Koumák pro páťáky (pracovní sešit)

Pracovní sešit Koumák pro páťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Pracovní sešit obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou.


AutorAutor: Brlicová, V. a kol.


V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Kolektiv autorek (abecedně podle příjmení): Mgr. Věra Brlicová, Mgr. Lukáš Cohorna, Mgr. Martina Jirčíková, Mgr. Pavel Klech, Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D., RNDr. Hana Lišková, Mgr. Lenka Macálková, Mgr. Tereza Nickel, Mgr. Růžena Písková, Ph.D., PaedDr. Libuše Sekaninová, Mgr. Kristýna Šebková, Mgr. Veronika Švecová, Mgr. Ivana Tlusťáková, Mgr. Dana Tvrďochová, Mgr. Kateřina Zavřelová

Struktura pracovního sešitu

Sešit se skládá ze tří částí: prohlubujících témat k učivu prvouky, sbírky úloh z českého jazyka, sbírky úloh z matematiky a projektů. V částech věnovaných češtině a matematice odpovídá řazení témat jejich pořadí v učebnicích 5. ročníku. Díky tomu sešit umožňuje variabilně doplňovat běžné hodiny, a nabízí tak dětem dostatek různorodých podnětů po celý rok. Tím lze v těchto oblastech zajistit systematický a cílený rozvoj dětí.

1. Zajímavé čtení, které čtením rozhodné nekončí

V této části pracovního sešitu naleznete celkem patnáct prohlubujících témat volně navazujících na učivo prvouky v 5. ročníku. Kapitoly se zaměřují na rozšiřování poznatků dětí, rozvoj jejich čtenářské gramotnosti a také na práci s informacemi. Věnují se zejména přírodopisným, dějepisným a sociálním tématům, v každé kapitole jsou však poatrné i průniky s dalšími oblastmi.

Každá kapitola v nadpisu stanovuje otázku, na niž děti hledají odpověď v průběhu kapitoly. Ta je zpravidla členěna do tří bloků, které jsou na sobě zpravidla nezávislé (s výjimkou sociálních témat, kde texty společně tvoří příběh). Každý blok je tvořen výchozím textem, ověřujícími a rozšiřujícími úlohami. V závěru každé kapitoly je navíc umístěn souhrnný blok, jehož cílem je využít poznatků získaných v jednotlivých blocích k utvoření komplexního pohledu na danou problematiku a rovněž k nalezení uspokojivé odpovědi na otázku stanovenou v nadpisu. V některých kapitolách je nově zařazen typ úlohy, který po dětech vyžaduje vlastní tvorbu materiálu, jímž by o dané problematice informovaly druhé. Využíváme tak principu „učíme se navzájem", který přirozeně podněcuje jiný způsob uvažování o získaných poznatcích, pomáhá je upevňovat (podpora rozvoje kompetencí k učení) a zároveň umožňuje rozvíjení komunikativních kompetencí.

Vedle úloh zaměřených na rozvoj logického a kritického myšlení nově zařazujeme ve větší míře také práci s externími zdroji informací - s knihami, internetovými články nebo s audiovizuálními materiály. Žáci tak upevňují důležité dovednosti vyhledávání informací, ověřování faktů a syntézu informací z více zdrojů.

2. Čeština, která ti dá asi zabrat

Druhá část pracovního sešitu slouží k rozšíření hodin českého jazyka. Nabízí ke každému tématu obtížné, komplexní úlohy z oblasti jazyka, slohu i literatury, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejen lingvistické nadání, schopnost práce s informacemi a tvořivost, ale také volní vlastnosti, jako jsou systematičnost či vytrvalost.

Jedná se zejména o náročnější úlohy, které pracují s kontextem zajímavého příběhu, kombinují více kritérií a dávají dětem možnost volné tvorby.

Každá kapitola má dvě části:

  • Literární dvoustrana vždy začíná krátkým úryvkem ze zajímavé literatury určené dětem. Zastoupena je zde próza i poezie. Po úvodním úryvku následují úlohy, které ověřují porozumění obsahu úryvku či znalost základních literárních pojmů a především jejich aplikaci na konkrétní text, i úlohy vyzývající děti, aby na úvodní úryvek navázaly tvorbou vlastního textu. Úlohy jsou pestré, tematicky propojené a často umožňují získat luštěním další informace o knize, jejích hrdinech, dalším ději, autorovi, nakladateli atd. Věříme, že to děti inspiruje, aby si danou knihu přečetly celou. 
  • Jazyková dvoustrana má vždy jasně dané jazykové téma (např. podstatná jména, číslovky, větnou stavbu), jemuž se úlohy věnují. Vedle toho však navazují na předchozí literární dvoustranu, a to buď přímo na daný úryvek a jeho děj, nebo obecněji na téma, které úryvek nastolil (např. detektivní pátrání, psi, cestování časem). Druhá dvoustrana tak kromě aplikace jazykového učiva může v úlohách se skrytými informacemi přinést další zajímavé údaje o knize či jejím tématu. Děti jsou tak pokračující příběhovou linií motivovány k pinění dalších a dalších úloh. V závěru dvoustrany je pak umístěn blok poměrně náročných souhrnných úloh, které kombinují dílčí jevy dané kapitoly.

Nedílnou součástí pracovního sešitu je i opakování učiva 4. a 5. ročníku. Jsou v něm vždy obsaženy úlohy propojené společným tématem, jež na malém prostoru komplexně procvičí veškeré učivo daného ročníku.

V závěrečné části jsou umístěny tři sady jazykových hrátek. Jedná se o hravé úlohy, které nejsou zaměřeny na konkrétní jazykové učivo, ale rozvíjí lingvistické nadání a logické myšlení obecně. Každá sada má své téma, které se úlohami line od počátku až do konce (pohádky, věda, cestování), a úlohy v ní postupují systematicky od hlásek přes slova až po frazémy, věty a texty. Některé z úloh jsou časově náročné a vyžadují soustředěnou práci či opakovaný návrat k řešení. Není proto nutné snažit se vyřešit celou sadu úloh „na jeden zátah"; úlohy se hodí spíše k zařazování do výuky v průběhu celého školního roku, např. ke zpestření běžné práce či k vypinění zbývajícího času v hodině.

3. Matematika, která ti dá asi zabrat

Tato část pracovního sešitu slouží k rozšíření hodin matematiky. Ke každému tematickému celku nabízí řadu komplexních a tvořivých úloh, které od dětí vyžadují využití vyšších úrovní myšlení. Rozvíjí tak u nich nejen abstraktní, analytické a logické myšlení, prostorovou představivost nebo schopnost práce s informacemi, ale i čtenářskou gramotnost a volní vlastnosti jako systematičnost, pečlivost a vytrvalost.

V této části se setkáte s následujícími typy úloh:

  • Slovní úlohy, kde bývá učivo zasazeno do složitějšího situačního kontextu, takže děti musí zohlednit různé podmínky a vybrat relevantní údaje.
  • Početní úlohy obvykle kaskádového typu, jež využívají práci s čísly a symboly a nahrazují tzv. drilové úlohy. Řešení těchto úloh směřuje k vyluštění zajímavých informací, což děti motivuje. Numerické a symbolické myšlení se v tomto věku rozvíjí velmi rychle, a je proto třeba poskytovat dětem dostatek podnětů a problémů rozličného charakteru.
  • Vícekrokové úlohy, které od dětí vyžadují kromě výše uvedených dovedností také systematickou práci s uvedenými daty. Tím se úlohy stávají náročnějšími a zajímavějšími - a v neposlední řadě jsou pro děti větší výzvou. Úlohy také využívají práci s grafem a tabulkami a jejich interpretaci, čímž dětem ukazují výhody zpracování dat a informací právě těmito způsoby.
  • Konstrukční úlohy, které jsou zařazeny geometrických kapitolách je kladen velký důraz na přesnost rýsování. Oproti tradičním konstrukčním úlohám vyžadují pochopení postupu a dodržení pořadí kroků. Odměnou za sestrojení výsledného obrazce je netradiční výsledek, se kterým se v obvyklých hodinách nesetkají.
  • Úlohy s různým počtem řešení jsou zařazeny v některých kapitolách a vyžadují od dětí kromě správného počítání také kritický přístup k výsledku a zhodnocení, zda má výsledek smysl (a úloha tedy nemá řešení) nebo zda úloze nevyhovuje ještě další řešení.

Vedle toho se v pracovním sešitě objevuje řada úloh se skrytými informacemi a sady příkladů, jejichž výsledky dětem umožní vyluštit tajenku, objevit obrázek nebo najít cestu bludištěm. Postupné odhalování řešení přináší dětem nové informacemi, které pak využívají v dalších příkladech. Všechny kapitoly pracují s konkrétním populárně naučným tématem. V závěru kapitoly je pak umístěn blok souhrnných úloh, které svojí náročností i obsahem kombinují problematiku celé kapitoly.

Poslední kapitolu tvoří sada netradičních úloh, které neprocvičují žádné konkrétní učivo, ale rozvíjí matematické dovednosti, logické myšlení, prostorovou představivost a postřeh obecně. Úlohy z této části doporučujeme zařazovat do výuky průběžně. V publikaci nechybí ani opakování učiva 4. ročníku.

Všechny tři části knihy mají podobnou strukturu kapitol. Tvoří je zejména číslované úlohy. Některé z nich, pokud jsou obsáhlejší a sestávají z více úkolů, se dále dělí na části označené písmeny (např. 3A). Řešení úloh se vpisuje obvykle přímo do pracovního sešitu.

V závěru každé kapitoly, kromě opakování, je umístěn blok souhrnných úloh. Tyto úlohy jsou od zbytku kapitoly odděleny barevnou lištou s nápisem Souhrnné úlohy.

  • V části Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí jde o úlohy, které využívají poznatků získaných ve všech blocích kapitoly tak, aby pomohly vytvořit komplexní pohled na danou problematiku. Úlohy se často zabývají hlubším porozuměním problematice a kontextu, pomáhají najít odpověď na otázku z nadpisu článku, umožňují aplikovat získané poznatky k řešení souvisejícího problému nebo se zaměřují na tvorbu výstupu (např. v podobě prezentace nebo krátké úvahy).
  • V části Čeština, která ti dá asi zabrat se jedná o úlohy, při jejichž vypracování je nutné zkombinovat více dílčích jevů z dané kapitoly a zohlednit více faktorů. Tyto úlohy jsou často navzájem provázány, ale není to pravidlem. Mnohdy obsahují i náročnější úlohu na tvorbu textu vyžadující zohlednění řady podmínek z oblasti mluvnice.
  • V části Matematika, která ti dá asi zabrat jsou v souhrnné části zařazeny úlohy, které kromě zvládnutí látky z celé kapitoly vyžadují hlubší porozumění problematice. Tyto úlohy na sebe ve většině případů navazují. Doporučujeme je tedy řešit až po té, co dítě vyřeší všechny úlohy v kapitole. 

Celým pracovním sešitem provází děti postavička Klíče, která jim v bublinách radí, doplňuje informace, připomíná důležité poznatky nebo zadává doplňující úlohu.

Je-li úloha velmi náročná, je u kolečka s jejím číslem navíc symbol malého ozubeného kolečka. U takové úlohy je třeba vyvinout velké úsilí a je v pořádku, pokud ji děti nezvládnou hned napoprvé či bez pomoci. Ke všem takovým úlohám najdou děti na stranách 173-175 nápovědu.

Symbol notýsku a tužky umístěný v pravém dolním rohu úlohy naleznete u úloh, jejichž řešení vyžaduje poměrně velký prostor (např. slohové úlohy zaměřené na tvorbu textu či náročnější matematické příklady, u nichž jsou potřeba pomocné výpočty). V takových případech je proto potřeba mít po ruce list papíru nebo sešit.

Symbol špendlíku umístěný v pravém dolním rohu úlohy odkazuje na mapu Evropy nebo mapu světa na stranách 178-179. Objevuje se u zadání úloh, které pojednávají o zajímavých místech a lokalitách. Děti se tak můžou podívat, kde se daná oblast nachází, zda je v blízkosti jiného místa, které již znají, apod., což zlepšuje jejich orientaci v mapě.

Výsledky úloh jsou uvedeny v klíči, který si můžete stáhnout na webových stránkách nakladatelství www.didaktis.cz. Je tam připraven samostatný klíč ke každé části knihy. Najdete v něm vždy řešení všech úloh obsažených v pracovním sešitě s výjimkou úloh, které jsou vysoce individuální (např. úlohy vyžadující tvorbu textu). Výsledky, které mají jen jedno řešení, jsou v klíči zapsány černě, a výsledky úloh, které mají více řešení, jsou od nich barevně odlišeny. Barevná řešení je proto třeba chápat jen jako příklady možného řešení, příp. použít jako vzor pro děti, pokud si s úlohou nevědí rady. S pomocí uvedeného příkladu na řešení jistě přijdou snadněji.

Nakladatelství Didaktis
ISBN: 978-80-7358-289-0
Počet stran: 180
Rok vydání: 2018

Související odkazy

URL URL: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=koumák+pro+páťáky

Koumák pro páťáky (Nakladatelství Didaktis, s.r.o.)
29.10.2018
náhled obálky
náhled obálky
obsah
obsah
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)
ukázky pracovních listů (zdroj: www.didaktis.cz)

Poslední úprava: 29.10.2018
Zpět