Otevřená věda

Cílem projektu Otevřená věda je vytvoření systematického rámce podpory pro zajištění kvalitních lidských zdrojů pro českou vědu a výzkum. Jedná se o mj. o podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem, dále o aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost, či popularizační aktivity v regionech a vytvoření sítě popularizátorů.


Start projektu Start projektu: červenec 2012


Přidanou hodnotou projektu je systém mentoringu, prostřednictvím začlenění VŠ studentů do pedagogické činnosti pracovníků VaV. Záměrem projektu je získat kvalifikované lidské zdroje pro VaV v klíčových oborech přírodních a technických věd a vytvořit podmínky motivující SŠ studenty k vysokoškolskému studiu daných oborů. Aktivity projektu umožňují mladé generaci přístup na VaV pracoviště, poskytují možnost k samostatné vědecké práci a učí je komunikovat výsledky své práce. Projekt si klade za cíl popularizovat vědu a zvyšovat informovanost společnosti o nejnovějších trendech ve VaV. Projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů pro VaV v oblasti přírodních a technických věd, zejména v oborech biologie, chemie, fyzika, matematika a informatika, geologie a geografie. Záměrem projektu je prostřednictvím motivačních aktivit zvýšit zájem mladé generace o exaktní obory jako prestižní budoucí profesi. Projektový záměr přináší unikátní propojení všech cílových skupin, které povede k navýšení počtu absolventů přírodních a technických oborů a zlepšení jejich profesního uplatnění na trhu práce.

URL URL: http://www.otevrenaveda.cz

Poslední úprava: 3.8.2014
Zpět