ZŠ Křídlovická, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křídlovická 904/30b
Brno
603 00


Kontakt


http://web.zskridlovicka.cz

Redaktoři

  • PaedDr. Jana Klodnerová

Ve školním roce 2020/2021 jsme v práci s talentovanými a mimořádně nadanými žáky navázali na předchozí roky. Při identifikaci nadaných dětí jsme úzce spolupracovali s PhDr. Miloslavou Svobodovou z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Do běžných tříd bylo integrováno 34 žáků (22 žáků na 1. stupni, 12 na 2. stupni), kterým bylo diagnostikováno nadání a mimořádné nadání. Jejich specifickým požadavkům byla uzpůsobena organizace výuky i obsah vzdělávání – obohacování a akcelerace výuky, zařazování dětí do vyšších ročníků při výuce některých předmětů, skupinová akcelerace apod. Velmi oblíbenou formou výuky se staly bloky ČJ pro nadané žáky, do kterých byli zařazeni mimořádně nadaní žáci z 1.–5. ročníku. Na tyto bloky byla vyčleněna jedna hodina českého jazyka týdně. Vyučující se snažili podporovat u žáků čtenářskou gramotnost. Žáci řešili různé zajímavé a zábavné úlohy, rébusy, hlavolamy, využívali výukové programy. Vypracovávali také projekty a prezentace z různých oblastí a své práce si navzájem představovali.

Ve 2.–5. ročníku probíhala výuka matematiky nadaných žáků v oddělených skupinách ve dvou vyučovacích hodinách týdně. Jednotlivé skupiny tvořili nadaní žáci celého ročníku. Obsah učiva nebyl zaměřen na akceleraci matematického výkonu dítěte, ale na obohacení učiva. Nedílnou součástí výuky byly logické úlohy, rébusy, výukové programy i matematické soutěže. Výuka v blocích i samostatná výuka matematiky dostává od dětí, rodičů, vyučujících i pracovníků PPP velmi kladné hodnocení.

Badatelský klub navštěvovali žáci mimořádně nadaní a šikovní žáci se zájmem o přírodní vědy. Tento zájmový útvar rozšiřuje vzdělávací a výchovné strategie vedoucí k naplnění klíčových kompetencí žáků. Je zaměřený na získávání nových znalostí, ověřování informací, vysvětlování jevů a zákonitostí běžných v přírodě a na praktickou práci s přírodním materiálem. Cílem je podporovat vnitřní motivaci těchto dětí, touhu po vědění a poznání, naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorované jevy vysvětlovat. Praktikum probíhalo v kmenové třídě, v učebně přírodopisu, v chemické laboratoři, v mimoškolních prostorách (odborná pracoviště, …) a v terénu v Brně a okolí. Získané vědomosti a dovednosti žáci později uplatní přímo ve výuce přírodopisu, fyziky a chemie, ale i v běžném životě.

Ve spolupráci s prostějovským spolkem Svět vzdělání pokračovala již pátým rokem výuka ve Třídě Brno. V těchto třídách jsou vzdělávány šikovné a nadané děti, výuka je propojena se zájmovou činností. Děti mají oproti běžným třídám zařazenu logiku, anglický jazyk s rodilým mluvčím a osobnostní rozvoj.

Nadaným a mimořádně nadaným dětem se běžně věnujeme i v rámci zájmové činnosti. Klub dětí a jejich rodičů pro děti 1. stupně, stejně jako klub Zvídálek, který se věnuje nadaným a šikovným předškolákům, nemohly vzhledem k pandemickým opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 realizovat své aktivity.

RNDr. Jarmila Bavlnková
ředitelka školy
V Brně, 8. 10. 2021

» Archiv