ZŠ Praha-Kolovraty

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mírová 57/47
Praha 10 – Kolovraty
103 00


Kontakt

+420 267 712 795

http://www.zskolovraty.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vladimíra Reinerová

Základní škola Praha-Kolovraty poskytuje vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Motivační název školního vzdělávacího programu je KOPR – komunikace a prevence – program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Po provedených analýzách podmínek školy, jejích specifik, potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy rozděleno do čtyř priorit:

  • poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu,
  • vytvořit podmínky pro individuální přístup ke všem žákům,
  • spolupracovat se sdruženími v obci na bohaté nabídce mimoškolních aktivit a zapojení žáků do dění v obci (tato spolupráce má dvojí efekt – žáci získají vztah ke svému bydlišti a zároveň se rozvíjí program prevence rizikového chování),
  • rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.

Škola má bohatou zájmovou činnost, žáci se účastní řady soutěží. Od školního roku 2012/2013 se naši žáci účastní Logické olympiády a v každém z těchto ročníků máme 2–3 semifinalisty, z nichž vždy alespoň jeden skončil na 9.–18. místě. V ročníku 2016 náš žák Vojta Ďoubal z 5. B postoupil do finále soutěže, kde skončil na skvělém 4. místě. Kromě toho máme úspěchy v soutěži Matematický Klokan, kde žáci školy patří každoročně mezi úspěšné řešitele, Matematická olympiáda a Pythagoriáda.

Na škole působí řada zájmových kroužků, z nichž jeden Makovice je určen pro nadané žáky. Od začátku školního roku 2017/18 bude ve škole působit kroužek Zábavné logiky a deskových her.
Od školního roku 2012/2013 škola spolupracuje s Mensou ČR a organizací Věda nás baví, o. p. s. Pravidelně jednou za dva roky organizuje škola ve spolupráci s Mensou ČR měření IQ, kterého se při posledním měření (únor 2016) zúčastnilo 85 žáků. Další měření plánujeme na počátek roku 2018.

Žáci mají možnost se účastnit soutěží:

  • Logická olympiáda (logika)
  • Matematická olympiáda (matematika, logika)
  • Pythagoriáda
  • Česká dáma
  • Klokan

Nadání žáků podporuje škola také pořádáním akce Škola má talent. Spolupracujeme s organizacemi, které vyhledávají sportovně a umělecky nadané žáky. Mimořádně nadaným žákům zpracováváme na žádost rodičů a na základě doporučení poradenského zařízení individuální vzdělávací plán. Mimořádně nadaní žáci v matematice mohou docházet na výuku matematiky vyššího ročníku. Pro práci s nadanými žáky využíváme mimo jiné také časopis Mensy ČR.

Pedagogický sbor je průběžně proškolován v oblasti práce s nadanými žáky, naši pedagogové se účastní seminářů a konferencí pořádaných Mensou. Výstupy z konferencí a seminářů prezentují v rámci metodických sdružení.

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy
V Praze, 6. 6. 2017

» Archiv