ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Provaznická 831/64
Ostrava, Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 789 850
+420 736 609 032

http://www.zsprovaznicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Libuše Přikrylová
  • Mgr. Petra Stašková
  • Mgr. Libuše Turečková

Základní škola Provaznická je školou ve čtvrti se starší zástavbou. Vzděláváme žáky ve všech ročnících základního vzdělávání. Od září 2014 je ZŠ Provaznická fakultní institucí Ostravské univerzity.

V budově se nachází několik odborných učeben, třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, notebooky). Prostředí školy je barevné, útulné a inspirující. Žáci zde o přestávkách využívají odpočinkových koutů, kde si mohou zahrát ping pong nebo stolní fotbal.

Součástí školy je školní informační centrum s nadstandardně vybavenou knihovnou, přístupem na internet a online katalogem knih s celodenním provozem i o přestávkách. Celé bylo financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Otevřeno je od 8,00 do 18,00 hod. nejen pro žáky školy.

Projekt ESF „Učíme se společně” probíhal v letech 2012-2014. Jeho hlavním cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a talentovaných. Vybudované školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence, nabízí odbornou metodickou pomoc rodičům, žákům i učitelům. Některým žákům pak ve výuce pomáhají asistenti pedagoga.

ZŠ se zapojuje do mnoha dalších projektů, které napomáhají rozvíjet všechny oblasti vzdělávání dětí. Již od 1.ročníku se kromě běžných tříd věnujeme také žákům intelektově nadaným. V této třídě se děti učí tzv. obohaceným způsobem vzdělávání. Ve výuce matematiky používáme metodu prof. Hejného (učebnice Fraus).

Volný čas tráví žáci v odpoledních kroužcích - anglický jazyk, hudební, sportovní, matematický, keramický, deskové hry, žurnalistika aj. nebo na tematických odpoledních, která zahrnují různé exkurze, soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy s odborníky. V roce 2013 proběhla rekonstrukce školního hřiště, které má nyní umělý trávník a tartanovou dráhu. Je přístupné široké veřejnosti do večerních hodin.

Pro předškolní děti škola každoročně organizuje Klub předškoláčků, kde se děti formou hry připravují na školu, seznamují se s prostředím školy a kde rodiče získávají informace o tom, jak dítě dobře připravit na vstup do školy. Seznamujeme děti i rodiče s NTC systémem učení. S dětmi pracuje pedagog v této metodě kvalifikovaný.

Ve vyučování škola používá činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat učební činnost. Škola pro svoji práci využívá spolupráci s Ostravskou univerzitou, Mensou ČR, Centrem nadání, Terezou, VITA, Lesní školou, zahraničními školami v rámci EU a mnohými dalšími.

Žáci se hojně zúčastňují vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží, ve kterých dosahují významných úspěchů. Cílem školy je najít u každého žáka oblast, ve které vyniká a tu pak podporovat a rozvíjet, vytvořit bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti. Škola nabízí příjemnou rodinnou atmosféru a zapálený kolektiv učitelů.

Vzdělávání nadaných dětí

Již řadu let je naší prioritou práce s talentovanými a nadanými žáky, otevíráme pro ně speciální třídy. V posledních třech letech jsou to třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a logiky, na kterých spolupracujeme se „Světem vzdělání“. Všichni učitelé se snaží o individuální, kvalitní a odborný přístup ke všem žákům. 

Ve všech třídách vyučujeme matematiku profesora Hejného, která se nám velmi osvědčuje. Naši žáci se umisťují na předních místech v matematických a logických soutěžích. Pravidelně organizujeme celoškolní logickou soutěž „Provaznický Logouš“, které se účastní všichni žáci 4.–9. ročníku.

S Mensou ČR pravidelně spolupracujeme, na naší škole se každoročně koná okresní kolo „Logické olympiády pro mateřské školy“. Jednou ročně také provádíme IQ testování. Jsme fakultní školou Ostravské univerzity, spolupracujeme s ní na několika projektech, umožňujeme studentům fakulty praxi na naší škole a pracujeme se studenty i v rámci recipročních aktivit. Snažíme se rozvíjet i technickou a přírodovědou gramotnost, a to ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou.

Jsme školou otevřenou a aktivní, proto nabízíme našim dětem každoročně výběr z mnoha zájmových kroužků, které vedou buď sami učitelé, nebo jsou zprostředkovány agenturami. V zimním období pořádáme pravidelně Lyžařský výcvikový kurz a většina tříd školy se účastní Škol v přírodě ať už týdenních nebo 14denních.

Několik let provozujeme na škole Školní informační centrum, které slouží také jako knihovna. Žáci zde mohou vyhledávat informace, pořádají se zde besedy, ale také velmi oblíbené prázdninové akce. Školní informační centrum je otevřeno také v odpoledních hodinách pro děti z blízkého okolí.

Nezapomínáme ani na sportovní vyžití, disponujeme novým atletickým oválem a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Dopoledne je plně využito žáky a odpoledne jej využívá školní družina a široká veřejnost.

Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Potkáváme se s nimi na mnoha akcích, ať už jsou to odpolední aktivity nebo víkendové pobyty zaměřené na kola, lyže a pěší turistiku.

Ing. Hana Šabršulová
zástupkyně ředitelky školy
V Ostravě, 12. 4. 2019

» Archiv