Výsledky průzkumu – jak české školy rozvíjejí potenciál dětí?

EDUcentrum, z.ú.

Jak učitelé mateřských a základních škol rozvíjejí dovednosti a nadání dětí? Co školám chybí, aby byly schopny vytvářet otevřené a inkluzivní prostředí? A jak hodnotí spolupráci se školami samotní rodiče?

Na tyto a řadu dalších otázek jsme se zeptali učitelů a ředitelů českých mateřských a základních škol a zároveň jsme zpětnou vazbu získali také od rodičů. Celkový počet respondentů činil 333 osob. Zastoupeny byly školy z 9 krajů. Totožné šetření prováděli také partneři mezinárodního projektu „Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí“, v rámci kterého byl průzkum v ČR, Německu, Itálii a Turecku realizován.


A jak dopadly výsledky průzkumu v České republice?
Kvalitu výuky, její individualizaci a přizpůsobování zájmům, schopnostem a nadání žáků hodnotili jak učitelé, tak i ředitelé a rodiče. Jejich pohled na rozvoj dětí v mateřských a základních školách se často odlišuje a v některých ohledech je názorový rozdíl poměrně znatelný. Shrnutí nejzajímavějších výsledků přinášíme níže.

POHLED UČITELŮ

  • 60 % učitelů MŠ i ZŠ neabsolvovalo žádný vzdělávací kurz zaměřený na rozvíjení nadání dětí. Pokud ano, pak se převážně jednalo o jednorázové či krátkodobé kurzy. I přes chybějící znalosti specifických přístupů k rozvoji nadání dětí se učitelé často až velmi často snaží o individualizaci výuky, aktivní zapojování dětí do vyučovacího procesu a více než 80 % učitelů MŠ i ZŠ zařazuje do své výuky prvky tvořivosti. Rovněž čtyři pětiny učitelů MŠ (a 70 % učitelů ZŠ) často vědomě formuje pozitivní postoje dětí k toleranci a vzájemnému respektu k odlišnostem.
  • 65 % učitelů MŠ vnímá svou schopnost identifikovat nadání dětí za velmi rozvinutou. Pouze 5 % z nich nedokáže identifikovat různá nadání či talent dětí.
  • Z pohledu učitelů probíhá mezi nimi a rodiči častá až velmi častá individuální komunikace o pokroku a možnostech dalšího rozvoje dětí v 78 % případů (MŠ) a 63 % případů (ZŠ).

POHLED RODIČŮ

  • Pohled rodičů na přizpůsobování výuky individuálním zájmům, schopnostem a talentům dětí a na frekvenci komunikace a spolupráce se školou se vyznačuje větší kritičností ve srovnání s pohledem učitelů.
  • Zatímco učitelé MŠ se o přizpůsobování výuky individualitě žáků snaží dle jejich názoru často až velmi často v 70 % případů, s tímto tvrzením souhlasí pouze 43 % rodičů. V případě učitelů ZŠ a rodičů žáků se tato čísla liší ještě významněji, a to o více než 50 procentních bodů (pouze 16 % rodičů dětí na ZŠ souhlasí, že učitelé často až velmi často přizpůsobují výuku individuálním zájmům a schopnostem dětí).
  • Častá až velmi častá komunikace s učiteli probíhá u 25 % rodičů dětí MŠ, v případě rodičů dětí ZŠ se jedná pouze o 16 % rodičů. V případě pochybností o pokroku svých dětí však mají téměř čtyři pětiny rodičů možnost často až velmi často promluvit si s učitelem či učitelkou svých dětí. V případě, že si chtějí promluvit se specialistou (výchovným poradcem/psychologem), tuto možnost má často až velmi často pouze 17 % rodičů dětí v MŠ, zatímco v případě rodičů dětí v ZŠ se jedná o 43 % rodičů. Za zmínku stojí také skutečnost, že 28 % rodičů dětí MŠ (18 % rodičů dětí ZŠ) vůbec neví, zda jsou výchovní poradci ve škole k dispozici.
  • Ačkoliv rodiče žáků ZŠ často uváděli, že postrádají více individuálního přístupu ze strany pedagogů, mnozí uznávají, že v běžném provozu škol s vysokým počtem dětí ve třídě toto není jednoduše realizovatelné.

POHLED ŘEDITELŮ

  • Pohled ředitelů MŠ na kvalitu a různorodost rozvojové a vzdělávací nabídky v jejich školce byl velmi pozitivní v případě 80 % z nich. Ředitelé ZŠ vyjádřili rezervovanější názor a 50-60 % z nich bylo nadprůměrně spokojeno s podnětností prostředí ve škole, materiálním zázemím a zařazováním doplňkových aktivit zaměřených na rozvoj individuálních dovedností dětí.
  • Jak ředitelé MŠ, tak i ředitelé ZŠ se shodují na klíčových potřebách, jejichž naplnění by jim umožnilo lépe rozvíjet dovednosti a nadání dětí. K nim patří především snížení počtu dětí ve třídě, lepší a systematičtější spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami/psychology, konzultace s odborníky, personální a finanční posílení. Uvítali by také více možností vzdělávat učitele a příležitost sdílet zkušenosti s ostatními školami v oblasti rozvoje nadání a talentu dětí.

Pokud vás výsledky šetření zaujaly, jejich podrobnější rozbor najdete zde. Pro více informací o šetření i možnostech dalšího vzdělávání učitelů v oblasti rozvoje nadání žáků nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
http://www.educentrum.eu
https://www.facebook.com/educentrum2011/
+420 210 215 364

Autorka:
Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková

Související odkazy

13.12.2016

Klíčová slova: talent, nadání, mateřské školy, základní školy, dotazníkové šetření, rozvoj potenciálu dětí a žáků, učitelé, ředitelé, rodiče


Zpět