NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou

Ve druhém dílu příručky „NTC systém učení“ autor představil způsob řešení problematiky rozvoje mentálního potenciálu nadaných dětí z nového zorného úhlu, z pohledu medicíny. Tímto způsobem úspěšně ukázal, jak každodenní aktivity dítěte, především pozapomenuté hry (guma, kuličky, otáčení, panák, slepá bába, schovávaná, sochy, školka aj.) a rovněž rozhovory, dotazy nebo touha po poznání přispívají k systematickému intelektuálnímu rozvoji dítěte.


AutorAutor: Rajović, R.


Z výzkumů vyplývá, že intelektuální schopnosti dítěte závisí na počtu synapsí v mozku. Pokud tuto významnou skutečnost vezmeme na vědomí, můžeme prohlásit, že rodiče musejí převzít svůj díl odpovědnosti a pomoci dítěti dosáhnout jeho potenciál. Zejména to platí, máme-li na paměti, že se přes 70 procent synapsí formuje do sedmého roku věku. Tento důležitý údaj vede k tomu, že musíme efektivně podporovat vývoj dítěte obzvláště do doby před nástupem do školy. Pouze tak nepromeškáme nejvhodnější dobu pro jeho rozvoj.

V první fázi NTC programu autor poukazuje na důležitost rozvoje motorických a grafomotorických schopností, které nejenže napomáhají fyzickému rozvoji, ale rovněž i rozvoji intelektuálnímu. Děti díky těmto aktivitám nevědomky rozvíjejí nejen koordinaci pohybů, ale i cit pro prostor – a tím zvětšují počet svých synapsí. V našem předškolním a školním systému však hry tohoto typu, zvláště otáčení, skákání a grafomotorika, bývají občas neprávem opomíjeny ve prospěch činností, které často nevedou k takové komplexní stimulaci dětských schopností a dovedností. Proto je tak cenným faktorem, že autor knihy nabízí velmi jednoduchá a užitečná motorická a grafomotorická cvičení podnětně působící na fyzický a podle nových výzkumů i na mentální rozvoj dítěte.

Ve druhé fázi programu je popsáno několik úrovní – od poznávání abstraktních pojmů po jejich spojování a nakládání s nimi cestou abstraktního třídění, řazení a propojení (klasifikace, seriace a asociace). Většina dětí spontánně zná abstraktní pojmy, ale ztrácí o ně zájem, neboť rodiče nevědí, jak je převést na vyšší úroveň, která je mimořádně podnětná pro vytváření nových synapsí. V této fázi autor novým a jednoduchým způsobem přechází ke složitějším formám abstraktních klasifikací a seriací, což je základem pro rozvoj matematicko-logické inteligence.

Třetí fází je rozvoj funkčního myšlení, kde podle všech mezinárodních testů české i srbské děti zaostávají. Tento velmi důležitý díl NTC programu se tak stává imperativem, pokud si přejeme udržet krok se vzdělávacími systémy vyspělých zemí. Jedním z možných řešení jsou hádankové příběhy či hádanky, které děti velmi rády řeší. Tímto způsobem se pak rozvíjí jejich funkční myšlení. Tento přístup je novinkou v předškolním vzdělávacím systému mnoha evropských zemí.

Když vše dáme dohromady, dostaneme nový, zcela ojedinělý program, který už prokazuje svoji praktickou hodnotu v několika zemích Evropy (Srbsko, Slovensko, Česko, Itálie, Švýcarsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Chorvatsko…).

Mensa ČR podporuje a rozvíjí tento program již od roku 2009. Od té doby byly proškoleny stovky pedagogů převážně z mateřských škol, metoda byla úspěšně zavedena v celé řadě škol (seznam a materiály jsou dostupné na webu deti.mensa.cz). Zpětná vazba od pedagogů z mateřských i základních škol jasně hovoří o prospěšnosti metody a potvrzuje nám, že její další rozvoj má smysl.

Petr Mazal
Mensa ČR


Z pohledu medicíny je předškolní období etapou významných anatomických i fyziologických změn. Neuropsychologie hodnotí tuto etapu zvláště proto, že se intenzivně rozvíjí široký komplex vztahů mezi neurony, budují se mezi nimi dlouhodobé pevné vazby, které následně ovlivňují většinu složitých psychických funkcí a procesů. Kognitivní psychologie hovoří o fázi, kdy se výrazně mění způsob, jakým se dítě učí a poznává, kdy dochází k zásadnímu rozvoji myšlení a chápání důležitých souvislostí a vztahů. Z pohledu vývojové psychologie je předškolní věk tzv. senzitivním obdobím, ve kterém má dítě příležitost rozvinout k maximu řadu intelektových i mimointelektových dispozic a současně položit pevný základ dalším schopnostem. Pedagogika zdůrazňuje skutečnost, že předškoláci již v tomto nejútlejším období budují svůj zájem, motivaci a postoj k celoživotnímu učení a vzdělávání.

Ať už na tuto časnou vývojovou etapu dětství nahlížíme ze zorného úhlu jakékoliv vědní disciplíny je zřejmé, že právě předškolní období je mimořádně důležitá a současně nápadně dynamická etapa, která je zároveň výrazně tvárná a ovlivnitelná vnějším prostředím. Jde o období, ve kterém mají zejména rodiče a učitelé jedinečnou a neopakovatelnou příležitost rozvíjet a podporovat každé dítě prostřednictvím adekvátních podnětů, nových příležitostí a zkušeností. Smysluplné, věkově odpovídající aktivity totiž významně pomáhají všem dětem, nacházejícím se v této etapě, porozumět složitým mentálním procesům, vztahům a souvislostem a připravují je na úspěšné zvládnutí nových vývojových úkolů a výzev, které je teprve čekají. Podpora vnějšího prostředí, zvláště v této etapě, tak přináší dětem dlouhodobé a trvalé benefity i pevné základy pro další rozvoj.

Vzdělávací program Dr. Ranko Rajoviće vychází z uvedených poznatků všech jmenovaných disciplín. Jde o systém smysluplného učení předškoláků, který usiluje o harmonický rozvoj každého dítěte této vývojové etapy. Staví zejména na systematickém a současně všestranném rozvoji jeho intelektových a mimointelektových funkcí, primárně poznávacích a motorických, které jsou důležitým předpokladem pro pozdější myšlení, učení a celkovou osobnostní integritu. Roli facilitátora vývoje těchto důležitých procesů a funkcí svěřuje metodika zejména rodičům a učitelům, kteří tak mohou rozvoj dítěte zásadně pozitivně ovlivňovat. Program navíc reaguje i na skutečnost, že se děti v předškolním období usilovně snaží porozumět okolnímu světu, mají vnitřní touhu jej intenzivně zkoumat a objevovat.

Prostřednictvím NTC metodiky můžeme tedy všem dětem nabízet i systematicky otevírat nové cesty k dalšímu poznání způsobem, který je adekvátní stádiu jejich psychického, fyzického a mentálního vývoje, který rozvíjí jejich potenciál a vzbuzuje v nich radost z učení tím, že přináší nové, různorodé a současně diferencované úkoly a aktivity.

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita, Brno

Vydavatel: Mensa ČR
ISBN: 987-80-904666-4-7
Počet stran: 72
Rok vydání: 2018

„NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let....“

pokračování na stránce O metodě NTC Learning

NEPŘEHLÉDNĚTE: Zkušenosti učitelek z českých mateřských škol

Knížku si můžete objednat na shop.mensa.cz.

Kliknutím na obrázek si můžete detailně prohlédnout obálku této publikace:

NTC systém učení: Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou

URL URL: https://shop.mensa.cz/ntc-system-uceni-2-cast-vek-4-8-let/

Poslední úprava: 18.3.2018
Zpět