ZŠ a MŠ Břežany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Břežany 174
Břežany
671 65


Kontakt

+420 515 277 113

http://www.zs-a-ms-brezany.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lucie Martinková

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Břežany je příspěvková organizace zřízená obcí. Jsme úplná základní škola s oběma stupni, součástí organizace je mateřská škola, školní družina, školní jídelna a výdejna. Kapacita školy je 230 žáků, mateřská škola má kapacitu 60 dětí. Počet žáků se pohybuje mezi 115 až 170 žáky. V základní škole vyučuje 10 pedagogů a 2 asistenti pedagoga. V mateřské škole pracují 3 učitelky.

Vzdělávání je realizováno podle ŠVP pro ZV s motivačním názvem Tvořivá škola. Poskytujeme vzdělání žákům s mimořádným nadáním, průměrným nadáním i dětem integrovaným pro SPU. Všichni učitelé mají vysokoškolské magisterské vzdělání, vychovatelka má vzdělání střední s maturitou. Věkový průměr učitelů základní školy je přibližně 36 let. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik drogové prevence a správce počítačové sítě. Škola spolupracuje s PPP Znojmo, se Zámkem Břežany, příspěvková organizace a SPC Brno a navázali jsme spolupráci se ZŠ a MŠ Šanov, ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, ZŠ a MŠ Hevlín, ZŠ a MŠ Želetice

Vyučování probíhá ve dvou od sebe vzdálených budovách. Budova I. stupně je připojena na internet a nachází se zde i interaktivní tabule. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, v každém patře na 2. stupni je v jedné ze tříd nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem a ozvučením, v podkroví se nachází třída, která slouží výuce jazyků a hudební výchově a dobře vybavená třída informatiky. Okolí budovy tvoří rozlehlá zahrada se starými i novými stromy a provizorním hřištěm. Výhodou školy je prostředí rodinného typu. Ve třídách je málo dětí a učitelům to umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, mají možnost děti lépe a důkladněji poznat, porozprávět si s nimi a lépe je pochopit. Také kolektiv pedagogů je poměrně malý a věkově si blízký.

  • Škola pořádá každoročně pro děti dvou po sobě jdoucích ročníků plavecký výcvik v plaveckém bazénu ve Znojmě a v Hrušovanech nad Jevišovkou a pro zájemce z řad žáků druhého stupně ve spolupráci se ZŠ Dyjákovice také lyžařský výcvikový kurz. Učitelé zapojili žáky soutěživou formou do sběru druhotných surovin a bylin, baterií a drobných elektrozařízení. Ve škole jsou zájmové kroužky - angličtiny, hry na zobcovou flétnu, klavír, recyklačně - výtvarný kroužek, fotbalový, florbalový, logopedický, včelařský a další.
  • Zapojujeme se do olympiád z dějepisu a českého jazyka, angličtiny, matematiky, do Logické olympiády, soutěží sportovních - ve florbalu, výtvarných nebo recitačních. Každoročně se zapojujeme do přírodovědného a matematického klokana. Žáci se účastní kol školních i okresních a ti nejlepší postupují i do kol krajských.
  • Promýšlíme a vytváříme školní projekty, na jejichž realizaci se podílejí učitelé a hlavně děti - např. Den stromů, Den dětí, Ochrana člověka za mimořádných okolností, Zdravá svačinka, Halloween apod.
  • Každoročně pořádáme pro žáky soutěže - Tahle kniha, to je ono..., Můj oblíbený literární hrdina, Mladý Demosthénés, konverzační soutěž v angličtině a němčině, Einstein a pod.. V minulých letech jsme realizovali dva projekty - jeden zaměřený na podporu žáků se SPÚ a druhý - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - učitelé tvořili pracovní listy a prezentace.
  • Informace o svých aktivitách škola zveřejňuje na webových stránkách, které tvoří učitelé a zapojují do jejich tvorby i žáci všech ročníků, dokonce i rodiče, založili jsme si účet u facebooku.
  • Vydáváme Školní noviny, které tvoří vyučující českého jazyka za vydatné spolupráce žáků všech ročníků.
  • Škola pořádá Den otevřených dveří - pro rodiče všech žáků na podzim a začátkem ledna, Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče a pravidelně též konzultační odpoledne, na nichž učitelé informují rodiče o prospěchu a chování žáků.

Jak již vyplývá z popisu naší školy, dlouhodobě se snažíme vytvářet podmínky pro to, aby se každý žák vzdělával s lehkostí vycházející z respektu individuality a důrazem na jeho specifika, a proto dosahoval těch nejlepších možných studijních výsledků. Námi stanovený cíl vede především k tomu, aby byli žáci co nejlépe připraveni pro život, abychom je navedli k jejich životním plánům a cílům. Proto se individuálně věnujeme všem dětem s ohledem na jejich specifika a zvláštnosti. Zaměřujeme se na diagnostiku a vzdělávání žáků s mimořádným nadáním, poruchami učení, a dokonce integrujeme děti s postižením do běžných tříd. Nebojíme se této náročnosti především proto, že své povolání vykonáváme s láskou, která je pevně podepřena odbornými znalostmi získanými při studiu na pedagogických fakultách. Zajímáme se o novinky a máme radost z každé nově nabyté informace či zkušenosti, kterou si vzájemně předáváme.

Chtěli bychom žákům poskytovat co nejlepší podmínky k rozvoji, ale jsme malá vesnická škola a možnosti jsou tudíž omezené. Přesto se velmi snažíme a pořádáme besedy i projektové dny se zajímavými lidmi, exkurze. Učitelé v hodinách běžně používají diferenciovaný přístup, při kterém zadávají žákům různě složité úkoly, dělí je na skupiny dle náročnosti a umožňují jim své výsledky v práci prezentovat. Žáky s nadáním se snaží podporovat a dále rozvíjet. V naší škole se běžně stává, že si látku připraví žák a pomocí prezentace ji svým spolužákům osvětluje. Naše aktivity v tomto směru máme zájem a snahu i nadále rozvíjet.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2018/2019

Naše základní škola má v letošním školním roce 40 žáků 9 pedagogických pracovníků a 3 asistenty pedagoga pro děti s SVP. Využíváme při výuce metody Tvořivé školy, v matematice Hejného metodu, vyučujeme dva světové jazyky – angličtinu a němčinu. Pořádáme matematické soutěže jako je Klokan, do níž byli zapojeni všichni žáci obou stupňů ZŠ, spolupracujeme na přípravě dětí z MŠ na vstup do základní školy, pořádáme projekty, které se zaměřují na ekologii a prevenci – např. Den Země, organizujeme projektové dny, přírodovědné projekty apod.

Logická olympiáda: zúčastnilo se jí 39 žáků z obou stupňů ZŠ. Do krajského kola nepostoupil nikdo.

Matematický klokan: školní kolo se konalo 22. 3. 2019 na obou stupních ZŠ. Zúčastnilo se celkem 38 žáků. 

Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 10 žáků z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postoupili dva žáci – oba žáci 9. třídy, jedna dívka postoupila z 2. místa v okresním kole do krajského kola, kde skončila na 16.místě. Do celostátního kola nepostoupila.

Klub zábavné logiky a deskových her se konal 1x za 14 dní. Vedoucí s dětmi hrála deskové hry, pořádala pro ně logické rébusy a hry, žáci pozorovali mikroskopem živočichy a rostliny, prováděli pokusy. Klub navštěvovalo 16 žáků z 1. stupně ZŠ.

V letošním roce jsme zorganizovali kroužek Logické hry v angličtině, který navštěvovalo cca 5 žáků z obou stupňů. Cílem kroužku bylo procvičení konverzace v angličtině při logických a deskových hrách.

Pro děti z MŠ a žáky 1.stupně ZŠ jsme pokračovali v kroužku němčiny a partnerství s MŠ v Laa an der Thaya. Zorganizovali v MŠ setkání obou školek v Laa. Přes počáteční ostych se děti rychle spřátelily a jazykovou bariéru rychle překonaly. Během chvíle si naše a rakouské děti hrály, jako by se znaly odjakživa. Rakouská školka má s bilingválním vzděláváním dlouholeté zkušenosti. Tento projekt v červnu skončil závěrečnou konferencí v Langau, ale v partnerství budeme pokračovat dále. 

Navázali jsme spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Šanov, s níž jsme spolupracovali na projektu Učíme se podnikavosti. 

S většími či menšími úspěchy pracujeme na zapojení rodičů do spolupráce se školou.

Mgr. Jitka Čermáková
ředitelka školy
V Břežanech, 10. 6. 2019

Bližší Informace o činnosti klubu nadaných dětí na 1. i na 2. stupni najdete v záložce Dokumenty.


» Archiv