ZŠ T. G. Masaryka, Moravské Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

nám. Svobody 903
Moravské Budějovice
676 02


Kontakt

+420 568 408 241

http://www.zsmb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Gabriela Kabelková

Zřizovatelem naší školy je Město Moravské Budějovice. Naši práci významnou měrou podporuje Spolek rodičů a poskytuje nám finanční prostředky pro řadu školních aktivit. Ve škole působí školská rada a žákovský parlament.

Výuka ve všech třídách probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. Naším cílem je vybavit každého žáka vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi potřebnými pro život. Zájmy žáků a jejich budoucí profesní orientace se projevují již volbou povinně volitelných předmětů, které jsou součástí učebního plánu od 7. ročníku. Součástí vzdělávání a výchovy je pestrá paleta různých sportovních, ekologických, kulturních a dalších zájmových aktivit. Rozvoj těchto aktivit podporuje pestrá nabídka kroužků při školní družině a školním klubu.

Velmi bohatá je naše činnost v oblasti ekologie. Od roku 2004 jsme již několikrát získali titul EKOŠKOLA. Žáci sami usilují o zlepšení stavu životního prostředí, analyzují současnou situaci v oblastech energie, vody, odpadů, klimatických změn, dopravy apod. Každoročně prezentují svá zjištění na celoškolní ekokonferenci, zároveň navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Škola se v minulosti zapojila do rozvojových programů i do mezinárodních programů a grantů.

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce klademe důraz na individuální potřeby dítěte. Naše školní budova je bezbariérová, což umožňuje integraci i žákům tělesně postiženým. Vzděláváme žáky v souladu s jejich schopnostmi. Individuálně pracujeme jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak s žáky talentovanými. Při desiptážích v prvních třídách odhalujeme kromě případných percepčních oslabení i nadání. Při rozpoznání mimořádného nadání spolupracují učitelé se školským poradenským pracovištěm.

Všem žákům i jejich rodičům je v naší škole k dispozici školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence, kariérní poradce a koordinátor práce s nadanými žáky. Nabízíme speciální pedagogickou intervenci mimořádně nadaným. Ti se kromě klasických olympiád účastní i logické olympiády a soutěží jako je Komár, Kokos a Jáma lvová.

Jsme si vědomi pozitivního odkazu našich předchůdců – učitelů, absolventů a všech, kteří během existence školy (od roku 1935) přiložili ruku k dílu a mají podíl na dnešním stavu. Naším přáním je, aby škola měla pevné místo v obci a aby i nadále plnila své výchovně vzdělávací cíle.

Mgr. Gabriela Kabelková
učitelka, koordinátorka práce s nadanými žáky
V Moravských Budějovicích, 22. února 2022

» Archiv