Hravě na inkluzi: workshopy o inovativních přístupech v předškolním vzdělávání

Projekt INEDU, podpořený programem Erasmus+, se zabývá inovativními přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v mateřských školách. Jedním ze záměru tohoto projektu je prostřednictvím čtyř workshopů učitelům a studentům oboru Učitelství pro mateřské školy (Pedf UK) zprostředkovat nové informace, které by jim mohly pomoci v jejich práci s dětmi a rodiči s odlišným kulturním původem. Naší snahou je jak hledání nových možností efektivní práce, tak i sdílení v praxi ověřených činností a metod. Během projektu se učitelé seznámili a také v mnoha případech si prakticky vyzkoušeli činnosti, které se dají využívat při jejich výuce.


Workshopy byly sestaveny a navrženy tak, aby přiblížily důležitá období (situace) v průběhu školního roku dítěte z odlišného kulturního prostředí, které začalo navštěvovat předškolní vzdělávání. Obsahem jednotlivých workshopů bylo co nejvíce postihnout a předejít obtížným či rizikovým situacím, které mohou nastat při interakci s dětmi z odlišného kulturního prostředí a jejich rodinami, od vstupu do MŠ až po přechod do prvního ročníku ZŠ. Na prvním společném setkání byla navržená témata představena účastníkům a následně proběhla diskuse, zda témata workshopů vyhovují či by učitelé upřednostnili jiný obsah společných setkání.

Workshop 1 se zaměřoval na seznámení a prohloubení informovanosti učitelů v oblasti přijímání a adaptace dítěte z odlišného kulturního prostředí do předškolního zařízení (po teoretické i praktické stránce).

Náplň tohoto setkání byla rozdělena do třech větších částí. A) V první části proběhlo seznámení účastníku pomocí „welcome songu,“ kdy si bylo možné aktivně vyzkoušet, jak se dá rychle zapamatovat si jména ostatních a navodit tak je pozitivní atmosféru. Poté účastníci pracovali ve skupinách, kde proběhla výměna zkušeností a sepsání důležitých bodů v procesu adaptace dítěte z odlišného kulturního prostředí. Po vytvoření myšlenkové mapy (s klíčovými kroky adaptace) proběhla diskuze, která byla doplněna o legislativní rámec. Z těchto aktivit vyplynulo, které kroky by měly být udělány, aby byla adaptace dítěte úspěšná. B) Druhá část se věnovala přípravě společné hry pro děti v předškolním zařízení. C) Dále následovala část zaměřená na příklady dobré praxe ze zahraničí (Finsko, Německo).

Cílem Workshopu 2 bylo sdílení zážitků a zkušeností účastníků v oblasti komunikace s dítětem (i rodičem) z odlišného kulturního prostředí v předškolním zařízení. Pokud je s rodinou a dítětem navázána efektivní komunikace, tak i následná spolupráce bývá úspěšná.

Bylo zajímavé zjišťovat během individuální aktivity, co je pro účastníky důležité v oblasti komunikace a jaké řešení volí, když nastane krizová situace. Snahou workshopu bylo nastínit možná opatření a následná řešení obtížných situací. Mezi účastníky setkání byli pozvaní také dva rodiče. Tatínek, který měl národnost Italskou a maminka, která má zkušenosti s výukou ve francouzském vzdělávacím systému a za manžela má Francouze. Díky těmto rodičům bylo možné přímo nahlédnout do zahraničního systému předškolního vzdělávání. Obohacující pro účastníky byly také zkušenosti s českým vzdělávacím systémem z pohledu rodiče a také očekávání, která rodiče měli od našeho předškolního vzdělávání. Na závěr proběhla aktivita – udělej si svou postavu (svého krále) a vymysli o něm příběh, který ho provází na cestě do Betléma.

Hlavním tématem Workshopu 3, který vedla Petra Valin, bylo: Cizí jazyky napříč aktivitami v mateřské škole. Obsahem setkání bylo prakticky si vyzkoušet roli dítěte, které nerozumí používanému jazyku nebo mu rozumí jen částečně. Účastníci byli seznámeni s jazyky, které nejsou běžně používané napříč Evropou (např. finštinou, svahilštinou aj.). Během setkání se učitelé zamýšleli nad tím, co by mělo být cílem jazykové přípravy v předškolním zařízení. Uvědomili si, že nejde o výuku cizího jazyka jako takového, ale především o rozvoj pozitivního postoje k jazykové i společenské rozmanitosti. Že díky zahrnutí cizích jazyků do výuky, můžeme děti připravovat na život v „multilingvní“ společnosti a zároveň je pozitivně naladit na celoživotní učení cizích jazyků. Jednou z možností, jak zapojit žáky a rodiče pocházející z jiného kulturního prostředí, je dát jim příležitost přijít do předškolního zařízení a představit či naučit děti něco z jejich mateřského jazyka.

Workshop 4 tematicky uzavře sérii seminářů provázející učitele v MŠ a rodiče dětí z odlišného kulturního prostředí od přijímání a adaptace v MŠ až po přechod z předškolního do školního vzdělávání. Tématem závěrečného workshopu je příprava dítěte na vstup do 1. ročníku ZŠ a setkání bude koncipováno, obdobně jako semináře předchozí, formou propojení odborného teoretického pohledu s praktickými přístupy a cvičeními, které mohou jak rodiče, tak učitelé a pracovníci v předškolním vzdělávání implementovat do své praxe.

Workshop proběhne 6. června 2018 od 15:00 na půdě Pedagogické fakulty UK v Praze (M. Rettigové 47/4) pod vedením zkušených lektorů a pedagogů s dlouholetou praxí. Workshop je otevřený pro všechny zájemce o dané téma, pedagogické vzdělání není podmínkou a účast na setkání je zdarma.

Autorka: Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D,

učitelka v Centru pro předškolní děti Cipísek při DDM hl. m. Prahy a spolupracovnice neziskové organizace EDUcentrum

 

Kontakt:

EDUcentrum, z.ú.

http://www.educentrum.eu

https://www.facebook.com/educentrum2011/

 

EDUcentrum je nezisková organizace, která podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabýváme přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracujeme s několika desítkami zahraničních organizací. Naší vizí je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života.

17.5.2018

Klíčová slova: inkluze, nadání, talent, workshopy, předškolní vzdělávání, vstup do ZŠ, ERASMUS+


Zpět