ZŠ Karla Čapka, Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kodaňská 658/16
Praha 10
101 00


Kontakt


https://www.zskarlacapka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Ivana Vaňková
  • Mgr. Alena Vávrová

ZŠ Karla Čapka je obyčejná škola v Praze 10 - Vršovicích, v současné době do ní dochází cca 550 žáků, kapacita školy je nedostačující, již několik let musíme odmítat žádosti o přestup. Celá činnost školy v uplynulém období byla poznamenaná současnou covidovou situací, ale podařilo se nám zvládnout a zvládat přechody mezi různými typy a způsoby výuky.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu ŠVP „Škola pro děti“. Škola vytváří programy pro nadané žáky i nabízí kompletní péči o žáky s SPU. Děti se úspěšně účastní řady soutěží, olympiád a turnajů, vyjíždí i do zahraničí. Zapojujeme netradiční metody do výuky, snažíme se podporovat spolupráci napříč ročníky. Snažíme se identifikovat a vyhledávat ve škole nadané dětí a následně s nimi pokračovat v systematické práci. V klíčových předmětech uplatňujeme diferenciaci a individualizaci výuky.

Klademe důraz na zavádění efektivních metod výuky, jako je projektové vyučování. Na prvním stupni je to formou projektových dnů a na druhém stupni probíhá každoročně projektový týden. Snažíme se do výuky zavést co nejvíce praktických dovedností, jako jsou exkurze, výlety, praktické dílny. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií a výpočetní techniky, ve všech učebnách jsou interaktivní tabule, celá škole je pokryta wi-fi sítí. 

Na prvním i druhém stupni je kladen velký důraz na sebehodnocení žáků, kdy každý žák hodnotí svoji práci za týden a pak za dané čtvrtletí. Snažíme se u žáků rozvíjet logické myšlení a uvažování, snažíme se o všestranný rozvoj žáků, jak po stránce duševní, estetické, tak i tělesné (soutěže výtvarné, matematické, literární, hudební, sportovní). Měli jsme na škole mnoho zájmových kroužků napříč všemi obory zajišťované jednak vlastními silami, jednak agenturou Kroužky (čtenářský, pěvecký, zdravotnický kroužek, matematický šikula, lezení, fotografický kroužek, malá kopaná, pohybové hry, cvičení s balančními pomůckami, keramika, vaření, vědecké pokusy, bojové sporty, florbal, hip hop a moderní tanec, aerobik a moderní tanec, futsal, miniházená, sportmaniak, badminton, elektrohry, věda nás baví, šachy). Postupně nabíhají a doufáme, že od září budou opět v plném počtu.

Jsme a chceme být školou otevřenou nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost a pořádáme společné akce, jako jsou: adventní dílny, zpívání na schodech, dny otevřených dveří, spaní ve škole, Čapkiáda a spousta dalších. Pravidelně se zapojujeme do projektu Jsem laskavec.

Nadaným dětem se věnujeme ve všech vyučovacích předmětech.

  • Na prvním stupni pracuje pět skupin matematiky pro talentované žáky mimo kmenovou třídu (po jedné v každém ročníku) a stejně i v českém jazyce. Děti i vyučující mají hodinu PST (práce s talenty) pevně ukotvenou v rozvrhu. Na zařazení do skupiny není nutné rozhodnutí PPP a může se během roku změnit. Respektujeme i přání dětí, pokud ve skupině pracovat nechtějí (za celé roky jeden případ).
  • Na druhém stupni je péče o talentované děti součásti běžného vyučování, žáci jsou podporování v rozvoji svých schopností a dovedností, výsledky této práce se projevují ve výsledcích předmětových soutěží (zejména matematiky a logického myšlení – různé deskové hry).

Celou školu (všechny třídy) máme kvalitně vybavené deskovými hrami, skládačkami a hlavolamy. Talentované děti zapojujeme do řady soutěží, chceme, aby se setkaly s dětmi na své úrovni a dokázaly se vyrovnat s neúspěchem i zažily vítězství.

Děti se zapojují do Klokana (přírodovědného i matematického), Pangey, Pythagoriády i olympiád. Do finále Brněnské logické hry (Brloh) 2021 se opět probojoval tým Krakatit. I nadále zůstáváme jedinou školou v ČR, která se vždy zúčastnila finále. Řada našich žáků byla úspěšnými řešiteli Logické olympiády, čtyři postoupili do krajského kola. 

Řadu úspěchů přinesla účast našich žáků v soutěži My a příroda, příroda a my pořádanou Hnutím Brontosaurus, a to nejen po stránce výtvarné, ale i literární.

Škola vydává svůj časopis Věc Makropulos, V novinářské soutěže Časopis roku, kterou pořádá Vyšší odborná škola publicistiky jsme získali první místo v kategorii školní časopis, který tvoří žáci prvního a druhého stupně.

Výrazně podporujeme děti v deskových hrách. Na podzim se podařilo vystřídat většinu dětí na Deskohraní, tradiční je u nás Vánoční turnaj. Po roční covidové pauze jsme den před Vánoci byť v omezené podobě odehráli řadu turnajů. Do Abaku se zapojují děti napříč ročníky a připravujeme se po dvou letech na republikové finále.

Práci s talentovanými dětmi se i věnuje kroužek Matematických šikulů ve spolupráci s Klubem KAPSA. Kroužky pracují dva a sdružují vždy skupiny dětí přibližně stejného věku. 

Na podzim jsme ve spolupráci NPI pořádali seminář Škola hrou (po osmé). Seminář je charakteristický spolupráci s dětmi – učitelé celou sobotu poslouchali přednášky, učili se nové hry, a to rovnou ve spolupráci s dětmi, ověřovali si jejich přístup a testovali svoje dovednosti. 

Všichni vyučující na naší škole jsou pravidelně proškolování v práci s nadáním.

Mgr. Alena Vávrová
koordinátor práce s nadanými žáky
V Praze, 18. 2. 2022

» Archiv