Koumák pro čtvrťáky (pracovní sešit)

Pracovní sešit Koumák pro čtvrťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.


AutorAutor: Brlicová, V. a kol.


V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Kolektiv autorek (abecedně podle příjmení): Mgr. Věra Brlicová, Mgr. Lukáš Cohorna, Mgr. Olga Čelišová, Mgr. Lucie Hrušková, Mgr. Martina Jirčíková, Mgr. Pavel Klech, Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D., RNDr. Hana Lišková, Mgr. Veronika Švecová, Mgr. Ivana Tlusťáková, Mgr. Petr Trahorsch, Mgr. Dana Tvrďochová, Mgr. Kateřina Zavřelová

Struktura pracovního sešitu

Sešit se skládá ze čtyř částí: prohlubujících témat k učivu prvouky, sbírky úloh z českého jazyka, sbírky úloh z matematiky a projektů. V klíčových částech odpovídá řazení témat jejich pořadí v učebnicích 4. ročníku. Díky tomu sešit umožňuje variabilně doplňovat běžné hodiny, a nabízí tak dětem dostatek různorodých podnětů po celý rok. Tím lze v těchto oblastech zajistit systematický a cílený rozvoj dětí.

1. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí

V této části naleznete šestnáct prohlubujících témat volně navazujících na učivo prvouky. Kapitoly se zaměřují na rozšiřování poznatků dětí, rozvoj jejich čtenářské gramotnosti a na práci s informacemi. Jsou v nich rozebírána nejrůznější přírodopisná, zeměpisná, dějepisná a sociální témata či téma finanční gramotnosti.

Kapitolu tvoří výchozí text a úlohy, které z něj čerpají a rozvíjí jeho obsah. Část úloh ověřuje porozumění textu. Plněním jiných úloh zase děti postupně získávají další informace o tématu. Součástí kapitol můžou být i úlohy jazykové či matematické, u nichž je k vyřešení potřeba nalézt podstatné informace a využít početní dovednosti. Najdete zde rovněž úlohy zaměřené na rozvoj postřehu a logického a kritického myšlení.

Část kapitol tvoří také sociálně laděná témata (kapitoly 13-16), jejichž cílem je v části 1 seznámit děti s tématem spolupráce, hledání přátel a udržování vztahů s nimi, s prací s chybou a rovněž s problematikou šikany. V části 2 se děti na modelovém příběhu učí sledovat své prožívání a poznávat své vlastnosti, snaží se vcítit do druhých, porozumět jejich pocitům a chování, což je předpokladem budování dobrých vztahů. Tím tato témata rozvíjí klíčové kompetence sociální a personální a směřují k napinění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

2. Čeština, která ti dá asi zabrat

Druhá část pracovního sešitu slouží k rozšíření hodin českého jazyka. Nabízí ke každému tématu obtížné, komplexní úlohy z oblasti jazyka, slohu i literatury, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejen lingvistické nadání, schopnost práce s informacemi a tvořivost, ale také volní vlastnosti, jako jsou systematičnost či vytrvalost.

Jedná se zejména o náročnější úlohy, které pracují s kontextem zajímavého příběhu, kombinují více kritérií a dávají dětem možnost volné tvorby.

V tomto dílu jsme pro vás připravili nové pojetí kapitol, díky němuž bude pro malé koumáky práce s mateřským jazykem jednak o něco komplexnější, jednak výrazně zapeklitější.

Každá kapitola má dvě části:

  • Literární dvoustrana vždy začíná krátkým úryvkem z dětské literatury. Po něm následují úlohy, které ověřují porozumění obsahu úryvku nebo znalost základních literárních pojmů a především jejich aplikaci na konkrétní text, i úlohy vyzývající děti, aby na úvodní úryvek navázaly tvorbou vlastního textu. Úlohy jsou pestré, tematicky propojené a často umožňují získat luštěním další informace o knize, jejích hrdinech, ději, autorovi atd. Věříme, že to děti inspiruje, aby si danou knihu přečetly celou.
  • Jazyková dvoustrana má vždy jasně dané jazykové téma (např. nauku o slově, slovesa), jemuž se úlohy věnují. Vedle toho však některé z nich navazují na předchozí literární dvoustranu a téma daného úryvku. Dvoustrana tak kromě aplikace jazykového učiva může v úlohách se skrytými informacemi přinést další zajímavé údaje o knize či jejím tématu. Součástí dvoustrany je vždy také zásobárna textů. Jde o soubor krátkých textů různých stylů a žánrů, s nimiž některé úlohy z dvoustrany pracují, takže se současně nenásilně procvičuje i učivo slohové a literární. Děti totiž musí vždy samy poznat, který text nebo které texty mají ze zásobárny vybrat - na základě rozpoznání typu textu, jeho tématu, jevu, jenž je v něm obsažen, spojitosti s tajenkou předchozí úlohy apod. Možností je nepřeberné množství a úlohy jsou díky tomu rozmanité, ale také náročné. Řada z nich kvůli tomu totiž vyžaduje jeden až dva myšlenkové kroky navíc, a důkladně tak prověří soustředěnost, systematičnost a vytrvalost dětí.

Poslední kapitolu tvoří sada hravých úloh, které nejsou zaměřeny na konkrétní jazykové učivo, ale rozvíjí lingvistické nadání a logické myšlení obecně. Úlohy z této kapitoly doporučujeme zařazovat do výuky v průběhu celého školního roku.

Nedílnou součástí pracovního sešitu je i opakování učiva 3. a 4. ročníku. Jsou v něm vždy obsaženy úlohy propojené společným tématem, jež na malém prostoru komplexně procvičí veškeré učivo daného ročníku.

3. Matematika, která ti dá asi zabrat

Tato část pracovního sešitu slouží k rozšíření hodin matematiky. Ke každému tematickému celku nabízí řadu komplexních a tvořivých úloh, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejen abstraktní, analytické a logické myšlení, prostorovou představivost nebo schopnost práce s informacemi, ale i čtenářskou gramotnost a volní vlastnosti jako systematičnost, pečlivost a vytrvalost.

V této části se setkáte s následujícími typy úloh:

  • Slovní úlohy, kde bývá učivo zasazeno do složitějšího situačního kontextu, takže děti musí zohlednit různé podmínky a vybrat relevantní údaje.
  • Početní úlohy obvykle kaskádového typu, jež využívají práci s čísly a symboly a nahrazují tzv. drilové úlohy. Řešení těchto úloh směřuje k vyluštění zajímavých informací, což děti motivuje. Numerické a symbolické myšlení se v tomto věku rozvíjí velmi rychle, a je proto třeba poskytovat dětem dostatek podnětů a problémů rozličného charakteru.
  • Vícekrokové úlohy, které od dětí vyžadují kromě výše uvedených dovedností také systematickou práci s uvedenými daty. Tím se úlohy stávají náročnějšími a zajímavějšími - a v neposlední řadě jsou pro děti větší výzvou. Úlohy také využívají práci s grafem a tabulkami a jejich interpretaci, čímž dětem ukazují výhody zpracování dat a informací právě těmito způsoby.

Vedle toho se v pracovním sešitě objevuje řada úloh se skrytými informacemi a sady příkladů, jejichž výsledky dětem umožní vyluštit tajenku, objevit obrázek nebo najít cestu bludištěm. Postupné odhalování řešení přináší dětem nové informace. Ty pak využívají v dalších příkladech.

Poslední kapitolu tvoří sada netradičních úloh, které neprocvičují žádné konkrétní učivo, ale rozvíjí matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost a postřeh obecně. Úlohy z této části doporučujeme zařazovat do výuky průběžně. V publikaci nechybí ani opakování učiva 3. a 4. ročníku.

4. Co všechno už umíme prozkoumat

Závěrečnou část pracovního sešitu tvoří tři tematické projekty. Jsou vhodné k zařazení do hodin prvouky. Navazují na učivo tematických okruhů Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás. Směřují rovněž k napinění průřezových témat Multikulturní výchova a Mediální výchova.

Na projektech lze pracovat s celou třídou. Každý zabere více než jednu vyučovací hodinu, je proto vhodné pracovat v blocích.

Každý projekt je rozdělen do tří částí:

  • V teoretické části si děti přečtou text, prohlédnou si obrázky, které je uvedou do tématu, a v několika úlohách si ověří, nakolik porozuměly předkládaným informacím. Prostřednictvím dalších úloh si samy dopiní další informace.
  • V badatelské části děti sbírají a analyzují data.
  • V závěrečné části si děti shrnou klíčové informace a vyvodí závěry ze své práce v badatelské části nebo na základě nově nabytých informací a dovedností zhotoví samostatný výtvor.

Součástí všech projektů je rovněž sebehodnoticí tabulka. Je na straně 178 nebo 179 a odkazuje na ni symbol šipky.

Všechny čtyři části mají podobnou strukturu kapitol. Tvoří je zejména číslované úlohy. Některé z nich, pokud jsou obsáhlejší a sestávají z více úkolů, se dále dělí na části označené písmeny (např. 3A). Řešení úloh se vpisuje obvykle přímo do pracovního sešitu. V některých úlohách je však navíc potřeba papír na zápisky, např. u slohových úloh zaměřených na vlastní tvorbu textu.

Celým pracovním sešitem provází děti postavička Klíče, která jim v bublinách radí, doplňuje informace, připomíná důležité poznatky nebo zadává doplňující úlohu.

Je-li úloha velmi náročná, je u kolečka s jejím číslem navíc symbol malého ozubeného kolečka. U takové úlohy je třeba vyvinout velké úsilí a je v pořádku, pokud ji děti nezvládnou hned napoprvé či bez pomoci. Ke všem takovým úlohám najdou děti na stranách 180-182 nápovědu.

Symbol špendlíku umístěný v pravém dolním rohu úlohy odkazuje na mapu České republiky na straně 184. Tento symbol se objevuje u zadání úloh, které pojednávají o zajímavých místech a lokalitách naší země. Děti se tak můžou podívat, zda je dané místo poblíž jejich domova nebo v blízkosti jiného místa, které již znají, což zlepšuje jejich orientaci v mapě.

Výsledky úloh jsou uvedeny v klíči, který si můžete stáhnout na webových stránkách nakladatelství www.didaktis.cz

Nakladatelství Didaktis
ISBN: 978-80-7358-288-3
Počet stran: 184
Rok vydání: 2018

Související odkazy

URL URL: https://knihy.heureka.cz/koumak-pro-ctvrtaky/

Koumák pro čtvrťáky (Nakladatelství Didaktis, s.r.o.)
15.9.2018
náhled obálky
náhled obálky
obsah
obsah
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)

Poslední úprava: 15.9.2018
Zpět