ZŠ T. G. Masaryka Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Riegrova 13
Opava
746 01


Kontakt

+420 731 483 427

http://www.zstgm.opava.cz

Redaktoři

 • Mgr. Bc. Libuše Kovářová
 • Ing. Marie Provázková

Jsme klasická základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V současnosti vzděláváme 530 žáků. Naše škola se zaměřuje na vzdělávání jak nadaných žáků tak i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které máme zřízeny speciální třídy.

Pravidelně nabízíme testování IQ - co 2 roky.

Velký důraz klademe na výuku jazyků. Anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy. Dlouhodobě podporujeme také na jazykové vzdělávání našich pedagogických pracovníků. Od první třídy zavádíme do výuky prvky metody CLIL - jedná se o integrovanou výuku školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka - angličtiny. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Vzhledem k náročnosti této metody jsme zvolili pozvolné nasazování do výuky, tak, aby žáci, učitelé i rodiče měli možnost si na nový styl práce zvyknut. Nicméně již nyní s prvky CLILu vyučuje 11 vyučujících naší školy, a to jak na prvním, tak na druhém stupni. Vzhledem k velkému potenciálu, který v této metodě vidíme, hodláme v rozvoji pokračovat.

V prvních třídách vyučujeme splývavým čtením Sfumato. Tato metoda umožňuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností a hned od počátku děti čtou s porozuměním.

Netradiční a moderní postupy (např. Abaku, CLIL, Sfumato, …), neustálé sebevzdělávání učitelů, výuka zaměřená na názornost a zážitky, učitelé, kteří jsou zvyklí vést hodinu podle individuálních schopností žáků – to jsou způsoby, které pomáhají všem žákům zažít ve výuce radost a úspěch.

V tuto chvíli máme na škole jediného žáka, který má nadání potvrzené z PPP. Další vytipovaní žáci budou průběžně vyšetřováni během následujícího školního roku.

Na naší škole pracují dva "Kroužky zvídavých dětí" - pro žáky 1.stupně a pro žáky 2. stupně. V kroužcích pracují neejn žáci nadaní , ale mohou docházet i děti se zájmem o nové věci, zkoumání a bádání a netradiční poznávání okolního světa. Děti hrají deskové hry, řeší logické úlohy, hádanky a hlavolamy, jezdí na výlety a na exkurze, provádějí pokusy, navštěvují významné a zajímavé lidi, zúčastňují se besed, výstav apod.

Žáci 5.a 9.ročníků naší školy se každoročně zúčastňují testování SCIO v matematice, českém jazyce, angličtině a všeobecných studijních předpokladech.

Každé dva roky organizujeme výjezd žáků do Anglie, každé dva roky také zveme cizince na týdenní pobyt v rámci projektu Edison. Organizujeme projekty k výuce cizích jazyků v zahraničí (letos proběhly dva týdenní jazykové pobyty - němčiny v Německu a angličtiny v jazykové škole v Polsku). Výuku jazyků začínáme podporovat i zaváděním metody CLIL do výuky. Pravidelně se zapojujeme do řady soutěží a olympiád v cizích jazycích.

Žáky připravujeme a zapojujeme do řady soutěží a olympiád, jak v přírodovědných, tak ve společenskovědních a uměleckých oborech. Každoročně se zapojujeme do Logické olympiády.

Žáky v rámci matematiky a informatiky učíme hru abaku. Pro děti organizujeme školní kola. Naši žáci se zúčastňují celorepublikové ligy (partnerem soutěže je i Mensa).

Na škole celoročně organizujeme Sudoku ligu – žáci mají ve čtrnáctidenních cyklech luštit úlohy. Zaměřujeme se nejen na klasická zadání, ale hlavně i na různé varianty, součtové, diagonální, killery apod., které více rozvíjí schopnost myslet a nedovolí žákům upadat do hráčského stereotypu. Spolupracujeme se sdružením HALAS (hráčská asociace logických her a sudoku). Jednou ročně s jejich spoluprací organizujeme pro školy z Opavy a okolí turnaj tříčlenných družstev. Každý rok přijede minimálně jeden reprezentant ČR, který má zkušenosti z mezinárodních soutěží a který předvede krátkou exhibici. Pravidelně se zapojují žáci základních i středních škol.

Snažíme se také rozvíjet technické dovednosti dětí. Ve škole funguje kroužek stavění z lega pro nižší stupeň, na vyšším stupni na něj navazuje kroužek robotiky. Využíváme programovatelné roboty Lego Mindstorms. Tři sady robotů jsme získali sponzorsky v rámci projektu s místní strojařskou firmou, další dvě sady jsme dokoupili poté, co jsme viděli zájem dětí.

Pro žáky devátých ročníků každoročně otevíráme kroužky, v rámci kterých se připravují na přijímací zkoušky.  Do kroužku chodí aktivní a většinou i nadané děti, které se chtějí v dané oblasti rozvíjet.

Velký důraz klademe na výuku informatiky. Kromě obvyklých témat učíme např. tvorbu animací, morphování nebo vytváříme 3D modely. Účastníme se soutěže Bobřík informatiky.

Zvláštní pozornost věnujeme výtvarně nadaným dětem. Pravidelně máme úspěchy v celostátních i lokálních soutěžích.

Školní rok 2016-2017

Ve školním roce 2016/2017 jsme se ještě ve větší míře věnovali práci s nadanými dětmi. Kromě neustálého zlepšování kvality výuky jsme se více zaměřili na soustavnější vyhledávání nadaných žáků a individuální nabídku aktivit podle jejich zájmů a potřeb.

 • Při vyhledávání nadaných žáků spolupracujeme napříč jednotlivými stupni školy, nadané žáky diagnostikujeme v PPP podle nové legislativy.
 • Neustále vzděláváme učitele v dané problematice. Dva učitelé školy absolvovali kurz Koordinátora pro nadané, všichni učitelé druhého stupně absolvovali školení o mimořádně nadaných žácích.
 • V hodinách anglického jazyka pracují žáci pravidelně jednou týdně s rodilým mluvčím, čímž jsme výuku zatraktivnili a obohatili.
 • Pokračujeme v zavádění metody CLIL do výuky. Pravidelná výuka byla zavedena v prvních třídách a bude dále pokračovat, v ostatních ročnících je metoda CLIL využívána v matematice, chemii, výtvarné výchově, fyzice a přírodopisu.
 • Zúčastnili jsem se Logické olympiády – zúčastnili se žáci 1. a 2. stupně (cca 90 žáků). Nejlepším výsledkem bylo 12. místo v krajském finále, kterého dosáhla žákyně pátého ročníku.
 • Mimořádně nadaný žák – díky diagnostice v PPP jsme pořídili vhodné pomůcky (knihy o programování, tablet, pracovní sešity vyšších ročníků), začali jsme využívat hodiny podpůrné péče.
 • Dva pedagogové školy se zúčastnili Konference Mensa ČR v Praze.
 • Kroužky logiky a deskových her – na škole pracovaly tři kroužky (dva pro žáky 1. stupně a jeden pro žáky 2.stupně). Kroužky probíhaly 1x za týdně. Mimo jiné se v kroužku hrají deskové hry, řeší logické hádanky, kvízy a hlavolamy, proběhly exkurze.
 • Kroužek robotiky – exkurze do Olomouce na finále robotické soutěže First Lego League, které se plánujeme zúčastnit.
 • Ve škole pracuje Čtenářský klub na prvním i druhém stupni, žáci mohou navštěvovat Kroužek přípravy na přijímací zkoušky.
 • Zúčastňujeme se řady soutěží a olympiád. Ze všech akcí vybírám:
  • 1. místo v celostátním finále matematické soutěže Pangea 2017 (nejúspěšnější řešitel finálového kola a absolutní vítěz ve své kategorii),
  • 2. místo v krajském kole v programování a postup do celostátního finále,
  • 1. místo v okresním kole matematické olympiády, 5. ročník,
  • 3. místo v soutěži v anglickém jazyce, 7. třída,
  • 10. a 32. místo v Bobříku informatiky,
  • 4., 6. a 8. místo v okresním kole zeměpisné olympiády,
  • 5. místo v celostátním finále v sudoku družstev,
  • 1., 3. a 8. místo v okresním kole Pythagoriády,
  • 3. místo v krajském kole Matematického klokana.
 • Řadu ocenění získáváme také ve výtvarných soutěžích:
  • 45. Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2017 – 3 medaile, 11 čestných uznání,
  • mezinárodní výtvarná soutěž “Lidé lidem připravili ten osud” Tychy – Polsko: 1x cena, 2x čestné uznání.
  • Mezinárodní dětská výtvarná soutěž v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka je ta země“ – 4 čestná uznání.
 • Na škole jsme celoročně organizovali Sudoku ligu. Spolupracujeme se sdružením HALAS (hráčská asociace logických her a sudoku). S jejich spoluprací jsme zorganizovali pro školy z Opavy a okolí turnaj tříčlenných družstev.
Ing. Marie Provázková
zástupkyně ředitele školy
V Opavě, 31. 8. 2017

» Archiv