ZŠ T. G. Masaryka, Moravské Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

nám. Svobody 903
Moravské Budějovice
676 02


Kontakt

+420 568 408 241

http://www.zsmb.cz

Redaktoři

  • Mgr. Gabriela Kabelková

Školu navštěvuje 512 žáků, o které se stará 43 pedagogických pracovníků a 10 správních zaměstnanců. Naši práci významnou měrou podporuje sdružení rodičů, které pořádá tradiční Den dětí a poskytuje nám rovněž finanční prostředky pro některé školní aktivity. Ve škole působí školská rada a žákovský parlament. Zástupci tříd se schází s ředitelem školy jedenkrát týdně, mají možnost vyjádřit se k dění ve škole, prezentovat svá přání a navrhovat případná zlepšení. Jednání žákovského parlamentu se konají v části školní jídelny, která je označována jako kulatý stůl. Tento zasedací prostor využívají také pedagogové, kteří se u kulatého stolu setkávají pravidelně každé pondělí při poradách.

Našim cílem je každého žáka vybavit vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi potřebnými pro život. Zájmy žáků a jejich budoucí profesní orientace se projevují již volbou povinně volitelných předmětů, které jsou součástí učebního plánu od 7. ročníku. Nabízíme tyto povinně volitelné předměty: volitelný český jazyk, volitelnou matematiku, informatiku, psaní na klávesnici, ekologii a volitelnou tělesnou výchovu. V souladu se ŠVP je naplánována také činnost v rámci pěti projektových dní. V tyto dny mají žáci možnost prohloubit si učivo netradiční tvořivou formou a zdokonalit se v jednotlivých kompetencích. Jsou vedeni k samostatnosti, ke vzájemné spolupráci, k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, k logickému myšlení a k řešení problémů. V rámci projektových aktivit se děti učí toleranci a solidaritě k lidem, prostředí i přírodě. Součástí vzdělávání a výchovy je pestrá paleta různých sportovních, ekologických, kulturních a dalších zájmových aktivit.

Prioritou naší školy je v současnosti rozvoj informačních a komunikačních technologií. V celé škole se lze připojit k bezdrátové počítačové síti i k internetu. Přínosem pro žáky je také využívání školních tabletů.  Efektivnější způsoby výuky umožňuje práce na interaktivních tabulích. Ty byly nainstalovány do vybraných učeben 1. i 2. stupně.

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce klademe důraz na individuální potřeby dítěte. Vzděláváme žáky v souladu s jejich schopnostmi. Individuálně pracujeme jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak s žáky talentovanými. Ti mají možnost uplatnit své schopnosti v různých soutěžích a olympiádách. Rozhodně jejich talent nezůstává bez povšimnutí. Při výuce jsou těmto dětem zadávány náročnější úkoly, učitelé jim předkládají úlohy zajímavé, neobvyklé, zkrátka takové, které tyto žáky motivují k nadstandardním výkonům. Talentované děti mají možnost zapojit se do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, díky kterým si mohou rozšířit a prohloubit učivo nad rámec běžně nastavených výstupů. Na konci školního roku jsme v posledních dvou letech uspořádali pro řešitele soutěží a olympiád výlet na Veletrh vědy do Prahy a do Olomouce.

Velmi bohatá je naše činnost v oblasti ekologie. Od roku 2004 jsme již čtyřikrát získali titul EKOŠKOLA. Žáci sami usilují o zlepšení stavu životního prostředí, analyzují současnou situaci v oblastech energie, vody, odpadů, klimatických změn, dopravy apod. Zároveň navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Témata Ekoškoly by nemohla být plněna bez aktivní práce Ekotýmu a výše zmíněné aktivity by nešly uskutečnit bez spolupráce s MěÚ Moravské Budějovice, Lesy ČR, Národním parkem Podyjí, SOU Dvořákova Znojmo, Ekologickým centrem Chaloupky a Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza.

Škola se v minulosti zapojila do rozvojových programů i do mezinárodních programů a grantů. Z ekologických aktivit stojí za zmínku například kampaň Litterless. Účastníme se také mezinárodního programu GLOBE. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, který žákům nabízí praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty. S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.

I nadále věnujeme pozornost plaveckému výcviku žáků 3. a 4. ročníku. Pro žáky 7. tříd každoročně pořádáme lyžařský výcvik. O letních prázdninách pravidelně organizujeme letní tábor na Kláskově mlýně v Kostníkách. Škola se tradičně prezentuje vánočními a velikonočními výstavami, řadou dobrých umístění našich žáků v okresních a krajských kolech různých soutěží a olympiád, projekty, divadelními představeními a pořádáním Dnů otevřených dveří.

K oblíbeným činnostem dětí patří sport, nejinak tomu je v naší škole. Kromě školních sportovních aktivit se naši žáci účastní různých sportovních turnajů, kde dosahují výborných výsledků. Děti pozitivně hodnotí dvě tělocvičny, oblibu si u nich získala především lezecká stěna. Nejen sportovní aktivity (florbal, basketbal, futsal, stolní tenis, atletika, gymnastika, aerobic a lezení) jsou v nabídce školní družiny a školního klubu. Možnost smysluplného využití volného času nabízí dále kroužky – hudební (hra na flétnu, hra na kytaru), ekologický, polytechnický, výtvarný, keramický, dramatický, počítačový, kroužek vaření, logopedie, klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub.

Mgr. Gabriela Kabelková
učitelka
V Moravských Budějovicích, 19. 10. 2017

» Archiv