ZŠ Křídlovická, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křídlovická 904/30b
Brno
603 00


Kontakt


http://web.zskridlovicka.cz

Redaktoři

 • PaedDr. Jana Klodnerová

Ve školním roce 2016/2017 jsme tak jako v letech předcházejících pokračovali v práci s talentovanými a mimořádně nadanými žáky. Při identifikaci nadaných dětí jsme úzce spolupracovali s PhDr. Miloslavou Svobodovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně a Mgr. Danou Havlovou z Mensy. Do běžných tříd bylo integrováno 41 žáků (35 žáků na 1. stupni, 6 na 2. stupni), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů. Jejich specifickým požadavkům byla uzpůsobena organizace výuky i obsah vzdělávání –obohacování a akcelerace výuky, zařazování dětí do vyšších ročníků při výuce některých předmětů, skupinová akcelerace apod. Velmi oblíbenou formou výuky se staly bloky pro nadané žáky, do kterých byli zařazeni mimořádně nadaní žáci z 1.–5. ročníku. Na tyto bloky byla vyčleněna jedna hodina českého jazyka týdně. Vyučující se snažili podporovat u žáků čtenářskou gramotnost. Žáci řešili různé zajímavé a zábavné úlohy, rébusy, hlavolamy, využívali výukové programy. Vypracovávali také projekty a prezentace z různých oblastí a své práce si navzájem představovali.

Ve 2.-5. ročníku probíhala výuka všech hodin matematiky nadaných žáků v oddělených skupinách. Jednotlivé skupiny tvořili nadaní žáci celého ročníku. Obsah učiva nebyl zaměřen na akceleraci matematického výkonu dítěte, ale na obohacení učiva. Nedílnou součástí výuky byly logické úlohy, rébusy, výukové programy i matematické soutěže. Výuka v blocích i samostatná výuka matematiky dostává od dětí, rodičů, vyučujících i pracovníků PPP velmi kladné hodnocení.

Od letošního školního roku jsme na 1. stupni nově zařadili nepovinný předmět Mladí badatelé. Předmět nabízí výuku žáků mimořádně nadaných, kteří jsou na základě doporučení z PPP integrováni v rámci běžných tříd. Předmět rozšiřuje vzdělávací a výchovné strategie vedoucí k naplnění klíčových kompetencí žáků. Předmět je zaměřený na získávání nových znalostí, ověřování informací, vysvětlování jevů a zákonitostí běžných v přírodě a na praktickou práci s přírodním materiálem. Cílem je podporovat vnitřní motivaci těchto dětí, touhu po vědění a poznání, naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorované jevy vysvětlovat. Praktikum probíhalo jedenkrát za 14 dnů ve dvouhodinovém bloku v kmenové třídě, v učebně přírodopisu, v chemické laboratoři, v mimoškolních prostorách (odborná pracoviště, multifunkční centrum SPŠCH...) a v terénu v Brně a okolí. Získané vědomosti a dovednosti žáci později uplatní přímo nejen ve výuce přírodopisu, fyziky a chemie, ale i v běžném životě.

V tomto školním roce se opět uskutečnila bloková výuka talentovaných žáků na 2. stupni. Blok probíhal jedenkrát týdně pro žáky devátého ročníku a jedenkrát týdně pro žáky šestého a sedmého ročníku.

Náplň práce blokové výuky:

 • příprava na matematické soutěže – řešení úloh z olympiád, matematického klokana,
 • představení dalších soutěží, do kterých se žáci mohou zapojit – Brloh, Abaku, Technoplaneta,
 • zajímavé logické úlohy, hlavolamy, hádanky, hříčky,
 • rozšiřující učivo (Eratosthenes, Eratosthenovo síto, výpočet poloměru Země, Platónská tělesa, řezy krychle, kombinatorika (počet všech různých slov z několika písmen, počet různých k-tic, ...), pravděpodobnost (hody na kostkách, výhry v soutěžích, ...), profesor Otakar Borůvka – minimální kostra grafu, obrázky jedním tahem, problém mostů města Královce-Euler,
 • v rámci bloku 9. ročníku proběhl i piškvorkový turnaj, zapojilo se do něj 22 žáků IX. C.

Klub dětí a jejich rodičů

K rozvíjení talentu a nadání dětí přispíval také Klub dětí a jejich rodičů. Vedoucí klubu (PaedDr. Jana Klodnerová, Mgr. Jana Drexlerová, Mgr. Eva Strnadová a Mgr. Aleš Kottek) připravovali pro 45 dětí zábavné a herní činnosti, které podporují intelektové schopnosti dětí – týmové i individuální hry, exkurze, besedy, přednášky apod. K nejzajímavějším patřila např. návštěva Otevřené zahrady a Botanické zahrady, Anny parku v Ořechově, exkurze do CEITECu, návštěva Technického muzea (Dinosauři na řetězu) a představení divadla ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky).

Klub Zvídálek

Klub Zvídálek (pro předškolní děti) pracoval již třetím rokem. Navštěvovalo jej 23 dětí, z toho 7 dětí z naší mateřské školy. Činnost klubu vychází z potřeb a zájmů zvídavých dětí tohoto věku. Jeho náplní jsou různorodé činnosti, které předškoláky nejenom pobaví a zaujmou, ale i mnohé naučí. Velkou oblibu si získaly pokusy, tancování i program zaměřený na lidské tělo, elektrickou energii a její využití. Děti si umí poradit s úrazem či zraněním, nebojí se elektrického proudu, protože vědí, jak ho bezpečně ovládat, zvládnou připravit jednoduché občerstvení. Také tělocvična je jejich prima kamarádka. Nejednou děti zasedly i do školních lavic a pinily úkoly jako opravdoví školáci. Interaktivní tabule pro ně není neznámou a lehce s ní umí pracovat. Jedno z posledního setkání na téma barvy proběhlo v angličtině. Zvídálci se seznámili i s matematikou profesora Hejného, navštívili několik prostředí např. autobus, stavby z krychlí, pracovali s geodeskami. Na úplný závěr děti dostaly zvídálkovský diplom, který jim bude připomínat hezké chvíle s kamarády.

Další aktivity

 • Každoročně se účastníme Logické olympiády. Účast žáků je dobrovolná.
 • Na webových stránkách naší školy i při vstupu do školy zveřejňujeme odkaz na webové stránky Mensy ČR.
 • Žáky informujeme o aktivitách Mensy ČR, na školní nástěnce a na webových stránkách školy.
 • Aktuální podobu naší činnosti zveřejňujeme s pomocí šéfredaktorky Mensy ČR, Mgr. Lenky Šnajdrové, Ph.D.
 • Dbáme na šíření dobrého jména Mensy ČR.
 • Každoročně se pasivně a někdy i aktivně účastníme konferencí, seminářů a kurzů pořádaných Mensou ČR.
 • Dobrovolně pomáháme s vedením letních aktivit pro děti Mensy.
 • Vzděláváme se v oblasti rozvoje nadaných dětí.
RNDr. Jarmila Bavlnková
ředitelka školy
V Brně, 3. 10. 2017

» Archiv