ZŠ Pardubice, Staňkova 128

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Staňkova 128
Pardubice - Zelené Předměstí
530 02


Kontakt

+420 466 304 030
+420 724 276 209

http://www.zsstankova.cz

Redaktoři

 • Mgr. Lucie Hadravová
 • Mgr. Gisela Kostelecká
 • Mgr. Linda Pravcová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
MŠ Koníček Pardubice
(školka spolupracující s Mensou ČR)

ZŠ Pardubice, Staňkova 128 je úplnou základní školou. Zaměřuje se na cizí jazyky, environmentální výchovu a podporu nadaní. Školu navštěvují kromě pardubických žáků i žáci ze spádových obcí. Ve školním roce 2017/18 vzděláváme ve 27 třídách v 9 ročnících 730 žáků.

Od školního roku 2010–2011 vytváříme a realizujeme program na podporu potenciálu a kreativity všech žáků školy včetně nadaných. Program jsme od roku 2016/17 rozšířili o intenzivní podporu nadání na 2. stupni ZŠ.

Program na podporu potenciálu a kreativity všech žáků školy včetně nadaných plníme od 1. do 8. ročníku. Od roku 2016/17 se věnujeme aktivitám intenzivní podpory nadání na 2. stupni ZŠ.

Od 1. ročníku vytváříme pro žáky podnětné prostředí formou objevování a řešení zajímavých, netradičních úkolů. Na základě práce žáků ve výuce je ze všech tříd vybrána skupina, která se jednou týdně věnuje prohlubování svých znalostí, vědomostí a dovedností v českém jazyce a matematice mimo svou kmenovou třídu.

Od 2. do 5. ročníku nabízíme např. tvorbu vzdělávacích plánů „na míru“ nadaného žáka a samozřejmě opět vnitřní diferenciaci žáků. Tentokrát už jsou žáci do skupin vybíráni na základě výsledků školních testů z matematiky a českého jazyka, soutěží a olympiád.

Od 6. do 9. ročníku rozvíjíme matematickou gramotnost vytvářením vzdělávacích skupin s podobným vzdělávacím potenciálem. V těchto skupinách se zvyšuje možnost lépe uspět, převzít odpovědnost za své vzdělání. Vnitřní motivaci k učení rozvíjíme využitím gradovaných úloh. V českém jazyce na základě školního testování vytvoříme skupinu, u které obohacujeme učivo o vyšší míru práce s textem, tvorbou prezentací na literární i gramatická témata, vyhledávání a zpracování informací.

Žáky s vysokou úrovní schopností a tvořivosti v určitém okruhu činností začleňujeme na vybrané předměty nebo jejich část do vyšších ročníků. Jedná se např. o čtení, prvouku, přírodovědu, sport, výtvarnou výchovu.

Od 1. ročníku zařazujeme mezi povinné předměty anglický jazyk s dotací jedné hodiny týdně a kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Čtenářskou gramotnost rozvíjíme formou čtenářských dílen od 2. do 9. ročníku, kde kromě podpory slovní zásoby pracují žáci s textem formou vyhledávání odpovědí na otázky, sdělením svého názoru, pocitů.

Individuální zájmy žáků podporujeme dále nabídkou zájmové činnosti – Matematika podle Hejného, Věda nás baví, Šachy, Klub přemýšlivých dětí. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost, vedoucí k rozvoji intelektových předpokladů dětí, deskové, logické a týmové hry, exkurze. Klub je otevřený všem dětem 1.–5. ročníku, a to i dětem z jiných škol.

Žáci všech ročníků se zapojují podle možností do různých soutěží a olympiád a pravidelně pořádných školních soutěží v cizím jazyce, recitaci, zpěvu, hře na hudební nástroj a ve výtvarných a sportovních aktivitách.

Nově pracují kluby logiky a deskových her a čtenářské kluby pro všechny věkové kategorie žáků, jež financujeme z dotačního titulu: č. 02_16_022, Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP VVV.

Spolupracujeme také s nadačním fondem Qiido funguje na pozici sdílení vzdělávacích materiálů.

Zručnost žáků a zájem o technické obory mají žáci možnost získat na SPŠS Pardubice, Rybitví v 6. ročníku. Pod vedením pedagogů školy realizují žáci výstupy vzdělávacího obsahu Člověk a svět práce.

Další aktivity

 • Na webových stránkách naší školy i při vstupu do školy zveřejňujeme odkaz na webové stránky Mensy ČR.
 • Dbáme na šíření dobrého jména Mensy ČR.
 • Každoročně se účastníme Logické olympiády. Účast žáků je dobrovolná.
 • Letos jsme podruhé na škole organizovali Logickou olympiádu pro MŠ.
 • V nižších ročnících zařazujeme NTC metodu na procvičování paměti a zvyšování kapacity mozku.
 • Vzděláváme se v oblasti rozvoje nadaných dětí.
 • Vzděláváme se v metodě matematiky podle Hejného a zařazujeme jednotlivé prvky do výuky.
 • Spolupracujeme s MŠ – připravujeme ukázkové hodiny matematiky podle prof. Hejného.
 • Každoročně organizujeme Den plný her pro celou školu.
 • Každý druhý rok provádíme testování IQ Mensou ČR – spolupracujeme s Mgr. Dagmar Havlovou.
 • Prázdninový příměstský tábor s Aj a příměstský tábor Věda nás baví
 • Přihlásili jsme se do AŠSK, která převzala organizaci projektu Hodina pohybu navíc. V tomto školním roce díky změně organizátora projekt prozatím nerealizujeme, pouze nové trenérky prošly vzdělávacím kurzem.
Mgr. Gisela Kostelecká
ředitelka školy
V Pardubicích, 12. 2. 2018

» Archiv