Gymnázium Karviná, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mírová 1442/2
Karviná
735 06


Kontakt

+420 596 311 197

http://www.gym-karvina.cz

Redaktoři

  • Mgr. Monika Brzá

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Gymnázium Karviná je školou s osmiletým a čtyřletým výukovým programem. Naší snahou je žáky podporovat v různorodých aktivitách jak v rámci výuky, tak i v rámci mimoškolní činnosti. Úsilí našich pedagogů směřuje k vyhledávání talentů, které se dále snaží podporovat a rozvíjet. Z tohoto důvodu se snažíme děti zařazovat do různých nadstavbových aktivit ve formě kroužků nebo nabízených soutěží.

Naše škola aktivně zavádí do výuky nové inovativní metody a nově vyučujeme kompetenční předměty, které vznikly částečnou integrací několika předmětů, a tím naplňujeme očekávání Strategie 2030+ v rozvoji kompetencí žáků.

Ke zkvalitnění výuky a podpoře nadaných žáků došlo navíc k častějšímu dělení tříd v předmětu matematika a jazyk český. V technickém kroužku se děti učí základům měření a programování a k dispozici mají stavebnice iTriangle, Lego Mindstorms a Pasco SPARKvue. K dispozici mají žáci pracoviště s 3D tiskem.

Environmentální kroužek GLOBE navštěvují převážně děti nižších tříd a zabývají se hydrologií, pedologií a meteorologií. Monitorují stav životního prostředí v okolí, pravidelně měří kvalitu vody nebo měří pH, vlhkost a teplotu půdy. Provozují také školní meteostanici. Dlouhodobá měření společně vyhodnocují a výsledky prezentují např. na GLOBE GAMES či na regionální environmentální konferenci žákovských projektů EVVO. Naše škola na podporu těchto aktivit dětem zakoupila testovací sadu na rozbor kvality vody, multifunkční půdní měřák nebo automatickou měřicí stanici polétavého prachu. Své schopnosti děti potvrdily i účastí na Envofilmu, společně natočily film o skryté vodě a o uhlíkové stopě.

V rámci mezinárodní badatelské konference GLOBE Games náš žákovský tým pravidelně prezentoval projekty s environmentální tematikou, a to v roce 2016 v Karviné, v roce 2017 v Moravských Budějovicích, v roce 2018 v Humpolci a v roce 2022 ve Zbirohu. V letošním školním roce realizuje žákovský tým GLOBE dvouletý projekt zaměřený na studium biodiverzity ve vybraných rekultivovaných lokalitách v okolí Karviné (vodní plochy Karvinské moře, Kozinec, Mokroš). Své výsledky hodlají žáci prezentovat na GLOBE Games v roce 2024.

Ve školním roce 2022/23 se naše škola zapojila do programu Ekoškola. Cílem je, aby žáci získali kompetence samostatně a aktivně řešit problémy životního prostředí ve škole i ve svém okolí. Mezi nosná témata Ekoškoly patří třídění odpadů, úspora energií, péče o biodiverzitu a dodržování zásad zdravého životního stylu. Žáci se učí analyzovat současný stav ve své škole, plánovat změny a ty pak uskutečňovat. Součástí je samozřejmě také informování spolužáků formou kampaní a propagace environmentálních témat.

Naši žáci se pravidelně účastní Matematické olympiády, Pythagoriády, Náboje i Logické olympiády. Žáci, kteří si našli zalíbení ve fyzice a chemii, se mohou účastnit olympiády v obou zmíněných předmětech. Nesmíme opomenout Chemicko-biologický workshop a Přírodovědného klokana. Bobřík informatiky se stal nedílnou součástí výuky informatiky. 

Již druhým rokem na naší škole probíhají akce „Klubu nadaných dětí“, ve kterém se scházejí žáci se zájmem o problematiku všeho, co už přesahuje rámec běžné školní výuky. Náplň klubu je pestrá a odezva našich žáků nás vždy potěší.

V rámci podpory výuky cizích jazyků naši žáci mohou vykonat zkoušku FCE z anglického jazyka. Příprava na tuto náročnou zkoušku probíhá pod vedením našich vyučujících. 

Je nutné zmínit wargamingový klub, jehož cílem je rozvíjet strategické myšlení, představivost, řešení problémových situací ve hře a komunikaci v angličtině. Nezapomínáme také na podporu dalších cizích jazyků, které se na naší škole vyučují i v rámci mimoškolních aktivit. 

Starší žáci, kteří projevují zvýšený zájem o budoucí studium ekonomie či podnikání, čeká podnětný program při Veletrhu fiktivních firem a finanční gramotnosti ve spolupráci s místním centrem Business Gate. Již několik let se naši žáci účastní Ekonomické olympiády, která svým náročným obsahem motivuje žáky i učitele.

Naše škola aktivně podporuje výtvarné umění. Odměnou naší škole jsou úspěchy dětí s mezinárodním přesahem. Velkou podporu mají žáci, kteří sestavili školní kapelu, hudebně doprovázejí kulturní události školy a také se podílejí na významných společenských akcích.

Starší žáci se pravidelně scházejí a formou kolokvií s našimi učiteli diskutují o důležitých tématech naší historie s přesahem do současnosti. Témata, která naši učitelé připravují, jsou velmi zajímavá a odrážejí problémy dnešní společnosti.

Naši žáci projevili zvýšený zájem o problematiku mediální výchovy. Na jejich přání vznikl ve škole mediální kroužek, který čas od času spolupracuje přímo s profesionály z České televize.

Na závěr nesmím zapomenout na různé projekty, do kterých se naši žáci sami zapojují a které podporují zejména oblast podnikavosti. Žáci sami organizují projektové dny a starší žáci se věnují svým mladším spolužákům formou vrstevnického učení.

Mgr. Monika Brzá
zástupkyně ředitele
V Karviné, 27. 12. 2022

» Archiv