Gymnázium Velké Pavlovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Školou 10
Velké Pavlovice
691 06


Kontakt

+420 519 428 245

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Redaktoři

 • Mgr. Jana Lorenzová

Gymnázium Velké Pavlovice je městskou střední školou, která se snaží vytvořit optimální podmínky pro rozvoj vědomostí a dovedností našich žáků, ale i celé osobnosti studenta. K tomu napomáhá rodinné prostředí školy, přátelští učitelé zapálení pro svůj obor, mladý pedagogický sbor s vysokým podílem mužů. Škola věnuje velkou pozornost a prostor pro tvořivost a uspokojování individuálních specifických potřeb žáků. Výuka je doplňována projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel. V rámci projektů spolupracujeme se zahraničními středními školami, jsou pořádány besedy se zajímavými osobnostmi politického, kulturního a společenského života.

Klub nadaných dětí vznikl na škole za spolupráce s Dětskou Mensou v březnu 2015. Tento klub pracuje a je rozdělen do čtyř sekcí:

 1. logicko-přírodovědné (Logická olympiáda, robotický kroužek, astronomický kroužek, biologické praktikum, pIšQworky),
 2. sportovní (aikido, jóga, tabata, florbal, volejbal),
 3. kulturně a společenskovědní (divadelní spolek Škrpálek, dějepisné soutěže, jazykové a konverzační soutěže a olympiády),
 4. herní klub deskových her (šachový kroužek, kroužek deskových her).

Gymnázium Velké Pavlovice se snaží dlouhodobě vyhledávat a podporovat talentované žáky, vytvářet jim příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se mohou účastnit různých oborových soutěží (SOČ) a akcí pořádaných partnerskou vysokou školu (MU Brno). V naukových soutěžích v rámci okresu a kraje dosahují předních umístění zejména v naukových oborech. Rovněž se žákům daří postoupit i do kol celostátních. Vedení školy v rámci DVPP volí takové semináře, které zahrnují oblasti podpory a rozvojem nadání žáků a metod jejich hodnocení. V poslední době se orientujeme na formativní hodnocení práce žáků.

Družebním městem Velkých Pavlovic je slovenská Senica. Společně s Gymnáziem L. Novomeského Senici organizujeme sportovní a přírodovědné projekty. Výtvarné dílny se konají střídavě v ČR a na Slovensku. V oblasti výtvarné tvorby spolupracujeme se ZUŠ v Senici. Výstupem těchto projektů jsou společné výstavy a vernisáže. Studenti se účastní na kulturních programů obou měst a prohlubují se přátelské vztahy. Inspirativní jsou i výtvarné plenéry dospělých výtvarníků spojených s osobností malíře Štefana Ortha st.). V uplynulém roce jsme navázali spolupráci s se SOŠ v Holiči.

Projektové aktivity školy

 • Účastníme a řešíme následující projekty: Morálka očima dětí 21. století, Den Země, Za jazykem do světa, Plíce našeho města, Voda v naší krajině
 • Projekt Edison, AIESEC – stážisté z celého světa vyučují během týdne žáky celé školy, seznamují v angličtině se svou zemí a jejich zvyklostmi
 • Erasmus+ KA1 – zaměřený na podporu jazykových výjezdů a stínování na školách v zahraničí, 2017–2019
 • Erasmus+ K2 – zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí žáků a řešení projektů s tématikou informačních technologií, finanční gramotností, Slovensko, Rumunsko, ČR.
 • OP VVV – "Vzděláváme pro život", 2017–2019 projekt zaměřený na personální podporu, rozvoj v oblasti IT, Clil a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • VIDA – Dva dny v Brně, společné pilotování naučného programu pro žáky

Aktivity Studentského parlamentu

Studentský parlament je dobrovolné sdružení studentů školy. Vedení školy zprostředkovává zpětnou vazbu v práci školy. Napomáhá řešit problémy studentů, jeho úkolem je také organizace kulturních a sportovních akcí. V minulém školním roce 2018/2019 uskutečnil tematické dny: Seznamovací kavárna – pro nové studenty, Společenský den, Pyžamový den, Barevný den, Vánoční jarmark a koncert, beseda s poslancem evropského parlamentu panem Zdechovským. Studentský parlament organizuje Studentské volby – při volbách do zastupitelských orgánů.

Další aktivity

 • Podpora sportovně nadaných žáků – Sára Šíblová, stolní tenis, 1. liga SKST Hodonín, Anna a Ema Procházkovy – střelba vzduchovou puškou, SSK Patriot Brno, Natálie Drbolová – biatlon, účast na VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, Jakub Šimčík – řeckořímský zápas, reprezentace ČR
 • Vydávání školního časopisu "Pozdní sběr" – nepravidelně
 • Vánoční jarmark a koncert (pravidelně), jehož výtěžek je věnovaný vybranému handicapovanému dítěti v okolí
 • Návštěvy českého i anglického divadla
 • Výjezdy žáků po Evropě – jazykově zaměřené – adventní Vídeň, Irsko 2018, Petrohrad 2017, Anglie 2017, Švýcarsko (2019), (z posledních let)
 • Tematické exkurze zaměřené – JA Dukovany a Dalešice, brněnská redakce MF Dnes, Osvětim, VIDA! science centrum v Brně, Anthropos, Hvězdárna a planetárium Brno, výživová poradkyně ve výuce, projektové dny k finanční gramotnosti
 • Agrostroj Pelhřimov – spolupráce se zaměstnavateli
 • Přebory škol v šachu – okresní a krajské kola, kategorie ZŠ a SŠ -umístění na předních místech
 • Spolupráce s jazykovou školou EBA Hustopeče
 • Výuka anglického, německého, ruského, španělského a francouzského jazyka, latiny
 • Práce s nadanými studenty nad rámec výuky,
 • Podpora rozvoje Kariérní poradenství
 • Školní poradenské pracoviště – psycholog, výchovní poradci, metodik prevence
 • Lyžařské kurzy pro NG a VG
 • V říjnu 2018 Slovácké divadlo Uherské Hradiště ve škole – v autentickém prostředí se odehraje představení Úča musí pryč!
 • Sportovní olympiáda pro partnerské školy
 • Školní akademie rodiče i veřejnost na závěr školního roku

Nižší gymnázium ve školním roce 2018/2019

 • Organizování okresního kola 61. ročníku Fyzikální olympiády kat. E, F
 • Organizování okresního kola 61. ročníku Fyzikální olympiády – Archimediády
 • Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd ZŠ
 • Sportovní olympiáda pro žáky 2. stupně ZŠ

Vyšší gymnázium ve školním roce 2018/2019

 • Emma Procházková se zúčastnila Konference ruské kultury jako členka delegace Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě, se kterým gymnázium spolupracuje. Pobyt, trvající od 30. září do 5. října 2019, ve městě Rostov nad Donem, byl zaměřen na poznávání větších i menších měst Ruska.
 • Vojtěcha Antoše, absolventa našeho gymnázia v roce 2019. Studuje ruštinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ruskou federaci navštívil již šestkrát (Petrohradu a Moskvu). Na besedě předal své postřehy o tom, jak se tam mohou studenti našeho věku trávit volný čas.
 • Terezie Herůfkové – mezinárodní dětský tábora Artěk, který trval tři týdny během letních prázdnin.
 • Výborné výsledky žáků studující ruský jazyk obecně v posledních letech. V ústředním kole Soutěže v ruském jazyce v květnu 2019 se naši dva studenti umístili na 1. místě – V. Antoš, T. Voytenko.
 • V soutěži v ruském jazyce Ars Poetika umístění na 1. a 2. místě v krajském kole, kategorie sólové recitaci a kategorii hudebního projevu
 • Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu, opět postup do celostátního kola soutěže
 • V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno. Fakultou elektrotechniky VUT Brno, Mendlovou univerzitou Brno
 • Literární dílna – pravidelná každoroční setkání pro studenty VG na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše – tvůrčí psaní a setkávání s literáty, divadelní představení.
 • Organizování okresního kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov.
 • Beseda se zajímavými hosty – p. Zdechovský
 • Sportovní liga – florbal, futsal
 • Spolupráce s VIDA! science centrem na ročním projektu
 • Apríles – každoroční konání charitativního koncertu (nadace Světluška), v minulých letech se účastnil Voxel, Petr Bende, Tremolo a další.
 • Taneční kurz, autoškola
 • Ročníkové práce a jejich obhajoby pro žáky sexty a 2.A (červen 2019)
 • Logická olympiáda, Bobřík informatiky, piškvorky – aktivní zapojení žáků
 • Testování Vektor a Kalibro pro žáky vybraných ročníků
PaedDr. Vlastimil Kropáč
ředitel školy
Ve Velkých Pavlovicích, 30. 10. 2019

» Archiv