ZŠ Žižkov, Kutná Hora

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kremnická 98/18
Kutná Hora, Žižkov
284 01


Kontakt

+420 327 512 175

http://www.zszizkov.cz

Redaktoři

  • PaedDr. Jana Nedvědová

Základní školu Žižkov najdete v Kutné Hoře na překrásném místě – přímo naproti chrámu svaté Barbory. Jsme největší základní školou v regionu. Kapacita 756 dětí je v současné době zcela naplněna a škola přijímá pouze děti ze svého spádového obvodu. Od šestého ročníku jsou zřizovány třídy pro děti se zájmem o matematiku a informatiku.

Každý tu má své místo – to je heslo, které najdete nad vchodem do budovy a které svojí každodenní prací naplňujeme. Již řadu let vytváříme optimální podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Pro nadané nebo talentované žáky učitelé obohacují učivo o specifické úkoly, které rozšiřují a prohlubují úroveň jejich dovedností v oblasti nadání. Zapojují tyto žáky do rozsáhlejších prací a projektů. Nadané děti v rámci akcelerace vzdělávání navštěvují vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku, reprezentují školu v soutěžích a olympiádách. Realizujeme řadu projektů - třídních, mezipředmětových, celoškolních. Práci školy prezentujeme na vystoupeních pro kutnohorskou veřejnost Žáci se moou účastnit řady mimoškolních aktivit, zaměřených na výtvarnou, dramatickou, hudebně pohybovou výchovu a zpěv, na literární tvorbu, sport, zdravovědu. Pravidelně využíváme výzev MŠMT, které nám finančně pomáhají realizovat další aktivity určené dětem – čtenářské dílny, kluby deskových her a zábavné logiky apod.

Jsme členy sítě škol UNESCO, Školou pro demokracii – velmi dobře u nás funguje školní parlament.

Využíváme nabídky regionálních institucí, vyjíždíme s dětmi na exkurze a doplňujeme tak informace, které jim v podmínkách školy nemůžeme zprostředkovat. Pravidelně se žáky navštěvujeme sousední evropské země.

Spolupráce s Mensou ČR

Péče o nadané děti prolíná školními i mimoškolními aktivitami. Každý školní rok zastřešuje jedno celoroční téma, ke kterému směřujeme celoškolní projektové dny. Při nich žáci pracují ve věkově smíšených skupinách a téma dílny si vybírají podle svého zájmu. Letos to bylo téma Svět za zrcadlem. Výstupy z projektů jsou prezentovány v učebnách, na chodbách školy, slouží k výzdobě a výuce. Stejné téma je stěžejní ve výtvarném kurzu Tvořidla, kde si výtvarně nadané děti zkoušejí tradiční i netradiční techniky. Vznikají zde krásná originální díla, která zdobí interiér školy. Při organizaci kurzu spolupracujeme s GASKem. Svět za zrcadlem byl tématem i pro školní akademii, která se koná v Tylově divadle.

Pro zájemce jsou pořádány výměnné pobyty a studijní zájezdy. Při nich se žáci seznamují s historií, kulturou a reáliemi evropských zemí, mají příležitost vyzkoušet si angličtinu a němčinu v praxi, prohloubit svoje jazykové znalosti. V letošním roce jsme vycestovali do Maďarska, Německa a Rakouska.

Pro děti se zájmem o matematiku a informatiku fungují ve škole od šestého ročníku výběrové třídy. Učivo těchto předmětů je zde rozšířeno, větší důraz je kladen na rozvoj logického myšlení. Tyto děti – a nejen ony – jsou pravidelně zapojovány do soutěží a olympiád matematických (Olympiáda, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Klokan, Speed Math, Pangea, ...), fyzikálních, přírodovědných, jazykových i uměleckých – účastníme se prakticky všech, které jsou v nabídce. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v okrese, postupují do kol krajských. Mladí zdravotníci v kraji zvítězili a obsadili třetí místo v republice.

Umělecky zaměřené děti pracují v dramatickém souboru, hudebně- pohybovém souboru nebo v pěveckém sboru. Připravují řadu krásných vystoupení pro žáky školy i kutnohorskou veřejnost – akademie, Pohádková Barbora, vánoční besídka, Svatováclavské slavnosti.

Ti, kteří mají talent na literární tvorbu nebo si chtějí vyzkoušet práci redaktorů, navštěvují redakční seminář. Výsledkem jejich práce je školní časopis MišMaš aneb Žižkonoviny.

Pokračuje rovněž péče o sportovně nadané děti a zájemce o pohyb navíc. V zájmových útvarech nebo nepovinných předmětech mohou děti trénovat atletiku, hrát basketbal, házenou, volejbal nebo florbal. Především tito sportovci pak reprezentují školu v mnoha sportovních soutěžích, utkáních a turnajích.

Fungování demokracie v praxi se učí parlamentáři. Ve školním parlamentu jsou zástupci třetích až devátých tříd. Scházejí se každý měsíc, řeší praktické záležitosti fungování školy, navrhují zlepšení, diskutují o tom, co jim vadí, co jim pomáhá. Jsou prostředníky mezi vedením školy a třídami. V letošním školním roce se parlament zúčastnil projektu Lepší místo ve škole a získal dotaci 50 000 Kč na realizaci projektu venkovní učebny.

Pro děti I. a II. stupně byly letos od září realizovány v rámci OPVVV čtenářské kluby a kluby deskových her a zábavné logiky.

V říjnu proběhlo testování IQ pro zájemce. Nabídku využilo 127 děti od prvního do devátého ročníku, otestovala se i skupina dospělých. Pracovníkům Mensy ČR děkujeme za organizaci tohoto testování.

Zájemci o řešení úloh zaměřených na logické uvažování a luštění záhad a kvízů mohou využívat odkazy na zajímavé weby, které zveřejňujeme na webových stránkách školy. Učitelé mohou využívat také kabinet deskových her, který je pravidelně doplňován. Velmi jsou oblíbené hry od Mindoku, které slouží pro všestranný rozvoj dětí.

Využíváme nabídky regionálních institucí, vyjíždíme s dětmi na exkurze a doplňujeme tak informace, které jim v podmínkách školy nemůžeme zprostředkovat. Tato práce je pro učitele nesmírně časově náročná, vyžaduje jejich vysokou erudici a nasazení. Odměnou jsou nám výborné výsledky žáků, zájem středních škol v regionu o naše absolventy a rovněž velký zájem rodičů o naši školu.

PaedDr. Jana Nedvědová
zástupce ředitele školy
V Kutné Hoře, 18. 9. 2017

» Archiv