ZŠ Křídlovická, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křídlovická 904/30b
Brno
603 00


Kontakt


http://web.zskridlovicka.cz

Redaktoři

  • PaedDr. Jana Klodnerová

Ve školním roce 2017/2018 jsme v práci s talentovanými a mimořádně nadanými žáky navázali na předchozí roky. Při identifikaci nadaných dětí jsme úzce spolupracovali s PhDr. Miloslavou Svobodovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně a Mgr. Danou Havlovou z Mensy. Do běžných tříd bylo integrováno 58 žáků (44 žáků na 1. stupni, 14 na 2. stupni), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů. Jejich specifickým požadavkům byla uzpůsobena organizace výuky i obsah vzdělávání – obohacování a akcelerace výuky, zařazování dětí do vyšších ročníků při výuce některých předmětů, skupinová akcelerace apod. Velmi oblíbenou formou výuky se staly bloky ČJ pro nadané žáky, do kterých byli zařazeni mimořádně nadaní žáci z 1.–5. ročníku. Na tyto bloky byla vyčleněna jedna hodina českého jazyka týdně. Vyučující se snažili podporovat u žáků čtenářskou gramotnost. Žáci řešili různé zajímavé a zábavné úlohy, rébusy, hlavolamy, využívali výukové programy. Vypracovávali také projekty a prezentace z různých oblastí a své práce si navzájem představovali.

Ve 2.–5. ročníku probíhala výuka matematiky nadaných žáků v oddělených skupinách ve dvou vyučovacích hodinách týdně. Jednotlivé skupiny tvořili nadaní žáci celého ročníku. Obsah učiva nebyl zaměřen na akceleraci matematického výkonu dítěte, ale na obohacení učiva. Nedílnou součástí výuky byly logické úlohy, rébusy, výukové programy i matematické soutěže. Výuka v blocích i samostatná výuka matematiky dostává od dětí, rodičů, vyučujících i pracovníků PPP velmi kladné hodnocení.

Nepovinný předmět Mladí badatelé nabízel výuku žáků mimořádně nadaných, kteří jsou na základě doporučení z PPP integrovaní v rámci běžných tříd a měli doporučenu pedagogickou intervenci. Předmět rozšiřuje vzdělávací a výchovné strategie vedoucí k naplnění klíčových kompetencí žáků. Je zaměřený na získávání nových znalostí, ověřování informací, vysvětlování jevů a zákonitostí běžných v přírodě a na praktickou práci s přírodním materiálem. Cílem je podporovat vnitřní motivaci těchto dětí, touhu po vědění a poznání, naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorované jevy vysvětlovat. Praktikum probíhalo jedenkrát za 14 dnů ve dvouhodinovém bloku v kmenové třídě, v učebně přírodopisu, v chemické laboratoři, v mimoškolních prostorách (odborná pracoviště, multifunkční centrum SPŠCH…) a v terénu v Brně a okolí. Získané vědomosti a dovednosti žáci později uplatní přímo ve výuce přírodopisu, fyziky a chemie, ale i v běžném životě.

Ve spolupráci s prostějovským spolkem Svět vzdělání pokračovala již druhým rokem výuka ve Třídě Brno. V těchto třídách jsou vzdělávány šikovné a nadané děti, výuka je propojena se zájmovou činností. Děti mají oproti běžným třídám zařazenu logiku, anglický jazyk s rodilým mluvčím a osobnostní rozvoj.

Klub dětí a jejich rodičů

Nadaným a mimořádně nadaným dětem se věnujeme i v rámci zájmové činnosti. Klub dětí a jejich rodičů patří již 11. rokem k mimoškolní činnosti nadaných žáků 1. stupně. Činnost klubu je zaměřená na různorodou oblast zájmů dětí. Podporuje rozvoj intelektu dětí v oblasti inteligence logické, logicko-matematické, vizuálně-prostorové, tělesně-pohybové, přírodní, interpersonální i intrapersonální.

Ve školním roce 2017/2018 bylo do činnosti v rámci Klubu dětí a jejich rodičů zapsáno 35 žáků 1. stupně naší školy. Klub se scházel pravidelně vždy sudý školní týden v pátek odpoledne. Vedení klubu zajišťovali čtyři pedagogové 1. a 2. stupně naší školy (Drexlerová Jana, Klodnerová Jana, Kottek Aleš, Strnadová Eva – po nástupu na mateřskou dovolenou vedení převzala Veselá Terezie). Historicky po celou dobu působení klubu existuje spolupráce se školní družinou. Děti jsou z družiny vyzvednuty a do družiny na dohodnuté místo vráceny.

Různorodost aktivit klubu vychází ze zájmů dětí. Z toho důvodu bylo několik schůzek věnováno deskovým hrám, didaktickým a společenským hrám, kvízům, rébusům, tajenkám a sudoku. Cílem dalších schůzek byly besedy o cestách po světě, o vesmíru, o architektuře, o historii a přírodě. Oblíbené každoroční téma klubové činnosti je turnaj v piškvorkách (každý proti každému) a Herní den s Mikulášem, kdy si za podpory školy, rodičovského sdružení Křídlo a pomoci žáků 2. stupně užijí den s hrami nejen děti, ale i učitelé, rodiče a náhodní hosté.

Dvě třetiny schůzek proběhly ve škole, třetině schůzek byl v mimoškolním prostoru věnován čas dvojnásobné délky. Historie schůzek je včetně fotodokumentace zaznamenána na webových stránkách školy.

Klub dětí a jejich rodičů je vyhledávanou mimoškolní činností a je stále pozitivně hodnocen dětmi i jejich rodiči.

Klub Zvídálek

Klub Zvídálek pro předškolní děti pracoval již čtvrtým rokem. Navštěvovalo ho 21 dětí, z toho 7 dětí z naší MŠ. Náplní klubu byly různorodé činnosti překračující zájmy dětí předškolního věku uspokojující sféry jejich zájmu. Největší pozornost samozřejmě vzbudily pokusy z oblasti přírodních věd. V letošním roce jsme se více zaměřili na deskové hry jak kolektivní, tak pro jednotlivce. Zvídálci se seznámili i s matematikou profesora Hejného, navštívili několik prostředí – např. autobus, stavby z krychlí, pracovali s geodeskami. Zkusili si také další aktivity, které je čekají ve škole. Utužovali i svoji tělesnou zdatnost při pohybových hrách, seznámili se s řadou šifer a logických hříček. Schůzky probíhaly jednou za 14 dní. O pestrosti svědčí i jejich samotné názvy: Nejvyšší budovy světa, Psychomotorické hry, Colurful English, Zaměřeno na zrak, Co se skrývá v našem těle, Tajemný návštěvník, Zvídálci na hrášku…

Poslední schůzka proběhla v naší cvičné školní kuchyňce, kde se děti pustily do vaření. Zhotovily sladké pudingové pokušení a nezapomněly ani na správnou etiketu stolování. Rozloučení všem chutnalo.

Další aktivity

  • Každoročně se účastníme Logické olympiády. Účast žáků je dobrovolná.
  • Na webových stránkách naší školy i při vstupu do školy zveřejňujeme odkaz na webové stránky Mensy ČR.
  • Žáky informujeme o aktivitách Mensy ČR, na školní nástěnce a na webových stránkách školy.
  • Aktuální podobu naší činnosti zveřejňujeme na webových stránkách Dětské Mensy.
  • Dbáme na šíření dobrého jména Mensy ČR.
  • Každoročně se pasivně a někdy i aktivně účastníme konferencí, seminářů a kurzů pořádaných Mensou ČR.
  • Dobrovolně pomáháme s vedením letních aktivit pro děti Mensy.
  • Vzděláváme se v oblasti rozvoje nadaných dětí.
RNDr. Jarmila Bavlnková
ředitelka školy
V Brně, 17. 9. 2018

» Archiv