ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Provaznická 831/64
Ostrava, Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 789 850
+420 736 609 032

http://www.zsprovaznicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Libuše Přikrylová
  • Mgr. Petra Stašková
  • Mgr. Libuše Turečková

Základní škola Provaznická je školou ve čtvrti se starší zástavbou. Vzděláváme žáky ve všech ročnících základního vzdělávání. Od září 2014 je ZŠ Provaznická fakultní institucí Ostravské univerzity.

V budově se nachází několik odborných učeben, třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, notebooky). Prostředí školy je barevné, útulné a inspirující. Žáci zde o přestávkách využívají odpočinkových koutů, kde si mohou zahrát ping pong nebo stolní fotbal.

Součástí školy je školní informační centrum s nadstandardně vybavenou knihovnou, přístupem na internet a online katalogem knih s celodenním provozem i o přestávkách. Celé bylo financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Otevřeno je od 8,00 do 18,00 hod. nejen pro žáky školy.

Projekt ESF „Učíme se společně” probíhal v letech 2012-2014. Jeho hlavním cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a talentovaných. Vybudované školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence, nabízí odbornou metodickou pomoc rodičům, žákům i učitelům. Některým žákům pak ve výuce pomáhají asistenti pedagoga.

ZŠ se zapojuje do mnoha dalších projektů, které napomáhají rozvíjet všechny oblasti vzdělávání dětí. Již od 1.ročníku se kromě běžných tříd věnujeme také žákům intelektově nadaným. V této třídě se děti učí tzv. obohaceným způsobem vzdělávání. Ve výuce matematiky používáme metodu prof. Hejného (učebnice Fraus).

Volný čas tráví žáci v odpoledních kroužcích - anglický jazyk, hudební, sportovní, matematický, keramický, deskové hry, žurnalistika aj. nebo na tematických odpoledních, která zahrnují různé exkurze, soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy s odborníky. V roce 2013 proběhla rekonstrukce školního hřiště, které má nyní umělý trávník a tartanovou dráhu. Je přístupné široké veřejnosti do večerních hodin.

Pro předškolní děti škola každoročně organizuje Klub předškoláčků, kde se děti formou hry připravují na školu, seznamují se s prostředím školy a kde rodiče získávají informace o tom, jak dítě dobře připravit na vstup do školy. Seznamujeme děti i rodiče s NTC systémem učení. S dětmi pracuje pedagog v této metodě kvalifikovaný.

Ve vyučování škola používá činnostní metody a organizační formy, zejména projektovou metodu, skupinové a problémové vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat učební činnost. Škola pro svoji práci využívá spolupráci s Ostravskou univerzitou, Mensou ČR, Centrem nadání, Terezou, VITA, Lesní školou, zahraničními školami v rámci EU a mnohými dalšími.

Žáci se hojně zúčastňují vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží, ve kterých dosahují významných úspěchů. Cílem školy je najít u každého žáka oblast, ve které vyniká a tu pak podporovat a rozvíjet, vytvořit bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti. Škola nabízí příjemnou rodinnou atmosféru a zapálený kolektiv učitelů.

Vzdělávání nadaných dětí

Naše škola se zaměřuje již od r. 2013 na práci s intelektově nadanými dětmi. V letošním roce máme tyto třídy již v pátém ročníku. Výuka probíhá zejména formou obohacování a prohlubování základního učiva, akcelerace dílčích poznatků a rozšiřování témat výuky. Od školního roku 2015/2016 jsme začali intenzivně spolupracovat se spolkem Svět vzdělání a nyní máme v prvním a druhém ročníku otevřeny třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky. Ve třídě jsou maximálně 22 žáci. V těchto třídách využíváme dělené hodiny s maximálním počtem jedenácti žáků ve skupině.

Již od prvního ročníku je vyučován anglický jazyk kvalifikovanými angličtináři a rodilými mluvčími. Využíváme rovněž možnosti strávit týden s rodilým mluvčím či vyjet přímo do anglicky mluvící země. Každoročně se zúčastňujeme soutěží v anglickém jazyce.

Již pět let vyučujeme matematiku metodou prof. Milana Hejného od prvního ročníku, a to ve všech paralelních ročnících. K této metodě pravidelně pořádáme semináře pro rodiče i veřejnost s názornými ukázkami výuky, učebnic, pracovních sešitů, pomůcek aj. Ve výuce, a to nejen v matematice, využíváme učebnice z nakladatelství Fraus, kde jsme se stali partnerskou školou. K této metodě se naši pedagogové zúčastnili mnoha workshopů, seminářů i letních škol. Výuka logiky vede žáky k samostatnému myšlení a logickému uvažování.

Naši žáci se pravidelně zapojují do Logické olympiády, kde dosahují velmi pěkných výsledků. Dva žáci pátého ročníku se v krajském kole umístili na 8. a 33. místě z 59 zúčastněných. Již druhým rokem se podílíme na organizaci Logické olympiády pro děti z mateřských škol celé Ostravy. Na naší škole máme zřízenu funkci koordinátora pro nadání. Každé dva měsíce organizujeme a vyhodnocujeme akci Provaznický logouš.

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují akcí organizovaných Světem vědy a techniky, se kterým jsme navázali úzkou spolupráci. Tyto netradiční vzdělávací aktivity jsou pro žáky velmi atraktivní. Dalšími partnery nabízejícími vzdělávací a badatelské aktivity vědy a techniky jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostravská univerzita a Střední průmyslová škola chemická v Ostravě.

ZŠ Provaznická se zařadila svými inovacemi mezi školy, se kterými se mohou další kolegové i studenti pedagogické fakulty seznámit přímo v praxi. Jejich pravidelné stáže přímo ve výuce se staly samozřejmostí.

Hojně využíváme dotačních programů obvodu Ostrava-Jih, města Ostravy, kraje Moravskoslezského, MŠMT i Evropského sociálního fondu. Z těchto dotací financujeme i funkci školního speciálního pedagoga a inkluzivní vzdělávání. Podle školského zákona platného od 1.9.2016 jsou v inkluzním režimu zařazeni právě i žáci s nadáním a mimořádným nadáním. Dalšími projekty, které pomáhají naplňovat naše plány jsou: “S námi nuda nebude”, “Otevřené hřiště”, “Klub FreeCollin”, “Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky”, “Cesta k vědě poznáním všemi smysly”.

Naší velkou devizou je úzká spolupráce s rodiči, se kterými pořádáme mnoho zajímavých a vyhledávaných akcí. Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 jsme organizovali např.: “Deskohraní”, “Cyklovýlet”, vánoční dílny, tematické exkurze, jazykové, badatelské, sportovní i vodácké víkendy a spoustu dalších akcí.

Za velmi důležitou považujeme spolupráci s mateřskými školami v našem obvodě, pro které připravujeme programy typu Předškolák, Den otevřených dveří. aj. jež navštěvují nejen děti, ale i jejich rodiče. Navštěvujeme mateřské školy, kde rodiče i učitelky MŠ seznamujeme s naším programem, možnostmi identifikace nadaných žáků a zároveň nabízíme možnosti další spolupráce.

Škola nabízí až 29 volnočasových aktivit např. Informatiku, Deskové hry, Anglickou konverzaci, Angličtinu, Veselou vědu, Angličtinu s úsměvem, Zajímavou matematiku, Šachy, Gymnastiku, Florbal, aj, ve kterých je rozvíjen talent všech dětí.

Ředitelka školy spolu s paní učitelkou 1. stupně jsou školitelkami v oblasti vzdělávání dětí s intelektovým nadáním pro pedagogy ze základních škol v ČR.

Garantem péče o intelektově nadané žáky na ZŠ Provaznické je ředitelka školy Mgr. Libuše Přikrylová. Do výuky dětí s intelektovým nadáním je zapojena celá řada pedagogů 1. i 2. stupně naší školy. Někteří z nich vystoupili na celostátních konferencích věnovaných této problematice.

Mgr. Libuše Přikrylová
ředitelka školy
V Ostravě, 16. 1. 2018

» Archiv