Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 211
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 375 951

http://www.pekargmb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Dana Patočková

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je škola s více než třísetletou tradicí. V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje přibližně 600 studentů. Na škole pracuje 50 pedagogů. Součástí školy je úplné poradenské pracoviště (ŠPP), vedené školní psycholožkou (úvazek 1,0). Škola nabízí všeobecné vzdělání studentům z celého regionu, podporuje studenty různého nadání (sportovní, umělecké i intelektuální), zároveň se snaží nabízet pomocnou ruku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či dvojí výjimečností.

Na Gymnáziu Dr. J. Pekaře je realizován program Podpora nadání GJP (dříve „Do toho!“). Za každou předmětovou komisi v něm působí jeden garant, na celoškolní úrovni pracuje koordinátor podpory nadaných dětí. Zpravidla v závěru školního roku probíhá vyhodnocení této oblasti. Ve školním roce 2020/21 se sdílení informací, vzájemná komunikace i velká část realizovaných aktivit přesunuly do virtuálního prostředí, některé činnosti byly po dobu distanční výuky na školách znemožněny úplně.

To platí zejména pro sportovní kroužky a umělecké soubory školy (pěvecký soubor Lyra, dramatický soubor a studentský orchestr), jejichž činnost byla pouze v omezeném rozsahu obnovena v červnu 2021, kdy někteří studenti vystoupili v kulturním programu u příležitosti oslav 333. výročí založení gymnázia.

V online prostředí mohla i nadále vznikat další čísla studentského časopisu Student revue, jež byla vedle reprezentativního tiskového vydání publikována na webových stránkách školy.

Na jaře 2021 byl vydán již osmnáctý Almanach mladé tvorby, který obsahuje básnické, prozaické i publicistické texty doprovázené bohatými ilustracemi. Často se jedná o tvůrčí debut našich žáků. Další výtvarné práce studentů byly v rámci oslav 333. výročí vystaveny v městské galerii Pod Věží. Výstava byla po rozvolnění protiepidemických opatření alespoň částečně zpřístupněna veřejnosti.

Druhým rokem pokračovala v činnosti Akademie literární kreativity. Tento dobrovolný kroužek sdružuje aktuálně 29 studentů a studentek napříč ročníky gymnázia. Členové pravidelně pracují na zadáních tvůrčího psaní (prezenční i distanční formou), publikují ve školním almanachu a účastní se soutěže Cena Akademie literární kreativity (udělovaná ve čtyřech kategoriích podle obsahu nominovaných textů). Kroužek vzala pod patronaci Asociace spisovatelů, která bude pravidelně vysílat své členy jako hosty Dne literární kreativity (komponovaný celodenní program na rozvoj slovesné tvořivosti).

Nadaní žáci se do soutěží v přednesu nebo ve vlastní tvorbě zapojovali také individuálně: literární soutěž Máchovou stopou, literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, recitační soutěž Dětská scéna (postup žákyně až do národního kola).

V online prostředí se odehrávaly oborové olympiády, jichž se studenti gymnázia účastnili, zejména:

  • Zeměpisná olympiáda – vítězství ve všech kategoriích okresního kola, ve dvou kategoriích krajského kola a z 1. a 3. místa celostátního kola postup do online mezinárodní olympiády a online evropské olympiády;
  • pořádání okresního kola Olympiády v německém jazyce, vítězství studentky ve vyšší kategorii a 3. místo v krajském kole;
  • Geologická olympiáda - 3. místo v krajském kole;
  • účast v krajských kolech Matematické a Logické olympiády;
  • reprezentace našich studentů v krajských kolech ve všech realizovaných kategoriích Chemické olympiády (B, C, D);
  • medailové pozice v okresním kole s postupem do krajského kola Olympiády v českém jazyce (kategorie I. a II.);
  • obsazení prvních pěti míst a postup do krajského kola Dějepisné olympiády;
  • účast v krajském kole Ekonomické olympiády.

V matematicko-logické oblasti se studenti zapojili do dalších online soutěží: do logické šifrovací hry Brloh, týmové matematické soutěže Maso a Náboj. Někteří zájemci soutěžili v Matematickém Klokanovi.

V oblasti ICT byla výuka informatiky pro nadané studenty a zájemce obohacována nad rámec učiva příslušných ročníků využíváním ozobotů, tvorbou prezentací s komplexnějšími naprogramovanými moduly (VisualBasic, cykly s odpočtem, podmíněné příkazy pro větvení scénáře her). Zájemcům o programování napříč ročníky bylo v době lockdownu nabídnuto samostudium základů jazyka Python včetně pravidelných večerních setkání učitelem (1-2x týdně) na platformě Meet. Dva žáci nižšího stupně gymnázia v průběhu roku využili také možnost zkusit naprogramovat hru v prostředí Scratch (příležitostné online konzultace s učitelem). Po dobu uzavření škol byla přerušena činnost kroužku „Programování mikroprocesorů“ vedeného externím odborníkem.

Předmětová komise dějepisu umožnila studentům zapojit se do dalších individuálních i týmových projektů: Dějepisná soutěž gymnázií (výběrová dějepisná soutěž), školní dějepisná soutěž (každoroční školní soutěž pro zájemce o dějepis), Příběhy našich sousedů - zapojení do celostátního vzdělávacího projektu pod patronací neziskové organizace Post Bellum, publikace o historii školy k 333. výročí (studenti se zapojili do přípravy publikace o historii školy vypracováním vybraných biografických hesel).

Každoroční zapojení žáků školy do soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) bylo již podruhé ovlivněno online formou obhajob prací v krajském kole, tj. bylo početně nižší. Přesto zaznamenali studenti gymnázia úspěch v podobě dvou vítězství ve svých kategoriích v krajském kole a postupu do národního kola. V rámci spolupráce s dalšími institucemi pro vzdělávání a výzkum a se subjekty z podnikového sektoru podporujeme odborné vedení prací (SOČ i maturitních prací studentů) externími odborníky z těchto organizací. Tradičně to jsou především Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, jichž je gymnázium fakultní školou, nově také ŠKODA AUTO Vysoká škola a Technologické a vývojové centrum ŠKODA AUTO. Před obdobím lockdownu a distanční výuky vycházela odborná činnost studentů gymnázia především z nabídky studijních stáží v těchto organizacích a účasti na jimi organizovaných projektech, ve školním roce 2020/21 byla tato možnost výrazně omezena.

V souladu se ŠVP klademe velký důraz na rozvoj komunikativních kompetencí studentů v cizích jazycích. Další rozvoj nadaných studentů umožňuje mj. působení rodilých mluvčích (v anglickém a nově také v německém jazyce). Studenti mohou volit z celé řady jazykových seminářů (popř. zájmových kroužků) celkem v 6 jazycích. Některé z nich jsou koncipovány jako příprava na složení mezinárodních zkoušek a získání mezinárodního certifikátu podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Ve školním roce 2020/21 získalo některý z certifikátů více než 50 studentů školy. Již po několik let se žáci třetího a čtvrtého ročníku mohou zapisovat do odborných seminářů vyučovaných v cizím jazyce.

Ve společenskovědní oblasti se zainteresovaní studenti v uplynulém školním roce jako obvykle úspěšně zapojili do soutěží „Bohouš a Dáša mění svět“ (3. místo v celonárodní přehlídce komiksových příběhů na zadané aktuální téma) a „Finanční gramotnost“ (4. místo týmu v celostátním finále soutěže). Výraznou reformou iniciovanou samotnými žáky prošel Studentský parlament GJP. Týkala se především volebního systému a také vytvoření studentských klubů v rámci každé vzdělávací oblasti. Ty by se měly stát partnerem předmětových komisí při vnášení inovativních prvků do výuky, při realizaci zájmové činnosti a zapojování se do projektů širšího rozměru. Prvními konkrétními náměty studentského klubu společenských věd jsou jednak využití debatování jako interaktivní vzdělávací metody (nejen ve společenských vědách) a týmy studentů realizovaný sociologický průzkum na aktuální regionální téma. Vzhledem k distanční výuce v převážné části školního roku jsou oba záměry teprve ve fázi předjednání s předmětovou komisí společenských věd a s vedením školy.

Realizace řady aktivit a projektů vycházejících ze Šablon pro SŠ II. (projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu, badatelské kluby) byla z důvodu uzavření školy odložena na školní rok 2021/2022.

Mgr. Dana Patočková
výchovná a kariérová poradkyně
V Mladé Boleslavi, 7. 7. 2021

» Archiv