Gymnázium Třebíč

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykovo nám. 116/9
Třebíč
674 01


Kontakt


http://www.gtr.cz

Redaktoři

 • Mgr. Lenka Chybová
 • RNDr. Jitka Klusáčková

Gymnázium Třebíč poskytuje žákům všeobecné vzdělání, které je připravuje ke studiu na vysokých školách různého zaměření. Škola nemá konkrétní specifické zaměření, ale při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost a možnost profilace jednotlivých žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku je možno volit z 20 až 30 specializovaných seminářů. Naším cílem je pozitivně stimulovat vnitřní motivaci žáků k aktivnímu celoživotnímu učení. Jednou z našich priorit je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost s ohledem na jejich možnosti tak, aby přinášely prospěch jak jim samým, tak společnosti, ve které žijí.

Gymnázium Třebíč nabízí širokou škálu podpory pro nadané a talentované žáky:

 1. Účast žáků v soutěžích a olympiádách
 2. Organizace soutěží a olympiád na škole
 3. Testování IQ
 4. Systematická práce učitelů a psychologa s talentovanými žáky
 5. Individuální vzdělávací program pro sportovně nadané žáky
 6. Nabídka online kurzů, spolupráce s jinými organizacemi – CTM, Talnet, Otevřená věda, Khanova škola, Badatel
 7. Nabídka mimoškolních aktivit, práce v badatelském centru

Ad 1) Žáci školy se pravidelně účastní různých soutěží a olympiád. Studenti dosahují vynikajících výsledků nejen v okresních kolech, ale vyhrávají i kola krajská a jednotlivci se účastní i kol celostátních (viz výroční zpráva školy publikovaná na gtr.cz).

Pravidelně se účastníme těchto soutěží a olympiád:

 • Matematický klokan
 • Přírodovědný klokan
 • Matematická olympiáda
 • Logická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Soutěž v programování
 • Česká lingvistická olympiáda
 • Konverzační soutěže z cizích jazyků
 • Olympiáda z českého jazyka
 • Zeměpisná olympiáda
 • Soutěž Poznej Vysočinu
 • Středoškolská odborná činnost
 • Náboj
 • Expedice Mars
 • Recitační a literární soutěže

Ad 2) Naši pedagogové každoročně pořádají školní kola všech výše uvedených olympiád, dále okresní kolo Chemické olympiády a krajské kolo Středoškolské odborné činnosti.

Ad 3) V lednu 2018 se na naší škole uskutečnilo testování IQ pro zájemce, kterého se účastnilo celkem 250 žáků. Další testování plánujeme ve školním roce 2019/2020.

Ad 4) Při rozpoznání mimořádného nadání a při péči o takového žáka úzce spolupracuje školní psycholožka se školským poradenským zařízením, učiteli a rodiči. Průběžně probíhají konzultace s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů – mapování talentových a nadaných žáků s vynikajícími studijními výsledky.

Probíhá tak průběžné naplňování krátkodobých a dlouhodobých cílů vyplývající z koncepce práce s nadanými žáky (viz. ŠVP Gymnázia Třebíč, kap. 3.7 “Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných”).

Pro žáky, kteří mají zvýšený zájem o některou vzdělávací oblast či disponují mimořádnými dovednostmi, pak realizujeme plán pedagogické podpory, který sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu. Tvorbu PLPP koordinuje třídní učitel stejně jako jeho vyhodnocení. V případě diagnostického posouzení a rozhodnutí je sestaven individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka.

Naše hlavní výchovné a vzdělávací strategie při práci s nadanými žáky:

 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • zadávání specifických úkolů po konzultaci s žákem, učitelem a rodičem
 • zapojení žáků do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
 • vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
 • zprostředkování adekvátních mimoškolních aktivit (olympiády, soutěže…)

Ad 5) Sportovně nadaným žákům, kteří působí v reprezentaci, umožňujeme studovat dle individuálního vzdělávacího plánu.

Ad 6) Na webových stránkách školy je přehledná nabídka možností dalšího vzdělávání. Naši žáci se přihlašují do online kurzů, které nabízí např. Centrum pro talentovanou mládež. Gymnazijní matice při Gymnáziu Třebíč tyto žáky podporuje formou finančního příspěvku na kurzovné. Jednotlivci se účastní i vědeckých stáží na VŠ.

Ad 7) Žáci školy mají možnost věnovat se různým oborům a zálibám nad rámec výuky. Nabízíme různé typy kroužků, např. badatelský z fyziky, z biologie a chemie. Žáci mají možnost pracovat v nově vybudovaném badatelském centru. Dále nabízíme kroužky z cizích jazyků, sportovní, přípravné ke studiu na VŠ apod.

Mgr. Lenka Chybová
zástupkyně ředitelky
V Třebíči, 7. 11. 2018

» Archiv