Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 1069
Vsetín
755 01


Kontakt

+420 575 750 300

http://www.mgvsetin.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jana Kinclová

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín v sobě zahrnuje čtyřleté i osmileté gymnázium, střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou zdravotnickou školu.

Prioritou Masarykova gymnázia je dobře připravit své studenty na vysokoškolské studium a zároveň jim pomoci lépe se orientovat v mnohotvárné realitě současného světa. Dbáme na kvalitu vzdělávání, což na jednu stranu klade vysoké požadavky na naše studenty i na nás samotné, na druhou stranu se nám naše společné úsilí vrací nejen v podobě výborných výsledků při přijímacích zkouškách na prestižní vysoké školy, ale i formě nemalých úspěchů v nejrůznějších soutěžích, olympiádách či testech. 

Masarykovo gymnázium nabízí možnost čtyřletého studia pro žáky devátých ročníků i osmiletého studia pro žáky z pátých tříd. Svým zaměřením jsme gymnázium všeobecné, ovšem učební plány jsou připraveny tak, aby umožnily studentům posledních dvou ročníků výběr předmětů dle jejich zájmu a budoucí profesní orientace. V závěrečném ročníku absolvují žáci každý týden celkem 18 hodin volitelných předmětů – seminářů, které zaručují zároveň kvalitní přípravu na státní i školní část maturity.

Předností naší školy je také široká nabídka výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny si studenti mohou zvolit také němčinu, francouzštinu, španělštinu či ruštinu. Rovněž připravujeme studenty na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE a CAE – od roku 2022 spolupracujeme s Cambridge Park.

V rámci podpory nadaných a mimořádně nadaných studentů spolupracujeme s organizací Mensa, v letošním školním roce proběhlo testování IQ, jsme také fakultní školou Přírodovědecké fakulty Olomouc, úzce spolupracujeme s dalšími vysokými školami – Fakulta aplikované informatiky při UTB Zlín, Lékařská fakulta Brno – Juniorská akademie atd.

Od roku 2019 se studenti zapojili do programu osobního rozvoje - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). V uplynulém školním roce 2022/23 se ve zlatém pásmu umístilo 5 studentů, ve stříbrném 3 studenti a v bronzovém pásmu 15 studentů. Jedna studentka z programu DofE byla vybrána (zejména za svoje charitativní aktivity) na setkání s princem Edwardem, které proběhlo v květnu 2023. V letošním školním roce si z rukou Jeho Excelence britského velvyslance Matta Fielda a senátora a předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřího Růžičky zlatý odznak a pamětní certifikát převzalo 5 studentů ze 4.C. Kromě úspěšných dofáků zlatých máme letos i tři držitele stříbrné úrovně a dvanáct studentů si převzalo odznak bronzový. V roce 2019 jsme navázali spolupráci s Centrem talentované mládeže (CTM) –  v roce 2022/23 celkem 12 studentů absolvovalo kurz, který si vybrali, z toho 3 studenti svůj kurz ukončili mezinárodní AP zkouškou. V rámci spolupráce s CTM  a MŠMT se podařilo docílit, že v předmětech Biologie, Chemie, Programování a Fyzika může být část ústní maturitní zkoušky nahrazena absolvováním a úspěšným zakončením AP Kurzu.

Při škole rovněž fungují mnohé kroužky – např. šachy, kroužek matematiky a logiky pro studenty nižšího gymnázia a pro studenty vyššího gymnázia, nepovinný předmět programování – využívající systém Rapsberry, Ozoboti, Scratch apod. Dále jsou k dispozici deskové hry pro zpestření výuky matematiky, prostorové představivosti a logiky (např. 2D Ubongo, 3D Ubongo, Ubongo Extreme, Abaku, Krycí jména), vědomostní hry – i-know apod.

Naši studenti každoročně dosahují výborných výsledků v krajských i celostátních kolech v různých soutěžích (olympiády – Logická, matematická, Lingvistická, biologická, zeměpisná, chemická, ekonomicko – manažerská, jazykové soutěže, dále Pangea, Klokan, Přírodovědný klokan, European Money Quiz, Náboj, Brloh, Pišqworky, Fyziklání, Archimédiáda, Sudoku). Jsou úspěšní i v obhajobách prací v rámci SOČ - i letos postupuje studentka 4.ročníku do krajského kola s prací na téma Generalizovaná úzkostná porucha. V letošním školním roce v rámci soutěže Klokan naši studenti obsadili první místa v kraji ,  a to v kategorii Benjamín a Student. V Astronomické olympiádě budeme mít zastoupení v celostátním kole a student kvarty nás bude v červnu reprezentovat v celostátním kole matematické soutěže Pangea (také postup z 1.místa v kraji). Ve dnech 17.-20.3.2024 v Matematické olympiádě v ústředním kole se student 3. ročníku stal úspěšným řešitelem a obsadil 19. místo mezi 50 pozvanými finalisty. Zastoupení jsme měli i v celostátním kole Logické olympiády, v kategorii B i C. Postup do celostátního kola Ekonomické olympiády zajistili 2 studenti z kvarty. Tým kvintánů obsadil 6. místo v celostátním kole soutěže Fyzikální náboj. A v dubnu v krajském kole  Chemické olympiády na UTB ve Zlíně zvítězil  student kvinty.

Nesmíme zapomenout také na úspěchy našich studentů v letošním i loňském kole celostátních soutěží jako jsou Pišqworky (7. a 11. místo), šachy – postup na Mistrovství ČR a Brloh – 6.místo ze 14 týmů (Brněnská logická hra).

Od roku 2022/23 pořádají na závěr školního roku pedagogové naší školy Projektové dny – jedná se o zajištění programu s různými tématy na 3 dny a účastní se studenti napříč ročníky, dle zájmu o dané téma – např. S češtinou na výletě, Simulační centrum FNO, Cesta za zdravými plícemi, Dny s psychologií, Tři dny s roboty a technologiemi (exkurze na Strojní fakultě VŠB Ostrava, FAI při UTB Zlín), Dlouhé stráně – návštěva elektrárny, exkurze do Londýna, Slovinsko, Tatry, Chorvatsko, Švýcarsko a mnoho dalších. Tato poměrně nová akce se setkává s obrovským a pozitivním ohlasem, jak mezi studenty, tak mezi rodiči.

Podmínky pro vzdělávání nadaných studentů

Při rozpoznání mimořádného nadání a při péči o takového žáka úzce spolupracuje výchovná poradkyně se školským poradenským zařízením, učiteli a rodiči. Na základě doporučení z KPPP pro mimořádně nadané děti stanovujeme plán pedagogické podpory, studentům je umožněno ve vybraných předmětech navštěvovat výuku a semináře ve vyšších ročnících či jsou zapojeni do rozsáhlejších a rámec běžného učiva přesahujících projektů. Při škole rovněž funguje ucelený systém kariérového poradenství, kdy kariérová poradkyně je po celou dobu studia nápomocna při otázce dalšího profesního směřování a výběru vysoké školy.

Mgr. Jana Kinclová
kariérová poradkyně
Ve Vsetíně, 25. 04.2024

» Archiv