Koumák pro druháky (pracovní sešit)

Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.


AutorAutor: Adámková, P. a kol.


V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Kolektiv autorek (abecedně podle příjmení): Mgr. Petra Adámková, Mgr. Bc. Petra Havelková, Mgr. Karla Indrová, Mgr. Jitka Kysilková, Mgr. Martina Musilová, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Silvie Páčová, Mgr. Mária Tarábková, Mgr. Ivana Valčíková

Struktura pracovního sešitu

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí. U jeho klíčových částí odpovídá řazení témat pořadí tematických celků v učebnicích 2. ročníku základní školy. Díky tomu sešit umožňuje variabilně doplňovat běžné hodiny, a nabízí tak dětem dostatek různorodých aktivit a podnětů po celý rok.

1. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí

V této části najdete deset mezipředmětových bloků, tedy deset témat s úlohami ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Primárně je tato část určena do hodin prvouky a je zaměřena na rozšiřování poznatků o světě; díky přesahům do češtiny a matematiky má však komplexní charakter a lze ji využívat i v jiných předmětech.

Náměty bloků vychází z tematických okruhů Rozmanitost přírody, Lidé a čas a Místo, kde žijeme. Jejich cílem je děti zaujmout a prohloubit jejich poznatky. Blok vždy tvoří výchozí text a úlohy, jež z textu čerpají a rozvíjí jeho téma:

  • Část úloh ověřuje porozumění textu a děti v nich mimo jiné rozhodují o pravdivosti tvrzení či hledají souvislosti.
  • Úlohy z oblasti češtiny navazují na některý klíčový výraz tématu a nabízí práci s frazémy, významy slov i cizími slovy, a celkově tak rozvíjí jazykový cit dětí.
  • I matematické úlohy navazují na úvodní text a čerpají z něj číselné údaje. Jde o komplexní úlohy, které vyžadují nalezení podstatných informací a využití početních dovedností k zodpovězení otázky či vyřešení problému.

Součástí tématu jsou také úlohy zaměřené na rozvoj postřehu a logického a kritického myšlení. Některé vyžadují vyhledání doplňujících informací na internetu či v encyklopediích.

2. Čeština, která ti dá asi zabrat

Tato část poslouží jako rozšíření hodin českého jazyka.

Nabízí ke každému tematickému celku obtížné, komplexní a tvořivé úlohy, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejenom lingvistické nadání, schopnost práce s informacemi a tvořivost, ale i volní vlastnosti jako systematičnost a vytrvalost.

V úlohách se autoři vyhýbají mechanickému doplňování písmen či slov. K učivu vytvořili náročnější úlohy, jež pracují s kontextem zajímavého či vtipného příběhu, kombinují více kritérií a dávají dětem možnost volné tvorby.

Úvod tvoří opakování učiva prvního ročníku, nechybí ani opakování ročníku druhého. Využít můžete i zásobník slohových úloh a sadu netradičních úloh, které nejsou zaměřeny na žádné konkrétní učivo, ale rozvíjí lingvistické nadání a logické myšlení obecně.

3. Matematika, která ti dá asi zabrat

Tato část poslouží jako rozšíření hodin matematiky.

Ke každému tematickému celku nabízí řadu komplexních a tvořivých úloh, které vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u dětí nejenom abstraktní a logické myšlení nebo schopnost práce s informacemi, ale i volní vlastnosti jako systematičnost a vytrvalost.

Učivo bývá zasazeno do složitějšího situačního kontextu, takže děti musí zohlednit řadu podmínek a vybrat pro řešení úlohy relevantní údaje. Zařazeny jsou i vícekrokové úlohy, vyžadující od dětí systematickou práci se získanými daty. Tím se úlohy stávají pro děti náročnějšími a zajímavějšími – a v neposlední řadě jsou pro ně také větší výzvou.

Vedle toho se v pracovním sešitě objevuje řada zajímavých šifer a také sady příkladů, jejichž výsledky dětem umožní vyluštit tajenku, objevit obrázek nebo najít cestu bludištěm.

Poslední kapitolu tvoří sada netradičních úloh, které neprocvičují žádné konkrétní učivo, ale rozvíjí matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost a postřeh obecně.

4. Zdánlivě obyčejné věci pod drobnohledem

Poslední část pracovního sešitu tvoří celkem čtyři tematické projekty. Jde o sady úloh a textů zaměřených na společné téma, s nímž se děti už setkaly buď v běžném životě, nebo v televizi či knize. Na téma se prostřednictvím úloh nahlíží z různých úhlů: Plněním úloh o něm děti postupně získávají informace o tématu, a zkoumají tak daný jev z více stran. Tuto část lze nejlépe využít v hodinách prvouky.

Děti tu luští šifry, přesmyčky, doplňují text, pracují s mapou, cvičí si postřeh a jako odměnu za své úsilí vždy získají další střípek do mozaiky informací. Nechybí ani náměty na tvořivou činnost a jednoduché experimenty.

Závěrečná úloha představuje shrnutí poznatků z celého projektu, například formou křížovky, a umožňuje tak dětem připomenout si, co se v průběhu práce o tématu dozvěděly.

Všechny čtyři části mají podobnou strukturu kapitol. Tvoří je (vedle případných textů) zejména číslované úlohy, z nichž některé se dále dělí na části označené písmeny.

Recenze odborníků

Přínos tohoto pracovního sešitu vidím v neotřelých, ucelených a komplexních úlohách k jednotlivým tématům, takže není třeba trávit hodiny hledáním něčeho zajímavého a nového na internetu ani v odborné literatuře. Dítě zde má jedinečnou příležitost „objevit“ si samostatně nové informace k učivu, a bude-li zájem ze strany vyučujícího, seznámit s nimi i spolužáky. Objevují se zde zcela nové typy úloh. Materiál tak ušetří učitelům hodně času a současně jim dává možnost navržená témata tvůrčím způsobem dále rozvíjet a košatit. Škoda, že takových materiálů není více!

Mgr. Alena Kýrová
učitelka nadaných dětí na ZŠ Úvoz, Brno


Mezi typické charakteristiky mimořádně nadaných žáků patří schopnost abstraktního a logického myšlení, hledání vztahů a souvislostí, objevování podstaty problému i nalézání netypických, často velmi originálních řešení. Z těchto charakteristik lze odvodit jejich specifické vzdělávací potřeby, jakými jsou mentálně náročnější učivo vedoucí k hlubšímu přemýšlení a uvažování, propojování nových starších poznatků, ale i možnost přicházet s tvořivými řešeními. Specifické vzdělávací potřeby mimořádně nadaných žáků může vhodně naplňovat pouze učitel, který dovede s nadanými žáky pracovat. K dosažení tohoto velmi nesnadného cíle mu však mohou pomoci kvalitní vzdělávací podklady respektující jmenované charakteristiky a vzdělávací potřeby nadaných žáků. Vhodné materiály však doposud v českém kontextu chyběly. Jsem proto velmi ráda, že nakladatelství Didaktis vydalo pracovní sešit určeny právě chytrým a zvídavým dětem. Věřím, že si mezi učiteli i nadanými dětmi brzy najde své místo.

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
vývojová psycholožka na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno


Pracovní sešit Koumák má pro druháky je na našem trhu zatím ojedinělý. Zabývá se vzdělávací nadstavbou pro děti, které potřebují hutnější učivo či jenom větší množství úkolů. Přispívá tak i k inkluzivnímu směru vzdělávání, jímž se náš stát vydává. Hodnotím kvalitu grafického i obsahového zpracování jako velmi vysokou, líbí se mi pestrost úloh, akcent na zapojování vyšších myšlenkových procesů a u mnoha úloh také prvek samoopravitelnosti, kdy učitel může úlohy zadat žákům samostatně, bez nutnosti korekce každého jednotlivého cvičení. Jen více takových sešitů, které zaměstnají nejen nadané žáky!

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
ředitelka Centra nadání, o.p.s., Praha

Děti si neotřelou formou procvičí a rozšíří dovednosti a poznatky, které získávají v rámci běžné výuky. V pracovním sešitě najdou celou řadu úkolů, díky nimž si vyzkouší, jak použít v reálném životě informace, které se učí ve škole. Zažijí skutečný smysl a užitečnost vzdělávání. Pro učitele je pracovní sešit cennou příručkou, kterou využijí pro oživení a obohacení výuky a podnítí tak zájem dětí o učení. Jako rodič bych po pracovním sešitě sáhla, aby si se svým dítětem mohla užít dobrodružství objevování a sama si oprášila zasuté vědomosti.

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
psycholožka ve společnosti Mansio, v.o.s., Brno


Jako učitelka druháčků jsem dostala příležitost vyzkoušet Koumáka pilotně ve vyučování jak s dětmi mimořádně nadanými, tak s celou třídou. Největší přínos pracovního sešitů přitom vnímám v tom, že ušetří čas pedagoga, který se díky tomu může v přípravě více věnovat metodám práce s dětmi. Sešit je plný zábavných, smysluplných a podnětných úkolů. Nadaní žáci je přímo hltali, ať už při samostatné práci, nebo ve skupině. Při dostatečném vedení však úlohy zvládly všechny děti a práce pro ně byla povzbuzením a osvěžením. Největší radost děti projevovaly ze zvládnutí úkolů směřujících k odhalení zajímavých informací z různých oblastí.

Mgr. Petra Nejezchlebová
učitelka ZŠ a MŠ Didaktis, s.r.o., Brno


Pracovný zošit je zaujímavým čítaním plným podnetných zadaní, ktoré majú šancu zaujať nielen nadaných druhákov, ale aj staršie deti, ich pedagógov či rodičov. Úlohy sú zostavené tak, aby podnecovali nielen myslenie, ale aj vlastnosti, ktoré pri bežnom školskom programe na prvom stupni u nadaných skôr stagnujú. Úlohy majú súvis s práve preberanými témami v škole, ale poskytujú aj výzvy pre mimoškolsků činnosť a sú aj vhodným materiálom pre rodičov, ktorých deti sú v domácom vzdelávaní. Pracovný zošit by mal byť v knižnici každého pedagóga, ktorý rád predkladá žiakom výzvy a nerutinné, originálne úlohy.

PhDr. Jana Jurášková, Ph.D.
pedagožka a spoluzakladatelka Centra nadania, n. o., Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Bratislava

Nakladatelství Didaktis
ISBN: 978-80-7358-259-3
Počet stran: 184
Rok vydání: 2016

Související odkazy

URL URL: https://knihy.heureka.cz/koumak-pro-druhaky/

Koumák pro druháky (Nakladatelství Didaktis, s.r.o.)
23.3.2017
náhled obálky
náhled obálky
obsah
obsah
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)

Poslední úprava: 27.3.2017
Zpět