Školky spolupracující s Mensou ve školním roce 2018/2019

Autory textu jsou Lenka Šnajdrová + učitelé působící v jednotlivých školkách.

Tento článek byl publikován v ročence Mensy ČR, která vyšla na jaře roku 2019. Neobsahuje příspěvky všech školek spolupracujících s Mensou, které v té době na území ČR působily. Zveřejněny byly pouze příspěvky těch školek, které poslaly redakci svůj text nejpozději do termínu uzávěrky.


Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí školka splňovat, aby získala status „školky spolupracující s Mensou“, najdete na stránce deti.mensa.cz v záložce Školky. Na téže stránce je rovněž uveden seznam aktuálně spolupracujících školek (levý sloupec s názvy školek) a přehledná mapa jejich rozmístění na celém území ČR (hned za podmínkami spolupráce).

Mezi spolupracujícími školkami se často nacházejí velmi odlišné typy zařízení pro předškolní děti: některé jsou příspěvkovými organizacemi, jiné jsou ryze soukromými subjekty. Několik školek s Mensou spolupracuje již od samého počátku (tedy od roku 2012, kdy byl spuštěn web deti.mensa.cz), nicméně většina aktuálně spolupracujících školek se přidala v průběhu let – typicky nedlouho poté, co pedagogický personál dané školky absolvoval školení Metoda NTC Learning. Jak se dalo očekávat, některé školky časem ze spolupráce „vypadly“, ať už kvůli neplnění požadovaných podmínek, nebo kvůli zániku školky samotné. Historii spolupráce konkrétní školky s Mensou lze snadno dohledat na našem webu: na výše zmíněné stránce klikněte na název vybrané školky (možná vám pomůže vyhledávání pomocí Ctrl+F) a poté na ikonku Dokumenty. Čím déle školka spolupracuje s Mensou, tím více má ve svých dokumentech zpráv o spolupráci v předešlých letech.

Spolupracující školky se mnohdy významně liší i svou „publikační aktivitou“ na webu deti.mensa.cz (to však zcela jistě neznamená, že méně publikující školka je méně kvalitní!). Průběžně procházíme publikované příspěvky jednotlivých školek a snažíme se je shromažďovat na stránce Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami. Typicky se jedná o fotografie NTC aktivit, ale podařilo se nám nashromáždit i komplexnější materiály. Věříme, že tyto příklady dobré praxe se stanou inspirací ostatním spolupracujícím školkám.

Níže najdete články o činnosti v roce 2018, které některé ze spolupracujících školek zaslaly.

Lenka Šnajdrová

MŠ Adamusova, Ostrava

V naší mateřské škole se velké oblibě těší společenská hra Ubongo. Vlastníme ji v malém cestovním vydání, hra je velmi zábavná, rychlá a pravidla jednoduchá. Hra je určena pro 2–4 hráče, kteří hrají zároveň. Kdo najde jako první správné dílky? Kdo jimi zvládne co nejrychleji pokrýt obrazec na kartě? A kdo získá nejvíce hracích karet? Hra patří do kategorie her logických, z herního světa abstraktního, přispívá k rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti zrakové analýzy a syntézy, zrakové diferenciace.

Alexandra Bajgarová

MŠ Břeclav, Okružní 7

Do projektu Mensa NTC Learning jsme se zapojili teprve letos v září. Hned na začátku pro nás byly výzvou značky dětí. Nestačilo znát tu svoji, chtěli jsme znát i značky všech kamarádů. Na ně navázaly vlajky států. Děti s chutí pracují s mapami a encyklopediemi, pouští se do různých úkolů a her. I obyčejné pexeso je pro ně s vlajkami o mnoho zajímavější. Za zmínku stojí i např. propojení s Hejného metodou, kdy jsme při aktivitě „autobus“, kdy děti počítají cestující, využili vlajky evropských států pro označení jednotlivých zastávek. Nezapomínáme ani na pohyb. Častěji provádíme balanční cviky a míčové hry. Ve třídě máme koš na košíkovou a zařadili jsme i minigolf. Rotační cvičení děti samy připomínají.

Na dětech je vidět zaujetí, a tak se těšíme na další aktivity.

Jana Bolečková, Zdeňka Stráníková

MŠ Březová nad Svitavou

Naše učitelky mají určitou volnost ve výběru obsahu vzdělávání podle zájmu a schopností dětí. Kromě činností, které jsou ve všech MŠ běžné, zařazujeme do vzdělávání poznávání abstraktních symbolů, jako jsou dopravní značky, loga aut, znaky krajů a měst, státní vlajky, ke kterým přidáváme asociace. Důraz klademe na dostatek pohybu. Metoda NTC learning je určena pro všechny děti – podporuje větší využívání jejich potenciálu. Dalším přínosem této metody je, že se časem projeví nadané děti, které by jinak unikly naší pozornosti. Těmto dětem nabízíme aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti. Naše MŠ je k tomu nadstandardně vybavena různými hrami a pomůckami.

V letošním školním roce se čtyři děti úspěšně zúčastnily Logické olympiády. Velkou výhodou je, že ačkoliv jsme malé městečko s asi 1 600 obyvateli, nadané děti mají možnost po úspěšném absolvování přijímacího řízení nastoupit do třídy Základní školy Březová nad Svitavou s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky, kterou zajišťuje spolek Svět vzdělání.

Vladimíra Malá, DiS.

MŠ Čakovice I, Praha 9

Metodu NTC dnes využívá všech 8 tříd naší MŠ. Nepracujeme pouze s nadanými dětmi, ale komplexně s celou třídou. Každý měsíc navíc děti dostávají domů „Úkoly pro chytré hlavičky“. Díky těm si pak procvičují a dále rozšiřují své vědomosti i mimo školku a ve spolupráci s rodiči.

Při práci s dětmi klademe velký důraz na pohybové aktivity, které je všestranně rozvíjejí. Velice oblíbené jsou u dětí míčové hry (házení, chytání ve dvojicích), cvičení na rovnováhu (chůze po laně, chůze na chůdách, rotace), překážkové dráhy, cvičení s hudbou nebo padákem, skákání panáka a další. Jako podporu rozvoje asociativního myšlení učíme děti rozpoznávat vlajky států, značky aut, písmena, či dopravní značky.

Také jsme uskutečnili několik projektů vycházejících z této metody. Např. Hrajeme si s písmenky, aneb Abeceda není věda; Chemické pokusy, aneb Hokus pokus; Cestujeme po Evropě a mnoho dalších.

Bc. Kateřina Ježková, Mgr. Bc. Martina Buderová

MŠ Duhová Habartov

Pravidelně zařazujeme motorická cvičení rovnováhy, lezení na laně, minigymu a lanové pyramidě. Využíváme Vítkův chodníček, jeho vnitřní i venkovní variantu otužování. K pobytu v přírodě využíváme blízký les, každý rok jezdíme na školu v přírodě. Děti se účastní předplaveckého výcviku, lyžování, zařazujeme hry jako Hledání pokladu, Indiánská výprava, Po stopách Podzimníčka, navštěvujeme truhlářskou dílnu. Koordinaci oko-ruka procvičují děti u Metody dobrého startu, která podporuje všestranný rozvoj v nejširším slova smyslu. Akomodaci oční čočky trénují u her s míčem, stavíme z Lega, Dupla, Sevy a Magformers. Děti mají rády hry Brain box, Umí prase létat, Cink!, sudoku, enigmatické hádanky, Hádanky dráčka Fráčka, hry firmy Mindok, Barevný kód, Potrubí, Dinosauři, Den a noc, Tučňáci na ledu, Vikingové v bouři, Logico, Tangram nebo Canoe. Osvědčily se nám tematické bloky jako např. sněhulákový, ptačí, cestovatelský… MŠ také vlastní mobilní interaktivní panel Multiboard, který skýtá nepřeberné možnosti.

Mgr. Eva Dvořáková

MŠ FlowerGarten, Praha 5

V naší anglické mateřské škole jednak důkladně rozvíjíme předškolní dovednosti a další kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí zápisu na ZŠ (většina dětí je úspěšně přijata na výběrové základní školy s rozšířenou výukou angličtiny), a vedle toho se každý měsíc věnujeme jedné ze zemí světa. Dětem k tomu nabízíme široké spektrum poznávacích, pohybových, smyslových, výtvarných či „vědeckých“ aktivit. Např. v lednu děti v rámci „grónského měsíce“ výtvarně zpodobnily tamější krajinu, vlajku a lední medvědy, zkoumaly sníh pod mikroskopem, stavěly iglú ze sněhu, vyrobily si rybí pomazánku anebo soupeřily v závodech „psích“ spřežení. Během výletů kombinujeme různé druhy dopravy, a nejen tímto cestováním, ale také všímáním si svého okolí a všech značek, piktogramů či vlajek, rozšiřujeme dětem obzory. Po návratu z výletů následuje zpětná vazba ve formě diskuze o výletě nebo kresby zážitků. Děti vždy překvapí, čeho si cestou všimly.

Mgr. Michal Zatloukal

MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713

S dětmi se kromě tradičních činností, jako jsou aktivity vycházející z metodik NTC (Pix-it, deskové a logické hry, Logicco Picollo) věnujeme i různým motorickým cvičením (chůze po laně, smyslové chodníky) nebo práci s abstraktními symboly a pojmy (vlajky států, společné znaky na značkách, vlastnosti a charakter hrdinů z pohádek, enigmatické hádanky). Na ukázkových hodinách potom předvádíme rodičům, o čem metoda NTC vlastně je. Rodiče si společně se svými dětmi vyzkouší různé aktivity, které se na naší školce běžně dějí, a jsou často překvapeni, co vše vlastně zvládnou – jak oni sami, tak i jejich děti.

Ve školce máme připravenou bohatou nabídku deskových her pro jednoho i více hráčů, z čehož mají, hlavně před Vánoci, největší radost rodiče. Děti se na hrách učí spolupráci, logickému myšlení, trpělivosti i umění přijmout onu nemilou věc, jíž je porážka.

Nejlepší vizitkou pro naši školku je spokojenost rodičů a úsměvy dětí, které k nám chodí.

Veronika Švábová, Ondřej Čavojský

MŠ Hradec nad Moravicí

Naše škola se stala pro pedagogy ostatních mateřských škol inspirací ke změně. Svým kolegyním jsme v rámci praktických seminářů předváděly prvky výukových metod Hejného metody matematiky, NTC learning, programů Začít spolu a Skutečně zdravá škola. Tématem prvního setkání byla Anglie. Učitelky viděly prolínání metod v praxi, práci v centrech aktivit a spontánní hry. I svačinu jsme tematicky přiblížily Anglii – anglický sendvič s vlajkou a čaj s mlékem. Třídu navštívila královna, zazpívala hymnu, hrály jsme hry s anglickou vlajkou, děti využily anglický autobus jako jedno z prostředí H-mat. Vše probíhalo hravou formou, důležitá byla průběžná motivace dětí a propojenost všech metod. Při dalším setkání jsme se zaměřili na ČR. Na tóny písně Má vlast děti prováděly pohybovou improvizaci s padákem, vyhledávaly předměty v barvě trikolory a využívaly interaktivní pomůcky jako např. digitální mikroskop, robotickou včelku BEE-BOT, mluvící kolíčky či interaktivní box. Naše snaha byla ukázat práci s dětmi jak v heterogenní, tak v homogenní skupině a propojit veškeré metody s programem Skutečně zdravé školy a environmentální výchovou, protože vše souvisí se vším. Důležité je děti nepřehltit, nespěchat a výuku si užít.

Bc. Silvie Chromjáková, Bc. Gabriela Lacková

Jazyková MŠ Chytrá sovička, Praha 4 – Chodov

V naší školce se věnujeme spolupráci s dětskou Mensou již od roku 2011 a nemůžeme si ji vynachválit. Naši učitelé se na povinných školeních dozvěděli mnoho užitečných informací, které celoročně aplikujeme do naší výuky.

Jednou z velmi oblíbených činností v naší školce je čtvrteční kroužek deskových her. Hry jsou pečlivě vybírány, aby jejich záměr byl rozmanitý a nezaměřoval se pouze na jednu stránku intelektu. Pro předškolní děti jsou hry také zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí schopnosti soustředění, logického uvažování, sebeovládání i umění řešit problémy.

Moc se těšíme na naší další spolupráci s dětskou Mensou i na další pokroky našich dětí.

Kateřina Zemanová, DiS.

MŠ Pod Školkou, Jílové u Prahy

Praxe nám ukázala, že NTC systém učení je vhodný nejen pro potenciálně nadané, ale hravou formou může rozvíjet každé dítě. Prvky NTC běžně zařazujeme do výuky. Mezi dětmi jsou nejoblíbenější vlajky, dopravní značky nebo značky automobilů. V každé třídě děti rády pracují s interaktivní tabulí. Od letošního září jsme do výuky zařadili interaktivní pomůcku – robotickou včelku Bee-bot. Rozvíjíme díky ní logické myšlení, prostorovou představivost, plánování a předmatematické dovednosti. Díky jednoduchým povelům (dopředu, otočit se, zpět aj.) vzniká unikátní způsob zápisu algoritmu, který je srozumitelný i pro předškolní děti. Učíme tím děti nenásilnou formou prvním krůčkům v programování, a tím se jim otevírá nová cesta ke skutečné robotice, která v dnešním světě hraje stále významnější roli.

Bc. Kristýna Kahounová, DiS.

MŠ Josefínka a Vendelínek, Praha

Logické a matematické schopnosti u dětí rozvíjíme díky Montessori i vlastním pomůckám. Máme k dispozici různé logické hry, které hrajeme společně, nebo individuálně (např. Digit, Tučňáci, Parkoviště aj.). Logiku rozvíjíme i dále v hodinách s vlastními pomůckami formou rozhovorů. Prostorovou představivost rozvíjíme pomocí stavebnic (například Kapla), používáme pracovní listy od paní Bednářové na rozvoj prostorového myšlení, bludiště a další podobné úkoly. Pozornost a postřeh trénujeme nejen při řízené činnosti, ale i například v pohybových aktivitách. Děti se učí spoluprací s mladšími spolužáky, zároveň se tím rozvíjí tolerance a trpělivost. Snažíme se o věcech společně debatovat, povídáme si v kroužku, vedeme rozhovory. Při tom používáme správné formulace vět, skloňování slov… Zapojujeme také logopedickou prevenci a děti rovněž připravujeme na budoucí čtení a psaní.

Mgr. Petra Langerová

KinderGarten Stodůlka, Praha

Jsme soukromá česko-anglická firemní školka Siemens, která už od roku 2015 spolupracuje s Centrem nadání a Mensou ČR. Do výuky jsme zařadili prvky metody NTC Learning a založili odpolední kroužek Chytré hlavičky – Mensa NTC Learning club, v němž rozvíjíme rozumové schopnosti dětí všech věkových kategorií ve školce (od 2 do 6 let). V rámci tohoto kroužku pracujeme s různými odbornými publikacemi, didaktickými, paměťovými či vizuálními hrami, s obrázky vlajek, automobilových značek a mnoha dalšími pomůckami. Zmiňované hry a úkoly kombinujeme v různých variantách, abychom dosáhli zapojení všech druhů smyslového vnímání a zároveň aby došlo k aktivaci adekvátního myšlenkového procesu. Tímto způsobem budujeme u dětí základní principy asociačního myšlení, díky nimž se daří děti kvalitněji vzdělávat, a usnadňovat jim tak vstup na základní školu. Naši absolventi jsou bez obtíží přijímáni jak na běžné základní školy, tak na bilingvní základní školy i základní školy se specializovanou třídou pro nadané děti.

Mgr. Kristýna Skružná

MŠ Koníček Pardubice

Za sedm let spolupráce v projektu NTC Learning jsme tuto metodu rozšířili z jedné třídy na celou školu. Ráno zařazujeme tzv. NTC rozcvičku – individuální výběr úkolů podporujících logické myšlení dětí, pak i fyzickou rozcvičku začínající točením a dále všemožně posilující motoriku dětí. Míče mají děti k dispozici během celého dne při všech přechodových činnostech. Zavedli jsme projektový den Menso-hrátky MŠ Koníček – děti ve skupinách zhruba po dvanácti s jednou učitelkou plní zábavné úkoly se zaměřením na logiku, postřeh i zručnost. V areálu školy jsou namalovány barevné čáry, po kterých se děti každý den přemisťují na školní zahradu a zpět. Zařadili jsme dvoutýdenní projekt s multikulturní tematikou Cestujeme světadíly, kterému je přizpůsoben i jídelníček školy. Navázali jsme jedinečnou spolupráci školy se ZŠ Staňkova, se kterou jsme uskutečnili několik společných projektů. Metodu NTC každoročně představujeme novým rodičům na zvláštní schůzce.

Bc. Dagmar Jičínská

MŠ Markova, Frenštát pod Radhoštěm

Nadané děti u nás mají dostatek příležitostí věnovat se tématům, která je zajímají. V jednotlivých třídách jsou zřízeny hrací koutky se zaměřením na rozvoj inteligence. V jazykovém koutku si děti rozvíjí řečové dovednosti prostřednictvím jazykových her, hádanek, říkadel a vyprávěním pohádek. Hudební koutek nabízí činnosti rozvíjející vztah k hudbě společným zpěvem, spontánní hrou na hudební nástroje i pravidelným poslechem hudby. Logicko-matematický koutek zahrnuje hry s čísly, řešení hlavolamů a konstruování objektů. V tvořivém koutku se děti seznamují s novými výtvarnými technikami, nástroji a materiály. V přírodovědném koutku realizují badatelské činnosti, jednoduché pokusy a získávají základy pro práci s informačními technologiemi. V tělesně-pohybovém koutku jsou zařazeny klasické pohybové činnosti, dechová cvičení a relaxace.

Kateřina Balážová

DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem

Daří se nám u dětí vzbudit chuť, zájem a touhu něco nového objevovat, učit se. Nové poznatky děti získávají a upevňují prožitkovým učením, důraz klademe na spolupráci (kooperativní učení místo soupeření), spontánní sociální a emocionální učení, a hlavně individuální činnosti. To je možné díky tomu, že v každé třídě je jen deset dětí a dvě paní učitelky. Umožňuje nám to účast na různých akcích, cestujeme za poznáváním i do vzdálenějších míst (Jičín či Hradec Králové). Byli jsme na exkurzi ve výrobě vánočních ozdob, čeká nás další exkurze k truhláři, kováři a návštěva zubní ordinace. Bruslíme, plaveme, lyžujeme, cvičíme jógu, učíme se anglicky a tvoříme z keramiky. V minulém roce jsme si na svoje bádání a objevování pořídili digitální mikroskop, který nás provází při pobytu venku. My si tak můžeme vše na místě prozkoumat, vyfotit a pak si to přehrát na interaktivní tabuli. To nás hodně bavííí! (Digital Microscope Levenhuk DTX 500 Mobi doporučujeme)

Ivana Staňková

MŠ MiniSvět, Mrač

Již několik let nabízíme rodičům individuální péči o děti v rámci Feuersteinovy metody. Tato metoda slouží k celkovému rozvoji osobnosti dítěte a jeho kognitivních funkcí. Dítě je díky ní schopno kriticky myslet, plánovat strategie řešení úkolů, rozvíjí svou řeč, je motivováno k dalšímu učení, nebojí se selhání a vnímá vzájemné vztahy mezi předměty. V rámci rozšíření kolektivního rozvoje myšlení zahájila školka spolupráci s Dětskou Mensou. Začali jsme aplikovat principy NTC metody, která dětem pomocí činností, jež navzájem propojují obě hemisféry, napomáhá rozvíjet myšlenkové strategie a myšlení celkově. Ze začátku děti začaly individuálními i skupinovými pohybovými činnostmi, poté se věnovaly poznávání vlajek států, značek aut a samozřejmě mohou využívat hry a materiály pro rozvoj logického myšlení.

Bc. Petr Kucek

Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice

Díky Mensa NTC Learning jsme schopni identifikovat velmi časně nadání u dítěte a začít s ním včas pracovat a motivovat ho v jeho rozvoji. Vytváříme si vlastní pomůcky a pracovní listy zaměřené na rozvoj rozumových schopností, paměti a logického myšlení u dětí dle individuálních potřeb. Realizujeme projektovou výuku s využitím prvků zážitkové pedagogiky. Každý měsíc děti zpracovávají v rámci měsíčního tematického plánu myšlenkovou mapu, kde si zopakují a graficky znázorní své získané znalosti. Je to výborný nástroj, který v praxi dobře funguje a děti ji velmi rády zpracovávají. Oblíbené jsou chemicko-fyzikální pokusy, které jednou týdně zařazujeme do výuky. Odpoledne pravidelně hrajeme logické hry, ve kterých se mohou děti pohybovat na různých úrovních, dle vlastního tempa. Ročně identifikujeme 1 až 2 nadané děti, u kterých dále rozvíjíme strategii vzdělávání. Nadaným dětem připravujeme výukové bloky a pracovní listy. Podnikáme s dětmi různorodé exkurze a výpravy za poznáním.

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.

MŠ Mořice

V naší MŠ se snažíme dětem nabídnout pestrý program. Účastníme se divadelních i hudebních představení, konají se besídky, výlety a exkurze, zkoumáme přírodu, věnujeme se dopravní výchově a podporujeme zdravý životní styl. Spolupracujeme mimo jiné s obcí Mořice, s místními hasiči, zahrádkáři, myslivci, seniory, policisty, ochránci přírody i dalšími. Probíhají u nás pracovní dílničky s rodiči či setkání se seniory, kteří malým posluchačům čtou z pohádkových knížek nebo vyprávějí různé příhody ze svého života.

Podporujeme tvořivost, individualitu i rozvoj logického myšlení. Využíváme různé hlavolamy, tvoříme vlastní pracovní listy a dvakrát ročně pořádáme týden s malým logikem. Děti i rodiče na nástěnku školy pravidelně dostávají informace o dění v Mense a mají možnost se zapojit do Logické olympiády. Čteme dětem příběhy s otevřeným koncem, které pak děti dotvářejí. Cvičením NTC v oblasti pexes, encyklopedií, značek, vlajek si děti rozšiřují povědomí o okolí, vesnicích, městech a státech. Poznáváme svět v každém ročním období a vycházky využíváme také k tomu, aby děti posilovaly svou fyzickou kondici.

Mgr. Alena Řezáčová

MŠ Sluníčko Sulice-Želivec

Nadání se snažíme rozvíjet pomocí učebního systému Logico primo, dále pomocí deskové hry Kostka (Abeceda) a v neposlední řadě také interaktivní tužkou Albi s řadou zajímavých knih. Děti rády cvičí a překonávají překážky ve třídě i venku – například chůze po obrubníku pro ně není již žádný problém. Dále využíváme krokování. To je jedno z prvních prostředí v matematice profesora Hejného, s kterým se děti seznamují a skrze něj pronikají do zábavného světa matematiky. Stavíme stavby z krychlí, nejprve podle fantazie, pak podle obrázku. Rozvíjí se tím prostorová představivost, geometrické myšlení a kombinatorické myšlení. Děti luští i sudoku – hra rozvíjí logické myšlení, počítání, soustředění, a navíc je to velká zábava. Díky robotické včelce Bee-bot si děti osvojují základy programování, a rozvíjí tak logické myšlení, prostorovou představivost, plánování a předmatematické dovednosti.

Mgr. Václava Kunická

MŠ Štěnovice

S Mensou spolupracujeme od roku 2015. Ještě předtím jsme plánovali činnosti do našich třídních vzdělávacích plánů na základě teorie mnohočetných inteligencí (podle Howarda Gardnera), spolupráce s Mensou ČR je vlastně vyústěním našich předcházejících aktivit. Jsme docela obyčejná veřejná škola, ale nabízíme dětem prostředí, které výrazně oslovuje jejich silnou stránku. Snažíme se o to, abychom s dětmi nejednali na základě stereotypů a zažitých očekávání ve smyslu předkládání holčičích a chlapeckých hraček. V rámci naší filozofie podporujeme fyzickou i mentální stimulaci. Jde např. o logické hry z řady Smart Games nebo Logico primo, Logico piccolo, trénování rovnováhy s použitím balančních disků, skákání na trampolíně, učení symbolům aut, vlajek států a hry rozvíjející plošnou i prostorovou představivost. Řešíme enigmatické hádanky a směřujeme tím k rozvoji divergentního myšlení dětí. Věříme, že tak dáváme dětem velký vklad do života.

Mgr. Jitka Adamová

MŠ Veselá školka Šumperk 

Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Děti jsou integrovány do běžné třídy, kde jsou speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových schopností dětí i interaktivní tabule. Každý rok se také zaměřujeme na konkrétní projekty. V projektu Spolupráce MŠ s rodinou děti vytvářely výtvarné koláže své rodiny. Někteří rodiče se zapojili do pečení a s dětmi napekli chutné koláčky. V dalším projektu Já a moje tělo děti vytvářely pomocí netradičních výtvarných metod mozek z těstovin a pekly strukturu mozku z listového těsta. Během projektu Podzimní čarování v sadu a na zahradě si děti vyzkoušely sušit ovoce, za pomoci rodičů vytvořily ovocný strom, vydlabávaly si dýně, navlékaly brambory na provázek a tvořily ježka z brambory. Děti vedeme k samostatnosti při všech činnostech a samy se za svoji činnost ohodnocují smajlíkem.

Ivana Jiroušková, DiS.

MŠ Zahradní, Zábřeh

Díky zájmovým aktivitám rozvíjíme u dětí jejich schopnosti, dovednosti a přirozené nadání. Děti se zájmem o zpěv a hru na hudební nástroje navštěvují pěvecký sbor Zvoneček. Malí badatelé se scházejí v Koumáku, aby zkoumali zákonitosti živé a neživé přírody prostřednictvím jednoduchých a atraktivních pokusů. Logické myšlení, kombinatoriku a zdravou soutěživost podporujeme u dětí v Klubu deskových her. Kreativní a umělecky nadané děti rozvíjejí svou fantazii ve dvou výtvarných seskupeních – Tvořínek a Výtvarka s Květou. Malí sportovci cvičí v tělocvičně blízké ZŠ, v parku nebo na hřišti. Základy cizího jazyka se děti učí v kroužku angličtiny. V říjnu 2018 jsme převzali cenu poroty od Sdružení měst a obcí ČR v soutěži Školka jinak – za pestré, tvůrčí a nápadité projekty věnované poznávání reálného světa.

Zdeňka Šimurdová

MŠ Žatec, Otakara Březiny

Používáme různé metody a aktivity zaměřené na všestranný rozvoj dětí. Jsme zapojeni do projektu Česká obec sokolská, spolupracujeme s fotbalovou asociací a s atletickým klubem Bohemia sport Žatec (kde je trenérkou naše paní učitelka). Všechny tyto aktivity se zaměřují na sportovní všestrannost a správný vývoj dětí. Součástí mateřské školy je logopedická třída, kde se zaměřujeme na rozvoj všech jazykových rovin – zvukovou stránku řeči, slovní zásobu, gramatiku a sociální užití řeči. Používáme i interaktivní tabuli multiboard s různými programy na rozvoj logického uvažování a myšlení (poznávání vlajek, pexeso apod). Zaměřujeme se na rozvoj kreativního myšlení a fantazie pomocí různých společenských her (logické, didaktické a paměťové), které si děti během dne mohou zahrát spolu a dvakrát ročně při akci Den plný her i se svými rodiči a dalšími příbuznými. Našim cílem je rozvoj každého dítěte na takovou úroveň, která je pro něj dosažitelná.

Barbora Šatavová

Související odkazy

4.5.2019

Školky spolupracující s Mensou ve školním roce 2018/2019
4.5.2019
MŠ Adamusova, Ostrava
MŠ Adamusova, Ostrava
MŠ Břeclav, Okružní 7
MŠ Břeclav, Okružní 7
MŠ Břeclav, Okružní 7
MŠ Břeclav, Okružní 7
MŠ Břeclav, Okružní 7
MŠ Břeclav, Okružní 7
MŠ Březová nad Svitavou
MŠ Březová nad Svitavou
MŠ Březová nad Svitavou
MŠ Březová nad Svitavou
MŠ Čakovice I, Praha 9
MŠ Čakovice I, Praha 9
MŠ Čakovice I, Praha 9
MŠ Čakovice I, Praha 9
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba
Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice
Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice
Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice
Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice
Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice
Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice
MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov
MŠ Duhová Habartov
DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem
DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem
MŠ FlowerGarten, Praha 5
MŠ FlowerGarten, Praha 5
MŠ Hello, Ostrava
MŠ Hello, Ostrava
MŠ Hello, Ostrava
MŠ Hello, Ostrava
MŠ Hello, Ostrava
MŠ Hello, Ostrava
MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.
MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.
MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.
MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.
MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.
MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.
Jazyková MŠ Chytrá sovička, Praha 4 – Chodov
Jazyková MŠ Chytrá sovička, Praha 4 – Chodov
MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)
MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)
MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)
MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)
MŠ Josefínka a Vendelínek, Praha
MŠ Josefínka a Vendelínek, Praha
MŠ Josefínka a Vendelínek, Praha
MŠ Josefínka a Vendelínek, Praha
KinderGarten Stodůlka, Praha 5
KinderGarten Stodůlka, Praha 5
MŠ Koníček Pardubice
MŠ Koníček Pardubice
MŠ Markova, Frenštát pod Radhoštěm
MŠ Markova, Frenštát pod Radhoštěm
MŠ Markova, Frenštát pod Radhoštěm
MŠ Markova, Frenštát pod Radhoštěm
MŠ MiniSvět, Mrač
MŠ MiniSvět, Mrač
MŠ MiniSvět, Mrač
MŠ MiniSvět, Mrač
MŠ Mořice, p.o. (okr. Prostějov)
MŠ Mořice, p.o. (okr. Prostějov)
MŠ Mořice, p.o. (okr. Prostějov)
MŠ Mořice, p.o. (okr. Prostějov)
MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec
MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec
MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec
MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec
MŠ Štěnovice
MŠ Štěnovice
MŠ Veselá školka Šumperk
MŠ Veselá školka Šumperk
MŠ Veselá školka Šumperk
MŠ Veselá školka Šumperk
MŠ Zahradní, Zábřeh
MŠ Zahradní, Zábřeh
MŠ Zahradní, Zábřeh
MŠ Zahradní, Zábřeh
MŠ Zahradní, Zábřeh
MŠ Zahradní, Zábřeh
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Otakara Březiny


Zpět