Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dukelské nám. 31/7
Hustopeče
693 01


Kontakt

+420 519 360 560

http://www.gymhust.cz

Redaktoři

  • RNDr. Jarmila Čeperová

Gymnázium T. G. Masaryka bylo založeno v r. 1919, v současnosti zde studuje v 8 třídách víceletého a 4 třídách čtyřletého studia 300 žáků, kteří jsou připravováni především ke studiu na VŠ. Žáci a učitelé jsou zapojeni do mnoha projektů: Erasmus+ (dříve Comenius), eTwinning, Do světa (dotace JmK), Edison, Creative Clasroom Lab., inGenious (projekty European Schoolnet), Edulab (inovativní formy výuky). Vyučující připravují žáky k řešení úkolů předmětových olympiád, k mezinárodním jazykovým zkouškám a jsou konzultanty odborných prací SOČ. Od školního roku 2014 výborné úspěchy žáků v krajských a celostátních kolech těchto soutěží řadí naši školu do projektu MŠMT Excelence SŠ. Vyučující také aktivně spolupracují s JCMM a podporují rozvoj nadání žáků. Informace o aktivitách na škole jsou uvedeny na webu školy (www.gymhust.cz).

Podpora nadaných žáků na naší škole ve školním roce 2016/2017

Cílem Systému podpory nadání, který vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020, je směřování ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti především v přírodovědných předmětech. K plnění uvedeného cíle využíváme:

  • Spolupráci s JCMM v Brně – T-exkurze, podpora SOČ, soutěž N-trophy, PPNS – podpora nadaných studentů, mezi ně zařazena naše studentka Lenka Karpíšková (8.C), která vyniká v chemii.
  • Spolupráci s PPP v Břeclavi – v letošním školním roce máme diagnostikovány 3 nadané studenty s individuálním přístupem.

Spolupráce s Mensou

Logická olympiáda – 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole Lenka Karpíšková (8.C)

Testování IQ, které je založeno na vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly, proběhlo na naší škole 20. 4. 2017 a zúčastnilo se 25 studentů. V hodnocení získali skvělé výsledky. Dokonce 14 studentů získalo více než 130 bodů z testu IQ, jsou hodnoceni v intelektovém pásmu „Vynikající intelekt“ a bylo jim nabídnuto členství v Mense. Každý žák dostal potvrzení s udaným IQ s mezinárodní platností.

Zapojení do různých projektů a soutěží

Středoškolská odborná činnost (SOČ) – ve školním kole 39. ročníku 29. 3. 2017 prezentovalo své náměty a cíle odborných prací 6 studentů

Zapojení studentů do projektu „100 vědců do středních škol“ – již po čtvrté se naši studenti setkali s předními vědci AV ČR a vysokoškolskými učiteli. Třídenní seminář „Člověk, Země, vesmír“ se konal v Brně (21.–23. 6. 2017), jehož cílem bylo seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia VŠ. Přednášejícími byli např. Jan Pačes (Ústav molekulární genetiky AV ČR), Jiří Grygar (Fyzikální ústav AV ČR), Pavel Prošek (Geografický ústav MU Brno) a další. Organizátorem projektu je Ústav informatiky AV ČR, semináře se zúčastnilo 15 studentů.

Bobřík informatiky 2017– výsledky národního kola 9. ročníku: celkem soutěžilo online přes 71 tisíc žáků, z naší školy se zapojilo do řešení 15 logických úloh 63 žáků, z nich bylo 26 úspěšných řešitelů (nejvíce v kategorii Kadet-15 žáků. Největší zájem byl o kategorii Junior, ve které se F. Hovězák (6.C) se ziskem 224 b. umístil na 65. místě v ČR.

Hour of Code 2017: Hodina kódu je celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Jednohodinové zajímavé výukové programy představil v týdnu 5.–9. 12. 2016 žákům 1.C, 2.C, 3.C, 4.C a 1.A student A. Štěpánek (4.A), který se tomuto tématu věnoval i ve své práci v rámci SOČ.

Finanční gramotnost: Žáci kvinty jsou zapojeni do projektu Škola odpovědného spotřebitele 2016, který financuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Sapere – vědět, jak žít (soutěž vyhlášena MŠMT): 2.místo v krajském kole získal tým kvarty

Šachový kroužek – úspěšná účast žáků v okresním kole

Projekt Erasmus+KA1 2016–2018: Cíle našeho projektu „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“ jsou v souladu s cíli Studie Eurydice ‘New Skills for New Jobs’, která klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí a ICT dovednosti studentů při přípravě na budoucí zaměstnání a Strategie EU pro mládež (The EU Youth Strategy), která je zaměřena především na vzdělávání a odbornou přípravu studentů. Jedním z cílů zavádění metody CLIL je motivace práce pedagoga s nadanými žáky. Cíle projektu také navazují na projekt Erasmus+ KA 1 2014-2016 „Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách“, jehož výsledky mají kladný dopad na rozvoj dovedností učitelů i žáků pro kreativní výuku a týmovou práci ve třídě. Tento projekt získal Pečeť kvality.

RNDr. Jarmila Čeperová
pedagog, podpora talentované mládeže
V Hustopečích, 6. 12. 2017

» Archiv