Školy spolupracující s Mensou ve školním roce 2018/2019

Autory textu jsou Lenka Šnajdrová + učitelé působící v jednotlivých školách.

Tento článek byl publikován v ročence Mensy ČR, která vyšla na jaře roku 2019. Neobsahuje příspěvky všech škol spolupracujících s Mensou, které v té době na území ČR působily. Zveřejněny byly pouze příspěvky těch škol, které poslaly redakci svůj text nejpozději do termínu uzávěrky.


Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala status „školy spolupracující s Mensou“, najdete na stránce deti.mensa.cz v záložce Školy. Na téže stránce je rovněž uveden seznam aktuálně spolupracujících škol (levý sloupec) a přehledná mapa jejich rozmístění na celém území ČR (hned za podmínkami spolupráce).

Ačkoli mezi školami spolupracujícími s Mensou i nadále převažují základní školy, v posledních letech se o vzájemnou spolupráci začínají zajímat i střední školy. V době psaní článku (únor 2019) s Mensou spolupracovalo 17 středních škol (převážně gymnázií) a 58 základních škol. Školy spolupracující s Mensou se vyznačují poměrně širokou škálou zřizovatelů: ačkoli se převážně jedná o příspěvkové organizace, v některých případech je zřizovatelem soukromý subjekt nebo například církev.

Několik škol s Mensou spolupracuje již od samého počátku (tedy od roku 2012, kdy byl spuštěn web deti.mensa.cz), nicméně většina aktuálně spolupracujících škol se přidala v průběhu let. Jak se dalo očekávat, některé školy časem ze spolupráce „vypadly“ kvůli neplnění požadovaných podmínek, a proto již je na webu deti.mensa.cz nenajdete. Historii spolupráce konkrétní školy s Mensou lze snadno dohledat na našem webu: na zmíněné stránce klikněte na název vybrané školy (možná Vám pomůže vyhledávání pomocí Ctrl+F) a poté na ikonku Dokumenty. Čím déle škola spolupracuje s Mensou, tím více má ve svých dokumentech zpráv o spolupráci v předešlých letech.

S žáky a studenty ze spolupracujících škol se poměrně často setkáváme na krajských kolech a finále Logické olympiády. I to je důkazem, že tyto školy se rozvoji svých nadaných svěřenců cíleně věnují.

Lenka Šnajdrová

Základní škola Horní Slavkov

Akcelerace, zapojení do soutěží a olympiád, individuální intervence pro nadané žáky – to vše považujeme za standardní opatření, kterým přispíváme k rozvoji nadání našich dětí. V Logické olympiádě nechybíme a jsme zapojeni i do ověřování aplikací pro testování nadaných žáků, které připravuje brněnská univerzita. Volnočasový klub Hrátky s logikou má již šestiletou tradici a téměř 30 dětí se díky němu jednou týdně vrací zpět do školy, aby poznávalo, objevovalo, tvořilo a dobrovolně myslelo. A to považujeme za nejlepší vizitku své práce. Činnost baví nejen děti, ale i naše vyučující, kteří díky ní neztrácejí sílu a pedagogický optimismus.

Z vybraných akcí klubu:

 • přespání na karlovarské hvězdárně s pozorováním noční oblohy,
 • zdolání únikové hry Golem I. v Praze,
 • účast na workshopech v Technickém muzeu v Praze,
 • seminář ke zdolávání mimořádných situací ve Světě záchranářů v K. Varech,
 • vědecké laborky s chemickými pokusy (spolupráce se vzdělávací organizací Marstafit),
 • spolupráce se SPŠ v Lokti – ukázky odborných programů a 3D tisku,
 • pravidelná účast v dětské šifrovací hře Technoplaneta.
Mgr. Magdalena Čavojská

ZŠ Karla Čapka, Praha

Jsme obyčejná škola s dětmi napříč celým spektrem dovedností a schopností. Na prvním stupni už řadu let funguje PST (práce s talenty). Ty šikovné (nadané, talentované) děti jednou týdně odcházejí na hodinu matematiky mimo svoji kmenovou třídu. V každém ročníku je skupina cca 10 dětí, obsazení není stálé a mění se podle okamžité situace. Obdobně fungují skupiny v češtině, na které mohou, ale nemusí chodit stejné děti. Učitelé hrají s dětmi deskové hry, řeší logické problémy, čtou s nimi, povídají si o knížkách, učí je řešit šifry a hlavolamy. Potěšující je, že děti po návratu do kmenové třídy učí nové hry a hlavolamy ostatní spolužáky.

Každoročně na začátku listopadu pořádáme ve spolupráci s NIDV seminář Škola hrou, kterého se účastní nejen učitelé, ale i děti. Účastníci semináře s dětmi vytvářejí soutěžní týmy, hrají s nimi hry, přičemž poznávají rozdíl v myšlení a v přístupu dětí a dospělých k řešení problémů.

Mgr. Alena Vávrová

ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice

Matematické nadání žáci rozvíjejí řešením nadstandardních úloh a početní dovednosti prohlubují online v soutěži SPEEDMAT. V učebně robotiky se seznamují s programováním a hrají různé stolní hry. Své nabyté dovednosti zúročili nejen v soutěži programování „Bobřík informatiky“. V rámci klubu nadaných dětí žáci řeší také logické úlohy, hlavolamy a matematické, logické či jazykové hádanky.

Pro žáky 6. a 7. ročníků obdobně funguje kroužek logiky a robotiky. Pro trénování geometrické představivosti jsou zařazeny i geometrické skládačky a rébusy se skládáním ze sirek. V 9. ročníku je pak zařazen projekt na rozvoj finanční gramotnosti a porozumění základům hospodaření domácnosti a finanční matematice s názvem Finanční svoboda. Jedná se o dvoudenní projekt, kdy celá třída formou deskové hry řeší hospodaření domácnosti, a učí se tak základům finanční matematiky.

Mgr. Alena Machartová, Mgr. Jan Kuvik

Základní škola nám. Curieových, Praha

Jsme jedinou státní pražskou školou, která má léty ověřený ucelený program péče o nadané žáky na prvním i na druhém stupni školy. Pracujeme s částečnou segregací a obohacováním učiva. Program stále vylepšujeme a největší odměnou nám jsou spokojené děti i rodiče. Po letech jsme se jako tým pedagogů nadaných žáků sjednotili v konstruktivistickém přístupu, sladili jsme metody kritického myšlení nejen v metodách výukových, ale i v sebehodnocení a hodnocení žáků, metoda Hejného matematiky se nám konečně dostala i do jiných předmětů. Nejlépe je tato symbióza vidět při přípravách žáků a vyučujících na naši školní Vědeckou konferenci. Radost z objevování je na obou stranách.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

ZŠ Pardubice, Staňkova 128

Od začátku naší již dlouhodobé spolupráce s Mensou se zaměřujeme na podporu práce s nadanými dětmi. Vybraní žáci ze všech paralelních tříd se scházejí jedenkrát týdně při speciální výuce českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni se dále zaměřují na přírodopis, zeměpis, fyziku a chemii, účastní se soutěží a olympiád a tvoří tematické dny pro své mladší spolužáky.

Před třemi lety jsme navázali spolupráci se spolkem Svět vzdělání z.s. a otevřeli třídu s rozšířenou výukou matematiky, logiky, angličtiny a programování. V těchto třídách vyučujeme matematiku Hejného metodou a rozvrh stavíme tak, aby při souběžné výuce angličtiny a matematiky byla třída rozdělena na polovinu. Častěji vyjíždíme na exkurze a snažíme se aplikovat principy Hejného metody i mimo oblast matematiky. V loňském roce jsme v těchto třídách poprvé vyzkoušeli projektové vyučování napříč ročníky, ve kterém pokračujeme i letos. Jeden den v týdnu se tak děti učí ve věkově smíšených skupinách a pracují na vybraném tématu. K němu si samostatně vyhledávají informace, pracují s textem a plní tvůrčí úkoly z více vzdělávacích oblastí. Nakonec vše zpracují do elektronické podoby a výsledky své práce prezentují před svými spolužáky ve třídních kolektivech.

Mgr. Pavlína Dlabková, Mgr. Kateřina Kánská

ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Na začátku práce s nadanými a aktivními dětmi stálo rozhodnutí vedení školy začít je podporovat a podporovat také učitele, kteří se těmto žákům věnují, mnohdy nad rámec svých pracovních povinností.

Jakmile škola začne pracovat s nadanými žáky, připojí se k nim i další žáci – zvídaví, aktivní a ti, kteří se pohybují svými znalostmi sice jinde, ale chtějí se účastnit. Tento poznatek jsme získali při zavedení Logických her na I. stupni. Tyto hodiny dobrovolně navštěvuje kolem 40 žáků a je to jedna z forem podpory aktivních dětí ve škole. Ve výuce na I. stupni máme také žáky, kteří využívají akcelerovanou výuku v matematice, českém jazyce a angličtině. Vedle toho využíváme pedagogickou intervenci, která je určena pro žáky mimořádně nadané – na I. stupni je to matematika vedená učitelem II. stupně, určená žákům, kteří mají o matematiku enormní zájem. Na II. stupni funguje jedna intervence pro český jazyk. Škola využívá i další cesty podpory aktivních žáků. Spolupracujeme s CTM a v letošním roce začínáme spolupracovat s DofE.

Ing. Alena Čiháková

ZŠ T. G. Masaryka, Opava

Celý náš učitelský sbor je proškolený s ohledem na projevy nadání a ve školeních neustále pokračujeme. Zavedli jsme pravidelné využití robotiky pro podporu nadání a řešení úloh. Na prvním stupni všechny děti 1. – 3. třídy využívají roboty Beebot, ve 4. a 5. třídách sady WeDo. Využíváme Abaku aktivity. Organizujeme Klub deskových her. Od 3. do 5. ročníku máme jednou týdně diferencovanou hodinu matematiky, na které se setkává maximálně 8 dětí z ročníku a zabývají se aktivitami zaměřenými na rozvoj nadání.

I na druhém stupni klademe velký důraz na individuální zaměření a setkávání nadaných napříč ročníky. To je podporováno formálně i neformálně – v kroužku robotiky, v Kroužku bez obsahu, kde se hrají hry, řeší hádanky, ale někdy se jen povídá, děti si samy organizují kroužek programování, další se věnují sudoku (organizujeme velký turnaj) nebo 3D tisku. Jeden žák chodí na výuku programování na sousední univerzitu, další na matematiku do vyššího ročníku.

Mgr. Bc. Libuše Kovářová

ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Naše škola vzdělává 636 žáků. V tomto školním roce máme ve škole tři mimořádně nadané žáky, dva z nich se učí matematice o ročník výš. Pro talentované děti funguje od roku 2010 Klub nadaných dětí, letos má 14 členů. Pro rozvoj nadání máme k dispozici řadu naukových, logických, konstruktivních i deskových her, kvízů, rébusů, křížovek, hlavolamů. Zaměřujeme se na práci s počítači, encyklopediemi a jinými zdroji informací, rovněž na schopnost informace vyhledávat a třídit. Spolupracujeme se zájmovými kroužky na naší škole a také s Omniveda ČVUT Praha – především v oblasti odborných workshopů a zážitkového učení.

Měli jsme možnost navštívit interaktivní výstavu Science centra IQ parku Liberec (hlavolamy, jazykolamy, optické klamy, iluze), a výstavu s názvem Svět našimi smysly, která dětem umožnila vyzkoušet si, jak se žije lidem například se zrakovým nebo sluchovým postižením (Braillovo písmo, šachy a Člověče nezlob se pro nevidomé, hmatové pexeso a další).

Mgr. Helena Křištofová, Mgr. Iva Lazarová

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

V rámci zvláštního projektového dne dostali naši studenti možnost vyzkoušet si, jaké to je žít s určitou odlišností (např. odlišným mateřským jazykem, specifickou poruchou učení, tělesným postižením nebo mimořádným nadáním). Tematické workshopy vedli proškolení učitelé, odborníci a lidé, kteří sami mají se životem s určitou odlišností zkušenost. Naše škola se tak na jeden den proměnila ve školu plnou slepců, vozíčkářů, dyslektiků či lidí s poruchou pozornosti. Prožitkem jsme se snažili podpořit vnímání a chápání odlišnosti jako výzvy a něčeho, co z nás dělá nás samotné; takové, jací jsme. Nadání je totiž možné rozvíjet jen v bezpečném a respektujícím prostředí.

PhDr. Zuzana Knesplová

Gymnázium Havlíčkův Brod

O nadané žáky stojíme a snažíme se podpořit jejich zájem jednak prostřednictvím soutěží v různorodých oborech, nabídkou kroužků, ale také individuální podporou – jsme si vědomi, že každý nadaný student má originální potřeby. Integrace těchto potřeb do všeobecného vzdělávání je výzvou, kterou se snažíme alespoň drobnými krůčky naplňovat. O tom, že se to snad daří, svědčí fakt, že naši studenti každoročně stojí na pódiu při vyhlašování ceny Talent Vysočiny – v roce 2018 k nám putovala hlavní cena za obor technický a dvě zvláštní ceny hejtmana kraje.

Svoji činnost v oblasti nadání směřujeme i mimo školu. V rámci kulatého stolu Krajské sítě pro podporu nadání naše škola hostila na jaře roku 2018 asi třicítku pedagogů, pro které připravili naši studenti blok ukázek své práce z chemie, fyziky a robotiky.

Nezapomínáme ani na ty, kterým soutěže nechutnají – při organizaci dne otevřených dveří či tvorbě elektronického školního časopisu mohou studenti objevit či uplatnit své nadání v praxi.

Mgr. Zuzana Šimůnková

Gymnázium Karviná

Naší snahou je žáky podporovat v různorodých aktivitách jak v rámci výuky, tak i mimoškolní činnosti.

Především mezi dětmi z nižších ročníků je populární environmentální kroužek GLOBE, který se věnuje hydrologii, pedologii, meteorologii a monitoringu životního prostředí. Jeho členové mj. pravidelně kontrolují kvalitu vody, zkoumají vlhkost, teplotu či pH půdy a vyhodnocují dlouhodobá měření ze školní meteostanice. Výsledná data pak prezentují v rámci GLOBE Games či na environmentální konferenci žákovských projektů EVVO.

Své schopnosti potvrdili žáci rovněž účastí na ENVO filmu. Společně natočili dokument o skryté vodě a v současné době pracují na novém, o uhlíkové stopě. Pro tyto aktivity škola žákům zakoupila mj. testovací sadu na rozbor kvality vody, multifunkční půdní měřák nebo automatickou měřicí stanici polétavého prachu.

V technickém kroužku se děti učí základům měření a programování, k dispozici mají stavebnice iTriangle, Lego Mindstorms a Pasco SPARKvue.

Pestrou nabídku aktivit doplňuje např. mediální kroužek, historický kroužek, psaní všemi deseti či „Čtení ve spacáku“ pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Mgr. Monika Brzá

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče

Podporujeme rozvoj nadání především v oblasti přírodních věd, matematiky a techniky, a to prostřednictvím následujících projektů:

 • Předmětové olympiády, Logická olympiáda, Bobřík informatiky, Best in English aj.
 • Partnerství s MU Brno – Bioskop, odborné přednášky ve škole
 • Spolupráce s JCMM Brno – PPNS podpora „nadáči“, T-exkurze, N-thropy, SOČ, Chemický kemp
 • Zapojení do projektu „100 vědců do středních škol“ – setkání nadaných studentů s předními vědci z různých vědních oborů (Ústav informatiky AV ČR)
 • Soutěže Nejlepší student a Nadějný vědec
 • Zapojení do projektu organizovaného STEM EUROPEAN SCHOOLNET – inGenious a STEM ALLIANCE
 • Studenti žákům – studenti připravili pro žáky ZŠ netradiční hodinu „Přírodní vědy nás baví“
 • Projekty Erasmus+ KA1 – Zapojení inovativních prvků do výuky přírodních věd a metody CLIL
RNDr. Jarmila Čeperová

Gymnázium Třebíč

Cílíme na praktické využití teoretických poznatků, rozvoj kritického myšlení i zdravého sebevědomí u žáků. Studenti jsou podporováni v účasti na různých soutěžích, olympiádách a Středoškolské odborné činnosti. Škola dále nabízí široké spektrum mimoškolních aktivit.

Kroužek Badatelské centrum je určen pro studenty se zájmem o fyziku a chemii. Mladí badatelé pracují s přístroji, se kterými v běžných hodinách nepřijdou do styku, svá měření zpracovávají pomocí softwaru v PC a při čtení návodů mnohdy i procvičí odbornou angličtinu. Kroužek Matematika pro technickou praxi je určen žákům prvních a druhých ročníků a slouží k prohloubení a propojení učiva matematiky a fyziky. Závěry uvedené v běžných hodinách rozšiřujeme na kroužku o využití diferenciálního a integrálního počtu. Při práci s žáky vycházíme z vytvořených pracovních listů, které je mají navést k řešení úloh, použít mohou také tablety a v nich nahraný software.

Mgr. Lenka Chybová

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Škola byla založena roku 1854 a od té doby několikrát přestavována. Proto žáci, kteří nemají výjimečnou vizuálně prostorovou inteligenci, jsou eliminováni během prvních měsíců. Ti, kteří zvládnou tuto selekci, jsou vystaveni střelným i chladným zbraním v hodinách dějepisu (obr. 1), jsou často odváženi do cizích zemí a ponecháni napospas domorodcům (v rámci výuky angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny – obr. 2), kdo příliš vyčnívá, toho odešleme do Akademie věd (projekt Otevřená věda) nebo studuje podle individuálního plánu (obr. 3).  Kdo by ale chtěl získat výhody, musí přijít s logickými argumenty (obr. 4).

Na konci každého školního roku probíhá Projektový týden, kdy prověřujeme odolnost studentů jak laboratorně, tak i v terénu (obr. 5).

A proč se nám daří? Zapálení učitelé jsou schopni pro výuku obětovat vlastní plat (obr. 6), a hlavně máme podporu z vyšších míst (obr. 7).

Naši absolventi jsou zoceleni výukou. Prověřeno lety.

Bc. Veronika Šišková

Související odkazy

4.5.2019

Školy spolupracující s Mensou ve školním roce 2018/2019
4.5.2019
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 1
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 1
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 2
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 2
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 3
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 3
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 4
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 4
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 5
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 5
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 6
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 6
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 7
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – obr. 7
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Karviná
Gymnázium Karviná
Gymnázium Karviná
Gymnázium Karviná
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Gymnázium Třebíč
Gymnázium Třebíč
Gymnázium Třebíč
Gymnázium Třebíč
ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm
ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm
ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm
ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm
ZŠ Horní Slavkov
ZŠ Horní Slavkov
ZŠ Horní Slavkov
ZŠ Horní Slavkov
ZŠ Karla Čapka, Praha
ZŠ Karla Čapka, Praha
ZŠ Karla Čapka, Praha
ZŠ Karla Čapka, Praha
ZŠ Křídlovická, Brno
ZŠ Křídlovická, Brno
ZŠ Křídlovická, Brno
ZŠ Křídlovická, Brno
ZŠ Křídlovická, Brno
ZŠ Křídlovická, Brno
ZŠ nám. Curieových, Praha
ZŠ nám. Curieových, Praha
ZŠ nám. Curieových, Praha
ZŠ nám. Curieových, Praha
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
ZŠ Pardubice, Staňkova 128
ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem
ZŠ T. G. Masaryka, Opava
ZŠ T. G. Masaryka, Opava
ZŠ T. G. Masaryka, Opava
ZŠ T. G. Masaryka, Opava


Zpět