ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Měšická 322
Líbeznice
25065


Kontakt

+ 420 283 981 08

https://www.zslibeznice.cz/

Redaktoři

  • Ing. Kateřina Beránková

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od 1. ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola s počtem žáků 1620 je největší základní škola v České republice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex tří budov. Škola se nachází v příjemném a klidném prostředí na severním okraji Prahy. Jsme spádovou školou pro děti z Líbeznic, Bořanovic, Měšic, Baště, Nové Vsi, Předboje a Zlonína.

Zaměření školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku, výtvarnou a environmentální výchovu. Specifikem školy je základní umělecká škola, která je součástí základní školy. Rozvíjíme tak u žáků nadaných jejich talent v oblasti hudební, taneční a výtvarné. Od třetí třídy se žáci učí anglický jazyk, od sedmého ročníku je zařazen povinný druhý jazyk, na výběr je německý jazyk a francouzský jazyk.

Již od 4. tříd u žáků rozvíjíme informační gramotnost v předmětu Informační a komunikační technologie. Žákům jsou k dispozici mobilní počítačové učebny a velké množství učebních digitálních pomůcek a výukových softwarů.

Mimořádně nadaní žáci mají organizaci výuky upravenou tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování učiva především v těch předmětech, ve kterých se nadání dítěte projevuje. V naučných předmětech jsou žákům zadávány náročnější samostatné úkoly (např. individuální práce s naučnou literaturou, referáty k probíranému učivu), v matematice řeší různé kvízy, hlavolamy nebo problémové úlohy.

Hudebně nadaní žáci doprovází na nástroj během hodin hudební výchovy, zapojují se do kulturních vystoupení při nejrůznějších příležitostech. Výtvarně nadaní žáci vystavují své práce v prostorách školy, zúčastňují se soutěží a výstav organizovaných různými institucemi města a kraje. Pohybově nadaní žáci se zapojují do činnosti sportovních kroužků organizovaných školou a účastní se také sportovních soutěží v rámci našeho města i kraje. Rovněž se v naší škole souběžně věnujeme vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje nadaných dětí v rámci DVPP.

PhDr. František Grunt
ředitel
V Líbeznicích 25.6.2024

» Archiv