ZŠ Vsetín, Rokytnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rokytnice 436
Vsetín
755 01


Kontakt

+420 571 412 772
+420 733 678 887

http://www.vsetin.zsrokytnice.cz

Redaktoři

 • Mgr. Renáta Haschková
 • Mgr. Hynek Hromada

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 byla založena v roce 1979. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se nyní profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační technologie a přírodovědné předměty a ekologie. Informatika je vyučována od 4. ročníku. Její obsah se zaměřuje na algoritmizaci a programování v prostředí Scratch a robotiku za využití robotů LEGO, u mladších žáků bee-botů a ozobotů.

Od roku 2021 škola začala využívat nové prostory vybudované v rámci projektu zaměřeného na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání. Díky tomuto projektu zavádíme nový předmět polytechnika, ve kterém kromě ručního dřevo obrábění budou žáci využívat polytechnické dílny vybavené CNC i konvenčními obráběcími stroji, na kterých se učí základům programování v CAD. Obsah předmětu polytechnika se prolíná s informatikou, žáci se učí obsluhovat 3D tiskárny, využívat 3D scanery, programovat drony. Práce s digitální technikou (fotoaparát, videokamera) a zpracování videa a zvuku zasahuje i do dalších předmětů např. výtvarná výchova.

Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti. Žáci v těchto hodinách využívají širokou škálu moderních pomůcek, digitálních měřících sad a zařízení. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u žáků budován již od 1. ročníku prostřednictvím tematicky zaměřených dnů. Starší žáci mají možnost intenzivního zapojení do mnoha projektů, často s mezinárodní působností např. Světová škola, GLOBE, Fair Trade, Edison a dalších. V celosvětovém projektu GLOBE každoročně sestavujeme týmy žáků, které na tradičním setkání aktivních škol GLOBE GAMES veřejně prezentují závěry své celoroční vědecké práce. V rámci projektu Globe celoročně sbírají údaje v oblasti meteorologie, fenologie, pedologie a hydrologie.

Někteří naši vyučující jsou lektory Badatelsky orientované výuky. Při výuce matematiky se postupně snažíme využívat metodu Hejného a další názorná prostředí např. Abaku. Prezentační dovednosti rozvíjíme v mnoha předmětech, zejména pak zapojením žáků do celostátní soutěže prezentiády, v níž naše týmy dokázaly opakovaně uspět i v celostátním kole.

Již pět let úzce spolupracujeme s Mensou ČR a nadaní žáci mají možnost navštěvovat klub nadaných dětí, který funguje při škole.

V roce 2013 škola navázala užší spolupráci s Valašským hokejovým klubem a společnou součinností hokejového oddílu a školy se snažíme vytvářet vhodné podmínky pro skloubení školní docházky a tréninkového cyklu začínajících hokejistů již od prvního ročníku. Jsme aktivní v projektu Sportuj ve škole, kdy s dětmi pracujeme na pohybové průpravě během jejich pobytu ve ŠD.

Zapojením do projektu SONIAA, ve spolupráci s FTK UP Olomouc, již několik let participujeme na výzkumu a sledujeme prostřednictvím digitálních krokoměrů pohybovou aktivitu našich žáků, čímž se je snažíme motivovat ke zdravému životnímu stylu. Systematicky se věnujeme interpersonálním vztahům ve třídě a osobnostní a sociální výchově, na I. stupni využíváme ucelené metodiky Ziphyho a Jablíkovi kamarádi, dále využíváme metodiky společnosti Jeden svět na školách, kterou naši vyučující rovněž lektorují.

Aktivní pedagogy máme i v programu Tvořivá škola, kde se zaměřují na metodickou oblast výuky matematiky. Již tradiční aktivitou, na kterou se všichni těší, se stalo každoroční pořádání Školního plesu, který organizují samy děti navštěvující školní klub a školní parlament.

Revitalizovaná školní zahrada je uzpůsobena terénní výuce ekologie, přírodovědných předmětů, pěstitelství, ale i výtvarné výchovy či dalších předmětů. Své zázemí zde nacházejí rovněž děti v době pobytu ve školní družině, která má celkem pět oddělení s kapacitou 150 dětí. V zahradě hospodaříme s dětmi metodami šetrnými k přírodě, bez umělých hnojiv, chemických postřiků a rašeliny. Za tento počin jsme v roce 2013 získali certifikát "Přírodní zahrada". Již mnoho let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny, ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti z banky semínek v rámci projektu Semínkovna. Velkému zájmu mezi žáky se těší zejména zpracování jablek při rokytnickém moštování a štrůdlování.

Škola věnuje pozornost dalšímu vzdělávání našich pedagogů a plánování jejich osobního rozvoje s cílem vést výuku tak, aby v hodinách byly co nejvíce aktivní děti a učitel se stavěl do role průvodce či mentora.

Zohledněné oblasti v ŠVP

Informační a komunikační technologie

Předmět Informatika umožňuje žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Hlavní důraz je kladen na rozvoj informatického myšlení. Do výuky jsou zařazeny základy robotiky. Umožňuje žákům se tvořivě učit objevováním, spoluprací, projektovou činností.

 • výuka informatiky od 4. do 9. ročníku (1 hodina týdně)
 • základy programování a robotiky (bee-boti, ozoboti a LEGO roboti)
 • základy programování v CAD s přímou vazbou na CNC obráběcí stroje
 • získání širokého spektra univerzálních dovedností a znalosti při práci s IT
 • práce s textovým editorem, pravidla správné editace
 • práce s digitální technikou a grafickými editory
 • tvorba multimediálních prezentací
 • užití tabulkového procesoru
 • e-learningová výuka

Přírodovědné předměty a enviromentální výchova

 • tradice rozšířené výuky přírodovědných předmětů a několikaletá práce v oblasti environmentální výchovy
 • badatelská výuka 
 • práce s laboratorní technikou v přírodovědných předmětech
 • zapojení žáků do projektů s mezinárodní účastí (GLOBE)
 • meteorologická, fenologická, biometrická měření a pozorování
 • jsme Fairtradová škola
 • přírodovědné exkurze
 • exkurze do středisek ekologické výchovy a farmy
 • účast na předmětových olympiádách a soutěžích s přírodovědným zaměřením
 • tematické dny zejména na I. stupni
Mgr. Hynek Hromada
ředitel školy
Ve Vsetíně, 26. 4. 2022

» Archiv