ZŠ Pardubice, Staňkova 128

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Staňkova 128
Pardubice - Zelené Předměstí
530 02


Kontakt

+420 466 304 030
+420 724 276 209

http://www.zsstankova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Lucie Hadravová
 • Mgr. Gisela Kostelecká
 • Mgr. Linda Pravcová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Koníček Pardubice
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Základní škola Pardubice, Staňkova 1288, má kapacitu 730 žáků, a vedle vzdělávání nabízí také služby školní družiny a školní jídelny. Pracujeme ve třech budovách s přilehlým sportovním areálem a venkovní odpočinkovou zónou. Školu zřizuje Statutární město Pardubice.

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání provozem deseti oddělení o kapacitě 300 žáků.

Školní jídelna připravuje jídla pro žáky a zaměstnance školy o kapacitě 630 jídel. Klientem školy je vedle žáka, jeho zákonný zástupce, zaměstnanec a v doplňkové činnosti veřejnost.

Vedle hlavní činnost provozuje škola doplňkovou činnost sloužící k účelnějšímu využití odbornosti zaměstnanců a majetku.

Účastí v projektech ESF získáváme podporu pro vzdělávání pedagogů, žáků a vybavení odborných i kmenových učeben.

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Staňkova, Pardubice 128, který se vyjadřuje společně se školskou radou ke koncepci organizace a finančními i lidskými zdroji podporuje školní aktivity.

Naším cílem je podpora potenciálu, nadání každého žáka školy.

Pedagogický tým při své práci naplňuje námi vytvořená kritéria kvality výuky: 

 • Děti se učí navzájem.
 • Chyba je příležitostí k dalšímu učení.
 • Učitel volí vyučovací metody k zapojení co nejvíce žáků na své úrovni.
 • Učitel vytváří prostředí vzájemného respektu a důvěry.
 • Učitel umožňuje žákům přebírat odpovědnost za průběh a výsledek učení.

Naše škola se věnuje rozvoji nadání u žáků od 1. do 9. ročníku. Pracujeme se žáky dle školního programu na podporu nadání a ve spolupráci se Světem vzdělávání nabízíme zákonným zástupcům pro žáky od 1. ročníku třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a logiky. 

Od 1. ročníku vytváříme pro žáky podnětné prostředí formou objevování a řešení zajímavých, netradičních úkolů. Na základě práce žáků ve výuce je ze všech tříd vybrána skupina, která se jednou týdně věnuje prohlubování svých znalostí, vědomostí a dovedností v českém jazyce a matematice mimo svou kmenovou třídu. 

Od 2. do 9. ročníku nabízíme např. tvorbu vzdělávacích plánů „na míru“ nadaného žáka a samozřejmě opět vnitřní diferenciaci žáků. Tentokrát už jsou žáci do skupin vybíráni na základě výsledků školních testů z matematiky a českého jazyka, soutěží a olympiád. 

Žáky s vysokým potenciálem v čtenářské a matematické gramotnosti začleňujeme na vybrané vyučovací předměty nebo tematické vzdělávací celky do vyšších ročníků.

Anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku, organizujeme kroužek anglického jazyka, dalšího cizího jazyka a angličtinu s rodilým mluvčím.

Individuální zájmy žáků podporujeme dále nabídkou volitelných předmětů a zájmové činnosti: Matematika podle Hejného, Věda nás baví, Šachy, Badatelskou činnost v přírodních i humanitních vědách, Archeologii, Cvičení z českého, anglického jazyka a matematiky, Klub přemýšlivých dětí. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost, vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, deskové, logické a týmové hry, exkurze. Klub je otevřený všem dětem 1.- 5.ročníku.

Žáci všech ročníků se zapojují podle možností do soutěží a olympiád a pravidelně pořádných školních soutěžích v cizím jazyce, recitaci, matematice, zpěvu, hře na hudební nástroj a ve výtvarných a sportovních aktivitách. Účastníme se Logické olympiády a pořádáme ji pro děti z MŠ Pardubice. 

Do vyučování zařazujeme projektové vyučování, a to formou sestavení pracovních skupin žáků z vícero ročníků. Projekty jsou nedílnou součástí vzdělávání na 1. i 2. stupni školy. 

Čtenářskou gramotnost rozvíjíme formou čtenářských dílen od 2. do 9. ročníku, kde kromě podpory slovní zásoby pracují žáci s textem formou vyhledávání odpovědí na otázky, sdělením svého názoru, pocitů.

Spolupracujeme s Mensou ČR, Světem vzdělání. 

Další aktivity

 • V nižších ročnících 1. stupně zařazujeme NTC metodu na procvičování paměti a zvyšování kapacity mozku.
 • Spolupracujeme s MŠ – připravujeme ukázkové hodiny matematiky podle prof. Hejného, čtenářské dílny, hudební vystoupení, ekologické aktivity.
 • Každý druhý rok provádíme testování IQ Mensou ČR.
 • Obhájili jsme titul Ekoškola 3. stupně.
 • Pořádáme prázdninové příměstské tábor s Aj a sportovními aktivitami.
 • Pátým rokem financujeme přes dotace MŠMT doučování žáků se školním neúspěchem, kluby pro talentované žáky a školního asistenta.
 • Vzděláváme se v oblasti rozvoje nadaní a v metodě matematiky podle Hejného.
 • Realizujeme projekt s názvem Podcast na podporu interpersonální a verbálně-jazykové inteligence.
Mgr. Gisela Kostelecká
ředitelka školy
V Pardubicích, 6. 3. 2022

» Archiv