ZŠ T. G. Masaryka Štětí (okr. Litoměřice)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

9. května 444
Štětí
411 08


Kontakt

+420 416 812 326

http://www.zstgm-steti.cz

Redaktoři

  • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku s praktickým životem. 

Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd (v průměru 23 žáků) umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování. 

Jsme školou s 1. a 2. stupněm, po jedné třídě v každém ročníku. Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku. Nově zařazujeme pro sedmý ročník povinný předmět finanční gramotnost. Žákům druhého stupně nabízíme široký výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách. Na škole pracuje tým specializačních pedagogů, mezi které patří výchovná poradkyně, speciální pedagožka, logopedičtí asistenti, metodička prevence a kariérová poradkyně.

Od školního roku 2017/2018 je naše škola přijata mezi školy spolupracující s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem. Úzce spolupracujeme s technickým klubem v Litoměřicích, DDM Štětí, VOŠ a SŠ Štětí. Smysluplná je také spolupráce s místní knihovnou, ZUŠ a domem seniorů. Pro děti místních mateřských škol organizujeme kroužek opiček, pořádáme pro ně závody, dílničky a další aktivity. 

Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Široká nabídka školních kroužků vede k rozvoji nadání a ke smysluplnému trávení volného času našich žáků. Nabízíme také pestré víkendové aktivity pro naše žáky a jejich rodiče.

Budova školy se nachází v klidné části města a je obklopena školní zahradou. Vzdělávání probíhá v kmenových a odborných učebnách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště v areálu školy.

Péče o nadané žáky

Podpora nadání je součástí vize naší školy. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou metodicky vedeni k tomu, aby nadání žáků rozvíjeli a podporovali. Účastníme se dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu nadání ve výuce i mimo ni. V běžné výuce má každý učitel k dispozici nadstandartní úlohy, logické hry, scrabble a další pomůcky pro žáky, kteří jsou rychlejší, bystřejší a potřebují individuální přístup. 

Na 1. stupeň využívají učitelé ve výuce Montessori pomůcky, které jsou velmi oblíbené. V 9. ročníku mají žáci zařazen povinný předmět finanční gramotnost, v 7. ročníku předmět mediální výchova, v 6. ročníku etickou výchovu. Navýšili jsme hodiny pro výuku anglického jazyka, kdy půlíme všechny třídy pro efektivnější vzdělávání. V hodinách matematiky zařazujeme do klasické výuky metody a interaktivní učebnice profesora Hejného, používáme tangramy, desky Logico Picollo, geodesky, luštíme řady čísel, obrázkové rovnice a další. 

V hodinách je využívána skupinová a párová práce žáků, zařazujeme projektovou výuku. Všechny učitelky, které vyučují matematiku na 1. i 2. stupni se účastnili školení a letní školy Matamatika Hejného.

Ve výuce využíváme vrstevnické vyučování, které je velkou příležitostí pro nadané žáky. Využíváme vzdělávání v souvislostech, konstruktivistické postupy, problémové vyučování, učení hrou, inscenační metody výuky, badatelsky orientovanou výuku a další, které podporují a motivují individualizaci vzdělávání.

Naši žáci se účastní vědomostních, kreativních a sportovních soutěží.

V rámci rozvoj nadání nabízíme mnoho zájmových útvarů (počítače, výtvarný kroužek, fotografický, NETVOR, gymnastika, angličtina, sportovně pohybové hry, výtvarné tvoření, keramika, flétny, vaření, cyklistický kroužek, klub zvídavých dětí, autorská kniha, basketbal, čtenářský kroužek, deskové hry, zeměpisný kroužek). 

Pořádáme projektové dny ve spolupráci s technickým klubem mládeže, dále pak workshopy se střední školou ve Štětí. Úzce spolupracujeme se ZUŠ Štětí, pořádáme společné výstavy, tvoření, představení a společné vzdělávání pedagogů. 

Díky zapojení do projektů a grantů různých institucí a organizací se nám podařilo získat finanční podporu na nákupy dalších didaktických pomůcek, her a materiálu pro další motivaci žáků ke vzdělávání. 

Ve školním roce 2020/2021 získala naše škola statut fakultní škola Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem, dále jsme EKOŠKOLA, jsme zařazeni do Sítě podpory nadání (SIPON).

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
ředitelka školy
Ve Štětí, 18. 2. 2022

» Archiv