Co dělá Mensa ČR pro nadané děti?

Tomáš Blumenstein, Lenka Šnajdrová

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace, má přes 130 000 členů ve sto zemích světa. Svým více než 4 000 členům i veřejnosti nabízí Mensa ČR intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí a především přátelského prostředí. Mensa ČR podporuje rozvoj nadaných dětí v celé republice, realizuje projekt Mensa NTC pro školky, spolupracuje se školami, zřizuje kluby nadaných dětí, realizuje soutěž Logická olympiáda a je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze. Souhrn aktivit Mensy ČR pro nadané děti najdete na webu http://deti.mensa.cz.


 

Co je Mensa?

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Jejím cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva, ale také vytvoření stimulujícího prostředí pro své členy. Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky).

URL URL: http://www.mensa.cz

Dětská Mensa

Dětská Mensa je platforma pro členství dětí ve věku 5–16 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje mensovní aktivity pro děti a mládež.

URL URL: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--detska-mensa

Mensa pro školky – NTC Learning System

Od roku 2009 implementuje Mensa v České republice projekt nazvaný Mensa NTC Learning System – projekt rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku, který byl vypracován týmem odborníků především z Mensy Srbsko, v jehož čele stojí Dr. Ranko Rajović.

Mensa NTC Learning SystemJedná se o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let – a celých 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně významný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

URL URL: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc--metoda

Školy spolupracující s Mensou

Mensa propojuje školy, které se systematicky věnují podpoře nadání a talentu a jeho identifikaci. Tyto školy aktivně pracují s nadanými dětmi – ať už v rámci výuky, nebo při mimoškolních aktivitách, kde se zaměřují na rozvoj logického myšlení. Také se snaží zkvalitňovat odbornost pedagogického sboru.

V neposlední řadě se spolupracující školy podílejí na mensovních aktivitách (dny plné her, Logická olympiáda a další) a informují žáky, jejich učitele i rodiče o aktivitách Mensy ČR.

Mensa ČR zajišťuje školám metodickou pomoc, vzájemnou výměnu zkušeností, informační podporu a každý rok pořádá Konferenci Mensa pro školy.

URL URL: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly

Kluby nadaných dětí

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Věkové zacílení je první a druhý stupeň základní školy. Cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Kluby spolupracují s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Četnost schůzek je zpravidla 1x za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.

V současné době působí na území ČR 23 klubů nadaných dětí, které jsou zatím rozmístěny poněkud nerovnoměrně (největší koncentrace klubů je na Moravě, zvláště pak v Moravskoslezském kraji). V případě aktivního zájmu učitelů či rodičů podporuje Mensa ČR vznik dalších klubů.

URL URL: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Mensa gymnázium

Mensa gymnázium, o.p.s. (MG) bylo založeno v roce 1993 Kateřinou Havlíčkovou a do roku 2010 neslo název Osmileté gymnázium Buďánka. Jedná se o jedinou střední školu v ČR zaměřenou výhradně na vzdělávání nadaných studentů. Současně je to jediné gymnázium na světě, které zřídila Mensa.

výuka na Mensa gymnáziuV této škole najdou nadaní studenti optimální podmínky pro svůj rozvoj: rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Studenti jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy.

Škola poskytuje svým studentům nadstandardní péči s vysoce individuálním přístupem pedagogickým i psychologickým. Podporuje jejich radost z poznávání, tvořivost, pracuje na jejich sociálních dovednostech a sebepoznávání, učí je týmové práci. Studentům je od prvního ročníku umožněna vysoká profilace pomocí volitelných předmětů a seminárních prací. Výuka některých předmětů (matematiky, cizích jazyků) probíhá ve smíšených skupinách podle vyspělosti studentů tak, aby student vždy pracoval ve skupině, jejíž tempo a úroveň nejlépe odpovídá jeho schopnostem. Některé obory jsou vyučovány přímo na katedrách vysokých škol vysokoškolskými profesory (např. fyzika na MFF UK). Studenti mají možnost sami nebo prostřednictvím svých zástupců ve studentské radě ovlivnit rozhodnutí týkající se školy. Ze svých studentů vychovává MG vzdělané, tvořivé a samostatně uvažující osobnosti.

Základní podmínkou přijetí na MG je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad 130); členství v Mense ČR podmínkou studia není.

MG poskytuje úplné všeobecné středoškolské vzdělání gymnaziálního typu intelektově nadprůměrným dětem i s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Jednou z hlavních zásad gymnázia je respektování individuálních potřeb a předpokladů každého studenta. Studenti mají od prvního ročníku možnost vysoké profilace a ovlivňují tempo výuky v předmětech, které je zajímají nejvíce.

URL URL: http://www.mensagymnazium.cz

Letní campy

tábor Logické olympiády 2012

Každé léto jsou připravovány letní campy a tábory pro nadané děti a mládež. Jsou organizovány především pobytové campy na jeden až dva týdny, ale také příměstské campy. Program a témata bývají velmi pestrá: společné setkání nadaných dětí, zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy, kryptografie, funkční gramotnost, rozbor autorských textů, zlepšení slohu, tvůrčí psaní, autorské soutěže (povídka, námět), rétorika, aktivity na rozvoj debatních dovedností, přednášky, diskuze, dramatizace, role-playing, informatika (programování a počítačové hry), kreslení comicsů; promítání ANIME a ukázek z tematických filmů, Dračí doupě a další hry na hrdiny, které rozvíjejí strategii, taktiku a rétorické schopnosti, stolní deskové hry – scrabble, šachy, abalone, a jiné známé či méně známé logické hry pro rozvoj různých typů inteligence, hry v přírodě; průběžné soutěže týmů i jednotlivců o zajímavé ceny.

URL URL: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--rozvoj-mimo-skolu--letni-campy

URL URL: http://www.logickaolympiada.cz/tabor/ (Tábor Logické olympiády)

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž v logických úlohách určená dětem a mládeži z celé České republiky. Doplňuje spektrum aktivit určených dětem a mládeži o soutěž, ve které nerozhodují školní znalosti, ale samostatné uvažování a schopnost logického myšlení, a klade si za cíl podnítit v dětech zájem o tuto oblast. Soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení nejsou potřeba žádné speciální znalosti, ale jen zdravý rozum, logika, rychlý a správný úsudek. Soutěž není vědomostní, proto v ní mohou dosáhnout vynikajících výsledků i žáci, kteří nejsou úspěšní v tradičních školních předmětech nebo pocházejí z různého sociálního a kulturního zázemí. Úspěch v soutěži pak může mít příznivý vliv na jejich integraci a motivaci. Mezi velké přínosy Logické olympiády patří vyhledávání skrytých talentů.

finále Logické olympiády 2012Hlavním cílem je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování. Chceme doplnit spektrum akcí určených školákům o aktivitu zaměřenou na oblast, která si v našem vzdělávacím systému stále hledá své místo. Mnoho škol se dnes snaží přistupovat k výuce aktivně a rozvíjet u dětí schopnost samostatného myšlení. Naším cílem je pomoci rozpoznat toto individuální nadání a být krokem k jeho rozvoji.

Každoročně se soutěže účastní desítky tisíc žáků a studentů z několika tisíc škol z celé České republiky. Přesná čísla se dozvíte v sekci Historie Logické olympiády.

Každý soutěžící se musí registrovat na oficiálním webu Logické olympiády. Pouze pod svým unikátním přihlašovacím jménem totiž může vyplnit online test nominačního kola. Registrovat se mohou i školy. Uživatelský profil školám umožňuje přehled o přihlášených studentech, jejich výsledcích a slouží i pro komunikaci s organizátory soutěže.

Soutěž probíhá ve třech kolech. Naším cílem je zpřístupnit soutěž co největšímu počtu dětí a studentů, proto nominační kolo probíhá on-line: soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv. Krajská kola se konají prezenčně ve všech 14 krajích republiky. Finále je potom slavnostní celodenní akcí pro 195 nejlepších soutěžících z celé republiky.

URL URL: http://www.logickaolympiada.cz

Web deti.mensa.cz

web deti.mensa.czV listopadu 2012 spustila Mensa ČR nové www stránky zaměřené na aktivity pro nadané děti. Na webu http://deti.mensa.cz naleznete sekce Kluby nadaných dětí, NTC Learning pro školky, Herní kluby, Školy spolupracující s Mensou, ale také odborné články, kalendář akcí, fotogalerii a diskusní fóra. Každý subjekt, který s Mensou spolupracuje, může mít redaktorský přístup, publikovat informace o sobě, odborné články zaměřené na problematiku nadaných dětí, vyvěšovat fotogalerie či zveřejňovat své upoutávky na pořádané akce. Cílovou skupinou webu jsou zejména rodiče (nejen) nadaných dětí, kterým chce Mensa ČR usnadnit hledání informací o celorepublikových aktivitách pro jejich ratolesti. Rodiče se mohou na webu zaregistrovat a přihlásit se k odběru tematicky zaměřených newsletterů, případně prohlížet fotografie či dokumenty, které jsou zpřístupněny pouze užší skupině uživatelů (typicky pouze rodičům dětí z daného klubu či školy). V neposlední řadě může být web inspirací teprve vznikajícím klubům nadaných dětí: některé déle fungující kluby si na webu vedou jakousi on-line kroniku pořádaných akcí, ve které lze najít chronologický sled schůzek daného klubu včetně zápisů z konkrétních schůzek, často doplněných fotografiemi.

Samotný obsah webu je postupně budován a Mensa ČR přivítá aktivní spolupracovníky. Zájemci o spolupráci se mohou hlásit redakci (viz stránka Kontakty). Mensa ČR věří, že web bude přínosem nejen pro zapálené učitele a vedoucí klubů, kteří se práci s nadanými dětmi věnují v drtivé většině případů ve svém volném čase, ale zejména pro nadané děti a jejich rodiče.

URL URL: http://deti.mensa.cz

Související odkazy

1.12.2015


Zpět