Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 211
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 375 951

http://www.pekargmb.cz

Redaktoři

 • PhDr. Zuzana Knesplová

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je škola s více než třísetletou tradicí. V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje přibližně 600 studentů. Na škole pracuje 50 pedagogů. Součástí školy je úplné poradenské pracoviště (ŠPP), vedené školní psycholožkou (úvazek 1,0). Škola nabízí všeobecné vzdělání studentům z celého regionu, podporuje studenty různého nadání (sportovní, umělecké i intelektuální), zároveň se snaží nabízet pomocnou ruku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či dvojí výjimečností.

Na škole nově odstartoval projekt Do toho!, který si klade za cíl podporovat zájem a rozvoj schopností studentů ve výuce. Naše škola se tímto snaží podpořit zájemce z řad studentů, kteří se chtějí už na střední škole profilovat, obohacovat o další poznatky a zkušenosti. Snažíme se tímto i motivovat k rozvoji nadání samotné studenty, a vést je tak k zodpovědnosti za své jednání a svoji životní (kariérní) dráhu. Pro pedagogy, kteří s nadanými/MIND studenty spolupracují, nabízí ŠPP metodickou podporu a pomoc.

Studenti, které určitý předmět zajímá, mají možnost oslovit buď vyučujícího, nebo garanta daného předmětu. Všichni garanti mají zmapovanou svoji oblast, a mohou tak studentům pomoci najít způsob, jakým se v rámci daného předmětu rozvíjet (soutěže, olympiády,  projekty, spolupráce s externími organizacemi, vzdělávacími institucemi; pomoc při odborné činnosti v domácím prostředí; případně implementace do vyučovaných předmětů a spolupráce s vyučujícími).

Podmínkou dalšího rozvoje studenta jsou jeho schopnosti/předpoklady, nikoli  prospěch. Projekt DO TOHO! byl všem studentům představen  a byla jim též nabídnuta možnost spolupracovat se ŠP (prevence přetížení).

Škola podporuje vedení třídnických hodin třídními učiteli s cílem postupného budování bezpečného klimatu školy, nakloněného odlišnostem a respektu k nim. Věříme, že jen v takovém prostředí se nadání může plně rozvíjet.

Škola dále realizuje množství besed, exkurzí a zájezdů i projektů (př. Věda v ulicích, Projekt Alpy) s cílem rozšiřovat odborné znalosti i sociální a další dovednosti studentů.

Další aktivity:

 • množství kroužků a mimoškolních aktivit
  • sportovní – gymnastika, florbal, volejbal; kondiční trénink
  • umělecké – dramatický kroužek, sborový zpěv
  • školní časopis
  • přírodovědné – matematika pro maturanty
   • Deskové hry, šifry a hlavolamy - herní klub Mensa realizujeme od listopadu 2018
   • KND Mensa Věda je život – život je věda!  – ve školním roce 2018/19 pro nízký zájem zatím neotevřeno
 • IQ testování pro zájemce pod vedením ŠP - s vytestovanými mimořádně nadanými dětmi poté ŠP konzultuje možnosti rozvoje jejich nadání přímo ve škole
 • komplexní kariérové poradenství poskytované ŠPP
 • podpora účasti studentů v soutěžích, olympiádách a celostnátních i mezinárodních projektech
 • podpora získávání AJ a NJ certifikátů
  • volitelný seminář FCE (příprava na mezinárodní zkoušku z AJ);
  • nově i seminář přípravy na certifikovanou zkoušku z NJ
 • tradiční veřejné vánoční a jarní akademie
 • spolupráce s partnerskými školami (Mannheim, Pezinok)

Pro více infromací o škole navštivte náš web www.pekargmb.cz , který pravidelně aktualizujeme.

Spolupráce s Mensou ČR

Gymnázium Dr. J. Pekaře nastartovalo projekt podpory nadání a zájmu motivovaných studentů Do toho!. V rámci projektu je podporováno aktuálně 83 studentů převážně formou individualizace výuky, účasti v mimoškolních projektech, soutěžích a olympiádách – sama škola organizuje okresní kola některých olympiád – např. Ze, Fy, recitační soutěž. Na GJP máme také studenty, kteří realizují VŠ stáže, spolupracují s externími, především vzdělávacími institucemi – účast našich studentů v projektech jako hledá se LEADr. Akademie mladých občanů, městský Dětský parlament MB apod.

Někteří studenti mají pro rozvoj svého potenciálu vypracovaný PLPP nebo smlouvu o studiu (u některých se osvědčuje metoda kontraktového vyučování). 8 studentů má ve škole individuální vzdělávací plán z důvodu sportovního nadání na úrovni reprezentace ČR.

Pro studenty, kteří se aktivně podílejí na studiu (povětšinou jsou v projektu Do toho!), jsme organizovali loni v červnu zájezd na Veletrh vědy 2017 v Praze. Na podzim byl realizován na GJP Science Slam – odborná akce MU Brno přibližující studentům atraktivní formou vědu. Akce byla nabídnuta přednostně studentům z projektu Do toho! a také členům Mensa ČR. O akci byl velký zájem (účastnilo se 90 studentů).

Mensa testování bylo realizováno v březnu 2017, účastnilo se 93 zájemců. Na podzim 2017 bylo realizováno již tradiční IQ testování pro zájemce (standardizované psychodiagnostické metody) a zároveň komplexní testování v rámci kariérového poradenství pro zájemce (účastnilo se 43 studentů).

Kroužek Matematika v deskových hrách otevřen nebyl (nízký zájem), ale s vytipovanou skupinou (16) studentů bylo individuálně pracováno, účastnili se soutěže BRLOH – s účastí žáků sekundy v celostátním kole – 7. místo.

Pro příští školní rok hodláme pokračovat v systematické práci a soutěžích s úspěšnými řešiteli a nadšenci v rámci herního klubu Mensa – Deskové hry, šifry a hlavolamy.

GJP bude také opět nabízet Klub nadaných dětí Věda je život – život je věda (letos nebyl z důvodu nízkého počtu zájemců realizován).

Logická olympiáda je tradiční soutěží, které se studenti GJP účastní, na krajskou úroveň došlo letos 5 studentů. Naši studenti se účastní i dalších matematických soutěží – př. MO – i postupy do krajských kol; Pythagoriáda, NÁBOJ, Mankala.

Studenti mají možnost v rámci výuky absolvovat přípravu na Cambridgeské zkoušky (FCE, CAE), tuto možnost využilo v letošním školním roce 30 studentů, zkoušku pak úspěšně složilo 40 studentů (někteří se připravují individuálně).

Každoročně vydává GJP Almanach mladé studentské tvorby, kde se objevují literární i výtvarné počiny studentů GJP, na tomto projektu spolupracujeme s partnerskou školou v Pezinku.

Studenti ve spolupráci se studenty sousedního Osmiletého gymnázia MB v letošním školním roce dali dohromady Studentský orchestr, s jehož repertoárem se chystají v létě do Číny.

Studenti na GJP skládají jednu profilovou zkoušku v rámci maturitní zkoušky formou maturitní práce, ve kterých studenti prokazují své schopnosti v oblasti zpracování dat, práce s informacemi i svůj zájem o dané téma. Mnohdy vznikají opravdu praktické projekty (např. vymalování dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice MB, průzkum vnímání stresu studentů 1. ročníku atp.). Maturitní práce se na GJP snažíme kombinovat s účastí v SOČ (letos 4).

Škola realizovala i některé svoje projekty – př. každoroční projekt Alpy – letos se zaměřením na oslavy 330 let založení piaristického gymnázia v Kosmonosích, předchůdce našeho Gymnázia Dr. J. Pekaře. Na květen chystá škola celoškolní projekt „Všichni jsme jedineční!“, prožitkový den na podporu respektu jedinečnosti a odlišnosti každého z nás.

PhDr. Zuzana Knesplová
školní psycholožka
V Mladé Boleslavi, 17. 4. 2018

» Archiv