ZŠ Modřice, p.o. (okr. Brno-venkov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Benešova 332
Modřice
664 42


Kontakt

+420 538 728 201

http://www.zsmodrice.org

Redaktoři

  • Mgr. Alena Lukášová

Naše škola má v současnosti 397 žáků (1.–9. ročník) a 15 dětí v ročníku nultém. Jsme plně organizovanou školou v blízkosti Brna, v loňské školním roce jsme navázali spolupráci              s Mensou ČR, umožnili a podpořili dobrovolné měření IQ. Na základě výsledků měření jsme se pokusili kvalitněji nastavit péči o mimořádně nadané žáky naší školy. Výsledkem této snahy je následující dokument.

 

KONCEPCE ROZVOJE NADÁNÍ A TVOŘIVOSTI NA ZŠ MODŘICE

 

Dokumenty inspirující k napsání této koncepce: tematická zpráva České školní inspekce s výsledky inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání. (březen 2016) Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 (září 2014), schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Publikace: Stehlíková, M.:Nadané dítě Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu.Grada, 2018.

Cihelová, J.: Nadané dítě ve škole Náměty do výuky pro celou třídu. Portál, 2017.

 

HLAVNÍ PILÍŘE ROZVOJE PODPORY NADÁNÍ A TVOŘIVOSTI

1. Systém identifikace

Ve školním roce 2017/2018 se nám dobrovolným testováním IQ Mensou ČR podařilo identifikovat 31 žáků, kteří dosáhli velmi vysokého nadprůměru, protože výsledky testování jsou důvěrné a byly sděleny pouze ZZ dětí, škola obdržela pouze anonymní statistické vyhodnocení testování. Na výzvu sdělit tuto informaci škole reagovalo několik rodičů, těm byl doporučen další postup.

Na základě uplatnění metod pedagogické diagnostiky: pedagogickým pozorováním, rozhovory s žákem, rozbory výsledků prací žáka, bylo rodičům doporučeno nejvhodnější pedagogické opatření: od podpůrných opatření v prvním stupni podpory (individualizace, obohacování učiva – v případě akcelerovaného vývoje v jedné oblasti) až po doporučení k vyšetření ve školském poradenském zařízení vyššího stupně.

Na rozvoji schopnosti identifikace nadání se pozitivně odrazí i plánované proškolení pedagogických pracovníků v oblasti vyhledávání a práce s žáky mimořádně nadanými. Očekáváme, že všichni učitelé budou mít základní kompetence v oblasti identifikace a podpory rozvoje nadání.

 

2. Metody a formy práce s nadanými žáky

Akcentována bude diferencovaná výuka s diferencovanými úkoly, vedení školy hospitační činností provede kontrolní ověření. Akcentována bude projektová výuka, obsah bude vycházet z vnitřní motivace žáků.

Preferovány budou moderní metody a formy práce.

V rámci prvního stupně bude probíhat skupinová výuka nadaných žáků.

1. třída: identifikace a rozvoj nadání, obohacování učiva

2. - 5. třída: skupinová výuka nadaných žáků nebo individuální pedagogická péče

6. – 9. třída: individuální pedagogická péče s vyučujícím předmětu

 

Škola zakoupí licenci pro  trénink mozku Mentem, program mohou využívat děti v Klubu zábavné logiky a deskových her, případně na žádost rodičů další.

Inovativní a kreativní potenciál dětí budeme podporovat nejen v předmětech výchovného charakteru, ale i v ostatních předmětech.

Učitelé se zaměří na občasné zadávání kreativních domácích úkolů (diferencovaně pro všechny žáky.)

Na druhém stupni bude rozvoj nadání mimořádně nadaných žáků probíhat formou individuálních konzultací, individuální i skupinové přípravy na olympiády a soutěže.

 

Další podpůrná opatření školy pro rozvoj nadání:

U žáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním budeme v souladu s jejich zájmy rozšiřovat učivo tak, aby se naučili základním pracovním dovednostem a rozvíjeli svoji schopnost dalšího učení (součást IVP).

Osobnostní a sociální rozvoj mimořádně nadaného a tvořivého žáka může být posilován spoluprací s učitelem na vedení výuky.

Dobrovolnickou aktivitou učení žáka žákem v prostorách školní studovny.

Dobrovolnickou aktivitou žáků a skupin žáků: školní rozhlas, jiná forma dobrovolnické akce.

Vytvoření webové stránky s odkazy na různé aplikace a nápady pro nadané žáky.

 

3. Školní kola soutěží a olympiád

Žákům bude umožněna účast a reprezentace školy v širokém okruhu zájmů:

Recitační soutěže

Sportovní soutěže

Matematická olympiáda

Logická olympiáda

Klokan

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

Biologická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Archimediáda

Chemická olympiáda

Pythagoriáda

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v českéme jazyce

A další.

 

Pořádání žákovských soutěží školou

Učitelé se pokusí zajistí průběh soutěží a přehlídek v oblastech, ve kterých je nabídka MŠMT či jiných organizací nedostatečná.

Přehlídka, soutěž tvořivosti a zálib, podpora sebeprezentačních dovednosti dětí s akcentem na širokou oblast zájmů.

Hudební soutěž

 

4. Nabídka kroužků

 

Kroužky Rajhrad – floristický, mechanizační, ekologický, biologicko-chemický (zdarma)

SSS – Legendy města Brna

Zpěváček a Zpěvandule sborový zpěv pro žáky 1.-2. stupně

Taneční kroužek X-trim

Atletický a gymnastický kroužek

Angličtina

Judo

Šachový kroužek

Diskusní kroužek

Kroužek keramiky

Učitelé školy dlouhodobě na velmi vysoké úrovni vedou kroužky keramiky.

Škola bude hledat další cesty, jak podpořit manuální zručnost žáků 1. i 2. stupně.

 

Hledáme lektora z řad široké veřejnosti pro kroužek podporující badatelské aktivity.

Hledáme lektora z řad široké veřejnosti pro kroužek informatiky, robotizace a automatizace pro žáky 2. stupně.

(Propojenost s podnikovou sférou?)

 

5. Pedagogicko-psychologické služby

Naše školní psycholožka Mgr. Jeanette Vrtková je připravena poskytovat poradenské služby pro všechny žáky naší školy. Speciální pedagogové budou případně s žáky pracovat individuálně nebo skupinově.

V souladu s požadavky Mensy povede i nadále kroužek primárně určený pro nadané.

Klub zábavné logiky a deskových her I. a II.

Pro rodiče i širokou veřejnost připraví školní psycholožka cyklus několika přednášek z oblasti vzdělávání, rozvoje nadání a tvořivosti.

 

6. Spolupráce s externími subjekty

Mensa ČR

Věda nás baví, kroužek

PPP, pracoviště Lomená

 


» Archiv