráci se ZŠ Dyjákovice také lyžařský výcvikový kurz. Učitelé zapojili žáky soutěživou formou do sběru druhotných surovin a bylin, baterií a drobných elektrozařízení. Ve škole jsou zájmové kroužky - angličtiny, hry na zobcovou flétnu, klavír, recyklačně - výtvarný kroužek, fotbalový, florbalový, logopedický, včelařský a další.
 • Zapojujeme se do olympiád z dějepisu a českého jazyka, angličtiny, matematiky, do Logické olympiády, soutěží sportovních - ve florbalu, výtvarných nebo recitačních. Každoročně se zapojujeme do přírodovědného a matematického klokana. Žáci se účastní kol školních i okresních a ti nejlepší postupují i do kol krajských.
 • Promýšlíme a vytváříme školní projekty, na jejichž realizaci se podílejí učitelé a hlavně děti - např. Den stromů, Den dětí, Ochrana člověka za mimořádných okolností, Zdravá svačinka, Halloween apod.
 • Každoročně pořádáme pro žáky soutěže - Tahle kniha, to je ono..., Můj oblíbený literární hrdina, Mladý Demosthénés, konverzační soutěž v angličtině a němčině, Einstein a pod.. V minulých letech jsme realizovali dva projekty - jeden zaměřený na podporu žáků se SPÚ a druhý - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - učitelé tvořili pracovní listy a prezentace.
 • Informace o svých aktivitách škola zveřejňuje na webových stránkách, které tvoří učitelé a zapojují do jejich tvorby i žáci všech ročníků, dokonce i rodiče, založili jsme si účet u facebooku.
 • Vydáváme Školní noviny, které tvoří vyučující českého jazyka za vydatné spolupráce žáků všech ročníků.
 • Škola pořádá Den otevřených dveří - pro rodiče všech žáků na podzim a začátkem ledna, Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče a pravidelně též konzultační odpoledne, na nichž učitelé informují rodiče o prospěchu a chování žáků. Více se dozvíte na webových stránkách naší školy.

Jak již vyplývá z popisu naší školy, dlouhodobě se snažíme vytvářet podmínky pro to, aby se každý žák vzdělával s lehkostí vycházející z respektu individuality a důrazem na jeho specifika, a proto dosahoval těch nejlepších možných studijních výsledků. Námi stanovený cíl vede především k tomu, aby byli žáci co nejlépe připraveni pro život, abychom je navedli k jejich životním plánům a cílům. Proto se individuálně věnujeme všem dětem s ohledem na jejich specifika a zvláštnosti. Zaměřujeme se na diagnostiku a vzdělávání žáků s mimořádným nadáním, poruchami učení, a dokonce integrujeme děti s postižením do běžných tříd. Nebojíme se této náročnosti především proto, že své povolání vykonáváme s láskou, která je pevně podepřena odbornými znalostmi získanými při studiu na pedagogických fakultách. Zajímáme se o novinky a máme radost z každé nově nabyté informace či zkušenosti, kterou si vzájemně předáváme.

Chtěli bychom žákům poskytovat co nejlepší podmínky k rozvoji, ale jsme malá vesnická škola a možnosti jsou tudíž omezené. Přesto se velmi snažíme a pořádáme besedy i projektové dny se zajímavými lidmi, exkurze. Učitelé v hodinách běžně používají diferenciovaný přístup, při kterém zadávají žákům různě složité úkoly, dělí je na skupiny dle náročnosti a umožňují jim své výsledky v práci prezentovat. Žáky s nadáním se snaží podporovat a dále rozvíjet. V naší škole se běžně stává, že si látku připraví žák a pomocí prezentace ji svým spolužákům osvětluje. Naše aktivity v tomto směru máme zájem a snahu i nadále rozvíjet.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2017/2018

Naše základní škola měla v letošním školním roce 75 žáků, 9 pedagogických pracovníků a 3 asistenty pedagoga. Využíváme při výuce metody Tvořivé školy, v matematice Hejného metodu, vyučujeme dva světové jazyky – angličtinu a němčinu. Pořádáme soutěže v angličtině a letos také zájezd do Velké Británie, matematické soutěže jako je Klokan, do níž byli zapojeni všichni žáci obou stupňů ZŠ, žáci 1.stupně realizují se svými učiteli projekt Učíme se pro život, spolupracujeme na přípravě dětí z MŠ na vstup do základní školy, pořádáme projekty, které se zaměřují na ekologii a prevenci – např. Den Země.

Naše další aktivity v několika bodech:

 • Logická olympiáda – zúčastnilo se jí 75 žáků z obou stupňů ZŠ – 100 % žáků. Do krajského kola nepostoupil nikdo.
 • Matematický klokan – Školní kolo se konalo 6. dubna 2018 na obou stupních ZŠ. Zúčastnilo se celkem 75 žáků, to je 100 % žáků naší ZŠ. 
 • Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postoupili dva žáci – oba žáci 9. třídy, a umístili se v první desítce.
 • Klub zábavné logiky a deskových her –konal se 1× za 14 dní. Vedoucí s dětmi hrála deskové hry, žáci pozorovali mikroskopem živočichy a rostliny, prováděli pokusy. Klub navštěvovalo 12 žáků z 2.stupně ZŠ.
 • Pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ jsme zorganizovali kroužek němčiny, navázali jsme partnerství s MŠ v Laa an der Thaya a zorganizovali v MŠ setkání obou školek. Přes počáteční ostych se děti rychle spřátelily. 
 • Mimořádně nadaný žák je vzděláván podle IVP pro žáky s mimořádným nadáním.
 • Navázali jsme spolupráci se Základní školou Hevlín, s níž jsme uspořádali několik akcí – společný jazykově vzdělávací zájezd do Velké Británie. 
 • V novém školním roce připravujeme testování dětí IQ.
 • Stále pracujeme na zapojení rodičů do spolupráce se školou.
Mgr. Jitka Čermáková
ředitelka školy
V Břežanech, 28. 6. 2018

Bližší Informace o činnosti klubu nadaných dětí na 1. i na 2. stupni najdete v záložce Dokumenty.


» Archiv