ZŠ Burešova, Praha 8

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Burešova 1130/14
Praha 8 – Kobylisy
182 00


Kontakt

+420 286 880 955

http://www.zsburesova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Linda Tesaříková

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků a informatiky, která vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „DOBRÝ START“. Našimi prioritami jsou především pěstování dobrých vzájemných vztahů mezi dětmi, rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce (angličtina od 1. ročníku, povinně volitelná němčina, francouzština nebo španělština pro všechny děti od 7. ročníku s možností výjezdů do zahraničí), realizace samostatných předmětů informatiky ve všech ročnících, využití informačních a komunikačních technologií i v ostatních předmětech, výchova ke zdravému životnímu stylu, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a také vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných žáků. Nadaným žákům věnujeme ve škole zvýšenou pozornost a výraznou podporu, aby mohli rozvíjet svoje nadání. Už od nejnižších ročníků se snažíme podchytit a nadále rozvíjet přirozené vlohy žáků.

Součástí vzdělávání nadaných žáků je individuální obohacování učiva, zadávání specifických úkolů a projektů (na složitější a abstraktnější úrovni), umožnění vyhledávání nových informací a souvislostí, ponechání možnosti vlastní volby, samostatné vypracovávání projektů, vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech (volitelné předměty, cizí jazyky - zde  jsou žáci děleni do skupin podle jazykové úrovně a nadání), organizování projektového a kooperativního vyučování, prezentace znalostí a dovedností, podpora a rozvíjení vnitřní motivace a zájmu žáků, spolupráce se zákonnými zástupci a v neposlední řadě vzdělávání mimořádně nadaných žáků podle IVP.

 

Nadaným žáků jsou zpravidla poskytována podpůrná opatření 1. stupně. Školským poradenským zařízením bylo ve školním roce 2022/2023 diagnostikováno nadání u 8 žáků a mimořádné nadaní u 6 žáků.  Jeden mimořádně nadaný žák docházel na výuku matematiky do vyššího ročníku.

 

Naši žáci se každým rokem účastní školních kol olympiád a soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků i v krajských kolech:

 

·       Matematický proud - soutěž družstev hlavního města Prahy na gymnáziu Christiana Dopplera. Naše družstvo se umístilo na 2. místě.

·       Olympiáda z M - ze školního kola postoupilo do obvodního kola 11 žáků z 5. ročníku. V obvodním kole byli z 5. ročníku 3 úspěšní řešitelé. Na druhém stupni se školního kola zúčastnili 3 žáci, kteří postoupili do obvodního kola. V obvodním kole žák z 8. roč. byl na 2. – 7. místě a dva žáci z 9. roč. byli dále nominováni do krajského kola, kde se umístili na 13. – 25. místě.

·       Pythagoriáda – školního kola se účastnilo 60 žáků. Do obvodního kola postoupil jeden žák z 6. roč., jeden ze 7. roč., tři žáci z 8. roč. a tři z 9. roč. Jeden žák z 9. roč. byl úspěšným řešitelem.

·       Pražské poetické setkání účast – 39 dětí postupová přehlídka – 4 recitátoři reprezentovali školu v obvodním kole.

·       Slavkovské memento2023 - 19. ročník literární soutěže pořadatel: Čs. obec legionářská a Zájmové sdružení právnických osob Slavkov u Brna. V kategorii ZŠ Próza získal 3. místo žák 7. D. V kategorii ZŠ Poezie získal 2. místo žák 7. D a další 2. místo žák 7. A a další žák 7. A obdržel čestné uznání.

·       Noc s Andersenem účast – 40 dětí (z 3. – 5. tříd) a 20 dětí (6. – 9. tříd) činnosti čtenářské, práce s textem, výtvarné, skupinové.

·       IT SLOT – pořadatel: Soukromá střední škola výpočetní techniky. Školního kola se účastnilo celkem 13 žáků. Z celkového počtu 8284 účastníků z celé republiky se jeden žák umístil na 10. místě a jeden na 36. místě. Postupovalo 50 nejlepších. V dalším finálovém kole se naši žáci umístili na 13. a 17. místě.

·       Olympiáda v Čj – školního kola se účastnilo - 28 (8. a 9. třídy). Do obvodního kola byli nominováni dva žáci z devátého ročníku. Z obvodního kola postoupil jeden žák do krajského kola.

·       Olympiáda v Aj – školního kola se účastnilo 31 žáků. Do obvodního kola byli nominováni dva žáci. Jedna žákyně ze 7. ročníku a jeden žák z 8. ročníku se v obvodním kole umístili na 4. a 7. místě.

·       COME and SHOW 2023 celopražská soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 425 účinkujících z 20 pražských základních škol. V kategorii „Beginner“ pro žáky 4. ročníku (skupiny)  získali zlaté pásmo žáci 4. A třídy. V kategorii „Advanced“ pro žáky 7. – 9. ročníku (skupiny) získaly zlaté pásmo za recitaci básně dvě žákyně 8. B. Kategorii „Advanced“ pro žáky 7. až 9. ročníku (jednotlivci) reprezentoval žák 8. B a za zpěv písně se umístnil ve stříbrném pásmu.

·       Olympiáda z D – proběhlo školní kolo za účasti 15 žáků, do obvodního kola postoupili 3 žáci, bez dalšího postupu.

·       Olympiáda v Z – proběhlo školní kolo za účasti 34 žáků, do obvodního kola postoupilo 6 žáků, bez dalšího postupu.

·       Přírodovědný Klokan – Kadet – ve školním kole se účastnilo 30 žáků bez postupu.

·       Logická olympiáda - V letošním roce se této akce zúčastnilo téměř 95 tisíc dětí. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící v kraji je obrovský úspěch. Umístění dvou žáků 1. st. z 5. roč. na 13. a 31. místě.

·       Matematický Klokan - školního kola se účastnilo 253 žáků, bodové umístění: V kategorii Cvrček (max. 90 bodů) to byli žák z 3. D (90b), 1. Místo v celostátním měřítku. V kategorii Klokánek (max. 120 bodů) to byl žák z 5. C (115b). V kategorii Benjamín (max. 120 bodů) to byli žák ze 7. B (83b). V kategorii Kadet (max. 120 bodů) to byli žák z 9. A (98b), žák z 9. A (92b), dva žáci z 9. B (88b).

·       Matematická soutěž Pangea - soutěž je určena dětem od 4. do 9. ročníků, našeho školního kola se zúčastnilo celkem 123 dětí (z 1. st. 55 žáků; z 2. st. 68). Do národního finále postoupili dva žáci z 5. roč. s umístěním v krajském kole na 1. a 14. místě. V národním finále se umístili na 5. a 12. místě.

·       Přeboru Prahy školních družstev v šachu pro žáky 1. – 5. ročníku se zúčastnilo 10 žáků (dvě družstva).

Ze školních soutěží se podařilo uskutečnit:

·       celoškolní soutěže na 1. stupni (Zpívá celá škola; Zpívám, zpíváš, zpíváme; Sudoku; Barvička soutěž, Koláže – motivy ze škol v přírodě, Hraje celá škola)

Dlouhodobě rozvíjíme talent a nadání žáků také nabídkou 28 zájmových kroužků různých poskytovatelů, např. Věda nás baví, Angličtina s Kryštofem, Šachový kroužek, Malý průzkumník přírody, Keramika, Dovedné ruce, Hrátky s přírodou, Dopravní kroužek, Zábavná matematika, Flétna a různé kroužky se sportovním zaměřením.

Mgr. Linda Tesaříková
koordinátorka pro vzdělávání nadaných
V Praze 27. února 2024

» Archiv