ZŠ Příbor, Jičínská 486

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jičínská 486
Příbor
742 58


Kontakt

+ 420 556 722 485

https://www.zsjicinska.cz/

Redaktoři

  • Mgr. Jana Bilská

Základní škola se nachází v těsné blízkosti centra města Příbora. Poskytuje vzdělání cca 411 žákům  v 1. - 9. ročníku. Od samotného počátku se škola zaměřuje na poskytování kvalitního základního vzdělávání pro všechny žáky včetně cizinců a žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v osmnácti kmenových třídách a dále v odborných učebnách. Na škole byla zřízena i přípravná třída, která je určena předškolním dětem.  Od roku 2007/2008 se na naší škole učí podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola – cesta k poznání. Mezi hlavní principy tohoto školního vzdělávacího programu patří rozvoj dovedností a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, rozvoj schopnosti diskutovat, prezentovat svou práci a obhájit svůj názor. Žáci I. i II. stupně  se během školní docházky setkají s týdenními projekty, zaměřenými na různé oblasti.

Na prvním stupni byl zaveden vyučovací předmět Osobnostně sociální výchova, která se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole. Přispívá i k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách.

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k  úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Keller Family Foundation.

Od školního roku 2021/2022 byla zavedena tandemová výuka v některých ročnících. Tato forma výuky podporuje spolupráci učitelů a zkvalitňuje výuku žáků.

V rámci rozvoje informativního myšlení nabízíme žákům v hodinách informatiky a odborných předmětů nebo v robotickém kroužku práci s programovatelnými roboty (LEGO WeDo, Spike, Mindstorms, Ozobot, Blue-Bot, drony Tell EDU, Micro:Bit), virtuální realitu, nebo základy 3D tisku. Škola klade velký důraz na vybavení výpočetní technikou a novými technologiemi. Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. V současné době škola disponuje pěti „mobilními“ učebnami. Od školního roku 2021/2022 jsme přešli na výuku informatiky dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání již od 3. ročníku, který podporuje komplexnější rozvoj digitálních kompetencí.

Pedagogové využívají inovativní a aktivizující metody, včetně metod kritického myšlení. Ve škole se vyučují dva světové jazyky (anglický, německý).

Škola se velmi intenzivně stará o rozvoj environmentální výchovy u žáků, pořádá spoustu terénních aktivit (Les ve škole, spolupracuje se sdružením Hájenka,…). Podporuje učení venku napříč všemi předměty.

Od září 2023 působí na naší škole Klub nadaných dětí, který navštěvuje 9 dětí od 1. do 7. třídy (všechny tyto děti prošly testováním Mensy).

Děti se účastní různých soutěží (matematický Klokan, olympiáda z ČJ,D,M, recitační soutěž, turnaj v piškvorkách a  anglickém scrabblu, soutěž v anglickém spellování, ve skládání rubikové kostky, sportovní a výtvarné soutěže).

Děti mají možnost využít několik kroužků: robotický, taneční, míčové hry, anglické divadlo, logopedické hrátky, přírodovědný, školní kapela, školní televize, Klub nadaných dětí.

Mgr. Martina Brožová, Mgr. Jana Bilská
učitelky
V Příboru, 8.5.2024

» Archiv