ZŠ Žižkov, Kutná Hora

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kremnická 98/18
Kutná Hora, Žižkov
284 01


Kontakt

+420 327 512 175

http://www.zszizkov.cz

Redaktoři

  • PaedDr. Jana Nedvědová

Základní školu Žižkov najdete v Kutné Hoře na překrásném místě – přímo naproti chrámu svaté Barbory. Jsme největší základní školou v regionu. Kapacita 756 dětí je v současné době zcela naplněna a škola přijímá pouze děti ze svého spádového obvodu. Od šestého ročníku jsou zřizovány třídy pro děti se zájmem o matematiku a informatiku.

Každý tu má své místo – to je heslo, které najdete nad vchodem do budovy a které svojí každodenní prací naplňujeme. Již řadu let vytváříme optimální podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Pro nadané nebo talentované žáky učitelé obohacují učivo o specifické úkoly, které rozšiřují a prohlubují úroveň jejich dovedností v oblasti nadání. Zapojují tyto žáky do rozsáhlejších prací a projektů. Nadané děti v rámci akcelerace vzdělávání navštěvují vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku, reprezentují školu v soutěžích a olympiádách. Realizujeme řadu projektů - třídních, mezipředmětových, celoškolních. Práci školy prezentujeme na vystoupeních pro kutnohorskou veřejnost Žáci se moou účastnit řady mimoškolních aktivit, zaměřených na výtvarnou, dramatickou, hudebně pohybovou výchovu a zpěv, na literární tvorbu, sport, zdravovědu. Pravidelně využíváme výzev MŠMT, které nám finančně pomáhají realizovat další aktivity určené dětem – čtenářské dílny, kluby deskových her a zábavné logiky apod.

Jsme členy sítě škol UNESCO, Školou pro demokracii – velmi dobře u nás funguje školní parlament.

Využíváme nabídky regionálních institucí, vyjíždíme s dětmi na exkurze a doplňujeme tak informace, které jim v podmínkách školy nemůžeme zprostředkovat. Pravidelně se žáky navštěvujeme sousední evropské země.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve sledovaném období školních let 2020/2021 a 2021/2022 školu navštěvovalo přes 700 žáků. Škola i školní družina jsou kapacitně naplněny, přijímat lze jen děti ze spádového obvodu, nebo děti, které ve škole již mají sourozence. A přesto, že každý rok odchází značná část žáků z pátého ročníku do prim víceletých gymnázií, zůstává u nás spousta šikovných a nadaných dětí, jejichž nadání a talent rozvíjíme.

Od roku 2013 jsme členem sítě UNESCO škol, pravidelně se zúčastňujeme konferencí a při své práci kromě jiného vycházíme a aktuálních témat, která tato organizaci pravidelně vyhlašuje. Vždy zpracujeme výroční zprávu o naší činnosti, kterou ředitelka školy prezentuje na konferenci.

Pravidelně realizujeme celoškolní projektové dny, kdy děti pracují ve věkově smíšených skupinách a témata dílen si vybírají samy podle svého zájmu. Dílny probíhají ve škole i mimo školu, děti se pohybují po regionu a získávají mnoho nových zkušeností a zážitků, na které během „normálního“ vyučování není dostatek času. Výsledky práce dětí zdobí chodby školy, jsou využívány pro další výuku. Další projektová výuka probíhá v rámci vzdělávání v jednotlivých ročnících.

Pro výtvarně nadané děti pořádáme týdenní kurz Tvořidla. Pod vedením zkušených výtvarnic školy si zájemci mohou vyzkoušet tradiční i netradiční rukodělné techniky. Každý rok v tomto kurzu vznikají krásná originální díla, která zdobí interiér školy. Při organizaci kurzu spolupracujeme s GASKem a využíváme jeho krásné prostory. Prakticky celá škola vždy vyrábí v období Vánoc a Velikonoc, kdy pořádáme pro veřejnost prodejní vánoční výstavu a velikonoční jarmark na Palackého náměstí.

K rozvoji jazykového vzdělání nám slouží kromě jiného výměnné pobyty a studijní zájezdy. Při nich se žáci seznamují s historií, kulturou a reáliemi evropských zemí, mají příležitost vyzkoušet si angličtinu a němčinu v praxi, prohloubit svoje jazykové znalosti. Vzájemná výměna žáků s maďarským Egerem, družebním městem Kutné Hory, trvá již řadu let. Tato tradice byla přerušena koronavirovou epidemií, v tomto školním roce je naplánován již opět studijní zájezd do Rakouska, do alpské oblasti. Nabídku výuky druhého cizího jazyka jsme rozšířili o španělštinu, začali jsme s projekty v rámci komunity evropských škol e Twinning.

Pro děti se zájmem o matematiku a informatiku fungují ve škole od šestého ročníku výběrové třídy. Učivo těchto předmětů je zde rozšířeno, větší důraz je kladen na rozvoj logického myšlení. Tyto děti jsou pravidelně zapojovány do soutěží a olympiád matematických (Olympiáda, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Klokan, Speed Math, Pangea, ...), fyzikálních, přírodovědných, jazykových i uměleckých – účastníme se prakticky všech, které jsou v nabídce.

Umělecky zaměřené děti pracují v dramatickém souboru, hudebně-pohybovém souboru nebo v pěveckém sboru. Připravují řadu krásných vystoupení pro žáky školy i kutnohorskou veřejnost – akademie, Pohádková Barbora, vánoční besídka. Ti, kteří mají talent na literární tvorbu nebo si chtějí vyzkoušet práci redaktorů, navštěvují redakční seminář. Výsledkem jejich práce je školní časopis MišMaš aneb Žižkonoviny.

Pokračuje rovněž péče o sportovně nadané děti a zájemce o pohyb navíc. V zájmových útvarech nebo nepovinných předmětech mohou děti trénovat atletiku, hrát basketbal, házenou, volejbal nebo florbal. Především tito sportovci pak reprezentují školu v mnoha sportovních soutěžích, utkáních a turnajích. Vynikající výsledky jsou za našimi sportovci v atletice – opakovaně se svými výkony nominovali do krajských soutěží, což jako škola, která není zaměřená na sport, považujeme za veliký úspěch a jsme na to hrdí.

Fungování demokracie v praxi se učí parlamentáři. Ve školním parlamentu jsou zástupci třetích až devátých tříd. Scházejí se každý měsíc, řeší praktické záležitosti fungování školy, navrhují zlepšení, diskutují o tom, co jim vadí, co jim pomáhá. Jsou prostředníky mezi vedením školy a třídami, vedení školy se jejich připomínkami povinně zabývá.

Nově se účastníme projektu Městský žákovský parlament. Zástupci starších parlamentářů se účastní jednání zástupců z ostatních škol, která se konají na Městském úřadu. Hlavní náplní činnosti městského parlamentu je bližší participace dětí na chodu města Kutná Hora, zástupci jednotlivých škol předkládají projekty na zlepšení kutnohorského veřejného prostoru, o návrzích společně hlasují, vybrané projekty jsou realizovány.

Pro děti I. a II. stupně pokračovaly ve své činnosti v rámci OPVVV čtenářské kluby a kluby deskových her a zábavné logiky, nově jsme otevřeli dva kluby badatelské a klub komunikace v cizím jazyce. Navštěvují je jak děti nadané, tak děti, které mají s přípravou do školy nebo dodržováním pravidel problémy – probíhá mezi nimi přirozená vzájemná podpora a sdílení.

Na závěr zmíníme ještě ekologické aktivity. neboť si uvědomujeme, že ochrana životního prostředí nabývá každým dnem na významu. Na školním pozemku jsme zakopali „poklad“ (různé materiály) a budeme sledovat, jak rychle a zda vůbec se některé látky v přírodě rozloží. Na Den Země pravidelně sázíme stromy, vybraní třídy absolvovali týden v ekocentru Chaloupky, užili si programy v Podblanickém ekocentru a ve Vlašimi a využili jsme nabídku na mnoho zajímavých programů kutnohorského centra Pod Horami. Nově se zapojujeme do programu Les ve škole vzdělávacího centra TEREZA.

Koronavirová pandemie přerušila na poměrně dlouhý čas řadu našich aktivit. Vyučující školy se snažili ze všech sil být dětem oporou i v době distanční výuky, na nadané děti nezapomněli, zadávali jim diferencované úkoly, zapojovali je v případě jejich zájmu do dalších aktivit a soutěží, které se konaly alespoň online. Nyní se s velikou radostí vracíme k obvyklému chodu školy.

Další informace o naší činnosti je možné získat na webových stránkách školy www.zszizkov.cz.

PaedDr. Jana Nedvědová
zástupce ředitele školy
V Kutné Hoře, 2. 5. 2022

» Archiv