Gymnázium Hranice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Zborovská 293
Hranice
753 01


Kontakt

+420 581 601 649

https://gymnaziumhranice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Marta Křenková

Hranické gymnázium patří k nejstarším středním školám v regionu Olomouckého kraje (bylo založeno v roce 1871), v Hranicích je pak nejstarší střední školou vůbec. Žáci mají možnost studovat ve víceletém (šestiletém) cyklu a čtyřletém cyklu denního studia.

Gymnázium Hranice – nový směr i tradice! Tak zní reklamní slogan školy, který vzešel jako vítěz ze soutěže vyhlášené pro studenty a pedagogy v lednu 2022. Vítězným se stal proto, že v sobě spojuje dva základní aspekty naší školy – ta chce navázat na více než stopadesátiletou tradici a co nejlépe v ní pokračovat, zároveň však má velké ambice stát se moderní školou 21. století se vším, co k tomu patří. Prioritou zůstává kvalitní výuka, nesmí být však zaměřena čistě na maturitu nebo přípravu na vysokoškolské studium. Naším cílem je naučit žáky kriticky myslet, komunikovat, formulovat své myšlenky, spolupracovat v týmu. Snažíme se rozvíjet vlastní potenciál každého žáka a identifikovat jeho silné stránky. Klademe důraz více na průběh vzdělávání, méně na známky a výsledky testů. Chceme vymýtit biflování, memorování učiva, chceme žákům nejen předávat znalosti (které často rychle a úspěšně zapomenou), ale hlavně je vybavit tím, čemu se říká kompetence nebo ještě lépe funkční gramotnosti. Rozumíme tím dovednosti a postoje žáka, matematickou, čtenářskou, informační (digitální), sociální, přírodovědnou, finanční i pohybovou gramotnost. To vše se děje prostřednictvím redukce frontální výuky, a naopak rozvoje výuky skupinové a projektové s důrazem na schopnost řešit problémy. V týmu pedagogů hranického gymnázia jsme přesvědčeni, že je třeba výuku individualizovat, přizpůsobit ji potřebám každého žáka a nechat žákům prostor se na výuce aktivně podílet. Přitom tak zjistí, v čem jsou nadaní, a budou mít možnost svůj talent rozvíjet za vydatné podpory svých učitelů. Chceme vést žáky k tomu, aby objevili svoje místo na trhu práce. Velmi důležitá je snaha o maximální propojení teorie s praxí.

Škola vytváří při realizaci ŠVP podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na jeho osobnost a druh nadání. Nadaní žáci jsou ve vyučovacích předmětech, které reprezentují jejich nadání, motivováni k rozšiřování základního učiva. Ve výuce jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty apod.), jsou pověřováni vedením a řízením skupiny. Žáci jsou podporováni i v mimoškolních aktivitách. K identifikaci nadaných žáků napomáhá jednotlivým vyučujícím koordinátor péče o talenty. Škola výraznou měrou podporuje následující konkrétní aktivity, které vedou k vytváření dalších podmínek zabezpečení výuky talentovaných žáků:

  1. příprava žáků na soutěže a olympiády včetně SOČ formou konzultačních hodin,
  2. u talentovaných žáků v anglickém jazyce - bezplatná příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, zejména Cambridge Exams, ve francouzském jazyce na zkoušky DELF, v německém jazyce na zkoušky ZDF,
  3. podporu ze strany SRPG – finanční prostředky na cestovné pro talentované žáky (soustředění, konzultace),
  4. nabídka nepovinných předmětů e) podpora mimoškolních aktivit (spolupráce se ZUŠ Hranice, DDM Hranice a dalšími subjekty).

Žákům nabízíme exkurze, přednášky, workshopy, školu navštěvují experti z podniků, lékaři, autority v různých oborech.

Mgr. Marta Křenková
výchovný poradce
V Hranicích, 13. 3. 2023

» Archiv