ZŠ T. G. Masaryka Štětí (okr. Litoměřice)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

9. května 444
Štětí
411 08


Kontakt

+420 416 812 326

http://www.zstgm-steti.cz

Redaktoři

  • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku s praktickým životem. 

Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd (v průměru 23 žáků) umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování. 

Jsme školou s 1. a 2. stupněm, po jedné třídě v každém ročníku. Anglický jazyk vyučujeme od prvního ročníku. Nově zařazujeme pro sedmý ročník povinný předmět finanční gramotnost. Žákům druhého stupně nabízíme široký výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách. Na škole pracuje tým specializačních pedagogů, mezi které patří výchovná poradkyně, speciální pedagožka, logopedičtí asistenti, metodička prevence a kariérová poradkyně.

Od školního roku 2017/2018 je naše škola přijata mezi školy spolupracující s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem. Úzce spolupracujeme s technickým klubem v Litoměřicích, DDM Štětí, VOŠ a SŠ Štětí. Smysluplná je také spolupráce s místní knihovnou, ZUŠ a domem seniorů. Pro děti místních mateřských škol organizujeme kroužek opiček, pořádáme pro ně závody, dílničky a další aktivity. 

Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Široká nabídka školních kroužků vede k rozvoji nadání a ke smysluplnému trávení volného času našich žáků. Nabízíme také pestré víkendové aktivity pro naše žáky a jejich rodiče.

Budova školy se nachází v klidné části města a je obklopena školní zahradou. Vzdělávání probíhá v kmenových a odborných učebnách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště v areálu školy.

Péče o nadané žáky

Při vzdělávání klademe velký důraz na podporu žáků nadaných. V běžné výuce má každý učitel k dispozici nadstandardní úlohy, logické hry a další pomůcky pro žáky, kteří jsou rychlejší, bystřejší a potřebují individuální přístup. 

Na 1. stupeň využívají učitelé ve výuce Montessori pomůcky, které jsou velmi oblíbené. Žákům na 2. stupni nabízíme deset volitelných předmětů, které mohou vybírat dle svého zájmu a nadání. V 9. ročníku mají žáci zařazen povinný předmět finanční gramotnost. V hodinách matematiky zařazujeme do klasické výuky metody a interaktivní učebnice profesora Hejného, používáme tangramy, desky Logico Picollo, geodesky, luštíme řady čísel, obrázkové rovnice a další. V letošním školním roce jsme začali v 1. ročníku vyučovat matematiku metodou profesora Hejného, čtení formou splývavého čtení SFUMATO a paní učitelka využívá pro všechny předměty centra aktivit.

Učitelé jsou metodicky vedeni k využívání inovativních metod, v hodinách je využívána skupinová a párová práce žáků, zařazujeme projektovou výuku. Všechny učitelky, které vyučují matematiku na 1. i 2. stupni se účastnili školení a letní školy Matematika Hejného. 

Naši žáci se účastní vědomostních, kreativních a sportovních soutěží, hrají Abaku ligu. Na podzim se účastnili Logické olympiády.

V rámci rozvoj nadání nabízíme mnoho zájmových útvarů (robotika, elektronika, 3D tisk, klub deskových a logických her, NETVOR, atletika, gymnastika, angličtina, sportovně pohybové hry, výtvarné tvoření, keramika, aerobic, holčičí cvičení, dramatický kroužek, čtenářský klub, flétny, první pomoc). 

Pořádáme projektové dny ve spolupráci s technickým klubem mládeže, dále pak workshopy se střední školou ve Štětí. Úzce spolupracujeme se ZUŠ Štětí, pořádáme společné výstavy, tvoření, představení a společné vzdělávání pedagogů.

Díky zapojení do projektů a grantů různých institucí a organizací se nám podařilo získat finanční podporu na nákup 3D tiskárny, 16 kusů 3D per, elektronických stavebnic a 16 kusů ozobotů (miniroboti pro rozvoj programování).

V letošním školním roce získala naše škola titul EKOŠKOLA, byli jsme zařazeni do Sítě podpory nadání (SIPON) a naše škola se stala kolegiálním centrem pro všechny pedagogy v Ústeckém kraji v projektu Učíme se podnikavosti.

V lednu 2018 proběhlo na škole testování IQ Mensou ČR.

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
ředitelka školy
Ve Štětí, 19. 1. 2019

» Archiv