ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Kotli 1201/27
Hradec Králové
500 09


Kontakt

+420 775 253 363

http://www.zssion.cz

Redaktoři

  • Bc. Josef Neškodný

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Sion, Hradec Králové
(školka spolupracující s Mensou ČR)

ZŠ Sion vznikla z aktivity Centra Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje více než 20 let.

Mottem naší školy je Škola pro život, škola plná života. Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým, přičemž se opíráme o etické hodnoty.

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Více se dočtete na našich webových stránkách www.zssion.cz.

Spolupráce s Mensou ČR

Základní škola Sion J. A. Komenského v Hradci Králové navázala i v roce 2020/21 na spolupráci s Mensou ČR. I vzhledem k nepříznivé situaci vyvolané pandemií se děti a školáci dokázali zapojit do výtvarných soutěží a v online prostředí pak do biologické olympiády a matematického klokana. Děti nadané a mimořádně nadané měly možnost spolupodílet se na tvorbě zajímavých projektů z různých výukových oblastí, rozšiřovat se v matematice, pracovat v jazykových skupinách, setkávat se nad matematickými a logickými úlohami v zájmovém kroužku. 

Jde nám o víc

Chceme, aby naše škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Dokážeme dětem připravit i-plány. Děti se tak mohou vzdělávat a pracovat v kmenové, rozšířené a přizpůsobené úrovni a rozvíjet se v oblastech, které jim jsou blízké. Na začátku školního roku se sejdou učitelé, děti a jejich rodiče, aby si o úrovni učiva v každém předmětu popovídali, sdělili si svá očekávání a plány a s koncem roku zhodnotili, jak se jim dařilo. Děti prvního stupně pracují metodou stanovišť. Dostávají na celý den zadané úkoly, na kterých pracují v libovolném pořadí a podle svého tempa. Tento způsob děti opět učí samostatnosti, organizaci práce, rozhodování a schopnosti rozložit své síly v určeném časovém úseku. Školáci získávají denní hodnocení, ve kterém jsou zaznamenány nejen výsledky, ale i přístup k učení a snaha dětí. Je zaměřeno motivačně a souvisí se školním programem.  Karty týdenního hodnocení pomáhají formovat především hodnotovou oblast ve třídě a vypovídají spíše o přístupu k práci, hodnotách a vztazích k pedagogům i spolužákům. Svým charakterem pravidelné krátkodobé zpětné vazby vytvářejí prostor pro spolupráci s rodiči a další motivaci dětí. Dále děti dostávají průběžná hodnocení, která podávají obrázek o tom, co se za uplynulé období zvládly naučit a jak si vedly v jednotlivých oblastech probíraného učiva (1x za 2 měsíce).

Žáci 2. stupně se pouští do hlubších objevů dalších souvislostí v jednotlivých předmětech s tím, že je kromě znalostí věnována pozornost i celkovému rozvoji osobností dětí, aby se naplnilo motto školy, že jsme škola pro život. Školáci navštěvují předmět studijní zaměření, kde se mohou rozhodnout, jakou oblast si budou v tom kterém týdnu rozšiřovat či upevňovat. Jedná se o oblasti výuky angličtiny, němčiny a ruštiny, přípravy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, stejně tak podpory učiva v těchto předmětech, přírodovědné projekty a pokusy, výtvarné aktivity, společenskovědní a dějepisné projekty. Vlastním projektem Základní školy Sion jsou také Ročníkové práce, které jsou určeny studentům 9. ročníku. Hlavním cílem je naučit studenty systematicky a do hloubky pracovat na jednom tématu, získávat a třídit informace z různých zdrojů, prezentovat svoji práci, dále je pak podpořit v jejich zájmech a zvýšit tak motivaci k učení. Je to jedna z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí studentů. Základem je zpracované téma obsahující vlastní úvahu a názor studenta a je připravené z různých informačních zdrojů. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. ročníku a slouží též jako hodnocení na konci školního roku (vše se promítne v předmětu, k němuž je téma vztaženo). Závazné je pro naši školu slovní hodnocení, nicméně žáci získávají kredity a odpovídající procentové hodnocení je odstupňované po ročnících tak, aby žáci se studijními předpoklady pracovali s vyšším nasazením s cílem uspět u přijímacích řízení, kdežto děti s výhledem uplatnit se v učebním oboru byly ušetřeny stresu z možného neúspěchu.

Děti se snažíme podpořit v jejich aktivitách a zájmech i v rámci školní družiny a školního klubu. Zde jsou pro ně připraveny hodiny matematiky pro nadané, čtenářské dílny, badatelské kluby, klub ICT a jazyková družina a klub, kde mohou navštěvovat podle zájmu preferovaný cizí jazyk. Nabídku pak doplňuje kroužek anglického jazyka, kde se děti stávají hlavními aktéry videí, na která natáčejí běžné konverzační situace ze života.

Mgr. Pavlína Bártová
ředitelka školy
V Hradci Králové, 13. 2. 2022

» Archiv