První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Brandlova 875/15
Hradec Králové – Slezské Předměstí
500 03


Kontakt

+420 495 543 141

https://psjg.cz

Redaktoři

 • Mgr. Blanka Žitná

První soukromé jazykové gymnázium zahájilo svou činnost v roce 1992 jako škola s alternativním programem, který vycházel z učebních plánů státního školství, avšak s řadou úprav. Od 1. září 2009 pracuje škola dle Školního vzdělávacího plánu školy „Dobrá znalost jazyků je cestou k dalšímu vzdělávání“ s důrazem na dosažení dobré spolupráce žáka, učitele a rodiny. Školní vzdělávací program je aktualizován s ohledem na změny v právních předpisech. Školu navštěvuje cca 300 žáků.

Hlavním povinným cizím jazykem je jazyk anglický. Druhý povinný cizí jazyk si volí z nabídky německý, francouzský, ruský a španělský. Výuka probíhá v malých skupinách, do kterých jsou žáci rozděleni na základě dosažené jazykové úrovně.

Od sexty si z důvodu prohloubené přípravy na budoucí vysokoškolské studium volí zaměření humanitní, přírodovědné nebo informatické. Klíčové kompetence žáků jsou rozvíjeny v rámci žákovských projektů, přípravou na jazykové zkoušky různých typů a úrovní i nabídkou kurzů v oblasti počítačových a komunikačních dovedností.  

V průběhu studia je povinností každého žáka zpracovat a obhájit individuální projekt. Organizačně je projektová práce na škole řízena systémem školní soutěže „Tvořivá klávesnice“. Tato soutěž je chápána i jako školní kolo projektových soutěží jako je Středoškolská odborná činnost (SOČ) nebo Amavet. Nejlepší zpracované projekty mají vysokou kvalitu, o čemž svědčí umístění žáků gymnázia v rámci celé České republiky v soutěžích SOČ, Amavet, Česká hlavička a umístění v mezinárodní soutěži ICYS.

Rozvoj nadání žáků škola podporuje formou tzv. klubů. Ve školním roce 2020/2021 jich na gymnáziu pracovalo celkem třináct – českého jazyka, biologický, divadelního diváka, dramatický, evropských diplomatů, geografický, hudební, mladých recitátorů, chemický, matematickofyzikální, mladých historiků, mladých literátů a klub projektů.

Od září 2016 je PSJG řádným členem České sítě přidružených škol UNESCO. Pilotním vzdělávacím projektem, kterému se PSJG v rámci svého zapojení do Sítě přidružených škol UNESCO věnuje, je projekt „Přírodní památka Plachta – místo pro život“. Tímto projektem se PSJG přihlásilo k prioritnímu tématu Sítě přidružených škol UNESCO pod názvem Udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl. Cílem projektu je seznámit žáky s principy a formami ochrany přírody a aktivně je do péče o životní prostředí zapojit. 

Škola je zapojena do věrnostního programu Benefit společnosti Cambridge Exams Center s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku pro jazykové školy, vzdělávací instituce a firmy sídlící v České republice, které hromadně registrují své žáky na zkoušky Cambridge English. Všichni žáci školy jsou připravováni na tyto zkoušky v rámci výuky anglického jazyka, a i díky této spolupráci skládají zkoušky Cambridge English přímo ve škole.

PSJG je partnerskou školou Univerzity Hradec Králové a fakultní školou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové. V rámci projektové činnosti žáků úzce spolupracuje s:

 • Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové,
 • Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,
 • Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
 • Technickou Univerzitou Liberec,
 • Akademií věd ČR v rámci projektu Otevřená věda,
 • Českým vysokým učením technickým v Praze,
 • Univerzitou Pardubice (Fakulta chemicko-technologická),
 • Univerzitou obrany (Fakulta vojenského zdravotnictví),
 • regionálním centrem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost HK (SUJB),
 • Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

V rámci Certifikátu komunikačních dovedností spolupracujeme s Metropolitní univerzitou Praha, Akademií managementu a komunikace Praha a s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Na Filozofické fakultě se rovněž zúčastňujeme kurzů a workshopů. 

V rámci Geografických informačních systémů spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity Brno (sekcí geografie), Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Akademií geoinformačních dovedností.

Od roku 2020 patří PSJG mezi školy spolupracující s Mensou ČR. 

Činnost gymnázia v době pandemie COVID-19

I přes mimořádně nepříznivé podmínky způsobené covidovou pandemií se naše gymnázium snažilo nepřerušit výchovně vzdělávací proces, který byl realizován formou distanční výuky prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

V této nelehké době poskytovalo studentům i vyučujícím podporu vedení školy i Školní poradenské pracoviště. Akreditované kurzy MŠMT pro učitele (Tipy a triky k online výuce, E-learning Moodle a program Nearpod) byly pro vyučující PSJG realizovány přímo na škole. 

Jako každoročně se podařilo realizovat Adaptační kurz pro nově nastupující studenty šestiletého gymnázia v krásném prostředí Krkonoš, v Peci pod Sněžkou. Následně pak proběhly superlearningové jazykové kurzy a intenzivní jazykové kurzy, které byly přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky CAMBRIDGE ENGLISH C2 a B2.

Z důvodu nastalé epidemiologické situace byly některé předmětové soutěže a olympiády zrušeny, jiné se konaly online formou. Naši studenti se mohou pochlubit umístěním na prvních místech v okresních (celkem 3x 1. místo v jazykových soutěžích) i krajských soutěžích (celkem 11x 1. místo v různých oborech SOČ), na celostátních soutěžích zaujali první místa Vojta Kloud v oboru SOČ-matematika a statistika a Eva Mádlová v oboru SOČ-zdravotnictví. Ta ostatně získala za svůj projekt Syntéza potenciálních antituberkulotik i celostátní ocenění Soutěž České hlavičky 2020 a Cenu Učené společnosti ČR za rok 2021. Obstála i v mezinárodní soutěži v kategorii Biochemistry and Molecular Biology, kde obsadila 2. místo a zlatou medaili dostala na Mezinárodní konferenci mladých vědců ICYS 2021v kategorii Life Science Zde získali zvláštní cenu i další tři studenti našeho gymnázia a stříbrnou medaili obdržel Tibor Malinský v kategorii Life Science.

Naše gymnázium bylo garantem jazykové soutěže Basiclingua (online formou), dále okresních kol Soutěže v německém a anglickém jazyce, krajských kol Soutěže v ruském, španělském anglickém a německém jazyce.

Podařilo se nám navázat online spolupráci s německým gymnáziem Gymnasium Huckelhoven a nizozemským gymnáziem Koningin Wilhelmina College v Culemborgu. Byly vytvořeny mezinárodní týmy žáků, které zpracovaly projekt zaměřený na různé aspekty života v době pandemie nemoci covid-19. Následně proběhla dvě online setkání, na nichž mezinárodní týmy žáků prezentovaly a komentovaly výsledky své spolupráce. Účast v projektu přispěla ke zlepšení komunikačních dovedností našich žáků v anglickém jazyce i k rozvoji mezikulturních kompetencí.

PhDr. Stanislava Vostřelová
školní psycholog
V Hradci Králové, 18. 2. 2022

» Archiv