ZŠ Kolín V., Mnichovická 62

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mnichovická 62
Kolín V
280 02


Kontakt

+420 321 720 398

https://www.5zskolin.cz

Redaktoři

 • Mgr. Michaela Holá

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 je úplná ZŠ. „Škole úsměv sluší“ je nejenom název školního vzdělávacího programu, ale i logo a filozofie školy. Škola se zaměřuje především na informatiku, digitální fotografii, etickou výchovu a sportovní hry. Je velmi aktivní v projektové činnosti. Již poněkolikáté je zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+. Specifikou je i velké množství volnočasových aktivit. Rodiče se společně se svými dětmi účastní školních akcí. Ve škole se vyučuje matematika metodou profesora Hejného. Ve výuce českého jazyka škola využívá metody kritického myšlení. Učitelé rozvíjí čtenářské dovednosti i v rámci tzv. Čtenářských klubů. Ve škole je zřízeno konzultační centrum pro rozvoj matematické, čtenářské a informační gramotnosti a Centrum kolegiální podpory.

Co naše základní škola nabízí?

Rozvoj jazykových znalostí a dovedností žáků následujícími způsoby:

 • výukou anglického jazyka již od 1. ročníku, dalšího cizího jazyka na 2. stupni, výukou dalších cizích jazyků v rámci kroužků
 • pro žáky se zvýšeným zájmem o jazyk předmětem Konverzace v cizím jazyce a kroužkem Dramatizace pohádek v anglickém jazyce
 • účastí žáků v jazykových olympiádách
 • rodilým mluvčím v hodinách anglického jazyka
 • mezinárodními výměnami žáků na partnerských školách
 • zapojením do mezinárodních projektů Erasmus+ a eTwinning
 • účastí v projektu Anglické knihy do škol

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků:

 • školní knihovnou k dispozici žákům zdarma, čtenářskými koutky na chodbách škol
 • účastí na olympiádách v ČJ a literárních soutěžích
 • nedělníčky
 • spoluprací s Městskou knihovnou v Kolíně
 • Čtenářskými kluby
 • pasováním na čtenáře
 • dílnami čtení
 • Klubem mladých čtenářů
 • uplatňováním metod RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení

Zapojení školy do následujících projektů:

 • Škole úsměv s tvořivými učiteli sluší – EU peníze školám
 • Erasmus+
 • Příběhy našich sousedů
 • Společně vše zvládneme
 • Adopce na dálku
 • Jeden svět na školách
 • Ovoce do škol
 • Školní mléko
 • Recyklohraní
 • JARMARK
 • celoškolní a třídní projekty dle školního vzdělávacího programu
 • Čtenářské kluby
 • Matematické kluby

Rozvoj informačních dovedností a znalostí žáků následujícími aktivitami:

 • rozšířenou výukou informatiky na 1. stupni, pravidelnou výukou informatiky na 2. stupni
 • kroužky informatiky na 1. i 2. stupni, internetovými kluby 4x týdně
 • absolventskými pracemi žáků 9. ročníků
 • projektovou činností
 • přístupem k počítačům a internetu ve všech třídách
 • moderně vybavenými učebnami informatiky
 • volitelným předmětem Fotografie a digitální technologie

Rozvoj pohybových dovedností:

 • rozšířenou výukou tělesné výchovy, sportovních her a pohybových kroužků

Rozvoj sociálního a ekologického cítění žáků těmito způsoby:

 • adaptačními a prožitkovými kurzy, kurzy předcházení závislostem
 • exkurzemi, školami v přírodě, návštěvami kulturních a filmových představení
 • etickou výchovou od 6. ročníku (škola je držitelem ocenění z celorepublikových soutěží škol podporujících etickou výchovu)
 • projektovým vyučováním napříč školou
 • ekologickými projekty, sběrem a tříděním odpadu
 • volitelným předmětem Přírodovědný seminář
 • zapojením žáků do života školy prostřednictvím Školního parlamentu
 • spoluprací s MŠ – společnými projekty žáků s MŠ

Rozvoj schopností, vědomostí a dovedností žáků v následujících kroužcích:

 • Čtenářský klub
 • Dramatizace anglických pohádek
 • Flétna
 • Florbal
 • Fotbal
 • Internetové kluby
 • Klub zvídavého diváka
 • Korfbal
 • Košíková
 • Kreativní tvoření
 • Lehká atletika
 • Logoprevence
 • Matematický klub I.
 • Matematický klub II.
 • Odpoledne s písničkou
 • Papírové tvoření
 • PC hry
 • Poškolák
 • Procvičování Aj
 • První pomoc
 • Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ
 • Příprava k přijímacím zkouškám z Matematiky
 • Ruský jazyk
 • Šití – módní doplňky z textilu
 • Školní knihovna
 • Turistický kroužek
 • Vaření
 • Volejbal
 • Výtvarný kroužek
 • Zajímavá fyzika
 • Zajímavá matematika
 • Kroužek deskových a logických her
Mgr. Michaela Holá
učitelka 1. stupně
V Kolíně, 14. 5. 2018

» Archiv