Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 1069
Vsetín
755 01


Kontakt

+420 575 750 300

http://www.mgvsetin.cz

Redaktoři

  • Mgr. Jana Kinclová

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín v sobě zahrnuje čtyřleté i osmileté gymnázium, střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou zdravotnickou školu.

Prioritou Masarykova gymnázia je dobře připravit své studenty na vysokoškolské studium a zároveň jim pomoci lépe se orientovat v mnohotvárné realitě současného světa. Dbáme na kvalitu vzdělávání, což na jednu stranu klade vysoké požadavky na naše studenty i na nás samotné, na druhou stranu se nám naše společné úsilí vrací nejen v podobě výborných výsledků při přijímacích zkouškách na prestižní vysoké školy, ale i formě nemalých úspěchů v nejrůznějších soutěžích, olympiádách či testech. 

Masarykovo gymnázium nabízí možnost čtyřletého studia pro žáky devátých ročníků i osmiletého studia pro žáky z pátých tříd. Svým zaměřením jsme gymnázium všeobecné, ovšem učební plány jsou připraveny tak, aby umožnily studentům posledních dvou ročníků výběr předmětů dle jejich zájmu a budoucí profesní orientace. V závěrečném ročníku absolvují žáci každý týden celkem 18 hodin volitelných předmětů – seminářů, které zaručují zároveň kvalitní přípravu na státní i školní část maturity.

Předností naší školy je také široká nabídka výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny si studenti mohou zvolit také němčinu, francouzštinu, španělštinu či ruštinu. Rovněž připravujeme studenty na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE a CAE – v letošním školním roce zahajujeme spolupráci s Cambridge Park. 

V rámci podpory nadaných a mimořádně nadaných studentů spolupracujeme s organizací Mensa, jsme také fakultní školou Přírodovědecké fakulty Olomouc, úzce spolupracujeme s dalšími vysokými školami.

Od roku 2019 se studenti zapojili do programu osobního rozvoje – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). A rovněž v roce 2019 jsme navázali spolupráci s Centrem talentované mládeže (CTM) – celkem 8 studentů absolvovalo kurz, který si vybrali, jeden student svůj kurz ukončil mezinárodní AP zkouškou. V dalším školním roce (2020/21) s CTM spolupracovali 4 studenti, z nichž 2 ukončili kurz AP zkouškou. V letošním školním roce (2021/22) s CTM spolupracuje a studuje v různých kurzech celkem 12 studentů.

Při škole rovněž fungují mnohé kroužky – např. šachy, nepovinný předmět programování – využívající systém Rapsberry, Ozoboti, Scratch apod. Dále jsou k dispozici deskové hry pro zpestření výuky matematiky, prostorové představivosti a logiky (např. 2D Ubongo, 3D Ubongo, Ubongo Extreme, Abaku, Krycí jména).

Naši studenti každoročně dosahují výborných výsledků v krajských i celostátních kolech v různých soutěžích (olympiády – Logická, matematická, biologická, zeměpisná, chemická, ekonomicko – manažerská, jazykové soutěže, dále Pangea, Klokan, Přírodovědný klokan, Náboj, Brloh, Pišqworky, Fyziklání). Jsou úspěšní i v obhajobách prací v rámci SOČ. 

V neposlední řadě nabízíme studentům možnost zdokonalit si své dovednosti v IT a práci ve dvou počítačových učebnách s nejnovějšími systémy. Samozřejmostí je i bezplatná wi-fi síť pro studenty po celé škole.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2021/2022 se pedagogičtí pracovníci účastnili zejména akreditovaných vzdělávacích programů, jak v prezenční podobě, tak i online formou. Před začátkem školního roku byl realizován dvoudenní seminář zaměřený na osobnostně sociální rozvoj pro celou sborovnu.

Podmínky pro vzdělávání nadaných studentů

Při rozpoznání mimořádného nadání a při péči o takového žáka úzce spolupracuje výchovná poradkyně se školským poradenským zařízením, učiteli a rodiči. Na základě doporučení z KPPP pro mimořádně nadané děti stanovujeme plán pedagogické podpory, studentům je umožněno ve vybraných předmětech navštěvovat výuku a semináře ve vyšších ročnících či jsou zapojeni do rozsáhlejších a rámec běžného učiva přesahujících projektů. Při škole rovněž funguje ucelený systém kariérového poradenství, kdy kariérová poradkyně je po celou dobu studia nápomocna při otázce dalšího profesního směřování a výběru vysoké školy.

Mgr. Jana Kinclová
kariérová poradkyně
Ve Vsetíně, 6. 2. 2022

» Archiv