Koumák pro třeťáky (pracovní sešit)

Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.


AutorAutor: Adámková, P. a kol.


V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Kolektiv autorek (abecedně podle příjmení): Mgr. Petra Adámková, Mgr. Věra Brlicová, Mgr. Romana Divínová, Mgr. Markéta Hadamová, Mgr. Iva Janoušová, Mgr. Mária Tarábková, Mgr. Dana Tvrďochová, Mgr. Ivana Valčíková

Struktura pracovního sešitu

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí. V klíčových částech odpovídá řazení témat jejich pořadí v učebnicích 3. ročníku základní školy. Díky tomu sešit umožňuje variabilně doplňovat běžné hodiny, a nabízí tak dětem dostatek různorodých aktivit a podnětů po celý rok.

1. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí

V této části naleznete dvanáct mezipředmětových bloků, což jsou témata volně navazující na učivo z hodin prvouky, zejména na učivo tematických okruhů Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví, Lidé kolem nás. Zaměřují se na rozšiřování poznatků dětí, rozvoj čtenářské gramotnosti a práci s informacemi.

Blok vždy tvoří výchozí textúlohy, které z textu čerpají a rozvíjí jeho téma. Část úloh ověřuje porozumění textu. Plněním dalších úloh pak děti postupně získávají informace o tématu, a zkoumají tak daný jev z různých stran. Součástí témat jsou i úlohy jazykovéúlohy matematické, u nichž je k vyřešení problému potřeba nalézt podstatné informace a využít početní dovednosti. Najdete zde i úlohy zaměřené na rozvoj postřehu a také logického a kritického myšlení. Závěrečná úloha vždy ověřuje porozumění poznatkům.

Zařazena jsou sem i sociálně laděná témata (kapitoly 11, 12), jejichž cílem je v části 1 seznámit děti s vlastní jedinečností a důležitostí mezilidských vztahů. V části 2 se děti na modelovém příběhu učí pozorovat své prožívání a poznávat své vlastnosti, snaží se vcítit do druhých, porozumět jejich pocitům a chování, což je předpokladem budování dobrých vztahů. Tím tato témata rozvíjí klíčové kompetence sociální a personální a směřují k naplnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

2. Čeština, která ti dá asi zabrat

Tato část slouží k rozšíření hodin českého jazyka. Nabízí ke každému tématu obtížné, komplexní úlohy, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Jedná se zejména o náročnější úlohy, jež pracují s kontextem zajímavého či vtipného příběhu, kombinují více kritérií a dávají dětem možnost volné tvorby. Úlohy tak u dětí rozvíjí lingvistické nadání, schopnost práce s informacemi a tvořivost.

Tento sešit zaměřuje zejména na vyjmenovaná slova a psaní i/y. V každé kapitole se procvičuje psaní i/y po daném písmenu, ale v závěru i po dalších již probraných písmenech.

Využít můžete i zásobník slohových úlohsadu hravých úloh, které nejsou zaměřeny na konkrétní učivo, ale rozvíjí lingvistické nadání a logické myšlení obecně. Úlohy z těchto částí doporučujeme zařazovat do výuky průběžně. V sešitě nechybí ani opakování učiva 2. a 3. ročníku.

3. Matematika, která ti dá asi zabrat

Tato část slouží k rozšíření hodin matematiky. Ke každému tematickému celku nabízí řadu komplexních a tvořivých úloh, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejenom abstraktní a logické myšlení nebo schopnost práce s informacemi, ale i volní vlastnosti jako systematičnost a vytrvalost.

V této části se setkáte s těmito typy úloh:

  • Slovní úlohy, v nichž bývá učivo zasazeno do složitějšího situačního kontextu, takže děti musí zohlednit mnoho různých podmínek a vybrat relevantní údaje. Tyto úlohy u žáků rozvíjí pokročilejší čtenářskou gramotnost.
  • Početní úlohy obvykle kaskádového typu, které využívají práci s čísly a symboly a nahrazují tzv. drilové úlohy. Řešení těchto úloh směřuje k vyluštění zajímavých informací, což děti motivuje.
  • Vícekrokové úlohy, které od dětí vyžadují systematickou práci se získanými daty. Tím se úlohy stávají pro děti náročnějšími a zajímavějšími – a v neposlední řadě jsou pro ně také větší výzvou.

Vedle toho se v pracovním sešitě objevuje řada zajímavých šifer a také sady příkladů, jejichž výsledky dětem umožní vyluštit tajenku, objevit obrázek nebo najít cestu bludištěm.

Poslední kapitolu tvoří sada netradičních úloh, které neprocvičují žádné konkrétní učivo, ale rozvíjí matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost a postřeh obecně. Úlohy z této části doporučujeme zařazovat do výuky průběžně. V sešitě nechybí ani opakování učiva 2. a 3. ročníku.

4. Co všechno už umíme prozkoumat

Závěrečnou část sešitu tvoří dva tematické projekty. Jsou vhodné k zařazení do hodin prvouky. Navazují na učivo tematického okruhu Rozmanitost přírody a směřují rovněž k naplnění průřezového tématu Environmentální výchova.

Projekty lze provádět s celou třídou. Každý zabere více než jednu vyučovací hodinu, je proto vhodné pracovat v blocích.

Každý projekt je rozdělen na tři části:

  • V teoretické části si děti přečtou text, který je uvede do tématu projektu, a v několika úlohách si ověří, nakolik porozuměly předkládaným informacím. Prostřednictvím dalších úloh si samy zjistí další informace.
  • V badatelské části děti provádí jednoduchý experiment. Jsou k němu potřeba pomůcky uvedené v úvodu projektu.
  • V závěrečné části si děti shrnou klíčové informace a vyvodí závěry ze své práce v badatelské části.

 

Nakladatelství Didaktis
ISBN: 978-80-7358-260-9
Počet stran: 160
Rok vydání: 2017

Související odkazy

URL URL: https://ucebnice.heureka.cz/koumak-pro-tretaky/

Koumák pro třeťáky (Nakladatelství Didaktis, s.r.o.)
10.4.2017
náhled obálky
náhled obálky
obsah
obsah
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)

Poslední úprava: 10.4.2017
Zpět