Katolické gymnázium Třebíč

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otmarova 30/22
Třebíč
674 01


Kontakt

+420 568 840 547

http://www.kgtrebic.cz

Redaktoři

 • Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková
 • Mgr. Helena Průžová

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské.

Škola klade důraz na výuku cizích jazyků (výuka druhého jazyka už od primy, konverzace s rodilým mluvčím, týdenní intenzivní kurzy AJ a NJ a v rámci volitelných předmětů studium latiny) a na etický a osobnostní růst studentů (mj. v rámci předmětu strategie osobnostního rozvoje, etika, náboženství a pořádáním třídních teambuildingů). Škola umožňuje plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci studentů podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole, což je dáno rovnoměrnou hodinovou dotací všech všeobecně vzdělávacích oborů a dále bohatou nabídkou volitelných předmětů. Při studiu se využívá také e learnigová forma sdílení výukových materiálů a testování. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek a hodnocení na vysvědčení ze základní školy bez rozdílu vyznání.

Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně uplatnit ve společnosti. Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a žáky navzájem.

Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit (studentský klub Halahoj, sportovní kroužky – florbal, fotbal, volejbal, basketbal, jazykové kroužky – angličtina, němčina, ruština, italština, španělština, čínština, biblická hebrejština, starořečtina, chemický kroužek, recitační kroužek, víkendové a prázdninové pobyty, výměnné pobyty v zahraničí, mezinárodní projekty).

Zpráva o činnosti školy spolupracující s Mensou ČR za školní rok 2017/2018

Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků a podporu žáků talentovaných.

Každoročně předkládáme svým žákům širokou nabídku kroužků, nepovinných předmětů a jazykových kurzů. V letošním školním roce byly nabídnuty tyto aktivity: liturgická schola, recitační kroužek, angličtina hrou, německý jazyk pro nižší gymnázium a vyšší gymnázium, italština s rodilou mluvčí, ruština, španělština, latina, fotografický kroužek, volejbal, florbal a běžecký kroužek.

Pravidelně připravujeme talentované žáky na účast v soutěžích (logická olympiáda, ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, matematická a fyzikální olympiáda, konverzační soutěž v německým a anglickém jazyce, soutěž Bible a my, dějepravné soutěžení, recitační soutěže aj.) Naše škola je jedním z 16 škol, které organizují matematicko-fyzikální soutěž čtyřčlenných týmů Náboj junior. Naši žáci se také zapojují do SOČ a pravidelně postupují do krajských kol.

Každým rokem pořádáme inspirativní přednášky (letos s Markem Orko Váchou na téma „Nevyžádané rady mládeži“ nebo beseda s ministrem Pavlem Bělobrádkem a jiné).

Realizujeme mnoho projektových aktivit, které slouží také k podpoře a rozvoji nadání našich žáků. V letošním roce jsme připravili následující projekty :

 • Edison – project spojující mladé lidi odlišných kultur a národností. Celý týden naše škola hostila 7 zahraničních studentů, kteří v hodinách prezentovali svoji zemi – její tradici, kulturu i současný život.
 • Šablony pro SŠ – dotace z OP VVV s cílem podpořit vzdělávání pedagogů (CLIL ve výuce, tandemová výuka, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, nové metody ve výuce apod.)
 • Erasmus+ – mezinárodní projekt spojující 7 škol s cílem naučit vybrané studenty komunikovat anglicky jako na TEDu
 • Čerstvé svačinky jako od maminky – ve spolupráci se společností JA Czech, která napomáhá rozvíjet kreativní a podnikatelské dovednosti mladých lidi, studenti 3. ročníků založili dvě nové studentské firmy, které v průběhu jednoho školního roku zajišťovaly přípravu čerstvých svačin pro naše studenty.
 • Horniny a minerály Třebíče a okolí – v rámci projektu jsme vybudovali naučnou stezku čítající 15 druhů hornin a minerálů a zorganizovali Den kamenů s malou mineralogickou burzou.

Nové projekty letošního roku:

 • Skvělou příležitostí pro naše studenty, jak se dále zlepšovat při studiu anglického jazyka, byla možnost komunikovat s rodilou mluvčí z USA, která byla jednou ze stipendistek mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu a která na naší škole strávila celý tento školní rok.
 • Sociální stáže – určené studentům 2. ročníků, kteří strávili týden doprovázením lidi starých, nemocných nebo lidi s postižením v zařízeních sociálních služeb.
 • Firemní stáže – v tomto školním roce se poprvé studenti 3. ročníků zúčastnili týdenních stáží ve firmách, které jsou blízké jejich budoucímu profesnímu směřování.
 • Do školského rejstříku byl zapsán školní klub, který od 1. 9. 2017 nabízí zájmové vzdělávání studentům nižšího gymnázia a od 1. 9. 1918 k němu přibude středisko volného času určené studentům vyššího gymnázia.
 • V průběhu celého školního roku pokračovaly stavební práce na projektu „Přístavba a modernizace Katolického gymnázia Třebíč“, financovaného z IROPu, jehož cílem je rozšíření školy o nové přírodovědné a jazykové učebny, které svým moderním vybavením umožní realizovat badatelskou výuku.

Studentský klub katolického gymnázia Halahoj

Studentský klub při Katolickém gymnáziu Halahoj nabízí bohatý program pro volný čas mladých lidí z Třebíče a okolí. Cílem je nabídnout především dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších aktivit, rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné jedince.

Přehled pravidelných akcí:

 • studentská čajovna s pátečním programem (koncerty, besedy, přednášky…)
 • herna stolních a deskových her i se stolními fotbálky (více než 130 druhů her)
 • cestovatelské besedy s promítáním
 • víkendové pobyty v přírodě na turistických základnách
 • letní tábory pro mladší i starší děti a mládež (celkem šest táborů v létě 2015)
 • lanové aktivity (nízké a vysoké lanové lávky, sítě, slaňování, lanovky…)
 • vodácké aktivity (jízda na kánoích, půjčovna vodáckého vybavení…)
 • duchovní a křesťanské programy (přednášky, víkendové a táborové pobyty s kněžími…)
 • školící akce (zážitková pedagogika, komunikace, psychologie týmových rolí, školení pro hlavní vedoucí letních táborů, první pomoc…)
 • integrační víkendy s lidmi s mentálním postižením
 • výtvarné, taneční a divadelní programy
 • sportovní aktivity (24hodinový fotbalový, florbalový zápas, Třebíčský půlmaratón…)
 • adaptační kurzy a školní výlety
 • třídní teambuildingy pro jednotlivé třídy
 • ples s udílením ocenění „Zlatá lavička“
 • karneval pro děti
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková
zástupkyně ředitele pro ekonomiku
V Třebíči, 31. 8. 2018

Mensa testovala IQ třebíčských studentů

31.3.2015 Česká televize | Další informace...

V úterý 31. března 2015 probíhalo na Katolickém gymnáziu Třebíč testování IQ, kterého se zúčastnila třetina studentů školy.


» Archiv