ZŠ nám. Curieových, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Curieových 886/2
Praha 1
110 00


Kontakt

+420 222 319 932
+420 222 319 867

http://www.zscurie.cz

Redaktoři

 • Mgr. Tereza Martínková
 • PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

Naše škola se nadaným žákům prvního stupně věnuje systematicky dvanáctým rokem. Na druhém stupni již několik let diferencujeme výuku českého jazyka a matematiky a umožňujeme žákům zapojit se podle svého zaměření do velkého množství povinně volitelných předmětů, které mají formu odpoledních seminářů.

Výuka mimořádně nadaných žáků je kombinací integrované a segregované výuky, kdy společným spojovatelem je etická výchova, která v naší škole pomáhá eliminovat napětí mezi jednotlivými skupinami žáků a vede je k porozumění a spolupráci.

V první a druhé třídě mimořádně nadaní žáci pracují segregovaně v jiné třídě v matematice a českém jazyce – celkem 13 hodin týdně. 3. až 5. ročník využívá ve větší míře integrace, počet segregovaných hodin se téměř o polovinu sníží oproti 1. a 2. třídě. Ve 3.–5. třídě jsou to hodiny nauky o světě a část hodin matematiky a českého jazyka. Výuka probíhá zejména formou obohacování a prohlubování základního učiva, akcelerací dílčích poznatků a rozšiřováním témat výuky. Přeskakování ročníku využíváme jen zřídka, důležitá je nejen znalostní vybavenost, ale i sociální připravenost na pohyb ve skupině starších žáků.

Nejčastější metody práce jsou:

 • Prezentace
 • Projektové vyučování
 • Tvořivé úlohy
 • Problémové úlohy
 • Úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení
 • Práce s informacemi
 • Práce s chybou
 • Argumentace
 • Skupinová práce
 • Využití matematických znalostí v situacích běžného života
 • Soutěže
 • Kreativní čtení a psaní
 • Dílny čtení
 • Práce s textem
 • Diskuse
 • Exkurze
 • Sebehodnocení

Žákům je nabízena další možnost realizace zapojením se do každoroční školní Vědecké konference a velkého množství kroužků, které jsou v odpoledních hodinách přímo ve škole, například šachový kroužek, kroužek Zábavné logiky nebo Věda nás baví, robotika, lego, programování s Baltíkem, kroužek Pokémon – hry a taktika.

Pro intelektový rozvoj všech našich žáků se snažíme dělat maximum. Po realizaci projektu Létat může každý, který nabízel přednášky akademiků z oblasti historie, jazykovědy, literární vědy, divadelní vědy, filmové vědy, dějin umění, architektury, archeologie, egyptologie, překladatelství a tlumočnictví a dalších oborů, jsme se rozhodli v přednáškové činnosti pokračovat.  Létající akademie nabídla zcela ojedinělou možnost systematického setkávání dětí se špičkami svých oborů z univerzity. Další nabídka bloku přednášek byla vytvořena ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT Praha. Žáci si mohli užít přednášky: Pozorování města (co je to vlastně městský způsob života, jak fungují dobrá města a proč některá sídla nefungují), Design všedního dne (proč věci vypadají tak, jak vypadají a co vše design ovlivňuje), Udržitelná architektura, Zelené město (jak se řídí zelená infrastruktura např. ve Vídni), cokoli z historie architektury (např. jak se měnilo místo, kde stojí vaše škola). Pokračování přednášek je plánováno i v letošním roce.

Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, a to již od prvních tříd, soutěže Genius Logicus, velmi úspěšní jsou v jazykových soutěžích, v soutěži Matematický klokan, Pangea nebo v olympiádách v českém jazyce, chemii nebo dějepise.

Naši šachisté se každoročně umisťují v národní soutěži na předních pozicích.

Poslední testování IQ Mensou ČR v naší škole proběhlo v lednu 2017. Přihlásilo se k němu 124 žáků. Z tohoto počtu se 44 žáků pohybuje v oblasti velmi vysokého nadprůměru a 25 v oblasti vysokého nadprůměru.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
zástupkyně ředitelky školy
a koordinátorka péče o nadané žáky školy
V Praze, 29. 1. 2018

» Archiv