ZŠ T. G. Masaryka Štětí (okr. Litoměřice)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

9. května 444
Štětí
411 08


Kontakt

+420 416 812 326

http://www.zstgm-steti.cz

Redaktoři

  • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku s praktickým životem. 

Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd (v průměru 23 žáků) umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování. 

Jsme školou s 1. a 2. stupněm, po jedné třídě v každém ročníku. Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku. Nově zařazujeme pro sedmý ročník povinný předmět finanční gramotnost. Žákům druhého stupně nabízíme široký výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách. Na škole pracuje tým specializačních pedagogů, mezi které patří výchovná poradkyně, speciální pedagožka, logopedičtí asistenti, metodička prevence a kariérová poradkyně.

Od školního roku 2017/2018 je naše škola přijata mezi školy spolupracující s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem. Úzce spolupracujeme s technickým klubem v Litoměřicích, DDM Štětí, VOŠ a SŠ Štětí. Smysluplná je také spolupráce s místní knihovnou, ZUŠ a domem seniorů. Pro děti místních mateřských škol organizujeme kroužek opiček, pořádáme pro ně závody, dílničky a další aktivity. 

Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Široká nabídka školních kroužků vede k rozvoji nadání a ke smysluplnému trávení volného času našich žáků. Nabízíme také pestré víkendové aktivity pro naše žáky a jejich rodiče.

Budova školy se nachází v klidné části města a je obklopena školní zahradou. Vzdělávání probíhá v kmenových a odborných učebnách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště v areálu školy.

Péče o nadané žáky

Podpora nadání u žáků je součástí vize naší školy. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou
metodicky vedeni k tomu, aby nadání žáků rozvíjeli a podporovali.

V tomto školním roce jsem absolvovala vzdělávání pro mentora podpory nadání a kolegyně
zase koordinátora podpory nadání. Tvoříme tedy tým, který je součástí poradenského systému
naší školy. Do školy jsme pozvali tým ze Synapse, který nám pomohl nastavit systém pro
nadané žáky.

Aktuálně máme zpracovánu koncepci podpory nadaných žáků na naší škole, se kterou jsou
seznámeni všichni rodiče. Máme zmapovány všechny třídy a ohledem na nadané žáky.
Proběhly pohovory s nadanými žáky a teď nás čeká setkání s jejich rodiči. Jde nám o to,
abychom společně nastavili systém, který umožní těmto dětem rozvoj a podporu v rámci
vyučování i mimo něj. V každé třídě mají nadaní žáci k dispozici box s pomůckami a materiály,
které si sami nadefinovali při pohovorech. Na chodbách školy jsou volně k dispozici různé
encyklopedie, atlasy, slovníky a další literatura. Zřídili jsme klidové zóny, kam mohou žáci
chodit o velké přestávce.

Pro žáky jsme zřídili žákovské minikanceláře a hluchátka, obojí je v každé třídě k dispozici pro
klid při práci, soustředění nebo jen pro „odpočinek mysli“.

Ve výuce využíváme vrstevnické vyučování, které je velkou příležitostí pro nadané žáky.
Využíváme vzdělávání v souvislostech, konstruktivistické postupy, problémové vyučování,
učení hrou, inscenační metody výuky, badatelsky orientovanou výuku a další, které podporují
a motivují individualizaci vzdělávání. Naši žáci se účastní vědomostních, kreativních a
sportovních soutěží. V rámci rozvoj nadání nabízíme mnoho zájmových útvarů, pořádáme
projektové dny ve spolupráci s technickým klubem mládeže, dále pak workshopy se střední
školou ve Štětí. Úzce spolupracujeme se ZUŠ Štětí, pořádáme společné výstavy, tvoření,
představení a společné vzdělávání pedagogů.

Volný čas v rámci víkendů či prázdnin jezdíme s nadanými žáky na různé akce a aktivity, které
mají pozitivní dopad na jejich rozvoj (PřF UJEP, ČVUT, Noc vědců). Spolupracujeme
s badatelskou akademií BADATEL.

V příštím školním roce plánujeme v rámci běžného vyučování vytvořit vytahované studijní
skupiny, kde by nadaní žáci měli individuální výuku formou badatelských projektů.

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
ředitelka školy
Ve Štětí, 8. 5. 2024

» Archiv