ZŠ Jiráskovy sady, Příbram

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jiráskovy sady 273
Příbram
261 01


Kontakt

+420 318 624 626

https://www.zsjs.cz

Redaktoři

  • Mgr. Vendula Hásková

Na naší škole nabízíme na druhém stupni skupiny s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, které umožňují žákům s matematickým nadáním pracovat větší rychlostí a probrat látku více do hloubky. Zároveň mají žáci možnost se každoročně zapojit do různých soutěží zaměřených na rozvoj matematických dovedností a logického myšlení (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda). Naše škola se zapojuje i do dalších soutěží a olympiád, mimo jiné olympiád v českém jazyce, zeměpisu, dějepisu a astronomické olympiády. Kromě skupin s rozšířenou výukou matematiky si žáci mohou v rámci volitelných předmětů vybrat Přírodovědný seminář, Čtenářskou gramotnost nebo Konverzaci v angličtině, takže žáci mají možnost rozvíjet se podle svého zaměření.

Na naší škole působí školní psycholog, který se ve spolupráci s třídními učiteli a koordinátorem práce s nadanými žáky zaměřuje na vytipování žáků s nadáním a práci s nimi. Dále nabízí karierní poradenství pro žáky 9. ročníku založené na rozsáhlém psychometrickém šetření.

Naše škola je i zapojená do projektu Erasmus+ s názvem Robotika hýbe světem, do kterého je zapojena další ZŠ z Příbrami, Grundschule Kežmarok na Slovensku, Copernicus School v Hoornu v Holandsku. Minulý školní rok, jsme v rámci projektu měli setkání v Hoornu, na které vyjelo deset žáků šestého ročníku naší školy. V letošních školním roce proběhla setkání   žáků všech zapojených škol v Kežmaroku (únor 2023) a v Příbrami (červen 2023). Do každého setkání se mělo možnost zapojit deset žáků naší ZŠ. Projekt se věnuje práci s Ozoboty, Lego WeDo a virtuální reality poskytuje žákům možnost rozvíjet logické a abstraktní myšlení.

Máme také úzkou spolupráci s volnočasovým centrem Techak v Březnici, které pro děti pořádá aktivity zaměřené na virtuální realitu, Ozoboty a Lego WeDo. Spolupráce probíhá formou exkurzí do prostor Techaku a workshopů na půdě naší školy. Exkurzí a workshopů se účastnili žáci více ročníků prvního i druhého stupně.

V průběhu školního roku také nabízíme široké spektrum odborných exkurzí s různým zaměřením a každoročně pořádáme poznávací zájezd do zahraničí. V minulém školním roce jsme s žáky byli ve Velké Británii, kdy navštívili zejména hrabství Devon a potrénovali si své znalosti angličtiny a rozšířili kulturní obzory pobytem v britských rodinách. V letošním školním roce proběhl zájezd do Paříže, kterého se zúčastnilo téměř 50 žáků druhého stupně.

Od loňského školního roku je naše škola zapojena do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), v rámci níž jsou žáci osmých a devátých ročníků povzbuzováni k tomu, aby rozvíjeli své schopnosti v rámci čtyřech oblastí, které plní: Pohyb, Talent, Dobrovolnictví a Dobrodružná Expedice. Na konci letošního roku úspěšně plní poslední oblast bronozové úrovně tohoto projektu tři žákyně osmého ročníku.

V neposlední řadě se nám v květnu podařilo realizovat dlouhodobě plánovanou a domlouvanou návštěvu Mensa gymnázia o.p.s., které se zúčastnilo dohromady deset žáků šestého a sedmého ročníku, kteří měli možnost nahlédnout do výuky matematiky a přírodních věd na MG.

Mgr. Adam Zeisek
školní koordinátor nadání a učitel
V Příbrami, 15. 6. 2023

» Archiv