Elektronické zdroje

Následující elektronické publikace jsou určeny primárně učitelům, ale některé z nich možná zaujmou i rodiče nadaných dětí. Všechny uvedené publikace jsou k dispozici zdarma ke stažení z uvedených odkazů. Publikace jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora.

Vyhledáváme rozumově nadané žáky. Metodická příručka [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Čavojská, M., Fořtíková, J. a kol.

Publikace Vyhledáváme rozumově nadané žáky je druhou z řady příruček Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, které se věnují problematice vzdělávání kognitivně nadaných žáků. Podnětem k jejímu vzniku byly výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli základních škol a gymnázií na podzim roku 2009, které upozornily na překvapivou skutečnost – většina dotazovaných pedagogů (70 %) uvedla, že se během své pedagogické praxe s nadaným žákem buď vůbec nesetkala, nebo se tito žáci objevují výjimečně a ojediněle.

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Fořtíková, J., Jeřábková, I. a kol.

Příručka Krok za krokem s nadaným žákem s podtitulem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka vznikla na základě roční spolupráce Výzkumného ústavu pedagogického v Praze s odborníky, kteří se problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků dlouhodobě věnují. Podnětem k jejímu vzniku byly opakující se žádosti školské praxe o metodickou podporu a pomoc nejen výchovným poradcům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům zabývajícím se prací s nadanými žáky.

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Freeman, J., Fořtíková, J. (Ed.)

Publikace se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a přehledně mapuje nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit v mezinárodním měřítku. V anglickém originále publikace vyšla v roce 2002 - poté, co její autorka měla za sebou řadu let shromažďování informací ze států celého světa o tom, jak se starají o nadané a talentované děti. Nyní se zájemci o problematiku nadaných dětí mohou se studií seznámit i u nás.

Edukace nadaných dětí a žáků [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Kovářová, R., Klugová, I.

Publikace Renaty Kovářové a Ivy Klugové shrnuje možnosti rozvoje mimořádně nadaných žáků, možné způsoby přístupů k mimořádně nadaným žákům v průběhu vzdělávání, charakteristické projevy mimořádně nadaných dětí a žáků, typologii nadaných žáků, současné teoretické pohledy na nadání a modely nadání, identifikační postupy na základní škole, současnou platnou legislativu týkající se vzdělávání mimořádně nadaných žáků a také aktivity pro nadané jedince v zahraničí a v České republice.

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Kupcová, M., Šedá, S. a kol.

Publikace vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým v roce 2010 podává přehled o dokumentech upravujících oblast vzdělávání nadaných dětí a žáků. Doplňuje rámcový přehled o vzdělávacích systémech na Slovensku, v Rakousku, ve Finsku a v Nizozemí. Současný celoevropský trend ve vzdělávání, který podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zastává stanovisko rovného přístupu ve vzdělávání pro všechny, se nutně odráží i v péči o nadané žáky.

Svět nadání [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Portešová, Š. a kol.

Svět nadání je internetový časopis, který vznikl 5. března 2012 za podpory projektu OPVK Perun. Je odborným recenzovaným periodikem, které vychází dvakrát ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice nadání (zejména rozumového) a povzbudit tak zájem naší odborné i laické veřejnosti o toto důležité, avšak dosud často opomíjené téma.

Metodika práce učitele s mimořádně nadanými žáky [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Šimko, D.

Práce s nadanými žáky může pro vyučujícího představovat jak radost, tak frustraci. Abychom pochopili, proč tomu tak je, je třeba se obeznámit alespoň se základními principy práce s touto skupinou žáků. Pedagogické fakulty bohužel budoucí učitele na práci s nadanými žáky nepřipravují; proto vyučující, kteří se s touto skupinou žáků v praxi setkávají, ji buď nedovedou mezi ostatními žáky rozpoznat, nebo nevědí, jak s ní pracovat. Stejně jako práce s žáky se specifickými poruchami učení, tak i práce s nadanými může vyžadovat úpravu vyučovacího procesu ve třídě a nakonec i samotného obsahu vyučování.

Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách [Podrobnosti detail]

AutorAutor: Šťáva, J., Janda, M. a kol.

Autoři příručky se zaměřili na systém vzdělávání nadaných žáků a studentů v České republice, na některá zařízení, jejich způsob práce s nadanými a jejich způsob spolupráce s ostatními institucemi. Uvedeny jsou základní poznatky k identifikaci nadaných žáků a studentů, možné metody práce, a také kontakty na některé instituce, které se prací s nadanými žáky zabývají. Cílem příručky je poskytnout základní informace učitelům středních škol k práci s nadanými žáky a studenty.