Kreativita, inovace, angličtina, technologie - to je projekt Škola 4.0

Jak má vypadat současná škola a co by se žáci měli učit, aby úspěšně obstáli v dalším životě? To je téma, které se často diskutuje napříč společností. Setkáváme se s řadou názorů, inovativních přístupů a výukových metod, průběžně je aktualizován rámcový obsah vzdělávání a mění se učební materiály. Univerzální a spolehlivý recept ale zatím neexistuje, takže nezbývá, než dále hledat a zkoušet. Jednou z možností, jak přiblížit vzdělávání žáků reálnému životu, je i projekt Škola 4.0, který propojuje vzdělávací agenturu Channel Crossings jakožto zástupce neformálního vzdělávání, a 4 školy – ZŠ Radotín, ZŠ nám. Curieových, ZŠ Třebotov a Gymnázium Oty Pavla v Radotíně. V rámci projektu vzniká 18 vzdělávacích programů na různá aktuální témata. Dva z programů se cíleně zaměřují na nadané a talentované žáky ve smyslu společného vzdělávání.


„A proč vlastně Škola 4.0?“ ptají se nás občas žáci během pilotáží vzdělávacích programů na školách.

Název projektu vychází ze čtvrté průmyslové revoluce, které se říká také Průmysl 4.0. Základní charakteristikou tohoto konceptu je rozšíření internetu, digitalizace, posun ve výrobě směrem k automatizaci a následná transformace pracovního trhu, rozvoj chytrých technologií a změna v dostupnosti informací a komunikaci.  

A že se tento vývoj netýká pouze průmyslu dokazují i příklady z každodenního života. Digitalizace je všude kolem nás. Kdo si dnes místo vyhledavače na internetu otevře spíše knižní encyklopedii? Kdo si dnes pro hudební album zajde do obchodu, odkud si odnese CD? Internet nabízí jednodušší a rychlejší řešení, díky chytrým telefonům téměř neustále dostupné. A v příkladech bych se dalo pokračovat dál a dál, přes online mapy a navigace, dostupnost informací, online časopisy a zpravodajství, nakupování v online obchodech, až po snadnou možnost spojení s někým na druhém konci světa. Internet a digitální technologie se zkrátka staly součástí našich životů.

Na tyto změny musí reagovat i systém vzdělávání. Jak přesně a jaké konkrétní cíle sledovat je ovšem těžká otázka, která je předmětem nejedné diskuze. V souvislosti s ní zaznívá často také sousloví „klíčové kompetence“. Tedy místo učení se a memorování velkého množství faktů klást důraz spíše na to, jak se učit a jak fakta vyhledávat a kriticky analyzovat. Místo konkrétních znalostí a dovedností pro současný trh práce spíše adaptabilita, schopnost řešit problémy a ochota učit se. Klíčové kompetence pokrývají také oblasti sociální interakce, jako je práce v týmu, schopnost přijímat názory ostatních a umět si obhájit názor vlastní, schopnost aktivně se zapojit do skupinové práce a nést za ni odpovědnost.

Postupně se dostáváme zpět k otázce „A proč vlastně Škola 4.0?“. Je to právě důraz na rozvoj klíčových kompetencí a na propojení formálního a neformálního vzdělávání, které si projekt klade za cíl. Konkrétně rozvoj komunikace v cizích jazycích, schopnost práce s digitálními technologiemi, smysl pro iniciativu a podnikavost a sociální a občanské schopnosti. Napříč těmito zaměřeními se prolíná systematická práce se sociálními kompetencemi, důraz na individuální potřeby, vlastní motivaci a aktivní účast žáků.

A tak se ve vzdělávacím programu zaměřeném na vytvoření a předvedení efektivní prezentace žáci učí i diskutovat mezi sebou, vyhledávat a kriticky hodnotit informace, dávat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu.

V programu Podnikatelský inkubátor se nejen učí o podnikání jako takovém, ale identifikují i příklady sociálně odpovědného podnikání ve svém okolí a baví se o důležitosti pomoci ostatním. Při zpracování vlastního projektového záměru si pak prakticky zkoušejí, jaké to je pracovat ve skupině, jak komunikovat vlastní nápady a jak si rozdělit jednotlivé role.

Vzdělávací program Prostředí kolem nás zase žáky vede k aktivnímu postoji ke svému okolí a k posílení občanské angažovanosti. Žáci si vytvoří kreativní model svého okolí, identifikují kladná a problémová místa a navrhují inovativní možnosti řešení vybraných problémů.

Podívejte se, jak probíhaly pilotáže zmíněných vzdělávacích programů a jaké další programy v rámci projektu Škola 4.0 chystáme: www.kreativniskola.cz.

________________________________________________________________________________________________________

Channel Crossings je partnerskou organizací neziskové organizace EDUcentrum. Jedná se o vzdělávací agenturu, jejíž posláním je rozvíjet kvalitní vzdělání v České republice, a to jak na poli jazykové výuky, tak i v oblastech osobního a profesního růstu. Channel Crossings se ve svých projektech zaměřuje na celostní přístup a na rovné příležitosti ke vzdělávání a na trhu práce. Více na www.chc.cz.

12.4.2019

Klíčová slova: klíčové kompetence, Škola 4.0, digitální technologie, vzdělávací program, projekt, nadaní a talentovaní žáci


Zpět