Katolické gymnázium Třebíč

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otmarova 30/22
Třebíč
674 01


Kontakt

+420 568 840 547

http://www.kgtrebic.cz

Redaktoři

  • Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková
  • Mgr. Helena Průžová

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské.

Škola klade důraz na výuku cizích jazyků (výuka druhého jazyka už od primy, konverzace s rodilým mluvčím, týdenní intenzivní kurzy AJ a NJ a v rámci volitelných předmětů studium latiny) a na etický a osobnostní růst studentů (mj. v rámci předmětu strategie osobnostního rozvoje, etika, náboženství a pořádáním třídních teambuildingů). Škola umožňuje plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci studentů podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole, což je dáno rovnoměrnou hodinovou dotací všech všeobecně vzdělávacích oborů a dále bohatou nabídkou volitelných předmětů. Při studiu se využívá také e learnigová forma sdílení výukových materiálů a testování. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek a hodnocení na vysvědčení ze základní školy bez rozdílu vyznání.

Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně uplatnit ve společnosti. Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a žáky navzájem.

Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit (studentský klub Halahoj, sportovní kroužky – florbal, fotbal, volejbal, basketbal, jazykové kroužky – angličtina, němčina, ruština, italština, španělština, čínština, biblická hebrejština, starořečtina, chemický kroužek, recitační kroužek, víkendové a prázdninové pobyty, výměnné pobyty v zahraničí, mezinárodní projekty).

Při škole funguje více jak 15 let Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj jako zájmový klub pro děti, mládež i dospělé. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. Snaží se nabídnout co nejrozmanitější využití volného času dětem a mládeži. Činnost Halahoje je z největší části zaměřena na výchovu prožitkem a tzv. zážitková pedagogika německého pedagoga Kurta Hahna je jedním z hlavních východisek, které Halahoj využívá při práci s mladými lidmi. Zážitkové kurzy Halahoje jsou zaměřeny na zdravý osobnostní vývoj mladých lidí (zejm. středo- a vysokoškoláku). Jejich účelem je sebepoznání a sebereflexe individua, poznání druhých, rozvoj kooperace, komunikace, týmové spolupráce, kreativity a vztahových kompetencí, podpora ekologického a kritického myšlení a zdravý tělesný rozvoj. Naše činnost však zahrnuje také další typy aktivit. K těm nejvýznačnějším patří taneční a divadelní víkendy, larpy, kurzy tvůrčího psaní, tematické čajovny, pořádání koncertů, putovní tábory, apod.

Zázemím klubu se stal malý dřevěný „Domeček“ v areálu školy za tělocvičnou, který si sami žáci upravili do stávající podoby. Krom instruktorské základny se zde nachází i studentská čajovna a herna deskových her, která je největší v Kraji Vysočina. Obsahuje přes 130 druhů her všech možných typů a rozsáhlou sbírku hlavolamů.

Kromě volnočasových aktivit nabízí naše škola také bohatý kulturní program. Zájemci o výtvarné umění ocení činnost Galerie Chodba, která funguje na Katolickém gymnáziu v Třebíči již od roku 2000. Za dobu své existence  nabídla studentům i veřejnosti řadu výstav českých i zahraničních umělců a vybudovala si stálé jméno u třebíčských i mimotřebíčských přátel výtvarného umění. Galerie byla založena s cílem, aby primárně vzdělávala, vychovávala a kultivovala studenty školy. Proto věnujeme dostatek energie vzdělávacím aktivitám, jako jsou vernisáže, besedy s umělci a galerijní programy pro děti. Návštěva galerie je přirozenou součástí výuky výtvarné výchovy.

Pro milovníky hudby připravuje naše gymnázium Třebíčská nokturna jako pásmo uměleckých produkcí různých žánrů a stylů. Projekt má již dlouholetou tradici a vybudoval si tak jisté jméno u svého publika. V listopadu 2016 se konalo již 90. Třebíčské nokturno. Naším cílem je seznámit posluchače s kvalitními, ale méně známými umělci a díly a v neposlední řadě si klademe za cíl posluchače touto cestou vzdělat, neboť se dostanou k žánrům, které nejsou ve standardní nabídce.

Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií jsou v aule naší školy od roku 2007 pořádány přednášky na nejrůznější témata.

V letošním roce se nám podařilo založit školní klub jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které umožní od 1.9.2017 rozšířit naši vzdělávací činnost.

Bude probíhat:

  • pravidelná činnost - nové kroužky a kurzy, o které mají studenti zájem, ale z finančních důvodů nejsou dosud provozovány
  • příležitostná činnost – besedy, exkurze, sportovní a kulturní akce
  • individuální práce – s talenty, příprava na různé zkoušky, doučování
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeňka Matějková
zástupkyně ředitele pro ekonomiku
V Třebíči, 13. 7. 2017

Mensa testovala IQ třebíčských studentů

31.3.2015 Česká televize | Další informace...

V úterý 31. března 2015 probíhalo na Katolickém gymnáziu Třebíč testování IQ, kterého se zúčastnila třetina studentů školy.


» Archiv