Konference Vzdělání pro budoucnost – březen 2019

Letošní konferenci „Vzdělání pro budoucnost“ společně uspořádaly Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT a Nakladatelství Fraus. Konference proběhla ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, až v pěti paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, obeznámili s inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídaly teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Tomáš Blumenstein, Eva Bomerová, Václav Čech, Miroslav Dvořák, Marie Gottfriedová, Martina Hezká, Irena Hošková, Miroslav Hřebecký, Miroslav Khas, Jan Korda, Karel Malík, Ivana Málková, Šárka Portešová a další
22.3.2019  —  23.3.2019
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Pilíře

  • Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet,
  • Účinné metody učení – konstruktivismus, projektové vyučování, práce s motivací
  • Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Konference byla zaměřena také na otázku, jak motivovat učitele, aby je práce s dětmi bavila a přinášela jim radost.

KE STAŽENÍ

Hlavními řečníky konference byli špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představili teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navázali další přednášející. Součástí konference byly i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky bylo potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajistila.


Vzdělání pro budoucnost – věřme v lepší zítřky

Otázka vzdělávání dětí hýbe odbornou i laickou veřejností. Který přístup je správný, jaké má klady, zápory, jak výuku postavit tak, aby byl její obsah pro žáky co nejpřínosnější? Jak rozpoznat nadané děti a jak je vyučovat, aby se nezadusilo jejich nadání? Jsou ve výuce žádoucí digitální pomůcky? Na všechny tyto otázky se zaměřila konference pod názvem „Vzdělání pro budoucnost“. Na akci přednášeli špičkoví odborníci, kteří účastníky seznamovali s teorií i praktickými ukázkami.

Konference proběhla ve spolupráci čtyř institucí: Mensy ČR, Světa vzdělání, Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT a Nakladatelství Fraus. Uskutečnila se ve dnech 22. a 23. března v srdci hlavního města Prahy. Krásné prostory Českého svazu Vědeckotechnických společností ve Starém Městě dodaly akci vážnost a honosnost. Účastníci si dle rozvrhu mohli sami poskládat svůj program. V různých sálech se tak odehrávaly workshopy a přednášky, které uvedly zájemce do světa inovativních metod ve vzdělávání.

Akci zahajovali představitelé jednotlivých institucí, které se na konferenci podílely: Tomáš Blumenstein za organizační tým a Svět vzdělání, Irena Hošková za Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Martin Sedláček za Mensu ČR a Eliška Křížková za Nakladatelství Fraus. Dále vystoupil i Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT.

„Za Mensu pořádáme akce zaměřující se na vzdělávání dětí již spoustu let. V roce 2018 jsme se rozhodli konferenci rozšířit. Dnes máme tři hlavní pilíře: Rozvoj nadání dětí, Digitální vzdělávání a Efektivní učení. Chceme pedagogy inspirovat a ukázat jim směr, jak postavit výuku, aby byla přínosná a příjemná pro obě strany,“ uvedl Tomáš Blumenstein, místopředseda Mensy ČR a ředitel spolku Svět vzdělání. Přednášek se zúčastnilo přes čtyři sta padesát lidí, zpravidla z oboru školství. Většinou to byli učitelé mateřských, základních a středních škol, dále zástupci krajů z oboru školství, členové jazykových nebo soukromých škol apod. Již v průběhu konference vypadali účastníci spokojeně a odnášeli si spoustu nových poznatků. „Moc se mi tady líbí. Nejvíc mě zaujala přednáška Jany Škrabánkové. Vyučuji nadané žáky a je velmi dobré zjistit, jak s nimi mám pracovat,“ chválila si Iva Motlíková, která učí na základní škole německý jazyk a zároveň pracuje na univerzitě v Plzni. Spokojená byla i Iva Doubková, učitelka na Všeobecném a sportovním gymnáziu ve Vimperku: „Konference jsem se zúčastnila už před dvěma lety a nyní je to ještě lepší. Zajímá mě budoucnost vzdělávání, protože dle mého názoru je změna nutná a zatím se nic nemění. Mám pocit, že talentovaným dětem se nevěnuje takový zájem, jaký by měl. Moc se mi líbila přednáška Jana Vávry o sociálně-emočním učení. Je to předpoklad toho, aby se dítě dokázalo dobře učit.“

V průběhu konference se uskutečnilo celkem osmdesát pět přednášek. Sály byly plné zájemců, kteří diskutovali s přednášejícími o budoucnosti školství, využití digitálních pomůcek ve výuce i o nadaných dětech. Každá přednáška tak nabízela prostor pro vyjádření k danému tématu. „Chodí nám pochvalné e-maily a osobně jsem se setkala s kladnými ohlasy již v průběhu akce. Takže myslím, že konference měla úspěch,“ uzavřela s úsměvem místopředsedkyně Mensy ČR Hana Kalusová. Konference v podobném duchu by se tak měla opakovat v březnu příštího roku.

Hana Nevrlá
Svět vzdělání


Střípek z konference: Známky jako úplatek

Je známkování přežitek? Nebo je to ta nejlepší cesta, jak žáka motivovat k lepším výsledkům? 

Děti, které nastupují do školy, jsou ze začátku nadšené ze kterékoliv známky. Dodává jim totiž pocit důležitosti, cítí se být šťastné, že už nejsou jenom „školkáčci“. Jakmile však zjistí, co známka znamená, jejich zápal se změní ve stres – nechtějí dostat trojku, čtyřku nebo pětku. Některé děti jsou cílevědomé natolik, že se nesmíří ani s dvojkou. Honba za nejlepším výsledkem pak může vést až k úzkosti. Existuje však i jiná varianta, jak dítě ohodnotit. Právě tu ve své přednášce představil Miloslav Khas, který se ve své pedagogické praxi věnuje formativnímu hodnocení.

Formativní hodnocení je souhrn postupů, díky kterým učitel ví, jak na tom jeho žáci jsou a jak tomu vhodně přizpůsobit výuku. Miloslav Khas je učitelem na základní škole a principy formativního hodnocení využívá několik let. Ve svém výkladu se zaměřil na to, jak může vypadat příprava na vyučovací hodinu a že je nezbytné znát své žáky, protože každý je originál. „Velmi důležitá je zpětná vazba. Díky ní přesně určíme, co tomu kterému žákovi chybí,“ vysvětluje. Sám není pro úplné zrušení známek, ale proces učení by se podle něj známkovat neměl. Děti se totiž nesmí školy bát: „Protože jedině tam, kde se děti nebojí dělat chyby a kde se cítí dobře, je možné naučit je něco nového,“ říká a doplňuje, že je velmi důležité dětem opakovat, v čem jsou dobré – na rozdíl od současného školství, kdy je žák vystaven neustálému hodnocení a důraz se klade především na to, co dělá špatně. 

Mnozí učitelé fungují řadu let ve stejném rytmu. Snaží se nevybočovat. Přijdou do třídy, seznámí žáky s látkou, a odejdou. Oproti tomu formativní hodnocení je životní filozofie, jde o vazbu mezi učitelem a žákem a ve třídě díky němu pracují především žáci, nikoliv učitel. A největším nepřítelem učitele je podle Khase snaha naučit žáky co nejvíc. „Příprava je důležitá, ale mnohem důležitější je kontakt s žáky. Ideální je připravovat další vyučovací hodinu přímo s žáky. Spolupracovat s nimi. Děti pak mají dojem, že se hodiny účastní, že o něčem rozhodují, podílejí se na ní.“ Důležitá je přitom nejen zpětná vazba mezi učitelem a dítětem, ale i mezi dětmi navzájem a také vazba sama k sobě. Žáci by měli navrhovat společná řešení a velmi důležité je i sebehodnocení – dát dětem šanci ohodnotit samy sebe slovy či slovními spojeními.
 
Khas ve své přednášce představil také on-line webovou aplikaci Socrative, která podporuje zpětnou vazbu. Žáci na začátku výuky vyplní dotazník o tom, co o daném tématu ví, a učitel tomu přizpůsobí hodinu. Na konci pak děti do aplikace zaznamenají, co si z hodiny odnesli a jak se jim líbila. 

Rozdíl mezi vedením a řízením je totiž velký a učitel by měl žáky vést, nikoliv řídit. Předat jim zodpovědnost a naučit je samostatnosti.


Organizační tým

Prezentace přednášejících

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Učíme český jazyk komunikačně a zážitkově Gabriela Babušová (zástupkyně ředitele ZŠ, lektorka nakladatelství Fraus) 609,07 kB
ico Projektové učení jako součást vzdělávacího procesu Tomáš Blumenstein (místopředseda Mensy ČR, ředitel Světa vzdělání) 715,9 kB
ico Podpora individualizace výuky s využitím digitálních nástrojů a čemu říkáme Škola4 Tomáš Blumenstein (místopředseda Mensy ČR, ředitel Světa vzdělání) 88,95 kB
ico Děda Lesoň? Eva Bomerová (ZŠ Dědina, spoluautorka učebnic matematiky) 425,38 kB
ico Cesta vzdělávacím systémem na národní a mezinárodní úrovni Veronika Deketová (studentka Gymnázia Na Zatlance) 2,31 MB
ico Nápady do výuky nadaných žáků na I. stupni ZŠ Romana Divínová (FZŠ Hálkova, Olomouc) 1,16 MB
ico Jak se starat o mozek přemýšlivých dětí, aby nevypustily duši Lenka Eckertová (ředitelka, Nadace RSJ), Marie Salomonová (Nevypusť duši) 576,99 kB
ico Digitální technologie v předškolním věku: hrozba nebo příležitost? Jitka Fořtíková (ředitelka, Centrum nadání) 1,03 MB
ico Škola dnes – jaká by měla být? Marie Gottfriedová (ředitelka, ZŠ Trmice) 455,2 kB
ico Quo Vadis... Co by v budoucí Koncepci rozvoje nadání nemělo chybět Irena Hošková (náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry, NIDV) 1,00 MB
ico Budování kultury myšlení Jan Kala (ředitel společnosti CfME) 1,57 MB
ico Jak je to s těmi domácími úkoly? Táta Parťák (Vladimír Kamba) (bloger) 135,24 kB
ico Proč nemáme vzdělávací systém jako ve Finsku Bob Kartous (vedoucí analýzy a komunikace, EDUin) 1,12 MB
ico Audit vzdělávacího systému v ČR – Rizika a příležitosti (2018) Bob Kartous (vedoucí analýzy a komunikace, EDUin) 769,22 kB
ico Známky jako úplatek Miloslav Khas (ZŠ Staňkov) 3,63 MB
ico Vyhledávání a rozvíjení nadání v mateřské škole Stanislava Korcová (ředitelka, MŠ Varenská, Ostrava) 2,37 MB
ico Mapy učebního pokroku jako nástroj učení a hodnocení Jan Korda (ředitel, ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Praha) 306,64 kB
ico Oživení hodin matematiky prakticky: Matematika rukama + sudoku Libuše Kovářová (učitelka, vedoucí kurzů robotiky a netradičních aktivit do matematiky) 939,95 kB
ico Jaký je rozdíl mezi Yettim a koordinátorem podpory nadání na škole? Miroslav Litavský (metodik pro vzdělávání, NIDV) 413,91 kB
ico Moderní a alternativní metody výuky pohledem datových analýz Jakub Lysek, Michal Soukop (Katedra politologie a Evropských studií FF UP v Olomouci) 916,05 kB
ico Google Cardboard ve výuce Karel Malík (ZŠ Dambořice) 2,18 MB
ico Jak digitální technologie pomáhají individualizovat výuku Karel Moric (ředitel, ZŠ a MŠ Ludgeřovice) 1,12 MB
ico HistoryLab.cz: Jak pomáhá digitální aplikace historickému vzdělávání Jaroslav Najbert (Gymnázium Přírodní škola, Praha) 1,34 MB
ico Spojení prezenčních a online aktivit, které se osvědčilo v Talnetu Štěpán Peterka (metodik pro vzdělávání, NIDV) 1,43 MB
ico Logická olympiáda Zuzana Poláková (koordinátorka Logické olympiády) 825,55 kB
ico Pravěk nás učí (1. část prezentace) Kamila Remišová (archeoložka, etnoložka, vysokoškolská pedagožka, předsedkyně spolku Archeopop - vzdělávací centrum, z. s.) 1,77 MB
ico Pravěk nás učí (2. část prezentace) Kamila Remišová (archeoložka, etnoložka, vysokoškolská pedagožka, předsedkyně spolku Archeopop - vzdělávací centrum, z. s.) 3,8 MB
ico Jde to i bez známek Martin Ševčík (ředitel, ZŠ Londýnská, Praha) 622,64 kB
ico Specifika nadaných žáků Jana Škrabánková (Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita) 1,1 MB
ico Hrajeme si s mikropočítačem Zdeněk Smrčka (Talnet, NIDV) 290,91 kB
ico Virtuální a rozšířená realita a její využití ve výuce Zdeněk Smrčka (Talnet, NIDV) 236,43 kB
ico Co naše děti umějí a kde se to vlastně učí? David Souček (Kalibro) 827,5 kB
ico Škola pro budoucnost, budoucnost pro školy Vladimíra Spilková (Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova) 155,86 kB
ico Vzdělávání nadaných žáků v ZŠ nám. Curieových (1. část prezentace) Iveta Stehlíková Bassyová (ZŠ nám. Curieových, Praha) 429,33 kB
ico Vzdělávání nadaných žáků v ZŠ nám. Curieových (2. část prezentace) Iveta Stehlíková Bassyová, Karel Řezba (ZŠ nám. Curieových, Praha) 434,98 kB
ico Tečka, čárka, tečka, čárka Alena Vávrová (ZŠ Karla Čapka v Praze) 1,57 MB
ico Inovační laboratoř Jan Veselý (vedoucí Inovační laboratoře) 1,18 MB
ico Koučink jako podpora a rozvoj (nejen) nadaných žáků Klára Vondřičková (koučka a mentorka, Akademie Libchavy) 752,42 kB
ico Přirozená síla motivace a její důležitost v procesu učení Hana Vykoupilová (konzultantka, lektorka a koučka) 166,87 kB

 

Fotogalerie z konference

Konference Vzdělání pro budoucnost (22.–23. března 2019)
23.3.2019

Zpět